Verze článku 2023.334.0

Podmínky služeb společnosti Volvo Cars

S účinností od:

Vydáno dne:

Společnost Volvo Cars vám nabízí služby zajišťující svobodu pohybu osobním, udržitelným a bezpečným způsobem (dále jen „Služby").

Příklady našich služeb jsou aplikace Volvo Cars, Elektronická rezervace služeb, Vzdálené služby pro vozidla, propojená bezpečnost nebo sdílení vozidel. Některé Služby se liší v závislosti na trhu a jiné Služby se týkají funkcí vozidla, které se liší podle jeho modelu a roku. Ne všechny služby jsou dostupné na všech trzích.

Subjekt společnosti Volvo Cars, který vám poskytuje Služby v České republice, je Volvo Car Czech Republic s.r.o., K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, Česká republika, který je v těchto Podmínkách označován jako „Volvo Cars" nebo „my" či „naše společnost", a zahrnuje jakoukoli pobočku společnosti Volvo Cars (dále jen „Pobočka").

Poskytovatelé služeb a smluvní strany

Pro registraci k digitálním službám, Digital Services Volvo Cars, a vzdáleně poskytovaným službám, Remote Services Volvo Cars, včetně dalších služeb, u kterých je toto uvedeno, je poskytovatelem služby společnost Volvo Cars. Pokud jste si své vozidlo objednali přímo od nás, pak jsou tyto zaregistrované služby součástí smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Pokud jste si své vozidlo objednali od prodejce, pak jste pro registraci služeb uzavřeli přímo s Volvo Cars zvláštní smlouvu, kterou se řídí způsob, jakým vám tyto služby budeme poskytovat. Po skončení příslušné doby, na kterou jste si tyto služby zaregistrovali, bude nutné, pokud si přejete tyto služby nadále používat, svoji registraci obnovit, nebo si příslušné služby objednat znovu. Pokud se rozhodnete čerpání digitálních služeb neprodloužit, nebo objednávku neobnovit, budou digitální služby vypnuty, což může mít dopad také na funkce dalších aplikací vozidla nebo služeb třetích stran.

U některých Služeb můžeme jmenovat Přidruženou společnost, která bude tyto Služby poskytovat. O této Přidružené společnosti vás budeme informovat buď prostřednictvím příslušných Specifických podmínek, během procesu objednávání, e-mailem nebo prostřednictvím aplikace Volvo Cars.

Tam, kde společnost Volvo Cars využívá jako subdodavatele pro poskytování části Služby některou třetí stranu, zůstává společnost Volvo Cars odpovědná za Službu, pokud není mezi vámi a Volvo Cars dohodnuto jinak nebo pokud není v těchto Podmínkách, jiných příslušných Specifických podmínkách a/nebo Podmínkách třetích stran či v dokumentaci uvedeno jinak. Společnost Volvo Cars vám může také zpřístupnit Služby třetích stran, přičemž smlouvu na takovéto Služby třetích stran uzavíráte vy sami přímo s konkrétní třetí stranou poskytující takovéto Služby třetích stran. Společnost Volvo Cars nebude v žádném případě smluvní stranou smlouvy mezi vámi a třetí stranou poskytující Služby třetích stran.

Jaké podmínky platí?

Všechny Služby podléhají těmto Podmínkám služeb společnosti Volvo Cars („Podmínky") a mohou podléhat Specifickým podmínkám, Podmínkám třetích stran nebo Dokumentaci.

Chcete-li používat Službu, musíte stisknutím potvrzovacího tlačítka nebo kliknutím na něj, nebo v případě zakoupení Služby zadáním objednávky, přijmout tyto Podmínky (které mohou zahrnovat níže uvedené popisy konkrétních služeb, např. Vzdálené služby pro vozidla), v některých případech samostatné Specifické podmínky a jakékoli příslušné Podmínky třetích stran, a po jejich přijetí je mezi vámi a společností Volvo Cars uzavřena závazná smlouva o používání příslušné Služby. Podmínky se vztahují na Služby třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro jejich poskytování.

„Specifické podmínky" jsou samostatné podmínky a/nebo popisy služeb od nás, které se kromě těchto Podmínek vztahují na konkrétní Službu. Specifické podmínky je třeba číst společně s těmito Podmínkami a řídit se jimi.

„Služby třetích stran" jsou služby poskytované nezávislou třetí stranou odděleně od našich Služeb, a naší primární rolí je zpřístupnit vám je. Může se od vás vyžadovat, abyste jako podmínku používání takovéto Služby třetí strany zaplatili poplatky a/nebo přijali Podmínky třetí strany.

„Podmínky třetí strany" jsou samostatné podmínky mezi vámi a Třetí stranou, které se vztahují ke Službě třetí strany.

„Dokumentace" označuje další informace o konkrétních Službách dostupné na různých místech v celém ekosystému Volvo Cars, např. Uživatelská příručka, na https://www.volvocars.com/intl/support, na https://www.volvocars.com, v aplikacích Volvo Cars, ve vašem voze Volvo a/nebo u místního prodejce Volvo Cars. Dokumentace může obsahovat právní podmínky a omezení ohledně vašeho oprávnění používat konkrétní Službu, které jsou součástí smlouvy mezi vámi a společností Volvo Cars. Pokud by se dokumentace a tyto podmínky nebo specifické podmínky dostaly do vzájemného nesouladu, budou mít vždy přednost druhé uvedené. Nic z uvedeného v Dokumentaci vám nezaručuje právo používat konkrétní Službu.

POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Požadavky

Uvedenou Službu smíte používat pouze tehdy, pokud: (a) jste plnoletí, (b) jste způsobilí uzavřít smlouvu a (c) nemáte podle platných zákonů zakázáno Službu používat.

