Article version 2021.186.0

Volvo Cars uslovi za pružanje usluga

Na snazi od:

Objavljeno u:

Kompanija Volvo Cars vam pruža usluge koje omogućavaju slobodno kretanje na ličan, održiv i siguran način („usluge").

Primjeri naših usluga su aplikacija Volvo Cars, digitalne usluge, daljinske usluge za vozilo, uvezana sigurnost ili dijeljenje automobila. Neke se usluge razlikuju u zavisnosti od tržišta, a druge su vezane za funkcije automobila koje se razlikuju ovisno o modelu automobila i godini. Neke od usluga su dostupne samo na određenim tržištima.

Subjekat Volvo Cars koji vam pruža usluge u Bosni i Hercegovini je kompanija Volvo Car Corporation s matičnim brojem Dep 50090 i sjedištem na adresi HB3S 405 31 Göteborg, Švedska, a u ovim uslovima se naziva „Volvo Cars" ili „mi", „nas" ili „naše", a uključuje i podružnice kompanije Volvo Cars („podružnica").

Za neke usluge možemo imenovati ovlaštenog partnera za pružanje usluga. Obavijestit ćemo vas o ovlaštenom partneru bilo kojim primjenjivim posebnim uslovima, u postupku narudžbe, e-poštom ili putem aplikacije Volvo Cars.

Tamo gdje kompanija Volvo Cars koristi treću stranu kao kooperanta za pružanje dijela usluge, kompanija Volvo Cars će i dalje biti odgovorna za uslugu ako se vi i kompanija Volvo Cars drugačije ne dogovorite ili ako je drugačije navedeno u ovim odredbama, bilo kojim primjenjivim posebnim odredbama i/ili odredbama ili dokumentaciji treće strane. Preko kompanije Volvo Cars možete pristupiti i uslugama trećih lica, a te usluge možete ugovoriti nezavisno i direktno od određene treće strane koja ih pruža. Kompanija Volvo Cars ni u kom slučaju neće biti posrednik sporazuma između vas i treće strane koja pruža te usluge.

Koji se uslovi primjenjuju?

Sve usluge podliježu ovim uslovima za pružanje usluga kompanije Volvo Cars ("uslovi") i mogu biti uslovljene i posebnim odredbama, odredbama ili dokumentacijom treće strane.

Da biste koristili uslugu, morate prihvatiti ove Odredbe (koje mogu uključivati konkretne opise usluga date ispod npr. daljinske usluge za vozila), posebne odredbe u pojedinim slučajevima kao i sve primjenjive odredbe treće strane, pritiskom ili klikom na dugme potvrdi, ili ako ste poslali narudžbu za uslugu, a nakon vašeg prihvatanja sljedeći korak je sklapanje obavezujućeg ugovora između vas i kompanije Volvo Cars za upotrebu relevantne usluge. Odredbe se odnose na usluge trećih strana samo u mjeri neophodnoj za pružanje usluge takve treće strane.

"Posebne odredbe" su odvojene odredbe i/ili opisi usluga koji se primjenjuju kao dodatak uz ove odredbe, za određenu uslugu. Posebne uslove treba čitati zajedno s ovim Odredbama i isti podliježu ovim Odredbama.

„Usluge trećih strana" su usluge koje pruža nezavisna treća strana, odvojene od naših usluga, a naša primarna uloga je da vam ih stavimo na raspolaganje. Od vas će se možda tražiti da platite naknade i/ili da prihvatite uslove treće strane kao uslov korištenja usluge treće strane.

"Odredbe trećih strana" su zasebne odredbe i uslovi između vas i treće strane koje se odnose na uslugu treće strane.

„Dokumentacija" se odnosi na druge informacije o određenim uslugama dostupnim na raznim mjestima u sklopu kompanije Volvo Cars, npr. priručnik za korisnike, na stranici https://www.volvocars.com/intl/support i https://www.volvocars.com, u sklopu Volvo Cars aplikacija, u vašem Volvo automobilu i/ili kod vašeg lokalnog Volvo Cars zastupnika. Dokumentacija može sadržavati zakonske uredbe i uslove, kao i ograničenja u pogledu vašeg prava na korištenje određene usluge, a oni čine dio ugovora između vas i kompanije Volvo Cars. Ako se dokumentacija i ovi uslovi ili bilo koji posebni uslovi ne podudaraju, posljednje navedeni će imati prednost. Ništa što je navedeno u dokumentaciji ne daje vam pravo na upotrebu određene usluge.

KORIŠTENJE USLUGE

Zahtjevi

Uslugu možete koristiti samo ako ste: (a) punoljetni, (b) sposobni da sklopite ugovor i (c) ako vam nije zabranjeno korištenje usluge prema važećem zakonu.

„Primarni vozač" Volvo automobila je osoba koja ima pravo raspolagati njime, trajno ga koristi kao prijevozno sredstvo i ili je registrovana kao vlasnik, zakupac, pretplatnik ili ovlašteni korisnik automobila kod državnih vlasti (ako ih ima). Primarni vozač ne mora nužno biti vlasnik automobila, npr. zakupac automobila Volvo, dok je vlasnik kompanija za lizing ili pretplatnik na uslugu Care by Volvo. Morate biti primarni vozač ili imati jasan i neosporan pristanak primarnog vozača („saglasnost primarnog vozača") kako biste koristili uslugu koje su na bilo koji način povezane s određenim Volvo automobilom ili povezali uslugu s određenim Volvo automobilom ili bilo koje druge usluge. U bilo kojem trenutku možemo provjeriti jeste li primarni vozač ili imate dopuštenje primarnog vozača.

