Záruka na nové vozy Volvo

Záruka na nový vůz Volvo žádným způsobem neomezuje Vaše zákonem daná nebo smluvní práva ujednaná s prodávajícím, ale poskytuje Vám další nároky k ochraně Vašich práv. Záruka mimo to přechází na každého dalšího registrovaného majitele vozu. Pokud na vozidle vzniknou vady, automobilka Volvo a příslušný autorizovaný partner pro prodej a servis vozů Volvo se rozhodnou, zda dané komponenty opraví nebo vymění. Veškeré vyměněné díly si ponechává automobilka Volvo.

Po dobu 24 měsíců (a v případě čistě elektrických vozidel po dobu 36 měsíců nebo ujetí 100 000 kilometrů včetně v závislosti na tom co nastane dříve) od data předání vozu prvnímu majiteli bude jakákoli porucha způsobená vadným materiálem nebo zpracováním ve výrobě bezplatně opravena autorizovaným partnerem pro prodej a servis vozů Volvo.

Po dobu dvou (resp. tří let u čistě elektrických vozidel) od data, kdy byl nový vůz předán svému prvnímu majiteli, budou veškeré defekty laku a povrchové koroze způsobené vadným materiálem nebo zpracováním ve výrobě bezplatně odstraněny autorizovaným partnerem pro prodej a servis vozů Volvo.

V případě plug-in hybridních vozidel bude rovněž po dobu osmi let od data předání vozidla prvnímu majiteli nebo do ujetí 160 000 kilometrů v závislosti na tom, co nastane dříve, jakákoli závada na soustavě lithium-iontové baterie bezplatně opravena autorizovaným partnerem pro prodej a servis vozů Volvo.

Pro všechny druhy vozidel Volvo platí, že po dobu dvanácti let od předání vozidla prvnímu majiteli bude prorezivění v rámci jakéhokoli plechového dílu karoserie způsobené vadou materiálů nebo zpracování při výrobě bezplatně opraveno autorizovaným partnerem pro prodej a servis vozů Volvo. Výraz „prorezivění“ znamená otvor v karosérii způsobený korozí zevnitř nebo zespodu následkem výrobní vady nebo vady na materiálech. Součástí karoserie nejsou kola a příslušenství, jako např. lesklé obložení karoserie, nárazníky, dekorativní lišty, držáky a závěsy nebo výfukový systém.

Lithium-iontové baterie, kterými jsou vybaveny hybridní vozy Volvo, stejně jako jiné lithiové akumulátory postupem doby a opotřebováním na základě používání ztrácí svou původní kapacitu. Pokles kapacity akumulátoru jakéhokoli druhu v důsledku běžného poklesu kapacity není zárukou na nový vůz Volvo kryt.

Upozornění: Na všechny díly a provedené práce v souladu s podmínkami záruky se vztahuje lhůta platnosti původní záruky na nový vůz bez ohledu na to, kdy došlo k dodání těchto dílů nebo provedení daných prací (např. pokud byl ve 14. měsíci záruky na vůz namontován nový díl, bude krytý zárukou do 24., respektive do 36. měsíce od převzetí vozidla prvním majitelem nebo do dosažení limitu ujetých kilometrů v závislosti na podmínkách konkrétního druhu vozidla). Pokud si zakoupíte příslušenství nebo náhradní díly Volvo od autorizovaného partnera pro prodej a servis vozů Volvo, bude se na ně vztahovat vlastní specifická záruka. Na jakékoli originální příslušenství Volvo (kromě dárkových předmětů) dodané a namontované autorizovaným partnerem pro prodej a servis vozů Volvo do jednoho měsíce nebo ujetí 1 500 km (podle toho, co nastane dříve) od registrace nového vozu se budou vztahovat stejné záruční podmínky a záruční doba jako u záruky na vozidlo. Pokud máte zájem o bližší informace, obraťte se prosím v době nákupu vozu na svého autorizovaného partnera pro prodej a servis vozů Volvo.

Základní podmínky pro zachování záruky


Za účelem zachování práv ze záruky je třeba postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

1. Zajistit provedení pravidelných servisních prohlídek v souladu se servisními podmínkami konkrétního vozidla Volvo, které jsou poskytnuty při předání vozidla prvnímu majiteli. Každá servisní prohlídka musí být provedena nejpozději do jednoho měsíce nebo do ujetí 1250 kilometrů od stanoveného servisního intervalu.

2. Každou závadu bez zbytečného odkladu co nejdříve od jejích prvních projevů nahlásit a následně dát vůz k dispozici autorizovanému partnerovi pro prodej a servis vozů Volvo.

3. Dodržovat všechny pokyny uvedené v uživatelské příručce nebo poskytnuté autorizovaným partnerem pro prodej a servis vozů Volvo prvnímu majiteli vozidla.

4. Správným způsobem využívat, udržovat, čistit/mýt a pečovat o vůz v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce.

5. Uschovat záznamy o údržbových a opravárenských pracích pro případ, že by došlo k nejasnostem týkajícím se historie vozidla. V případě, že byly servisní práce provedeny neautorizovaným servisem, si vyhrazujeme právo zamítnout jakékoli nároky z vad, jejichž příčinou je neodborný servis nebo použití neoriginálních náhradních dílů.

6. Adekvátně reagovat na všechny výstražné kontrolky, které se zobrazují v rámci komunikačního rozhraní řidiče a/nebo na displeji středové konzoly.

