Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών

Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Η πολιτική αυτή ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών από το Volvo Car Group (αναφέρεται ως "Volvo Cars" ή "εμείς").

Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να παρέχουμε στους τρέχοντες, πρώην και εν δυνάμει πελάτες μας (αναφέρονται από κοινού ως "πελάτες" ή "εσείς") μια γενική κατανόηση για τα εξής:

 • Τις συνθήκες υπό τις οποίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε,
 • Τους λόγους για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, και
 • Πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δέσμευση

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών μας προς εσάς. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, και θεωρούμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας ως ουσιαστικό μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αυξάνοντας παράλληλα την αξία για τον πελάτη και προσφέροντας αυξημένες και ασφαλέστερες εμπειρίες οδήγησης, τηρούμε τις ακόλουθες πέντε γενικές αρχές.  

Ελευθερία επιλογής

Τα προσωπικά σας δεδομένα ανήκουν σε εσάς. Προσπαθούμε να μην κάνουμε οποιεσδήποτε υποθέσεις σχετικά με τις προτιμήσεις της ιδιωτικής ζωής σας και έχουμε ως στόχο να σχεδιάσουμε τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε αν θα μοιραστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα με εμάς.

Στάθμιση συμφερόντων

Όταν είναι αναγκαία η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την επιδίωξη ενός έννομου συμφέροντος, και όπου αυτό συμφέρον υπερτερεί έναντι της ανάγκης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, μπορεί να επεξεργαστούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα χωρίς να έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συναίνεση" παρακάτω.

Θα εκτιμήσουμε αν υφίσταται ένα τέτοιο έννομο συμφέρον με βάση τα πιθανά οφέλη για τους πελάτες μας (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς τους) και το ευρύ κοινό.

Αναλογικότητα

Η Volvo Cars προσπαθεί να επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα πελατών που είναι κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Στόχος μας είναι η ανωνυμία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν μια λειτουργία ή υπηρεσία μπορεί να επιτευχθεί με ανώνυμα δεδομένα. Εάν συνδυάσουμε ανώνυμα ή μη προσωπικά δεδομένα με τα προσωπικά σας δεδομένα, θα αντιμετωπίζονται ως προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν συνδυασμένα.

Διαφάνεια

Κατόπιν αιτήματος, η Volvo Cars θα παρέχει στους πελάτες της περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που μπορούν να περιλαμβάνουν αποσπάσματα από τις εσωτερικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές.

Νομική συμμόρφωση

Είναι πολιτική της Volvo Cars να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς που διέπουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία δεδομένων σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε. Εφόσον είναι αναγκαίο, θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται σε αυτό το συμβόλαιο για να εξασφαλιστεί η νομική συμμόρφωση.

Χρήσιμοι ορισμοί

Οι ακόλουθοι όροι, που χρησιμοποιούνται για όλη αυτή την πολιτική, έχουν τις έννοιες που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών. Κατά συνέπεια:

"Ελεγκτής δεδομένων" νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους στόχους και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,

"Επεξεργαστής δεδομένων" νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του ελεγκτή,

"Προσωπικά δεδομένα" σημαίνει κάθε πληροφορία σχετικά με ένα προσδιορισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο των δεδομένων"). Ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που αφορούν την φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα,

"Επεξεργασία" νοείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση πληροφοριών, χρήση, αποκάλυψη με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, εναρμόνιση ή συνδυασμός, φραγή, διαγραφή ή καταστροφή, και

"Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα" νοούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, και η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή. 

Συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς ή το όχημά σας όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες Volvo Cars εντός ή εκτός ενός οχήματος ή σε άλλες επαφές με τη Volvo Cars, για παράδειγμα μέσω των ιστοσελίδων μας ή των κέντρων υποδοχής πελατών. Μπορεί επίσης να λάβουμε τέτοια δεδομένα από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και επισκευαστές μας και άλλα τρίτα μέρη. Τα δεδομένα αυτά ("Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον πελάτη") μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ),
 • Δημογραφικές πληροφορίες (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, σύνθεση του νοικοκυριού, κλπ),
 • Πληροφορίες οχήματος (αριθμός πλαισίου του οχήματος (VIN), μοντέλο, ημερομηνία αγοράς, ιστορικό σέρβις, κλπ),
 • Δεδομένα θέσης που προέρχονται από τις δραστηριότητές σας (βοήθεια πλοήγησης, ερωτήματα αναζήτησης, κοινή χρήση τοποθεσιών, κλπ), και
 • Δεδομένα που σχετίζονται με την αγορά σας και τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (προτιμήσεις και ρυθμίσεις πελατών, ιστορικό αγορών, Volvo ID, MyVolvo, κλπ).

Το όχημά σας θα συλλέγει επίσης αυτόματα δεδομένα σχετικά με το όχημα και τον περιβάλλοντα χώρο του, κυρίως τεχνικού χαρακτήρα και όχι άμεσα συνδεδεμένα με εσάς ως πρόσωπο. Τα δεδομένα αυτά ("Δεδομένα οχήματος") συνδέονται συνήθως με τον αριθμό πλαισίου του οχήματος (VIN) και μπορεί ως εκ τούτου να είναι ανιχνεύσιμα ως εσάς. Τα Δεδομένα οχήματος μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες για την ασφάλεια (αν οι αερόσακοι ή οι προεντατήρες ζωνών έχουν ενεργοποιηθεί, αν οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειδωμένα ή ανοιχτά, κλπ.),
 • Την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος (του κινητήρα, του γκαζιού, του τιμονιού, και των φρένων, κλπ.),
 • Δεδομένα οδήγησης (ταχύτητα οχήματος, χρήση πεντάλ φρένου και γκαζιού, κίνηση του τιμονιού, κλπ.),
 • Δεδομένα θέσης (τη θέση του οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος, κλπ.), και
 • Δεδομένα περιβάλλοντος χώρου (θερμοκρασία έξω από το όχημα, εικόνες, κλπ.).

Πληροφορίες σχετικά με ορισμένα Δεδομένα οχήματος περιλαμβάνονται επίσης στο εγχειρίδιο κατόχου.

Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και εφαρμόζουμε πρόσθετα μέτρα κατά τη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο βαθμό που οι προσωπικοί αριθμοί αναγνώρισης και οι αριθμοί πιστωτικών καρτών αποθηκεύονται από τη Volvo Cars, οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται επίσης ευαίσθητες. Για την αποφυγή αμφιβολιών, σημειώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να απαιτεί άλλο είδος δεδομένων που πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί επίσης να περιορίζει τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων θέσης σε ορισμένες χώρες.

Ανακοίνωση

Όπου είναι πρακτικό εντός λογικών πλαισίων ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά τη συλλογή ή την καταγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχουμε (i) συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, (ii) την ταυτότητα του ελεγκτή δεδομένων, (iii) την ταυτότητα οποιωνδήποτε τρίτων στους οποίους μπορεί να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα και (iv) άλλες πληροφορίες που μπορεί να είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί ότι μπορείτε να διασφαλίσετε τα δικαιώματά σας.

Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί, για παράδειγμα, να παρέχονται όταν αγοράζετε ένα όχημα, στο σύστημα ψυχαγωγίας του οχήματος, σε κινητές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από τη Volvo Cars, στο www.volvocars.com ή άλλως σε συμφωνία που κάνετε με τη Volvo Cars.

Συγκατάθεση

Όπου είναι πρακτικό εντός λογικών πλαισίων ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν από τη συλλογή ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η αίτηση για τη συγκατάθεσή σας θα είναι σαφής και θα σας παρέχει μια λογική βάση με την οποία θα πάρετε την απόφασή σας. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα, με τον τερματισμό μια συγκεκριμένης υπηρεσίας ή επικοινωνώντας με τη Volvo Cars στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα "Πληροφορίες και Πρόσβαση" παρακάτω.

Η συλλογή και η χρήση των Δεδομένων οχήματος μπορεί να είναι αναγκαία για (i) τους τεχνικούς ώστε να προβούν στη διάγνωση και την αποκατάσταση βλαβών στα οχήματα κατά το σέρβις και τη συντήρηση των οχημάτων, (ii) την ανάπτυξη των προϊόντων της Volvo Cars, για παράδειγμα, βελτιώσεις της ποιότητας και των χαρακτηριστικών ασφαλείας των οχημάτων, (iii) τη διαχείριση των δεσμεύσεων της εγγύησης της Volvo Cars και (iv) την εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων.

Κατά τη συλλογή ή τη χρήση των Δεδομένων οχήματος για τους σκοπούς αυτούς, και για παρόμοια έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τη Volvo Cars, γενικά δεν θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και επισκευαστές της Volvo Cars

Η Volvo Cars δίνει έμφαση στους αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τη συμμόρφωση με την προστασία των δεδομένων στις συμβάσεις της με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και επισκευαστές. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η Volvo Cars και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και επισκευαστές της είναι ξεχωριστές νομικές οντότητες και ότι γενικά δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν αυτές οι οντότητες δεν ακολουθούν τους ισχύοντες νόμους. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον αντιπρόσωπο ή τον επισκευαστή σας, επικοινωνήστε απευθείας με τον αντιπρόσωπο ή τον επισκευαστή. 

Εφαρμογές τρίτων

Ίσως μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με ένα όχημα αλλά παρέχονται από τρίτους, οι οποίες, για παράδειγμα, μπορεί να απαιτούν τη μεταφορά δεδομένων θέσης και άλλων Δεδομένων οχήματος σε τρίτους. Η Volvo Cars δεν είναι υπεύθυνη για τη συλλογή ή χρήση των προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές ή υπηρεσίες τρίτων, και συνιστά να εξετάζετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν (και οποιαδήποτε σχετική δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων) για τις εν λόγω εφαρμογές ή υπηρεσίες πριν από τη χρήση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από συγκεκριμένους τρίτους, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με αυτούς τους τρίτους.

Χρήση δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Volvo Cars για εσάς και το όχημα θα χρησιμοποιούνται:

 • Για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν την επαλήθευση της επιλεξιμότητάς σας για ορισμένες αγορές και υπηρεσίες, καθώς και την παροχή βελτιωμένων προσφορών και εμπειριών,
 • Για να σας πληροφορούμε για ενημερώσεις, ή αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας,
 • Για να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα, υπηρεσίες και εκδηλώσεις,
 • Για να παρέχουμε υποστήριξη και υπηρεσίες οχήματος (υπηρεσία εγγύησης, πληροφορίες ανάκλησης, κλπ),
 • Για σκοπούς ανάπτυξης προϊόντων, για παράδειγμα, για τη βελτίωση των επιδόσεων, της ποιότητας και της ασφάλειας των οχημάτων,
 • Για να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις προσφορές και την επικοινωνία μας με τους πελάτες, και
 • Για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.

Για τις περισσότερες πράξεις επεξεργασίας δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε να μη γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ενημερώνοντας τις προτιμήσεις σας, περατώνοντας μια συγκεκριμένη υπηρεσία, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία επικοινωνώντας με τη Volvo Cars στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα "Πληροφορίες και Πρόσβαση" παρακάτω ή με όποιον άλλο τρόπο σας γνωστοποιηθεί από εμάς. Ωστόσο, και εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν μπορείτε κατά κανόνα να μην επιτρέψετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Σε σχέση με ορισμένες πράξεις συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας των Δεδομένων του οχήματός σας (ανατρέξτε στην ενότητα "Συναίνεση" παραπάνω),
 • Την οποία κάνουμε για να σας στείλουμε σημαντικές ανακοινώσεις, όπως αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας ή σε περίπτωση ανακλήσεων προϊόντων, και
 • Την οποία επιτελούμε ώστε να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις μας.

Διατήρηση

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ή τους σκοπούς για τους οποίους έχετε ενημερωθεί με άλλο τρόπο.

Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχετε συναινέσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τη συγκατάθεση που δόθηκε ή/και μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, μπορεί ωστόσο να διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την περίοδο που απαιτείται ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νομικές υποχρεώσεις μας και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας σε νομικές διαφορές. Εάν δεν έχουμε πάρει την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία, τα δεδομένα θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από το νόμο.

Ποιότητα δεδομένων

Όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και ενημερωμένα. Θα επιδιώξουμε να διαγράψουμε ή να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να εξασφαλίσετε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούνται από εμάς, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες και Πρόσβαση" παρακάτω.

Πληροφορίες και πρόσβαση

Όπως αναφέρεται στην ενότητα "Ανακοίνωση" παραπάνω, μπορεί να σας παρέχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη συλλογή ή την καταχώρηση των δεδομένων αυτών.

Μία φορά το χρόνο έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε δωρεάν, πληροφορίες σχετικά με (i) ποια προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν επεξεργαζόμαστε, (ii) πού συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα, (iii) τον σκοπό της επεξεργασίας, και (iv) με ποιους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών μοιράζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι αιτήσεις για αυτές τις πληροφορίες πρέπει να γίνονται γραπτώς και να υπογράφονται προσωπικά από εσάς, και να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το όνομα, τη διεύθυνση και, κατά προτίμηση, τη διεύθυνση e-mail σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε, να μπλοκάρουμε ή να διαγράψουμε τυχόν ανακριβή στοιχεία που σας αφορούν. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Volvo Car Corporation, Υπόψη: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, SE-405 31 Gothenburg, Σουηδία.

Οι αιτήσεις σας θα αντιμετωπίζονται με άμεσο και κατάλληλο τρόπο. Οι αιτήσεις για τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων θα υπόκειται σε τυχόν ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Όταν το εφαρμοστέο δίκαιο προβλέπει διοικητικό τέλος για τη συμμόρφωση με μια τέτοια αίτηση, το εν λόγω τέλος μπορεί να χρεωθεί από τη Volvo Cars.

Επιπλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μια επισκόπηση ορισμένων προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους πελάτες τα οποία τηρούνται από τη Volvo Cars, και να διορθώσετε ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας, εφόσον συνδεθείτε στο λογαριασμό σας MyVolvo.

Ασφάλεια

Η Volvo Cars προσπαθεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη μορφή επεξεργασίας. Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο ασφάλειας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που παρουσιάζονται από τη φύση και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Γνωστοποιήσεις σε τρίτους

Η Volvo Cars μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Μεταξύ φορέων της Volvo Cars,
 • Με εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και επισκευαστές της Volvo Cars, με σκοπό την διανομή προσφορών για προϊόντα και υπηρεσίες και άλλες επικοινωνίες για εσάς,
 • Με τους προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες στη Volvo Cars, σύμφωνα με τις συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων (όπως απαιτείται από το νόμο),
 • