Artikelversion 2021.60.0

Integritetsmeddelande – Offentlig trafikmiljödata

Med verkan från och med:

Publicerad:

Detta dokument beskriver hur Volvo Cars och Zenseact (som definieras nedan) behandlar dina personuppgifter som erhållits av våra datainsamlingsfordon (DCV) vid körning på allmänna vägar för insamling av trafikdata (hädanefter "Offentlig trafikmiljödata"). Dessa fordon är utrustade med en referensplattform monterad på taket som innehåller olika sensorer och samlar in dessa data i Europa, Asien och Nordamerika.

Nedan kan du hitta följande information:

1. Vilka är vi

De parter som är gemensamt ansvariga för behandlingen av personuppgifter vad gäller meddelandets tillämpningsområde är:

  • Volvo Car Corporation, registrerat säte: 405 31 Göteborg, organisationsnummer 556074-3089, nedan kallat "Volvo Cars", och
  • Zenseact AB, registrerat säte: Lindholmspiren 2, 417 56 Göteborg, organisationsnummer 559228-9358, nedan kallat "Zenseact".

Om inte annat specificeras används nedan "vi", eller "oss" för detta gemensamma personuppgiftsansvar. Volvo Cars gemensamma personuppgiftsansvar omfattar ansvar för öppenhet och för att uppfylla den registrerades rättigheter.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Behandlingen av offentlig trafikmiljödata, som inbegriper behandling av personuppgifter, är nödvändig för oss i syfte att utveckla säker och tillförlitlig programvara och givare för avancerade förarassistanssystem (ADAS) och system för autonom körning (AD), med det övergripande syftet att skydda alla liv på vägarna. Sådana data består av följande datakategorier:

  1. Givardata såsom kamera, LIDAR (ljusradar), radar och ultraljudsgivare som kan upptäcka personer och föremål som rör sig i den offentliga trafikmiljön där insamlingen sker. Uppgifterna används för att utvärdera givare, utdata från programvara som tolkar givardata och programvara som används i ADAS- och AD-system. Kamerorna registrerar fotgängare, cyklister, personer i eller på fordon samt fordon med registreringsskyltar som finns i närheten av fordonet. Vi måste samla in data om verklig trafikmiljö och verkliga trafiksituationer för att kunna uppnå våra syften. Därför måste dessa data vara korrekta och får inte modifieras genom att till exempel suddas ut. Vi är inte intresserade av och försöker inte på något sätt identifiera de personer som finns i dessa offentliga trafikmiljödata. Vi extraherar inte heller några andra personuppgifter från insamlade data.
  2. GPS-data (geolokaliseringsdata) från fordonet kommer att samlas in och lagras för att vi ska kunna utveckla våra funktioner och hitta relevanta platsbaserade registrerade data.
  3. Kommentarer Information kommer att läggas till data för att göra det möjligt att hitta relevanta registrerade data, till exempel kommentarer om känsliga platser. Dessa kommentarer kan göras av föraren eller när informationen behandlas efteråt.

De personuppgifter som ingår i offentliga trafikmiljödata enligt ovan behandlas utifrån våra berättigade intressen (artikel 6.1.f) för de syften som nämns ovan.

Vi begränsar våra platser av intresse för att utesluta sjukhusingångar, olycksplatser med skadade personer, stränder eller offentliga parker, privata områden som inuti byggnader, privata trädgårdar eller balkonger och andra platser som kan vara känsliga för de personer som registreras.

Vi behandlar inte de personuppgifter som ingår i offentliga trafikmiljödata för andra ändamål än de syften som uttryckligen beskrivs i detta integritetsmeddelande. Vi har också vidtagit åtgärder för att begränsa åtkomsten till offentliga trafikmiljödata och för att genomföra relevanta säkerhets- och integritetsåtgärder såsom borttagning av icke-relevant material.

3. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Offentliga trafikmiljödata kommer inte att behandlas längre än högst 10 år i syfte att kunna återanvända data för test av nya versioner av programvara under komponenternas livstid. Vi kommer regelbundet att sortera ut och radera data som inte längre behövs i syfte att endast behålla relevanta trafiksituationer. Data som inte är fullständiga eller som är skadade på grund av tekniska fel kan också tas bort. Föraren kommer också att göra kommentarer om registrerat material när data behöver granskas manuellt och eventuellt tas bort om uppgifterna kan anses vara inkräktande eller skadliga för de personer som registrerats av givarna.

4. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av tredje part, grundat på deras behov av dem:

  • Vi kommer att dela informationen med våra leverantörer som tillhandahåller IT-infrastrukturen för att förse oss med lagring och databehandling.
  • Vi kommer att dela data med de leverantörer som tillhandahåller de givare eller den teknik som används för att göra det lättare att hitta och korrigera fel i den teknik de tillhandahåller.
  • Vi kommer att dela data med våra andra företag inom koncernen för att stödja utvecklingen av liknande funktioner på deras fordonsplattformar.

Alla leverantörer fungerar som registerförare och är bundna av avtalsöverenskommelser med oss som ligger i linje med det syfte som anges i detta meddelande. Överföring av offentliga trafikmiljödata till tredje part utanför EU kommer att ske med standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen. Vi kan dela ordentligt anonymiserade datauppsättningar med andra parter. Sådana data kan inte tillskrivas en fysisk person och är inte längre personuppgifter.

Vi kan dela anonymiserade data eller data som inte har tillskrivits en fysisk person med forskningsenheter för deras trafikrelaterade forskningsändamål och med vägtrafikmyndigheter för förbättringar av trafiksäkerheten, som till exempel att hjälpa dem att känna till kvaliteten på körfältsmarkeringar.

5. Dina rättigheter i samband med den uppgiftsbehandling vi utför

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du vissa specifika rättigheter gällande de personuppgifter vi behandlar. Dessa förklaras nedan.

Detaljerade uppgifter om dina rättigheter är Volvo Cars ansvarsområde – vad de innebär samt när och hur du kan utöva dem – finns i vår Integritetspolicy för kunder.

För att utöva dina rättigheter som registrerad kan du använda vårt formulär som finns tillgängligt här och ange tydligt att din begäran gäller vårt datainsamlingsfordon.

Din rätt till information och din rätt till registerutdrag

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dessutom har du rätt att kostnadsfritt, på skriftlig begäran, få information om vilka personuppgifter vi lagrar om dig och hur dina personuppgifter används och behandlas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära en kopia av de personuppgifter som vi har registrerat om dig.

Om din begäran är ogrundad eller överdriven, t.ex. om du ofta och inom korta intervaller ber om att få information om eller en kopia av dina personuppgifter, har vi rätt att vägra att agera på din begäran eller ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för den åtgärd som du begär.

Din rätt till rättelse och radering

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi korrigerar eller tar bort personuppgifterna, och du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas under vissa omständigheter (enligt vad som anges i GDPR). Förutsatt att din begäran faller inom ramen för dessa omständigheter raderar vi dina personuppgifter.

Din rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för det ändamål som anges i detta integritetsmeddelande.

Din rätt till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter (enligt vad som anges i GDPR) har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I sådant fall ska dina personuppgifter, med undantag för den lagring och de processer som behövs för det, endast behandlas med ditt samtycke eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av stort allmänintresse.

Din rätt att lämna in ett klagomål

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss om du har några frågor angående detta integritetsmeddelande eller om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående vår behandling av dina personuppgifter eller hantering av förfrågningar relaterade till den. Kontaktuppgifterna till den relevanta tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), finns nedan.

6. Kontaktinformation

För att hävda dina rättigheter, använd motsvarande webbformulär som nämns ovan. Om du har några andra frågor beträffande ämnet skydd av personuppgifter, kan du kontakta oss med följande kontaktuppgifter:

DPO Volvo Car Corporation

Jan Wellergård

Volvo Car Corporation

Avdelning 50092/HABVS

405 31 Göteborg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Box 8114

104 20 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Kontaktinformation och annan information om Zenseacts behandling av personuppgifter finns i deras integritetspolicy, https://www.zenseact.com/privacy-policy/

7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt godtycke, ändra vår integritetspraxis och när som helst uppdatera eller ändra detta integritetsmeddelande. Därför uppmuntrar vi dig att regelbundet kontrollera detta integritetsmeddelande. Detta integritetsmeddelande är aktuellt från det datum som anges överst i dokumentet.