7. Řídit se pokyny uvedenými v rámci svolávacích akcí, o kterých Vás v případě potřeby informuje automobilka Volvo nebo autorizovaný partner pro prodej a servis vozů Volvo. Pokud tyto pokyny nedodržíte, v případě jakékoli nehody nebo jakýchkoli požadavků vztahujících se k předmětu svolávací akce, zanikne platnost Vaší záruky.

Pokud v době platnosti záruky na nový vůz Volvo vyjedete se svým vozem za hranice České republiky a v zahraničí bude nutné provést servisní práce, budou autorizovaným partnerem pro prodej a servis vozů Volvo provedeny zdarma. V autorizovaném servisu budou nicméně potřebovat informace ze servisní knížky Vašeho vozu, proto ji mějte po ruce. Za výjimečných okolností můžete být požádáni o platbu za opravy, které jsou ve skutečnosti kryty zárukou na nový vůz Volvo. Pokud tato situace nastane, uschovejte si fakturu a, je-li to možné, také veškeré vyměněné díly, aby Vám po vašem návratu mohl váš místní autorizovaný partner pro prodej a servis vozů Volvo neprodleně tyto výdaje příslušným způsobem uhradit.

Pokud chcete využívat tu nejlepší možnou ochranu Vašeho vozu co nejdéle, máte možnost svou záruku na nový vůz Volvo prodloužit – více informací zde: Podmínky prodloužené záruky pro nové vozy.

Upozornění: Jakmile vyprší platnost záruky, opravy již nebudou hrazeny automobilkou Volvo a všechny vzniklé náklady ponese majitel vozu.

Co není kryto zárukou


Zárukou na nový vůz nejsou kryty:

1. Náklady na materiál a práce provedené v rámci servisního programu Volvo nebo v rámci standardní údržby a pravidelného servisu vozu.

2. Náhradní díly, které bylo nutné vyměnit v důsledku běžného opotřebování, což se vztahuje také, ale nejen, na lamely spojky, brzdové čelisti, destičky a kotouče, lišty stěračů, žárovky a pojistky.

3. Rutinní seřízení včetně vyvážení kol, seřízení světlometů a dveří, utažení odpružení, seřízení geometrie řízení a kontroly emisí/palivového systému, ale bez omezení výhradně na tyto položky.

4. Poškození laku, obložení karoserie, skel nebo chromovaných dílů v důsledku běžného opotřebování používáním nebo jakéhokoli vnějšího vlivu včetně, ale nejen, ptačího trusu, rostlinné pryskyřice včetně mízy ze stromů, bouřky nebo jiných povětrnostních vlivů, atmosférického spadu, kamínků odlétajících od kol a jiných vozidel, poškrábání, nedostatečné péče a údržby (neprovádí se v souladu s pokyny v návodu k obsluze) a používání nevhodných čisticích prostředků.

5. Poškození nebo závady způsobené v rámci údržby majitelem vozu, a to včetně použití nevhodného paliva, aditiv a maziv.

6. Jakékoli náhradní díly, které nedodala automobilka Volvo a které byly použity k výměně originálních dílů Volvo a současně následné škody způsobené použitím těchto neoriginálních dílů.

7. Poškození součástek nebo závady způsobené různými úpravami vozu, které nebyly schváleny výrobcem vozidla a díky nimž vůz neodpovídá původní specifikaci.

8. Jestliže je Váš vůz upraven pomocí dodatečné výbavy nebo příslušenství, může Vám být účtován poplatek za odstranění tohoto vybavení v případě, že je to nutné pro provedení opravy.

9. Poškození způsobená používáním vozu na závodech, při zkouškách na závody, při rallye, na různých soutěžních akcích nebo pro jakékoli jiné účely než je běžné soukromé nebo komerční použití.

10. Poškození vzniklá v důsledku dopravní nehody, vandalismu nebo krádeže.

11. Škody způsobené přetížením vozu.

12. Jakýkoli vůz, u kterého došlo ke změně nebo odstranění identifikačního čísla vozidla a/nebo čísla podvozku a nebo u kterého byl nezákonným způsobem upraven počet celkem ujetých kilometrů.

13. Pneumatiky s výjimkou případů, kdy dojde k defektu v důsledku nedbalosti ze strany automobilky Volvo. Na pneumatiky se vztahují samostatné záruční podmínky vydané výrobcem konkrétních pneumatik nebo jeho zástupcem na území České republiky. Váš autorizované partner pro prodej a servis vozů Volvo Vám v přiměřené míře pomůže s vymáháním plnění takovéto záruky ze strany výrobce nebo jeho zástupce.

14. Jakékoli náklady související se závadou, na kterou se tato záruka na nový vůz Volvo nevztahuje.

15. Jakékoli závady způsobené nesprávnou údržbou a/nebo opravou vozidla, které nebyly provedeny v souladu s opravárenskými nebo servisními postupy.

16. Příslušenství a součástky, kterými byl vůz vybaven na žádost majitele a které doplňují původní specifikaci. Na veškeré originální příslušenství Volvo se vztahují vlastní samostatné záruky.

17. Zárukou není kryt žádný vůz, na kterém byla způsobena totální škoda.

18. Náklady vyplývající z jakýchkoli dalších výdajů nebo ztrát, které mohly vzniknout v důsledku závady, včetně, ale nejen, pronájmu náhradního vozidla, hotelu, taxi, ztraceného času, nepohodlí, ušlého zisku, ušlého příjmu nebo následných ztrát.


Tyto informace platí pro nová vozidla Volvo prodaná od 1. 9. 2021.