„Hlavním řidičem" vozu Volvo je osoba, která má oprávnění tímto vozem disponovat, používá jej trvalým způsobem jako dopravní prostředek anebo je u příslušného státního úřadu (v příslušném případě) zaregistrována jako majitel, nájemce, předplatitel nebo oprávněný uživatel vozidla. Hlavní řidič nemusí být nutně vlastníkem vozu, může být např. nájemcem vozidla Volvo, zatímco jeho vlastníkem je leasingová společnost, nebo může být předplatitelem služby Care by Volvo. Abyste mohli jakkoli používat Službu spojenou s konkrétním vozidlem Volvo nebo abyste mohli spojit Službu s konkrétním vozidlem Volvo nebo jakoukoli jinou Službou, musíte být Hlavním řidičem nebo musíte mít jasný a nesporný souhlas Hlavního řidiče („Souhlas hlavního řidiče"). Kdykoli můžeme přezkoumat, zda jste Hlavním řidičem anebo máte od tohoto Hlavního řidiče souhlas.

Kterákoli propojení mezi vozem Volvo a Službou nebo propojení mezi různými Službami mohou být kdykoli deaktivována, jak je popsáno v dokumentaci. Jste povinni deaktivovat jakákoli spojení, pokud již nejste Hlavním řidičem vozidla nebo již nemáte Souhlas hlavního řidiče.

Služby se mohou lišit v závislosti na modelu vozu Volvo a modelovém roce, na zemi vašeho bydliště, kde je vůz Volvo registrován, kde byl prodán a je používán, na vašem hlavním jazyce, na poskytovateli mobilní sítě, na poskytovateli systému infotainmentu a aplikačních služeb. Pokud není vůz Volvo vybaven potřebnými technickými funkcemi nebo pokud nesplňujete požadavky uvedené v těchto Podmínkách, jakýchkoli Specifických podmínkách a/nebo jakýchkoli Podmínkách třetí strany pro danou Službu, nemáme povinnost vám Službu či Služby poskytovat. Zpřístupňujeme informace o našich Službách a veškerých příslušných požadavcích, které byste si měli přečíst a porozumět jim, než si tuto Službu zakoupíte nebo si ji předplatíte.

Služby se mohou lišit také v závislosti na vašem přístupu k určitým zařízením (například k mobilním zařízením nebo počítačům se specifickým softwarem a operačními systémy). Pokud nejsou vaše zařízení vybavena potřebnými technickými funkcemi nebo pokud nesplňují požadavky uvedené v těchto Podmínkách a jakýchkoli Podmínkách třetí strany pro danou Službu, nemáme povinnost vám Službu či Služby poskytovat. Neneseme odpovědnost za dostupnost Služby, za sníženou nebo ovlivněnou dostupnost nebo provoz z důvodů, které jsou mimo naši rozumnou kontrolu, jako jsou konektivita, geografické nebo topografické podmínky (jako jsou vzdálená místa, podzemní parkoviště, vysoké budovy, kopce nebo tunely), poškození nebo nedostatečné udržování vozu nebo vybavení v dobrém funkčním stavu, zákony, pravidla nebo předpisy, poruchy, přetížení nebo výpadky inženýrských nebo bezdrátových sítí, kybernetické útoky, války, vyšší moc, přírodní katastrofy, nepříznivé počasí a pracovní stávky, neplánované výpadky, aktualizace služeb nebo softwaru nebo chyby.

Aby bylo možné některé Služby využívat, je zapotřebí přístup k internetu nebo mobilním datům. Součástí vašeho vozidla Volvo může být po určitou dobu bezplatný přístup, poté si budete muset přístup zakoupit. Ve většině případů bude ale váš přístup podléhat Podmínkám třetích stran, např. poskytovatele internetových nebo komunikačních služeb („Poskytovatel datových služeb"). Společnost Volvo Cars není a nikdy nebude Poskytovatelem datových služeb.

Váš přístup ke Službám a jejich používání může být podmíněn úspěšným dokončením ověřovacího procesu, který zahrnuje povinnou kontrolu „poznej svého zákazníka“. V rámci tohoto procesu je třeba společnosti Volvo Cars nebo Poskytovateli datových služeb poskytnout určitou dokumentaci a osobní údaje. V některých případech můžete být požádáni o předložení dalších dokumentů, abyste úspěšně prošli identifikačním procesem.

Určité funkce poskytované v rámci Služeb se smějí používat pouze tehdy, pokud máte vůz Volvo v dohledu nebo se jiným způsobem ujistíte, že je použití těchto funkcí bezpečné a nepředstavuje žádné riziko vůči majetku nebo osobám, jak je popsáno v těchto Podmínkách, Specifických podmínkách nebo Dokumentaci. Všechny Služby byste měli používat pouze v souladu s příslušnými zákony na vašem trhu a neměli byste je používat k žádným nezákonným účelům. Funkce a Služby, které jsou vám k dispozici, musíte používat v souladu se všemi platnými silničními a dopravními zákony ve vaší jurisdikci. Funkce vozu Volvo Car doplňují zásady bezpečné jízdy a nejsou určeny k tomu, aby umožňovaly nebo podporovaly rozptýlenou, agresivní nebo jinak nebezpečnou či nezákonnou jízdu. V konečném důsledku jste za bezpečný a zákonný provoz vozidla zodpovědní vždy vy sami. Jakákoli záruka týkající se vhodnosti, bezpečnosti nebo možnosti využívat Službu podléhá našemu Odmítnutí záruky.

Volvo ID

Používání řady Služeb vyžaduje aktivní Volvo ID. Volvo ID je jedinečný, osobní a nepřenosný identifikátor účtu, prostřednictvím kterého vám poskytujeme přístup ke Službám v rámci ekosystému Volvo Cars. Volvo ID a související funkce jsou Službou a řídí se těmito Podmínkami. Vytvoření a používání Volvo ID je bezplatné.

Některé Služby mohou vyžadovat propojení vašeho Volvo ID s jedním nebo více vozy Volvo.