Sve veze između Volvo automobila i usluge ili između različitih usluga mogu se u bilo kojem trenutku poništiti kako je opisano u dokumentaciji. Obavezni ste prekinuti sve veze ako više niste pimarni vozač automobila ili ako više nemate saglasnost primarnog vozača.

Usluge se mogu razlikovati u zavisnosti od modela Volvo automobila i godine modela, vaše zemlje prebivališta, u kojoj je Volvo automobil registrovan, prodan i koristi se, vašeg osnovnog jezika, operatera mobilne telefonije, sistema za informisanje i zabavu i pružalaca aplikativnih usluga. Ako Volvo automobil nije opremljen potrebnim tehničkim karakteristikama ili ako ne ispunjavate uslove navedene u ovim odredbama, u bilo kojim posebnim odredbama i/ili odredbama treće strane za određenu uslugu, nismo dužni da vam pružimo uslugu(e). Dajemo vam na raspolaganje informacije o našim uslugama i svim primenjivim zahtjevima koje biste trebali pročitati i razumjeti pre nego što kupite ili se pretplatite na tu uslugu.

Usluge se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg pristupa određenim uređajima (npr. mobilnim uređajima ili računarima s određenim softverom i operativnim sistemima). Ako vaš uređaj nije opremljen potrebnim tehničkim karakteristikama ili ako ne ispunjava uslove navedene u ovim odredbama i/ili bilo kojim odredbama treće strane za određenu uslugu, nismo dužni da vam pružimo uslugu(e). Nismo odgovorni ako usluga nije dostupna, ako su raspoloživost i učinkovitost smanjene iz razloga koji nisu pod našom kontrolom kao što su povezanost, geografski ili topografski uslovi (npr. udaljene lokacije, podzemne garaže, visoke zgrade, brda ili tuneli), oštećenje ili neuspjeh u održavanju automobila ili opreme u ispravnom stanju, vladini zakoni, pravila ili propisi, kvarovi, zagušenja ili prekidi rada komunalnih ili bežičnih mreža, rat, Božija volja, prirodna katastrofa, loše vremenske prilike, i štrajkovi.

Za rad nekih usluga potreban je pristup internetu ili mobilnim podacima. Vaš Volvo automobil može uključivati troškove pristupa za određeno razdoblje, u suprotnom morate platiti pristup, ali u većini slučajeva vaše je pristup uslovljen odredbama treće strane, npr. odredbama pružaoca Internet usluge ili telekom operatera ("Pružalac podatkovnih usluga"). Kompanija Volvo Cars nije i nikada neće biti Pružalac podatkovnih usluga.

Vaš pristup i korištenje usluga može biti uslovljeno uspješnim izvršavanje procesa verifikacije koji uključuje obaveznu provjeru 'upoznaj svog kupca'. U ovom postupku neophodno je prilaganje određene dokumentacije i ličnih informacija, bilo kompaniji Volvo cars ili Pružaocu podatkovnih usluga. U pojedinim slučajevima možemo zatražiti da dostavite dodatnu dokumentaciju kako biste uspješno prošli postupak identifikacije.

Određene karakteristike koje se pružaju u uslugama moraju se koristiti samo ako vam je Volvo automobil u blizini ili ako vam se na drugi način osigura da je siguran za upotrebu i bez rizika od oštećenja imovine ili osoba, kako je opisano u ovim odredbama, posebnim odredbama ili dokumentaciji. Sve usluge trebali biste koristiti isključivo vi, pridržavajući se važećih zakona za vaše tržište i bez korištenja u bilo kakve ilegalne svrhe. Funkcije i usluge koje su vam stavljene na raspolaganju morate koristiti u skladu sa svim važećim zakonima o putevima i saobraćaju, u jurisdikciji u kojoj živite. Funkcije kompanije Volvo Cars dopunjavaju prakse sigurne vožnje i nisu namijenjene da omoguće ili ohrabruju dekoncentrisanu, agresivnu ili na drugi način nesigurnu ili ilegalnu vožnju. Vi snosite konačnu odgovornost za sigurno i zakonito upravljanje vozilom u svakom trenutku. Bilo koja garancija u pogledu prikladnosti, sigurnosti ili mogućnosti korištenja usluge podliježe našoj izjavi o ograničenoj odgovornosti.

Volvo ID račun

Za korištenje mnogih usluga potreban vam je aktivan Volvo ID račun. Volvo ID je jedinstveni, lični i neprenosivi račun i putem njega vam pružamo pristup uslugama u okviru kompanije Volvo Cars. Volvo ID račun i njegove srodne funkcije predstavljaju uslugu i uređuju se ovim uslovima. Izrada Volvo ID računa je besplatna.

Za neke usluge morat ćete povezati vaš Volvo ID račun s jednim ili više Volvo automobila.

Registracijom Volvo ID računa potvrđujete da su podaci koje ste nam pružili tačni i da je Volvo ID račun stvoren za upotrebu u skladu s ovim uslovima. Takođe potvrđujete da vas možemo kontaktirati na adresu e-pošte koju ste naveli prilikom registracije vašeg Volvo ID računa. Ovu adresu e-pošte nećemo koristiti za direktni marketing osim ako se: (a) direktni marketing odnosi na proizvod ili uslugu sličnu onoj koju ste već platili i ako niste isključili direktno marketinško obavještavanje ili (b) niste oprijedili za to u drugim situacijama.

