Verze článku 2020.275.0

Zásady ochrany osobních údajů

S účinností od:

Vydáno dne:

17w38 - Support site - Legal icon

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost Volvo Car Corporation, její národní prodejní společnosti a přidružení maloobchodníci v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jen „Volvo Cars", „my", „naše" a „nás") zpracovávají údaje o zákaznících v kontextu našich hlavních produktů a služeb.

Níže naleznete:

 1. Jaké osobní údaje obecně zpracováváme;
 2. Jak přistupujeme k volbě a kontrole zákazníků;
 3. S kým vaše osobní údaje sdílíme;
 4. Jak dlouho vaše údaje uchováváme;
 5. Vaše práva v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, které vykonáváme;
 6. Informační bezpečnost;
 7. Kontaktní informace;
 8. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Toto není prohlášení o ochraně osobních údajů ve smyslu článku 13 GDPR, ale spíše obecné prohlášení o postupech, které je doplněno prohlášeními o ochraně osobních údajů podle GDPR, například:

 • Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s vozidlem v souvislosti s vozidlem: vysvětluje zpracování vašich údajů při řízení automobilu Volvo;
 • Volvo ID: poskytuje informace o zpracování souvisejícím s používáním Volvo ID;
 • Volvo Cars App: informuje vás o zpracování dat v rámci aplikace Volvo Cars;
 • Zákaznický servis a podpora: popisuje naše zpracování údajů, když kontaktujete naše centra péče o zákazníky;
 • Zacházení s právy subjektu údajů podle GDPR: popisuje naše zpracování údajů, když podáte žádost subjektu údajů podle GDPR.
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s prodejem: vysvětluje zpracování vašich údajů, když jste v kontaktu s prodejcem Volvo Cars (buď při nákupu vozidla nebo při opravě vašeho vozu);
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami: týká se informací, které shromažďujeme v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek;

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na:

 • naše národní prodejní společnosti mimo Evropský hospodářský prostor;
 • autorizované prodejce Volvo Car, pokud nejsou součástí skupiny Volvo Car Group;
 • autorizované dovozce Volvo Car;
 • třetí strany, kterým přímo poskytujete své informace (například služby s předplatným, pojišťovací společnosti, poskytovatelé aplikací třetích stran atd.);
 • pokud je vaše vozidlo Volvo vybaveno operačním systémem Google Android, tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zpracování vašich osobních údajů společností Google.

Tyto subjekty jsou správci nezávislými na společnosti Volvo Cars a odpovídají za své vlastní shromažďování informací. Další informace najdete přímo u těchto subjektů a v jejich konkrétních prohlášeních o ochraně osobních údajů.

1. Jaké osobní údaje obecně zpracováváme

Zpracování vašich osobních údajů je zásadní pro to, abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby. Vážíme si důvěry, kterou nám dáváte tím, že nám poskytujete své osobní údaje, a vaše soukromí považujeme za neodmyslitelnou součást služeb, které nabízíme. Když používáte naše vozidla nebo aplikace, potřebujeme zpracovávat osobní údaje – tj. Informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Když zpracováváme vaše údaje, děláme to s vaším souhlasem, abychom mohli plnit smlouvu, plnit naše zákonné povinnosti nebo sledovat naše vlastní oprávněné zájmy. Právní základ vždy závisí na konkrétních osobních údajích a činnostech zpracování v konkrétním případě a je uveden v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů pro daný produkt nebo službu.