Registrací Volvo ID potvrzujete, že údaje, které jste nám poskytli, jsou správné a že Volvo ID je vytvořeno v souladu s těmito podmínkami. Rovněž potvrzujete, že vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci vašeho Volvo ID. Tuto e-mailovou adresu nebudeme používat pro přímý marketing, pokud: (a) se přímý marketing netýká produktu nebo služby podobné těm, které jste již zakoupili, a neodhlásili jste se z odběru přímého marketingu, nebo (b) ve všech jiných situacích, kdy jste nám k tomu udělili výslovný souhlas.

Změna vlastníka / hlavního řidiče vozu Volvo

V případě změny vlastníka nebo také změny Hlavního řidiče (pokud není vlastníkem) vozu Volvo máte povinnost bezprostředně deaktivovat všechny Služby související s vozem Volvo pomocí volby „obnovit tovární nastavení“. V závislosti na modelovém roku a modelu vozu Volvo může být nutné k provedení tohoto resetu navštívit místního prodejce Volvo, který jej může zpoplatnit. Jste povinni bezodkladně deaktivovat propojení mezi Volvo ID a převáděným vozem Volvo a také všechny Služby a veškeré související údaje. Více informací o tom, jak tyto služby deaktivovat, naleznete v dokumentaci. Můžete také požádat místního prodejce Volvo Cars nebo kontaktovat nás.

Pokud bychom zjistili jakoukoli změnu vlastníka nebo Hlavního řidiče (pokud není vlastníkem) vozu Volvo s jedním či více Volvo ID, může se stát, že taková propojení ihned zablokujeme nebo deaktivujeme, dokud neprokážete, že jste Hlavním řidičem nebo máte od tohoto Hlavního řidiče Souhlas k pokračujícímu používání vašeho Volvo ID v souvislosti s daným vozem Volvo. Pokud není vyžadováno platnou legislativou, nemá vlastník vozu Volvo nebo Hlavní řidič oprávnění k přístupu k údajům o předchozích vlastnících, Hlavních řidičích nebo Volvo ID dříve propojených s daným vozem Volvo.

SLUŽBY

K mnoha Službám máte přístup prostřednictvím naší hlavní aplikace „Volvo Cars App", která spravuje vaši interakci se společností Volvo Cars. K používání aplikace Volvo Cars potřebujete Volvo ID. Některé Služby nebo funkce jsou zdarma, jiné vyžadují předplatné nebo je nutné je zakoupit.

Elektronická rezervace služeb

Některé vozy Volvo se prodávají nebo jsou kompatibilní s balíčkem Elektronické rezervace služeb, který může zahrnovat:

 • Mapy Google, digitálního asistenta Google a obchod s aplikacemi Google Play
 • Vzdálené služby pro vozidla
 • zahrnuté údaje.

Přesné produkty a funkce, které jsou k dispozici a/nebo jsou součástí Elektronické rezervace služeb, se mohou na různých trzích lišit.

Vzdálené služby pro vozidla

Vzdálené služby pro vozidla je bezdrátová Služba spojená s vaším vozidlem Volvo. Dříve se tento produkt nazýval Volvo On Call a v některých případech, např. v telefonech se staršími operačními systémy, v tlačítku VOC ve vozidle, v dosud neaktualizované dokumentaci, může být stále označován tímto názvem.

Některé její funkce můžete používat z vašeho mobilního telefonu:

 • vzdáleně provádět příkazy – spustit topení, nastartovat motor, odeslat pokyny
 • zobrazit informace o vašem voze – teplota, dojezd (palivo či elektřina), odemknuté dveře, aktivace alarmu, požadovaná údržba, deník jízd, spotřeba elektřiny
 • sledovat vaše vozidlo, vytvářet záznamy o jízdách.

Některé funkce můžete používat také přímo z vašeho vozu Volvo:

 • automaticky upozornit pohotovostní službu v případě nehody z vašeho vozu Volvo
 • kontaktovat call centrum společnosti Volvo Cars.

Většina funkcí vyžaduje, aby byla aplikace Volvo Cars stažena a používána na vašem mobilním telefonu. Popis produktu pro Elektronickou rezervaci služeb, který popisuje také Vzdálené služby pro vozidla, si můžete přečíst zde.

Předplatné Elektronické rezervace služeb a Vzdálených služeb pro vozidla

Pro fungování Elektronické rezervace služeb nebo Vzdálených služeb pro vozidla je nutné aktivní předplatné.

Předplatné Elektronické rezervace služeb nebo Vzdálených služeb pro vozidla je obvykle poskytováno společně s novým vozidlem Volvo na dobu 3 až 5 let od jeho zakoupení – přesné informace si ověřte u svého prodejce nebo na našich webových stránkách Volvo Cars („Počáteční předplatné").

Po vypršení Počátečního předplatného si můžete předplatné prodloužit. Informace o tom, jak předplatné funguje, si můžete přečíst v části „Předplatná a jejich prodloužení“.

Veškerá předplatná Elektronické rezervace služeb a Vzdálených služeb pro vozidla jsou vázána k vozidlu, nikoli k vám. Pokud tedy svůj vůz Volvo prodáte, bude předplatné k dispozici pouze novému majiteli. Abyste se vyhnuli budoucím platbám, musíte informovat společnost Volvo, že již nejste vlastníkem vozidla, a zrušit jakékoli stávající předplatné. Elektronická rezervace služeb nebo Vzdálené služby pro vozidla budou v souvislosti s vozidlem k dispozici až do konce příslušného předplaceného období.

Odmítnutí odpovědnosti u Vzdálené služby pro vozidla

Cílem Vzdálených služeb pro vozidla je podporovat vás a vaše pasažéry, v závislosti na rozsahu a funkcích, v případě nehod nebo krádeže vozidla, avšak: (a) nejsou pojistnou smlouvou a společnost Volvo Cars nenese žádnou odpovědnost vůči žádné pojišťovně pokud jde o vaše vozidlo Volvo, (b) nejsou zamýšleny jako náhrada za jakékoli jiné zařízení proti krádeži instalované ve vašem vozidle Volvo, (c) nenahrazují žádnou státní nebo národní pohotovostní službu, která je vám k dispozici, a (d) musí být používány v souladu s veškerými zákony a předpisy. Společnost Volvo Cars neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, že ukradené vozidlo bude nalezeno.