Promjena vlasništva/primarni vozač Volvo automobila

U slučaju promjene vlasništva i/ili promjene primarnog vozača (ako ne i vlasnika) Volvo automobila, morate odmah deaktivirati sve usluge povezane s tim Volvo automobilom pomoću „vraćanja na fabrička podešavanja“. Ovisno o modelu Volvo automobila i godini modela, možda ćete trebati odvesti automobil lokalnom zastupniku kompanije Volvo kako biste dovršili resetovanje te možda i platiti naknadu. Morate odmah prekinuti vezu između vašeg Volvo ID računa i Volvo automobila čije ste vlasništvo prenijeli na drugu osobu, kao i svih usluga i svih povezanih podataka. Više informacija o tome kako deaktivirati usluge možete pronaći u dokumentaciji. Te informacije možete dobiti i od lokalnog zastupnika Volvo Cars kompanije ili putem našeg kontakt podatka.

Ako saznamo za bilo kakvu promjenu vlasništva i/ili promjenu primarnog vozača (ako ne vlasnika) Volvo automobila s jednim ili više Volvo ID računa povezanih s njim, možemo odmah blokirati ili prekinuti ove veze, osim ako ne možete pokazati da ste primarni vozač ili imate saglasnost primarnog vozača da nastavite koristiti vaš Volvo ID račun koji je povezan s Volvo automobilom. Osim ako to ne zahtijeva važeći zakon, vlasnik Volvo automobila ili primarni vozač neće imati pravo pristupa informacijama o prethodnim vlasnicima, primarnim vozačima ili Volvo ID računima koji su bili prethodno povezani s Volvo automobilom.

USLUGE

Mnogim uslugama možete pristupiti putem naše glavne aplikacije "Volvo Cars" koja upravlja vašom interakcijom sa kompanijom Volvo Cars. Za korištenje aplikacije Volvo Cars morate imati Volvo ID račun. Na raspolaganju su pojedine usluge i funkcije koje su besplatne dok druge zahtijevaju pretplaćivanje ili ih je potrebno kupiti.

Digitalne usluge

Pojedina Volvo vozila se prodaju opremljena, ili su kompatibilna sa, paketom digitalnih usluga koji može uključivati usluge:

 • Google karte, Google digitalni pomoćnik i prodavnica aplikacija Google Play
 • Daljinske usluge za vozilo
 • uključeno podataka.

Konkretni proizvodi i funkcije koji su dostupni i/ili uključeni u digitalne usluge razlikuju se od tržišta do tržišta.

Naš opis proizvoda za digitalne usluge možete pročitati ovdje.

Daljinske usluge za vozilo

Daljinske usluge za vozila su bežična usluga koja je povezana s vašim Volvo automobilom. Ovaj proizvod se prethodno zvao Volvo On Call i u pojedinim situacijama ovaj naziv se i dalje koristi, na primjer, na telefonima sa starijim operativnim sistemom na VOC dugmetu u automobilu, u dokumentaciji koja još nije ažurirana.

Moći ćete koristiti funkcije putem vašeg mobilnog telefona:

 • daljinski izvršavati naredbe - pokrenuti grijač, pokrenuti motor, poslati upute
 • pogledati informacije o vašem automobilu - temperaturu, domet goriva ili el. punjenja, otključana vrata, aktiviranje alarma, potrebno održavanje, dnevnik vozača, potrošnja el. energije.
 • pratiti svoj automobil, voditi dnevnik vožnje.

Moći ćete koristiti i neke funkcije direktno iz vašeg Volvo automobila:

 • iz vašeg Volvo automobila automatski upozoriti hitnu službu u slučaju nesreće
 • kontaktirati Volvo cars pozivni centar.

Za većinu funkcija potrebno je preuzeti aplikaciju Volvo Cars i koristiti je na mobilnom telefonu. Naš opis proizvoda za digitalne usluge, u kojem se takođe opisuju daljinske usluge za vozila, možete pročitati ovdje.

Pretplata na digitalne usluge i daljinske usluge za vozilo

Za korištenje digitalnih usluga i daljinskih usluga za vozilo, neophodna je aktivna pretplata.

Pretplata za digitalne usluge ili daljinske usluge za vozilo, obično se nudi uz kupovinu novog automobila marke Volvo, između 3 i 5 godina - pružamo informacije na lokalnim tržištima, provjeravamo kod ovlaštenog zastupnika ili na našoj web stranici Volvo Cars ("početna pretplata").

Pretplatu možete produžiti nakon isteka početne pretplate. Informacije o tome kako pretplata funkcioniše možete pročitati u odjeljku „Pretplate i obnove“.

Sve pretplate na digitalne usluge i daljinske usluge za vozilo, vezane su za automobil, a ne za vas - pa ako prodate Volvo automobil, pretplata je dostupna samo novom vlasniku. Morate obavijestiti Volvo da više niste vlasnik automobila i otkazati sve pretplate kako biste izbjegli buduća plaćanja. Digitalne usluge ili daljinske usluge za vozilo ostat će povezane s automobilom do isteka odgovarajućeg perioda pretplate.

Ograničenja odgovornosti za daljinske usluge za vozilo

Daljinske usluge za vozilo namijenjene su kao podrška vama i putnicima u slučaju nesreća ili krađe automobila, u skladu s obimom i funkcijama daljinskih usluga za vozilo, ali: (a) nisu ugovor o osiguranju i kompanija Volvo Cars nema odgovornost ni prema jednoj osiguravajućoj kompaniji u odnosu na vaš Volvo automobil, (b) nisu namijenjene kao alternativa ili zamjena za bilo koje druge opreme protiv krađe instalirane u vašem Volvo vozilu, (c) ne zamjenjuju bilo koju državnu ili nacionalnu službu za hitne slučajeve koje su vam na raspolaganju i (d) moraju se koristiti u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Kompanija Volvo Cars ne pruža nikakvu garanciju da će ukradeno vozilo biti vraćeno.

DIGITALNE REZERVACIJE

Šta su digitalne rezervacije?

Digitalne rezervacije su usluga kompanije Volvo Cars dostupne bilo putem aplikacije Volvo Cars ili na internetu, koje vam omogućavaju da zakažete termin za servisiranje vašeg Volvo vozila odnosno termin za druge Valet usluge, kod maloprodajnog zastupnika.

Definicije koje se koriste za digitalne rezervacije su kako slijedi:

 • "Digitalna rezervacija" označava svaki pojedini potvrđeni zahtjev za servisiranje ili Valet usluge.
 • "Vozač" označava osobu koja je zaposlena kod ili pod ugovorom sa maloprodajnim zastupnikom i koja prevozi vozilo kupca i iznajmljeno vozilo u oba smjera između lokacije kupca i servisnog centra, isporučuje vozila za probnu vožnju na preferiranu lokaciju kupca, obavlja zamjenu lizing vozila sa kupcem ili isporučuje kupljeno vozilo na preferiranu lokaciju.
 • "Zamjena lizing vozila" podrazumijeva zamjenu vašeg lizing ili pretplatničkog vozila na preferiranoj lokaciji.
 • "Maloprodajni zastupnik" podrazumijeva poslovni subjekt neovisan o kompaniji Volvo Cars koji je ovlašten da prodaje putnička vozila marke Volvo i/ili pruža povezane usluge uključujući Valet usluge.
 • "Servisiranje" označava konkretne usluge koje se utvrđuju i dogovaraju između vas i kompanije Volvo Cars ili maloprodajnog zastupnika vezano za vaše Volvo vozilo, na primjer, rutinsko održavanje, servisiranje u garantnom roku itd.
 • "Probna vožnja" podrazumijeva dostavljanje vozila na preferiranu lokaciju i stavljanje vozila na raspolaganje za probnu vožnju.
 • "Korisnik" označava zaposlenike kompanije Volvo Cars ili maloprodajnog zastupnika koji pružaju Volvo Valet usluge i pridruženi proizvod Birdseye i imaju pristup računima i podacima kupaca.
 • "Valet" usluge označavaju ugovaranje preuzimanja i/ili dostave vašeg Volvo vozila na lokaciju vezano za (i) servisiranje, (ii) isporuku vozila, (iii) probnu vožnju, (iv) zamjenu lizing vozila ili (v) bilo koju drugu sličnu uslugu dostupnu putem aplikacije Volvo Cars.
 • "Isporuka vozila" označava isporuku kupljenog vozila na preferiranu lokaciju.

Kompanija VolvoCars ne pruža nikakve usluge putem digitalnih rezervacija, to je samo tehnička platforma koja vam omogućava da rezervišete termin za servisiranje vašeg Volvo vozila od strane maloprodajnog zastupnika.

Valet usluge uključuju zaposlenika ili dobavljača maloprodajnog zastupnika koji odlazi na dogovorenu lokaciju u dogovorenom terminu radi preuzimanja i povrata vašeg Volvo automobila.

Ako maloprodajni zastupnik ima u ponudi zamjenska (ili uslužna) vozila tada jedno možete dobiti na korištenje - bit će potrebno da pristanete na dodatne odredbe vezano za zamjensko vozilo maloprodajnog zastupnika.

Po dovršetku usluge Valet, zakazuje se digitalna rezervacija radi isporuke vašeg automobila na dogovorenu lokaciju u dogovorenom terminu.

Svojim digitalnim rezervacijama možete upravljati putem aplikacije Volvo Cars. Upravljanje digitalnim rezervacijama uključuje:

 • Zakazivanje termina za preuzimanje vašeg Volvo automobila na dogovorenoj lokaciji (bilo putem aplikacije Volvo Cars ili pozivanjem servisnog centra koji pruža odgovarajuću uslugu);
 • Susret sa dodijeljenim vozačem (kako je definisano iznad) na odgovarajućoj lokaciji i u odgovarajućem terminu.
 • Dostavite ključeve svog Volvo automobila.
 • Slijedite uputstava koja pruža vozač.
 • Pratite realizaciju svoje digitalne rezervacije putem aplikacije Volvo Cars.
 • Zakažite termin za povrat vašeg vozila po obavljanju gornjih koraka.

Interakcija sa pružaocem usluga

Korištenje usluge digitalne rezervacije je besplatno.

Servisiranje: Ako svoj Volvo automobil niste kupili odnosno preuzeli na pretplatu, direktno u kompaniji Volvo Cars:

 • Cjelokupni rad obavljen na vašem Volvo automobilu od strane maloprodajnog zastupnika podliježe zasebnom ugovoru između vas i maloprodajnog zastupnika.
 • Cijene prikazane u usluzi digitalne rezervacije pružaju maloprodajni zastupnici, a ne kompanija Volvo Cars. Potrebno je da utvrdite opseg i cijenu servisiranja sa maloprodajnim zastupnikom prije servisiranja vašeg Volvo automobila.

Valet usluge: Kompanija Volvo Cars ne pruža bilo kakva vozila samostalno putem usluge Valet. Maloprodajni zastupnici su odgovorni za preuzimanje, isporuku i dijeljenje vlasničkih i/ili zamjenskih vozila. Sporazum o pružanju Valet usluga i sve naknade, isključivo se dogovaraju između vas i maloprodajnog zastupnika. Kompanija Volvo Cars nije uključena u odabir niti angažovanje vozača od strane maloprodajnih zastupnika. Kompanija Volvo Cars ne garantuje da će preuzimanje odnosno isporuka vozila putem usluge Valet biti uspješna.

Potraživanja proistekla ili vezana za uslugu Digitalne rezervacije, uslugu Valet ili uslugu Servisiranje odnosno bilo koju drugu uslugu, koju izvršava ili pruža maloprodajni zastupnik ili vozač, rješavaju se isključivo između vas i maloprodajnog zastupnika i u mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, kompanija Volvo Cars ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu. Maloprodajni zastupnici uvijek snose odgovornost za propuste svojih zaposlenika, zastupnika i dobavljača.

Digitalne rezervacije su samo tehnička platforma koja vam omogućava da rezervišete termin za usluge Servisiranje ili Valet odnosno koja pruža podršku korisnicima za preuzimanje i isporuku putem usluge Valet.

Korištenje usluge Digitalne rezervacije možete otkazati slanjem poruke e-pošte na adresu cld-luxedata@grp.volvocars.com.

USLUGE KUPOVINE

Usluge naručivanja

Prije nego što budete mogli koristiti uslugu koju morate platiti, morat ćete dovršiti onlinu narudžbe, potvrditi istu i platiti uslugu. Odvojite vrijeme za čitanje i provjeru narudžbe u svakom koraku postupka. Predajom vaše narudžbe, dolazi do zaključivanja obavezujućeg ugovora između vas i kompanije Volvo Cars za upotrebu relevantne usluge, osim ako ne odbijemo vašu narudžbu („ugovor").

Po završetku narudžbe, na ekranu ćete vidjeti potvrdu narudžbe, a mi ćemo vam također poslati potvrdu putem e-pošte s računom koji sadrži relevantne detalje o vašoj narudžbi i jedinstveni ID broj narudžbe na koji se treba pozivati u svim narednim upitima ili korespondenciji koja se odnosi na vašu narudžbu. Ili vas možemo kontaktirati kako bismo vas obavijestili da ne prihvatamo vašu narudžbu. To je obično zato što: (a) ne možemo odobriti vašu uplatu ili (b) nemate pravo na kupovinu usluge.

Plaćanje

Usluga se obično naručuje i plaća putem aplikacije Volvo Cars ili putem interneta, a koriste se samo najčešće upotrebljivane kreditne ili debitne kartice putem sigurnog sistema plaćanja preko interneta.

Koristimo usluge platnog prometa treće strane kojoj prosljeđujemo podatake o kreditnoj ili debitnoj kartici, a vi jasno dozvoljavate strani koja pruža usluge platnog prometa da naplati odgovarajuće naknade za ovaj način plaćanja, kao i poreze i druge troškove koji nastanu i pristajete da se koriste podaci o platnoj transakciji i vašoj kartici i sve ostale informacije neophodne za izvršenje platne transakcije od strane relevantne treće strane (uključujući, ali ne ograničavajući se na spriječavanje prevara). Za sigurno vršenje platnih transakcija koristimo samo usluge platnog prometa treće strane okoja je ovjerena od strane banaka i korisnika kartica. Treća strana koja pruža usluge platnog prometa zadužena je i za komunikaciju između naše web stranice i vaše banke.

Imate pravo da prekinete ugovor

Možete prekinuti svoj ugovor u roku od 14 dana nakon sklapanja istog bez navođenja razloga.

Kako biste ostvarili svoje pravo na prekid ugovora, morate nas jasnom izjavom obavijestiti o svojoj odluci. Ugovor možete prekinuti slanjem pošte na našu prethodno navedenu adresu ili putem sljedećeg kontakt podatka. Možete koristiti ovaj obrazac kako bi prekinuli ugovor, iako to nije potrebno.

Ako odlučite prekinuti ugovor, bez nepotrebnog odgađanja nadoknadit ćemo vam sve uplate koje smo od vas primili u vezi s ugovorom. Ako ste koristili uslugu prije nego što ste iskoristili svoje pravo na prekid ugovora, možemo odbiti razumnu sumu od naknade koja odgovara vašem korištenju usluge.

Naknadu ćemo naplatiti na isti način koji ste koristili za početnu transakciju. Kao rezultat naknade koju vam šaljemo nećete snositi nikakve dodatne troškove.

Ništa u ovim uslovima neće utjecati na vaša zakonska prava, bilo u vezi s vašim pravom na povlačenje ugovora ili nešto drugo.

Pretplate i obnove

Na nekim tržištima moguće se kontinuirano pretplatiti na uslugu, gdje će se pretplata automatski obnavljati, npr. mjesečno, a u drugima samo na određeno vrijeme, npr. svaka tri mjeseca ili godišnje.

Za fiksne pretplate naplata će se unaprijed izvršiti i pretplata se neće automatski obnoviti. Ako imate fiksnu pretplatu, možete iskoristiti svoje pravo na prekid ugovora, u tom slučaju ćete ostvariti pravo na povrat novca.

Za tekuće pretplate (osim godišnje tekuće pretplate) naknada se naplaćuje unaprijed za period pretplate. U bilo kojem trenutku nas možete obavijestiti o prekidu ugovora, a pretplata će završiti početkom sljedećeg razdoblja pretplate, podložno vašem pravu na prekid ugovora (tokom 14 dana neposredno nakon što pretplata prvi put započne), u tom slučaju ćete ostvariti pravo na povrat novca.

Ako imate tekuću godišnju pretplatu, naplatit će vam se unaprijed i možete iskoristiti svoje pravo na prekid ugovora tokom 14 dana neposredno nakon što započne obnovljeni period pretplate, u tom slučaju ćete ostvariti pravo na povrat novca.