Obecně platí, že data, která zpracováváme, mohou zahrnovat následující kategorie, které jsou podrobněji popsány v každém příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů pro daný produkt nebo službu:

 • Identifikační údaje jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.
 • Technické údaje o vašem vozidle, například identifikační číslo vozidla (VIN), model, informace o nákupu, historie údržby, statistiky používání vozidla atd.
 • Údaje z analýzy jízdy jako jsou údaje ze senzorů, chybové kódy, počet najetých kilometrů, časy start/stop, bezpečnostní údaje, údaje o emisích, vyhledávání dotazů, navigační služby, poloha vozidla atd.
 • Údaje o smlouvě jako jsou informace o nákupu a používání našich produktů a služeb, stejně jako preference / nastavení zákazníků, historie objednávek, Volvo ID atd.
 • Další údaje, které se generují při zpracování vašeho požadavku, např. údaje z našich služeb Volvo On Call nebo Pick-up & Delivery Service, úvěrová historie a bankovní údaje atd.

V některých případech neshromažďujeme vaše osobní údaje přímo od vás, ale místo toho je získáváme od třetích stran – ale pouze pokud to zákon umožňuje. Jedním z příkladů, kdy získáváme vaše osobní údaje odjinud, je provádění úvěrových kontrol – v tomto případě dostáváme informace o vaší bonitě od úvěrových agentur za účelem ochrany našich vlastních oprávněných zájmů. Pokud shromažďujeme vaše osobní údaje od třetí strany, upozorňujeme na to zvlášť v našich individuálních prohlášeních o ochraně osobních údajů.

Když společnost Volvo Cars zpracovává vaše osobní údaje, dochází k tomu za následujících okolností, které jsou podrobněji popsány v každém příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů pro daný produkt nebo službu:

 • Údaje potřebujeme, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu: když si objednáváte vůz nebo náhradní díly, stejně jako různé námi poskytované služby, musíme vaše údaje zpracovat, abychom vám mohli produkt nebo službu dodat.
 • Máme zákonné povinnosti zpracovávat vaše údaje: existují situace, kdy od nás různé zákony vyžadují zpracování údajů o vás. To může být například případ některých funkcí vozu, jako je eCall (která po aktivaci musí odeslat konkrétní typy dat záchranné službě), záruky na naše produkty (které můžeme poskytnout, pouze pokud víme, kdy a jaké vozidlo jste zakoupili, stejně jako další podmínky týkající se události kryté zárukou), když obdržíme příkaz od orgánů činných v trestním řízení nebo soudů, ale i naše zákonné a regulační povinnosti – například v rámci obchodních, daňových, trestních a finančních zákonů a zákonů o praní špinavých peněz – a zajištění našeho souladu s oficiálními požadavky.
 • Máme závažný zájem: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, abychom vám mohli zajistit funkce vozu, záruční služby nebo informace o svolávací akci; neustále zlepšovat výkon, kvalitu a bezpečnost našich vozidel, produktů a služeb; a usilovat o zákonná práva nebo zajistit obranu ve sporech. Subjekty společnosti Volvo Car, které poskytují služby placené s odkladem, mohou provádět kontroly kredibility, aby vám mohly být takovéto služby poskytnuty (například Care by Volvo).
 • Souhlasíte se zpracováním vašich údajů: V jiných situacích vás požádáme o svolení ke zpracování osobních údajů.

2. Jak přistupujeme k volbě a kontrole zákazníků

Žádáme vás o souhlas všude tam, kde je takový souhlas vyžadován, abychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat. Rozhodnutí zákazníka ohledně zpracování osobních údajů vnímáme jako klíčové, ale zároveň si uvědomujeme, že souhlas není vždy tím správným řešením – z tohoto důvodu (a pokud příslušné právní předpisy nevyžadují jiný přístup), nežádáme o souhlas se zpracováním osobních údajů, když například: tento je již součástí smlouvy uzavřené s vámi, když dodržujeme zákonnou povinnost, nebo když je zpracování osobních údajů nezbytné pro oprávněné zájmy sledované námi nebo třetí stranou (pokud ovšem vaše zájmy nebo základní práva a svobody nepřevažují nad našimi zájmy). Zpracování osobních údajů pro naše oprávněné zájmy může zahrnovat například zpracování, které probíhá jako součást bezpečnostních funkcí našich automobilů, při poskytování souvisejících služeb našim zákazníkům a při zkoumání dalšího vývoje našich produktů a aplikací.