Veřejná dobíjecí stanice elektromobilů (EVPC)

Díky aplikaci vytvořené společností Volvo Cars a v partnerství s Digital Charging Solutions GmbH (Digital Charging Solutions) si můžete najít polohu dobíjecích stanic, ve kterých si můžete (za stanovenou cenu) dobít svůj elektromobil.

EVPC je třetí strana, pro kterou jsou závazné smluvní podmínky společnosti Digital Charging Solutions a zásady ochrany soukromí, které tyto podmínky doplňují. Za EVPC máte povinnost zaplatit. Abyste mohli EVPC využívat, musíte přijmout podmínky společnosti Digital Charging Solutions, které si můžete přečíst tady a které se vám zobrazí pomocí funkce nabíjení v aplikaci Volvo Cars. Po zaregistrování ke službě EVPC bude na vaše jméno vytvořen účet Digital Charging Solutions a společnost Digital Charging Solutions vám vystaví fakturu, nebo za službu zaplatíte přímo při použití EVPC. Pokud již účet Digital Charging Solutions máte, nebudete jej moci používat prostřednictvím aplikace Volvo Cars.

Pokud budete pokračovat s vytvořením účtu Digital Charging Solutions, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Volvo Cars zveřejní osobní údaje, jako jsou například kontaktní údaje (včetně Volvo ID) a podrobnosti o vozidle společnosti Digital Charging Solutions za účelem vytvoření účtu.

Pokud narazíte na problémy nebo pokud budete mít nějaké dotazy ohledně EVPC, obraťte se na společnost Digital Charging Solutions.

EVPC je k dispozici pouze pro vozy Volvo Cars s plně elektrickým pohonem (nebo bateriová elektrická vozidla BEV), nikoli pro hybridní elektromobily, a pouze na vybraných trzích.

Informace o tom, jak probíhá zpracování vašich osobních údajů, se dozvíte, když si přečtěte naše Prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci Volvo Cars tady a také zásady ochrany osobních údajů společnosti Digital Charging Solutions tady.

DIGITÁLNÍ REZERVACE

Co je Digitální rezervace?

Digitální rezervace je Služba společnosti Volvo Cars, která je dostupná buď prostřednictvím aplikace Volvo Cars, nebo online a která vám umožňuje rezervovat si u prodejce čas servisu vašeho vozu Volvo nebo jiné služby Pick-up & Delivery Services.

Definice používané pro Digitální rezervace:

 • „Digitální rezervací" se rozumí každá samostatná potvrzená žádost o Službu nebo službu Pick-up & Delivery Service.
 • „Řidičem" se rozumí osoba zaměstnaná nebo najatá Prodejcem, která řídí vozidlo zákazníka a pronajímatele tam a zpět mezi místem zákazníka a servisním střediskem, dodává zákazníkovi vozidlo pro zkušební jízdu na preferované místo, provádí výměnu vozidla na leasing se zákazníkem nebo doveze nově zakoupené vozidlo na preferované místo.
 • „Výměna vozidla na leasing" znamená, že na preferovaném místě proběhne výměna vašeho vozidla na leasing nebo jinak předplaceného vozidla.
 • „Pick-up & Delivery Service" znamená zajištění vyzvednutí a/nebo přistavení vašeho vozidla Volvo v souvislosti s (i) Servisem (ii) Dodáním vozidla (iii) Zkušebními jízdami (iv) Výměnou leasingu nebo (v) jakoukoli jinou podobnou službou dostupnou prostřednictvím aplikace Volvo Cars.
 • „Prodejce" znamená společnost nezávislou na společnosti Volvo Cars, která je oprávněna prodávat osobní automobily značky Volvo a/nebo poskytovat další související služby včetně služby Pick-up & Delivery Service.
 • „Servis" jsou specifické služby sjednané mezi vámi a společností Volvo Cars či Prodejcem v souvislosti s vaším vozidlem Volvo, například úkony pravidelné údržby, záruční servis apod.
 • „Zkušební jízda" znamená nechat přistavit vozidlo na preferované místo a poté vozidlo při jízdě vyzkoušet.
 • „Uživatelem" se rozumí zaměstnanci společnosti Volvo Cars nebo Prodejce, kteří pracují se službou Pick-up & Delivery Service a doprovodným produktem Birdseye a mají přístup k zákaznickým účtům a údajům.
 • „Dodáním vozidla" se rozumí dodání nově zakoupeného vozidla na preferované místo.

Společnost Volvo Cars neprovádí žádné servisní úkony prostřednictvím Digitální rezervace – jedná se pouze o technickou platformu, která vám umožní rezervovat si čas pro Servis vašeho vozu Volvo u Prodejce.

Pick-up & Delivery Service zahrnuje zaměstnance nebo smluvního partnera Prodejce, který se v dohodnutém termínu a čase dostaví na dohodnuté místo, aby vyzvedl a přistavil váš vůz Volvo.

Jestliže Prodejce takovou možnost (nebo laskavost) nabízí, může vám být poskytnuto náhradní vozidlo – v takovém případě budete muset odsouhlasit další podmínky Prodejce související se zapůjčením náhradního vozidla.

Po dokončení služby Pick-up & Delivery Service s vámi bude provedena Digitální rezervace pro přistavení vozidla na dohodnutém místě v dohodnutý den a čas.

Ke správě svých Digitálních rezervací můžete využívat aplikaci Volvo Cars. Správa Digitálních rezervací zahrnuje:

 • Naplánování schůzky, při níž bude vaše vozidlo Volvo vyzvednuto na dohodnutém místě (místo lze určit v aplikaci Volvo Cars nebo telefonicky domluvit se servisním střediskem, které službu nabízí);
 • Setkání s přiděleným řidičem (definováno výše) na dohodnutém místě v dohodnutý den a čas.
 • Předání klíče od vašeho vozidla Volvo.
 • Další úkony podle pokynů řidiče.
 • Sledování průběhu Digitální rezervace v aplikaci Volvo Cars.
 • Naplánování schůzky, při které vám bude vozidlo vráceno, výše uvedeným postupem.

Komunikace s poskytovatelem služby

Používání Digitální rezervace je bezplatné.

Servis: Pokud jste si vůz Volvo nezakoupili nebo nepředplatili přímo u společnosti Volvo Cars:

 • Veškeré práce provedené na vašem vozidle Volvo Prodejcem jsou předmětem samostatné smlouvy mezi vámi a Prodejcem.
 • Ceny, které se zobrazují v Digitální rezervaci, jsou poskytovány Prodejci, nikoli společností Volvo Cars. Rozsah Servisu a jeho cenu je třeba potvrdit u Prodejce ještě před servisní prohlídkou vašeho vozu Volvo.

Pick-up & Delivery Services: Společnost Volvo Cars neposkytuje sama prostřednictvím služby Pick-up & Delivery Service žádná vozidla. Za vyzvednutí, přistavení a sdílení vozidel zákazníků a/nebo zapůjčených vozidel jsou odpovědní Prodejci. Smlouva o službách Pick-up & Delivery Service a případných poplatcích je uzavírána výhradně mezi vámi a Prodejcem. Společnost Volvo Cars nijak nezasahuje do prověřování a najímání Řidičů Prodejcem. Společnost Volvo Cars nezaručuje, že vyzvednutí a přistavení vozidla prostřednictvím služby Pick-up & Delivery Service proběhne úspěšně.

Nároky vzniklé v souvislosti s Digitální rezervací, službou Pick-up & Delivery Service, Servisem nebo jakýmikoli jinými službami poskytovanými Prodejcem nebo Řidičem se řeší výhradně mezi vámi a Prodejcem a společnost Volvo Cars v rozsahu povoleném zákonem nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu. Prodejci jsou vždy odpovědní za jednání nebo opomenutí svých zaměstnanců, zástupců a smluvních partnerů.

Digitální rezervace je pouze technická platforma, která vám umožňuje rezervovat si čas Servisu nebo služby Pick-up & Delivery Service, nebo u Uživatelů, kteří podporují provádění vyzvednutí a přistavení prostřednictvím služby Pick-up & Delivery Service.

Využívání Digitální rezervace můžete zrušit e-mailem zaslaným na adresu cld-luxedata@grp.volvocars.com.

NÁKUP SLUŽEB

Objednávání Služeb

Před použitím Služby, která je zpoplatněna, budete muset dokončit proces online objednávky, potvrdit vaši objednávku a za danou Službu zaplatit. Nezapomeňte si v každém kroku procesu danou objednávku přečíst a zkontrolovat. Zadáním objednávky se mezi vámi a společností Volvo Cars uzavírá závazná smlouva o používání příslušné Služby, pokud vaši objednávku neodmítneme (dále jen „Smlouva").

Po dokončení vaší objednávky se na obrazovce zobrazí potvrzení objednávky a my vám současně zašleme e-mail s potvrzením / fakturou obsahující příslušné podrobnosti o vaší objednávce a jedinečné identifikační číslo objednávky, které byste měli uvádět při jakýchkoli dalších dotazech nebo korespondenci týkající se vaší objednávky. Za určitých okolností se může stát, že vás kontaktujeme se zprávou, že vaši objednávku nemůžeme přijmout. Je to obvykle proto, že: (a) nemůžeme autorizovat vaši platbu nebo (b) nemáte nárok na zakoupení Služby.

Platba

Služba se obvykle objednává a platí se za ni prostřednictvím aplikace Volvo Cars nebo online, přičemž se používají pouze běžné kreditní nebo debetní karty prostřednictvím zabezpečeného online platebního systému.

Používáme Platební služby třetích stran a vy poskytnutím údajů o své kreditní nebo debetní kartě výslovně povolujetenašemu poskytovateli plateb účtovat příslušné poplatky za tento způsob platby, jakož i související daně a další vzniklé poplatky, a souhlasíte se zpracováním platební transakce a podrobností vaší karty a veškerých dalších informací nezbytných k provedení platební transakce příslušnou třetí stranou (včetně například zabezpečení proti podvodům). Používáme pouze takové Platební služby třetích stran, které jsou certifikovány bankami a nabyvateli karet pro bezpečné vyřizování platebních transakcí. Veškerou komunikaci mezi našimi webovými stránkami a vaší bankou zajišťují Platební služby třetích stran.

Právo na vypovězení

Svou Smlouvu můžete vypovědět do 14 dnů po uzavření Smlouvy bez udání důvodu.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat jasným prohlášením. Můžete tak učinit zasláním výpovědi poštou na naši adresu uvedenou výše nebo nás kontaktujte. K vypovězení můžete použít tento formulář, avšak není vyžadován.

Pokud se rozhodnete Smlouvu vypovědět, vrátíme vám bez zbytečného odkladu veškeré platby, které jsme od vás v souvislosti se Smlouvou obdrželi. Pokud jste ještě předtím, než uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy, službu začali využívat, můžeme z vrácené částky odečíst poměrnou část odpovídající rozsahu vašeho využití služby.

Úhradu provedeme pomocí stejné platební metody, jakou jste použili pro původní transakci. V důsledku vrácení zaplacené částky vám nebudou z naší strany účtovány žádné poplatky.

Žádné ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na vaše zákonná práva, ať již ve vztahu k právu na vaše odstoupení od smlouvy ani jiným zákonným právům.