PITANJA DIGITALNOG I INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Ograničenja upotrebe

Ne možete koristiti usluge:

 • suprotno onome što je predviđeno ovim odredbama, bilo kojim posebnim odredbama, odredbama treće strane i/ili dokumentacijom.
 • na način koji bi bio u suprotnosti s važećim zakonima ili propisima, npr. pravima intelektualnog vlasništva ili saobraćajnim propisima. Zabranjena je i upotreba koja ugrožava sigurnost bilo kojih usluga, kao i upotreba koja može oštetiti ili ometati našu ili tehničku infrastrukturu treće strane ili upotrebu usluga od strane drugog korisnika.

Ne smijete oštetiti, onemogućiti ili na bilo koji drugi način pogoršati kvalitet usluge ili vezano za uslugu unijeti viruse, „crve", štetni softver (malware), špijunski softver, „trojanske konje" ili drugi zlonamjeran kôd ili programe koji mogu onemogućiti rad usluga. Ako dopustite drugim osobama da koriste usluge, potvrđujete i slažete se da je upotreba u potpunosti vaša odgovornost. To znači da će se bilo koje kršenje od strane korisnika ovih odredbi, bilo kojih važećih posebnih odredbi, odredbi treće strane i/ili dokumentacije smatrati kršenjem za koje ste vi odgovorni.

Zabranjeno je korištenje lažnog identiteta ili netačnih podataka prilikom upotrebe i/ili izrade računa potrebnog za usluge, i može predstavljati krivično djelo.

Za neke usluge potrebna vam je šifra, i u tom slučaju morate odabrati šifru koju će drugi teško otkriti. Možemo postaviti zahtjeve u pogledu onoga što se smatra dovoljno sigurnom šifrom. Vi ste jedini odgovorni za čuvanje šifre u tajnosti i ne smijete je otkrivati trećim stranama. Ako sumnjate da je bilo koja treća strana stekla neovlašten pristup vašoj šifri, odmah ćete je promijeniti. Ako sumnjate da je bilo koja treća strana stekla neovlašteni pristup bilo kojim uslugama putem vašeg Volvo ID računa, odmah nas kontaktirajte.

Vi izjavljujete i jamčite da nećete prodavati, pružati, prenositi, podlicencirati niti izvoziti usluge u cijelosti ili djelomično, uključujući bez ograničenja, cjelokupan softver, bilo kojoj od "nabrojanih osoba" što podrazumijeva bilo koju osobu, kompaniju, pravno lice ili organizaciju navedenu na bilo kojoj listi sankcija ili na drugi način blokiranu odnosno stavljenu pod ekonomske sankcije, Evropske unije ("EU"), Sjedinjenih Država ("SAD") ili Ujedinjenih Nacija ("UN") ili bilo kojeg drugog državnog tijela, ovisno o situaciji ili bilo koje osobe u vlasništvu ili pod kontrolom, odnosno, osobe koja djeluje za račun i u ime takve nabrojane osobe. Nadalje izjavljujete i jamčite da ne djelujete za račun niti u ime, te da nećete na drugi način prodavati, pružati, prenositi niti podlicencirati uslugu u cijelosti ili djelomično, uključujući bez ograničenja i sav softver, bilo kojoj osobi lociranoj ili organiziranoj na Kubi, u Iranu, Sjevernoj Koreji, Siriji ili regiji Krim u Ukrajini. Korištenjem usluga, takođe izjavljujete i jamčite da vi niste locirani u bilo kojoj od ovih država odnosno da niste ni na jednom od ovih spiskova.

Korisnička licenca i prava intelektualnog vlasništva

Sva prava intelektualnog vlasništva na usluge i povezane sadržaje (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji softver) su naše ili ekskluzivno vlasništvo naših partnera i/ili davalaca licence. Ako ove odredbe, bilo koje važeće posebne odredbe i/ili dokumentacija, drugačije ne dopuštaju, ne posjedujete prava na bilo koji oblik intelektualnog vlasništva.

Dajemo vam licencu za ličnu upotrebu sadržaja i softvera povezanih s uslugama. Ova licenca, koja može uključivati prava intelektualne svojine, je neisključiva i nije je moguće prenositi osim ako nije drugačije navedeno u ovim Uslovima. Licencu je moguće koristiti samo u svrhe koje su u skladu s ograničenjima korištenja naznačenim u ovom Uslovima ili u primjenjivim Posebnim uslovima.

Ako to nije dozvoljeno zakonom, ne možete vršiti dekompiliranje računarskog programa, vršiti obrnuti inženjering, pokušavati izvući izvorni kôd, modificirati ili stvoriti izvedena djela softvera povezanog s uslugama i njihovim sadržajem. Svako kršenje ovog ograničenja ili neko drugo nepridržavanje bilo kojeg od uslova ove licence može rezultirati suspenzijom ili ukidanjem pružanja usluga.

Ako nije drugačije naznačeno, žigovi, korporativni logotipi, imena domena i amblemi podliježu našim pravima na zaštitni znak ili našim davateljima licenci i, u zavisnosti od slučaja, pravima na zaštitne znakove trećih strana.

Ova licenca ističe kada se prekine ugovor, ovi uslovi ili određeni uslovi ili kada prestanete koristiti relevantnu uslugu ili sve usluge.

Poveznice za web stranice ili resurse trećih strana

Usluge mogu sadržavati poveznice za aplikacije ili web stranice nezavisnih proizvođača. Ove poveznice vam pružamo u svrhu praktičnosti i nismo odgovorni za sadržaj, proizvode ili usluge koje su dostupne na tim web stranicama. Iako tu možete naći poveznice za razne web stranice, to ne znači da ih mi odobravamo.