Někdy jednoduše i jízda s vozidlem Volvo může znamenat, že je standardně třeba zpracovávat osobní údaje. O této skutečnosti se snažíme informovat zákazníky ještě před zakoupením vozidla, aby mohli učinit informované rozhodnutí.

3. S kým sdílíme vaše osobní údaje

Za účelem poskytování našich služeb sdílíme vaše údaje také s dalšími příjemci v rámci EHP, například s našimi přidruženými společnostmi, zpracovateli údajů a dalšími veřejnými a soukromými subjekty, jako jsou naši poskytovatelé služeb.

Sdílíme data s dalšími příjemci, naprostou většinu z nich po provedené pseudonymizaci, z několika oprávněných důvodů:

 • při našich obchodních aktivitách běžně využíváme subjekty třetích stran, které nám poskytují služby, což vyžaduje přístup k údajům, které uchováváme, nebo zpracovávání údajů naším jménem – v Evropské unii se tyto subjekty třetích stran nazývají „zpracovatelé";
 • do našich vozidel vkládáme technologie, které zahrnují třetí stranu a které shromažďují údaje přímo z vozidel pro vlastní účely takovéto třetí strany (v Evropské unii se nazývají „samostatní správci");
 • v rámci našich výzkumných aktivit sdílíme údaje s výzkumnými ústavy a univerzitami;
 • sdílíme také údaje s orgány veřejné moci, když přispíváme k iniciativám ve veřejném zájmu (jako je monitorování stavu silnic), a orgány činnými v trestním řízení, když potřebují informace k provádění svých činností v oblasti prevence kriminality a sankcí; a
 • V omezených situacích a zpravidla pouze v anonymizované podobě zpeněžujeme údaje prostřednictvím licencí a jiných smluvních ujednání se soukromými subjekty.

To se samozřejmě týká dobrovolného sdílení údajů. Můžeme také zpřístupnit vaše informace orgánům činným v trestním řízení, soudům, orgánům dozoru, jiným státním orgánům nebo jiným třetím stranám, je-li to nutné, aby společnost Volvo Cars dostála svým zákonným a regulační povinnostem a bránila se proti právním nárokům nebo vymáhala naše vlastní takové nároky. Může být také nutné sdílet vaše údaje za účelem ochrany práv třetích stran, například k zajištění osobní bezpečnosti někoho jiného.

Dobrovolné sdílení osobních údajů pro vlastní účely příjemce třetí strany bude provedeno (v souladu se všemi příslušnými zákony o ochraně osobních údajů) pouze:

 • pokud tento příjemce může prokázat, že jeho potřeba přináší veřejný prospěch; nebo
 • pokud vylepšuje naše produkty nebo služby; nebo
 • se souhlasem dotčené osoby.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s evropským zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud jsou vaše osobní údaje sdíleny s příjemci ve třetích zemích, tj. s příjemci, jejichž sídlo nebo místo podnikání není v členském státě EU nebo EHP, pak se tak děje na základě rozhodnutí o přiměřenosti přijatých Evropskou komisí podle čl. 45 GDPR nebo s podmínkou příslušných a přiměřených záruk pro přenos údajů podle čl. 46 f. GDPR nebo na základě odchylek podle čl. 49 GDPR. Pokud byste chtěli více informací o tom, jak chráníme vaše osobní údaje při jejich přenosu do zemí mimo EHP v konkrétních situacích, přečtěte si prosím prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro produkt nebo službu, o kterou máte zájem. Pokud to nestačí, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

4. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme po různá časová období, která jsou podrobněji popsána v každém příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů pro daný produkt nebo službu. Jak dlouho vaše údaje uchováváme, závisí zejména na následujícím:

 • Typ zpracovávaných údajů;
 • Účely zpracování údajů;
 • Vaše vlastní nastavení a konfigurace, například při používání vozidla;
 • Zdali uplatňujete svá práva jako subjektu údajů podle GDPR, zejména vaše právo na výmaz („právo být zapomenut"), a
 • Zdali jste odvolali svůj souhlas, například v kontextu e-mailové reklamy.