Předplatné a obnovení

Na některých trzích je možné platit za Službu opakovaně, přičemž se předplatné automaticky obnovuje např. měsíčně, zatímco na jiných trzích si lze Službu předplatit pouze na pevně danou dobu, např. čtvrt roku nebo celý rok.

U pevných předplatných vám bude částka účtována předem a předplatné se nebude automaticky obnovovat. Pokud máte pevné předplatné, můžete uplatnit své právo na zrušení a v takovém případě vám budou vráceny peníze.

V případě opakovaných plateb (jiného než ročního předplatného) vám bude stržena záloha za období předplatného. Můžete kdykoli oznámit vypovězení vašeho předplatného, přičemž předplatné bude poté ukončeno na začátku následujícího období předplatného. Výjimkou je uplatnění vašeho práva na zrušení (během 14 dnů bezprostředně po prvním zahájení předplatného), kdy vám bude vrácena platba.

Pokud máte opakující se roční předplatné, bude vám toto účtováno předem a své právo na zrušení můžete uplatnit během 14 dnů bezprostředně po začátku obnoveného období předplatného. V takovém případě vám bude vrácena platba.

DIGITÁLNÍ A IP ZÁLEŽITOSTI

Omezení používání

Služby nesmíte používat:

 • jiným způsobem, než jak je stanoveno v těchto Podmínkách, jakýchkoli Specifických podmínkách nebo Podmínkách třetích stran a/nebo Dokumentaci.
 • způsobem, který by byl v rozporu s platnými zákony nebo předpisy, např. právy duševního vlastnictví nebo dopravními předpisy. Používání, které by ohrožovalo bezpečnost jakýchkoli Služeb, nebo používání, které by mohlo vést k poškození nebo narušení naší technické infrastruktury nebo infrastruktury třetí strany či jiné zákaznické používání Služeb, je také zakázáno.

Nesmíte poškozovat, blokovat ani jakýmkoli jiným způsobem omezovat uvedené Služby, ani nesmíte v souvislosti se Službami umožnit zavedení virů, „červů", malwaru, spywaru, „trojských koňů" ani jiného škodlivého kódů nebo programů, které mohou poškodit činnost těchto Služeb. Pokud budete chtít umožnit využívání Služeb dalším osobám, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že za toto používání nesete výhradní odpovědnost. To znamená, že jakékoli případné porušení těchto Podmínek, jakýchkoli platných Specifických podmínek nebo Podmínek třetích stran a/nebo Dokumentace ze strany takovéhoto uživatele bude považováno za porušení z vaší strany.

Používání nebo vytvoření účtu vyžadovaného pro tyto služby pod falešnou identitou nebo jiným způsobem prostřednictvím nesprávných informací je zakázáno a může být také trestným činem.

Některé Služby mohou vyžadovat heslo. V takovém případě musíte zvolit heslo, které nebude možné snadno uhádnout. Ohledně dostatečného zabezpečení hesla můžeme stanovit povinné požadavky. Heslo je nutné držet v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Udržení hesla v tajnosti je výlučně na vaší odpovědnosti. Máte-li podezření, že jakákoli třetí strana získala k vašemu heslu neoprávněný přístup, musíte toto heslo neprodleně změnit. Máte-li podezření, že jakákoli třetí strana získala prostřednictvím vašeho Volvo ID neoprávněný přístup k jakýmkoli Službám, kontaktujte nás neprodleně.

Prohlašujete a zaručujete, že nebudete prodávat, poskytovat, převádět, poskytovat dílčí licence ani vyvážet Služby vcelku nebo zčásti (mimo jiné včetně jakéhokoli softwaru) žádné „Osobě uvedené na seznamu", což znamená jakoukoli osobu, společnost, subjekt nebo organizaci, která je uvedena na jakémkoli sankčním seznamu vydaném Evropskou unií („EU"), Spojenými státy americkými („USA") nebo Organizací spojených národů („OSN") nebo je těmito jinak blokována či podléhá ekonomickým sankcím uvaleným jimi, případně jakýmkoli jiným příslušným státním orgánem, nebo jakoukoli osobou vlastněnou nebo ovládanou takovou osobou uvedenou na seznamu nebo jednající jejím jménem. Dále prohlašujete a zaručujete, že nejednáte na účet nebo jménem a ani jinak neprodáte, neposkytnete, nepřevedete nebo neposkytnete dílčí licenci na Služby vcelku nebo zčásti (mimo jiné včetně jakéhokoli softwaru) žádné osobě, která se nachází nebo je organizována na Kubě, v Íránu, Severní Koreji, Sýrii nebo na Krymském poloostrově na Ukrajině. Používáním Služeb rovněž prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi ani na žádném takovém seznamu.

Uživatelská licence a právo duševního vlastnictví

Veškerá oprávnění týkající se duševního vlastnictví pro obsah Služeb (včetně např. veškerého softwaru) jsou v našem výhradním vlastnictví nebo ve výhradním vlastnictví našich Poboček či partnerských subjektů udělujících licenci. Pokud tyto Podmínky, příslušné Specifické podmínky a/nebo Dokumentace neumožňují jinak, nejsou vám udělena žádná práva k právům duševního vlastnictví.

Poskytujeme vám licenci k osobnímu využívání obsahu a softwaru spojeného se Službami. Tato licence, která může zahrnovat práva duševního vlastnictví, je nevýhradní a není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, je nepřenosná. Licence se smí používat pouze pro účely a v souladu s omezeními použití uvedenými v těchto podmínkách nebo v příslušných specifických podmínkách.

Pokud to nepovolují zákony, je zakázána dekompilace, reverzní analýza, pokusy o odvození zdrojového kódu, úpravy nebo vytváření odvozených děl ze softwaru spojeného se službami a jejich obsahem. Jakékoli porušení tohoto omezení nebo jiné nedodržení kterékoli podmínky této licence může mít za následek pozastavení nebo ukončení poskytování Služeb.