Navedeno se odnosi i na bilo koju odluku koju ste donijeli ili korak koji ste poduzeli u skladu sa uslugama. Poduzimamo potrebne korake da zaštitimo vaše uređaje i sisteme od virusa, „crva", štetnog softvera (malware), špijunskog softvera, „trojanskih konja" i drugog zlonamjernog koda li programa prilikom pružanja usluga, ali ne garantujemo da oni ne postoje ili da ne utječu na vaše uređaje i sisteme.

Dodatni uslovi za aplikacije iz trgovine aplikacija

Ako ste pristupili ili preuzeli bilo koju uslugu kompanije Volvo Cars putem aplikacije koju pruža ("Volvo Cars") iz prodavnice aplikacija ili distribucijske platforme (poput Apple Store, Google Play ili Amazon Appstore) (svaka je "dobavljač aplikacija"), onda prihvatate i slažete se:

 • da ćete samo koristiti aplikaciju koju pruža Volvo Cars u skladu s onim što je dozvoljeno u bilo kojim korisničkim uslovima koje pruža dobavljač aplikacija. Štaviše, ovi uslovi su dogovoreni između vas i nas, a ne s dobavljačem aplikacija, a isto tako između nas i dobavljača aplikacija, mi sami smo isključivo odgovorni za aplikaciju koju pruža Volvo Cars. Stoga dobavljač aplikacija nije odgovoran za pružanje bilo kakvih usluga održavanja ili podrške vezanih za aplikaciju koju pruža Volvo Cars.
 • Ako aplikacija koju pruža Volvo Cars nije u skladu s važećom garancijom, možete obavijestiti dobavljača aplikacija i ostvariti pravo na povrat iznosa za aplikaciju koju pruža Volvo Cars. U maksimalnoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, dobavljač aplikacija ne izdaje drugu garanciju u vezi s aplikacijom koju pruža Volvo Cars.
 • Ako koristite aplikaciju koju pruža Volvo Cars dizajniranu za upotrebu na Apple mobilnom uređaju s operativnim sistemom iOS ("iOS aplikacija"), također:
 • Prihvatate da je kompanija Volvo Cars, a ne Apple, odgovorna za ispunjenje bilo kojih vaših zahtjeva ili onih koji dolaze od treće strane koji se odnose na iOS aplikaciju ili vaše posjedovanje i/ili upotrebu iste, uključujući, ali bez ograničenja, na: (i) potraživanja odgovornosti za proizvode; (ii) bilo koji zahtjev da iOS aplikacija ne odgovara bilo kojem primjenjivom zakonskom ili regulatornom zahtjevu; i (iii) potraživanja koja proizlaze iz zaštite potrošača ili sličnog zakonodavstva, a sva takva potraživanja uređena su isključivo ovim ugovorom i bilo kojim zakonom koji se odnosi na nas kao dobavljača iOS aplikacije.
 • Prihvatate da će kompanija Volvo Cars, a ne Apple, biti odgovorna, u mjeri u kojoj zahtijevaju ovi uslovi, za istragu, odbranu, poravnanje i ispunjenje bilo kojeg zahtjeva za zaštitu zbog kršenje prava intelektualnog vlasništva treće strane koji se odnosi na iOS aplikaciju ili vaše posjedovanje i korištenje iOS aplikacija.
 • zastupate i garantujete da se (i) ne nalazite u zemlji koja podliježe sankcijama američke vlade ili koja je američka vlada odredila kao zemlju koja podržava terorizam; i (ii) niste navedeni ni na jednom popisu zabranjenih ili ograničenih strana vlade SAD-a.
 • pristajete se pridržavati svih važećih uslova ugovora treće strane prilikom upotrebe naše iOS aplikacije (npr. ne smijete kršiti uslove ugovora o usluzi bežičnog prijenosa podataka kada koristite iOS aplikaciju).
 • Slažete se da su kompanija Apple i njene podružnice nezavisni korisnici ovih uslova jer se odnose na vašu licencu za iOS aplikaciju. Nakon prihvatanja ovih uslova, kompanija Apple ostvaruje pravo (i smatraće se da je prihvatila pravo) da nametne ove uslove protiv vas koji se odnose na vašu licencu za iOS aplikaciju kao njenog trećeg korisnika.

PRAVNA PITANJA

Promjene uslova, posebnih uslova ili usluga

Povremeno možemo promijeniti ove uslove ili posebne uslove. Obavijestit ćemo vas najmanje 30 dana unaprijed ako je promjena bitna ili bitno mijenja vaše ili naše obaveze. Prije nastavka korištenja usluge od vas će se tražiti da prihvatite promijenjene uslove ili ako nastavite dalje koristiti iste taj čin će se automatski smatrati kao prihvatanje.

Možemo dodati ili ukloniti usluge i funkcije ili karakteristike u uslugama, ukinuti, u cijelosti ili djelomično, pružajući ili dajući pristup određenim uslugama, kao i generalno mijenjati usluge ili pristup kako bi iste bile ažurirane i korisne.

Uvijek imate pravo prestati koristiti usluge i raskinuti pristanak na ove odredbe i posebne odredbe u skladu sa sljedećim zahtjevima za ukidanje ako ne pristanete na promjene ovih odredbi, posebnih odredbi i/ili usluga.