Vaše osobní údaje zpravidla uchováváme pouze po dobu, po kterou je potřebujeme ke splnění účelů, pro které jsme je shromáždili – nebo v případě souhlasu, dokud svůj souhlas neodvoláte (pokud ovšem neexistuje jiný účel pro zpracování stejných údajů, jež nevyžaduje váš souhlas). Po dosažení účelu osobní údaje buď zablokujeme, aby je již nebylo možné zpracovávat, nebo je smažeme, pokud ovšem neexistují zvláštní důvody, které nás opravňují k jejich dalšímu zpracování. To může nastat v případě, že:

 • Jste souhlasili s dalším zpracováním vašich údajů, například tím, že jste nám umožnili zpracovat vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat e-maily s reklamami,
 • Nás smluvní dohoda opravňuje k dalšímu zpracování vašich údajů,
 • Platí zákonné lhůty pro uchování, které nás zavazují uchovávat určité údaje po delší dobu (například z daňových důvodů),
 • Jsme ze zákona oprávněni pokračovat ve zpracování údajů, nebo
 • Údaje musíme uchovávat ze zákonných nebo legitimních obchodních důvodů, například k obraně proti právním nárokům nebo k vymáhání našich vlastních takových nároků nebo k zabránění podvodu nebo zneužití.

5. Vaše práva v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, které vykonáváme

Jako subjekt údajů máte dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů určitá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme. Níže jsou tyto stručně vysvětleny a můžete je uplatnit vyplněním níže uvedeného formuláře určeného pro tento účel.

 1. Právo na odvolání souhlasu: Jestliže jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
 2. Právo na přístup k vašim osobním údajům: Můžete si od nás vyžádat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme. Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme na vyžádání. Vyžádáte-li si více kopií svých osobních údajů, můžeme vám naúčtovat přiměřený poplatek vycházející z našich administrativních nákladů. Máte právo na informace o zabezpečení přenosu vašich osobních údajů do zemí mimo EU a EHP, pokud si od nás vyžádáte potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud tyto údaje přenášíme do země mimo EU a EHP.
 3. Právo na opravu chybných údajů: Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, můžete si u nás vyžádat jejich opravu. U průběžně využívaných osobních údajů, které máme v držení nebo pod kontrolou, vynakládáme přiměřené úsilí na udržování jejich přesnosti, úplnosti, aktuálnosti a relevantnosti na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici.
 4. Právo na omezení: V následujících případech máte právo vyžádat si od nás omezení zpracování vašich osobních údajů:
  • Jestliže zpochybníte přesnost svých osobních údajů, můžete si vyžádat omezení jejich zpracování po dobu, kterou budeme potřebovat k jejich ověření;
  • je-li jejich zpracování nezákonné a rozhodnete-li se namísto vymazání vašich osobních údajů požádat o omezení jejich zpracování;
  • jestliže už vaše osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy si je vyžádáte za účelem vznesení, uplatnění nebo obhajoby svých zákonných nároků; nebo
  • vznesete-li námitku proti zpracování, můžete si vyžádat jeho omezení po dobu potřebnou k ověření, zda mají naše oprávněné důvody přednost před vašimi.
 5. Právo na přenositelnost: Při splnění všech následujících podmínek máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, a pokud je to technicky možné, požádat, abychom vaše osobní údaje (které jste nám poskytli) přenesli na jinou organizaci:
  • Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky;
  • jestliže zpracování vašich osobních údajů zakládáme na vašem souhlasu nebo je-li jejich zpracování nezbytné pro uplatnění nebo naplnění smlouvy, v níž vystupujete jako smluvní strana,
  • jestliže jste nám své osobní údaje poskytli vy; a
  • vaše právo na přenositelnost nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody jiných osob.
  Své osobní údaje máte právo obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vaše právo na obdržení vašich osobních údajů nesmí mít negativní dopad na práva a svobody jiných osob. Právo na přenos svých osobních údajů od nás do jiné organizace máte jen v případě, že je takový přenos technicky možný.
 6. Právo na výmaz: Máte právo požadovat smazání osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tomuto požadavku musíme vyhovět, pokud vaše osobní údaje zpracováváme a pokud není takovéto zpracování nezbytné:
  • pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací,
  • pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému podléháme;
  • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro potřeby vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely nebo
  • pro vznesení, uplatnění nebo obhajobu zákonných nároků.
 7. Právo na vznesení námitek: Máte právo vznést kdykoli námitky proti zpracování vašich osobních údajů vzhledem k vaší specifické situaci za předpokladu, že zpracování není založeno na vašem souhlasu, ale na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí strany. V takovém případě přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat závažný oprávněný důvod a nadřazený zájem na jejich zpracování nebo na vznesení, uplatnění či obhajobě zákonných nároků. Vznášíte-li námitky proti zpracování, uveďte prosím také, zda si přejete své osobní údaje vymazat. V opačném případě k nim pouze omezíme přístup. Máte také právo kdykoli, bez ohledu na důvod, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (které zahrnují profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem), pokud bylo takové zpracování založeno na našem oprávněném zájmu. Pokud bylo marketingové využití dat založeno na vašem souhlasu, můžete tento souhlas odvolat (viz výše).
 8. Právo na podání stížnosti: Můžete podat stížnost místnímu dozorovému úřadu pro ochranu údajů nebo jakémukoli jinému orgánu pro ochranu údajů v EU. Oceníme však, když nejprve kontaktujete nás, abychom se pokusili vyřešit váš problém – níže naleznete naše kontaktní údaje.