Není-li uvedeno jinak, jsou značky, podniková loga, názvy domén a emblémy předmětem ochranných známek naší společnosti či partnerských subjektů, které nám poskytly licenci, nebo případně předmětem ochranných známek třetích stran.

Tato licence vyprší v okamžiku, když dojde k ukončení Smlouvy, těchto Podmínek nebo Specifických podmínek nebo když přestanete používat příslušnou Službu nebo všechny Služby.

Odkazy na webové stránky a zdroje třetích stran

Služby mohou obsahovat odkazy na aplikace nebo webové stránky třetích stran. Tyto odkazy naše společnost poskytuje pouze pro větší pohodlí a není nijak odpovědná za obsah, produkty nebo služby dostupné z těchto webových stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu automaticky neznamená, že obsah takové stránky či webu schvalujeme.

Výše uvedené se týká také jakéhokoli rozhodnutí nebo akce, které v souvislosti se službami učiníte. Podnikáme přiměřená opatření k ochraně vašich zařízení a systémů před viry, „červy", malwarem, spywarem, „trojskými koňmi" a jinými škodlivými kódy nebo programy při poskytování Služeb, nicméně nezaručujeme, že neexistují nebo neovlivňují vaše zařízení a systémy.

Další ustanovení pro aplikace z obchodu s aplikacemi

Pokud jste si stáhli Služby Volvo Cars nebo si k nim zajistili přístup prostřednictvím aplikace („Aplikace poskytnutá společností Volvo Cars") získané z obchodu s aplikacemi nebo z distribuční platformy (jako je například Apple Store, Google Play nebo Amazon Appstore) (přičemž každá je poskytována „Poskytovatelem aplikací"), pak stvrzujete a souhlasíte s následujícím:

 • budete používat Aplikaci poskytnutou společností Volvo Cars pouze v souladu s tím, co je povoleno v uživatelských podmínkách Poskytovatele aplikace. Dále platí, že tyto Podmínky jsou odsouhlaseny mezi naší společností a vámi, a to nikoli za účasti Poskytovatele aplikace. Ve vztahu mezi námi a Poskytovatelem aplikace je samotná naše společnost odpovědná pouze za Aplikaci poskytnutou společností Volvo Cars. Z toho důvodu nenese Poskytovatel aplikace žádnou odpovědnost za údržbu či služby podpory v souvislosti s Aplikací poskytnutou společností Volvo Cars.
 • Pokud Aplikace poskytnutá společností Volvo Cars nesplňuje žádnou platnou záruku, můžete o tom informovat Poskytovatele aplikace a obdržet za ni zpět nákupní cenu. V maximální možné míře povolené platnými právními předpisy neposkytuje poskytovatel aplikace žádnou jinou záruku týkající se Aplikace poskytnuté společností Volvo Cars.
 • Pokud používáte Aplikaci poskytnutou společností Volvo Cars určenou pro použití v mobilním zařízení se systémem Apple iOS („aplikace pro iOS"), také:
 • Souhlasíte s tím, že v souvislosti s aplikací iOS nebo s vaším vlastnictvím a/nebo používáním aplikace iOS je za řešení veškerých vašich nároků nebo jakékoli třetí strany odpovědná společnost Volvo Cars, a nikoli společnost Apple, mimo jiné například za: (i) nároky vyplývající z odpovědnosti za produkt; (ii) jakékoli tvrzení, že aplikace iOS nesplňuje příslušné právní nebo regulační požadavky; a (iii) nároky vyplývající z ochrany spotřebitele nebo obdobných právních předpisů, přičemž se všechny tyto nároky řídí výhradně touto Smlouvou a jakýmkoli právem, které se na nás jako poskytovatele aplikace iOS vztahuje.
 • Souhlasíte s tím, že společnost Volvo Cars, a nikoli Apple, bude v rozsahu požadovaném těmito Podmínkami odpovědná za vyšetřování, obranu, vypořádání a vyřízení veškerých stížností na porušení duševního vlastnictví třetích stran v souvislosti s aplikací iOS nebo s vaším vlastnictvím a používáním aplikace iOS.
 • prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo vlády USA, nebo která byla vládou USA označena jako země podporující teroristy; a (ii) nejste uvedeni na žádném seznamu vládou USA zakázaných nebo omezených stran.
 • souhlasíte s tím, že budete při používání naší aplikace iOS dodržovat všechny příslušné podmínky smlouvy třetích stran (např. při používání aplikace iOS nesmíte porušovat podmínky smlouvy týkající se bezdrátových datových služeb).
 • Souhlasíte s tím, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou třetími stranami, jež jsou beneficienty těchto Podmínek, protože souvisejí s vaší licencí k aplikaci iOS. Po přijetí těchto Podmínek bude mít Apple jakožto beneficient třetí strany právo (a bude se mít za to, že toto právo společnost akceptovala) uplatňovat vůči vám tyto Podmínky, které se vztahují k vaší licenci aplikace iOS.

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Změny v Podmínkách, Specifických podmínkách nebo Službách

Tyto Podmínky nebo Specifické podmínky se mohou čas od času změnit. Budeme vás informovat nejméně 30 dní předem, pokud je změna podstatná nebo podstatně mění vaše nebo naše povinnosti. Než budete pokračovat v používání Služby, můžeme od vás vyžadovat přijetí změněných podmínek, případně bude vaše další používání považováno za váš souhlas s těmito změnami.

Můžeme přidávat nebo odstraňovat Služby a funkcionality nebo funkce ve Službách, zcela nebo zčásti přestat poskytovat nebo udělovat přístup ke konkrétním Službám, jakož i obecně měnit Služby nebo přístup, abychom udržovali tyto Služby využitelné a aktuální.

Pokud nesouhlasíte se změnami těchto Podmínek, Specifických podmínek a/nebo Služeb, máte vždy právo přestat používat Služby a ukončit tyto Podmínky a Specifické podmínky v souladu s níže uvedenými požadavky na ukončení.

Zřeknutí se odpovědnosti za záruky

Pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak a v rozsahu povoleném zákonem, nenese naše společnost ani žádná z našich Poboček vůči vám ani vůči jakékoli třetí straně žádnou odpovědnost, která by vyplývala z poskytování Služeb nebo s ním byla spojena, ani za jakýkoli spor, rozepři nebo nárok, které by mohly vyplývat z vašeho konání či naopak nekonání nebo z poskytování daných Služeb či s nimi souviset. Nároky vyplývající ze Služby třetí strany nebo s ní související budou řešeny výhradně mezi vámi a Třetí stranou a společnost Volvo Cars v rozsahu povoleném zákonem nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu.

Služby a obsah jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli formy garance nebo záruky, včetně toho, že Služby nebo obsah splní vaše požadavky nebo budou k dispozici nepřetržitě, bezpečně nebo bezchybně, nebo záruky za kvalitu, přesnost, včasnost, pravdivost, úplnost nebo spolehlivost jakékoli Služby nebo obsahu. Bez omezení výše uvedeného se my i naše Pobočky výslovně zříkáme veškerých záruk týkajících se prodejnosti, vhodnosti k určitému specifickému účelu, odolnosti vůči rušení či neoprávněnému vniknutí a jakýchkoli záruk týkajících se spojitosti s prodejem nebo používáním ke komerčním účelům.

Nic v těchto Podmínkách nevylučuje, neomezuje ani nemění žádnou garanci, záruku, podmínku, právo nebo opravný prostředek vyplývající nebo uložený jakýmkoli příslušným zákonem, jež nelze ze zákona vyloučit, omezit nebo upravit.

Omezení odpovědnosti

Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak a v rozsahu povoleném zákonem, nebudeme ani my ani naše Pobočky odpovědní za:

 • jakékoli náhodné, mimořádné, typické, legislativní, sankční ani následné škody, včetně ztráty zisku, ztráty dat či dobré pověsti, přerušení Služby, poškození počítačové techniky či výpadků systému nebo nákladů za náhradní Služby, které by mohly vzniknout na základě těchto Podmínek nebo ve spojení s používáním nebo nemožností používat popisované Služby či obsah, ať už na základě záruk, smluv, právních deliktů (včetně nedbalostních), spolehlivosti produktu nebo jakéhokoli jiného právního základu, a bez ohledu na to, zda naše společnost či její Přidružené společnosti nebo případná třetí strana byly nebo nebyly informovány o možnosti takového poškození nebo se dopustily nedbalosti, a dokonce také v případě, že se zjistí, že nainstalovaný omezený prostředek nesplnil svůj základní účel.
 • ztrátu převyšující částku, kterou jste nám zaplatili za používání Služeb za období 12 měsíců před událostí, na níž se případný nárok zakládá.

Doba platnosti a její ukončení

Tyto podmínky zůstanou v platnosti, dokud nebudou ukončeny nebo dokud nepřestanete používat všechny Služby.

Používání kterékoli nebo všech Služeb můžete kdykoli ukončit. V takovém případě přestanou platit i tyto Podmínky, Specifické podmínky nebo Podmínky třetích stran a vy již nebudete mít žádné závazky dle těchto Podmínek ani jiných relevantních Specifických podmínek či Podmínek třetích stran.

Pokud přestanete používat některou konkrétní Službu, budou tyto Podmínky, jakékoli Specifické podmínky nebo Podmínky třetích stran nadále platit pro každou ze Služeb, které nadále používáte.

Vyhrazujeme si právo trvale nebo dočasně přerušit zajišťování Služeb a ukončit nebo pozastavit platnost těchto Podmínek a případně také jakýchkoli Specifických podmínek v následujících případech: (a) dojde ke skutečnému nebo domnělému, avšak rozumně podloženému porušení těchto Podmínek či jakýchkoli platných Specifických podmínek, (b) naše společnost se rozhodne ukončit poskytování Služeb v jejich stávající podobě, ať už celosvětově nebo v konkrétních geografických regionech, anebo (c) z jakéhokoli jiného podobného obchodního důvodu, který podle našeho výhradního uvážení bude rozumným důvodem nepokračovat v poskytování Služeb. Pokud má společnost Volvo Cars v plánu přestat poskytovat jakoukoli ze Služeb, budete o tom informováni v dostatečném předstihu před ukončením funkce Služeb.

Ukončením platnosti těchto Podmínek již nemůžete Služby používat.

Ukončení neovlivní žádná ustanovení těchto Podmínek, žádných Specifických podmínek ani Podmínek třetích stran, které mají ze své podstaty nadále platit i po ukončení, mimo jiné například podmínek týkajících se (a) Odmítnutí se záruk, (b) Omezení odpovědnosti, (c) Postoupení a (d) Rozhodného práva a soudní příslušnosti.

Postoupení práv

Ani jedna ze stran nesmí postoupit svá práva a závazky upravené těmito podmínkami či jakýmikoli specifickými podmínkami žádné další straně bez písemného souhlasu druhé strany. Můžeme však postoupit naše práva a závazky upravené těmito Podmínkami či jakýmikoli Specifickými podmínkami libovolné Přidružené společnosti.

Příslušné zákony a soudní příslušnost

Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, ​​budou tyto Podmínky, jakékoli Specifické podmínky a jakékoli používání Služeb vykládány v souladu se zákony České republiky a budou se jimi řídit, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, bez ohledu na konflikt právních zásad. Všechny nároky vyplývající z těchto Podmínek a/nebo ze Specifických podmínek, pokud legislativa nestanoví jinak, spadají výlučně pod příslušné soudy v oblasti, v níž máme registrovanou kancelář.

Pokud máte sídlo v EU, Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online, ke které máte přístup zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Pokud byste nás chtěli na něco upozornit, kontaktujte nás.