Izjava o ograničenoj odgovornosti

Ako ovim uslovima nije drugačije određeno i u obimu koji je dozvoljen zakonom, ni mi, niti bilo koji naš partner neće imati nikakvu odgovornost prema vama ili prema bilo kojoj trećoj strani koja proizlazi iz pružanja usluga ili se odnosi na bilo koju odredbu za pružanje usluga, spor, kontroverzu ili potraživanje koje proizlazi iz ili odnosi se na vaše postupke ili nedjelovanja ili pružanje usluga. Potraživanja koja proizilaze iz ili su vezane za usluge treće strane, isključivo će se rješavati između vas i takve treće strane i u mjeri u koju je to dozvoljeno važećim zakonom kompanija Volvo Cars neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak.

Usluge i sadržaj pružaju se „takvi kakvi jesu“, bez ikakvog oblika garancije ili odgovornosti da će usluge ili sadržaj ispuniti vaše zahtjeve ili biti neprestano dostupni uz sigurnost i bez kvara ili da će u pogledu kvaliteta ispunjavati preciznost, pravovremenost, istinitost, potpunost ili pouzdanost bilo koje usluge ili sadržaja. Bez ograničavanja prethodno navedenog, mi i naši partneri izričito se odričemo odgovornosti koja se tiče prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, zaštite od nametanja i ometanja ili garancija koje proizlaze iz prodaje ili upotrebe u komercijalne svrhe.

Ništa u ovim uslovima ne isključuje, ograničava ili mijenja bilo koju garanciju, izjavu o dgovornosti, rok ili uslov, pravo ili pravni lijek koji se podrazumijeva ili nameće bilo kojim važećim zakonom koji se ne može zakonski isključiti, ograničiti ili izmijeniti.

Ograničenje odgovornosti

Ako ovim uslovima nije drugačije predviđeno i u mjeri dopuštenoj zakonom, ni mi ni naši partneri nećemo biti odgovorni za bilo koje:

 • slučajne, posebne, primjerne, zakonske, kaznene ili posljedične štete, uključujući izgubljeni profit, gubitak podataka ili dobre volje, prekid usluge, oštećenje računara ili kvar sistema ili troškove zamjenskih usluga koji proizilaze iz ovih uslova ili u vezi s upotrebom ili nemogućnost korištenja usluga ili sadržaja, bilo na osnovu garancije, ugovora, prekršaja (uključujući nehat), odgovornosti za proizvod ili bilo kojeg drugog pravnog osnova, i da li smo mi ili naši partneri ili takva druga strana obaviješteni o mogućoj šteti ili je uzrokovana nehatom, pa čak i ako se utvrdi da ograničeno pravno sredstvo ovdje nije uspjelo u svojoj osnovnoj svrsi.
 • gubitke koji premašuju iznos koji ste nam platili za korištenje usluga u 12 mjeseci prije događaja na kome se zasniva zahtjev.

Uslov i prekid

Ovi će se uslovi primjenjivati sve dok se ne ukinu ili dok ne prestanete koristiti sve usluge.

U bilo kojem trenutku možete prekinuti korištenje bilo koje ili svih usluga, a u tom slučaju odredbe, posebne odredbe i odredbe treće strane neće se više primjenjivati i više nećete imati nikakve obaveze u skladu s istima, bilo kojim posebnim odredbama ili odredbama treće strane.

Ako prekinete upotrebu određene usluge, ove odredbe, bilo koje posebne odredbe ili odredbe treće strane nastavljaju se primjenjivati za svaku od usluga koje i dalje koristite.

Zadržavamo pravo da, trajno ili privremeno, prekinemo pružati usluge i ukinemo ili obustavimo primjenu ovih uslova i/ili posebnih uslova u slučaju (a) vašeg stvarnog kršenja uslova i/ili bilo kojih posebnih uslova te ako postoji opravdana sumnja, (b) naše odluke da prestanemo pružati usluge u njihovom trenutnom obliku, širom svijeta ili na određenom geografskom području, ili (c) bilo kojeg sličnog poslovnog razloga koji prema vlastitom nahođenju smatramo razumnim razlogom za prekid pružanja usluga. Ako kompanija Volvo Cars namjerava prestati pružati bilo koju uslugu, o tome ćete biti obaviješteni u razumnom roku prije nego što dođe do prekida pružanja iste.

Sa okončanjem važenja ovih odredbi više ne možete koristiti usluge.

Raskid neće utjecati na bilo koje odredbe, posebne odredbe ili odredbe treće strane koje će se po svojoj prirodi i dalje primjenjivati nakon raskida, uključujući bez ograničenja uslove koji se odnose na: (a) odricanje od odgovornosti, (b) ograničenu odgovornost, (c) dodjelu i (d) važeći zakon i mjesto održavanja.

Dodjela

Nijedna strana ne može dodijeliti svoja prava ili obaveze prema ovim uslovima ili bilo kojim posebnim uslovima bilo kojoj trećoj strani bez pismene saglasnosti druge strane. Međutim, možemo dodijeliti svoja prava i obaveze prema ovim odredbama i/ili bilo kojim posebnim odredbama, bilo kojoj podružnici.

Važeći zakon i mjesto održavanja

Ako zakonom nije drugačije određeno, ove odredbe, bilo koje posebne odredbe i bilo koje korištenje usluga tumačit će se i njima će se upravljati u skladu sa lokalnim zakonima, izuzimajući Konvenciju Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, bez obzira na sukob s načelima zakona. Određeno mjesto za sve zahtjeve koji proizilaze iz ovih odredbi i/ili bilo kojih posebnih odredbi bit će, ako zakonom nije drugačije određeno, sudovi na području gdje se nalaze naše poslovnice.

Ako nam želite skrenuti pažnju na neki problem, možete nas kontaktirati.