Svá práva vůči nám můžete uplatnit vyplněním tohoto formuláře, který nám umožní řádně vyřešit váš požadavek. Tento online formulář obsahuje informace, které potřebujeme k ověření vaší identity a posouzení vaší žádosti. V případě žádostí podaných telefonicky nebo e-mailem nám budete muset poskytnout dostatečné informace, které nám umožní přiměřeně ověřit, zda jste osobou, jejíž osobní údaje jsme shromáždili, a dostatečně podrobně popsat vaši žádost, abychom ji mohli řádně vyhodnotit a reagovat na ni. Pokud nebudeme schopni s poskytnutými informacemi ověřit vaši totožnost pro účely žádosti o přístup k údajům či jejich odstranění, můžeme vás požádat o další informace.

6. Informační bezpečnost

Abychom chránili vaše osobní údaje před ztrátou, krádeží a neoprávněným přístupem, použitím nebo prozrazením, zavedli jsme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření včetně šifrování, kontroly přístupu a zabezpečených vývojových procesů. Tyto standardy požadujeme také od našich externích poskytovatelů služeb. Bohužel ale žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný ani nenapadnutelný.

7. Kontaktní informace

Chcete-li uplatnit svá práva, použijte příslušný webový formulář uvedený výše. Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se předmětu ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat subjekt Volvo Car, který je v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů uveden jako správce, a to prostřednictvím zde uvedených kontaktních údajů. Můžete rovněž kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Volvo Car Corporation následujícím způsobem:

Společnost: Volvo Car Corporation

Poštovní adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švédsko

E-mail:

8. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše postupy na ochranu soukromí a aktualizovat a upravit tyto Zásady ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně opakovaně prostudovali. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální k datu uvedenému v záhlaví dokumentu. S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, na jehož základě jsme je shromáždili, pokud nezískáme váš souhlas, abychom s nimi nakládali jiným způsobem.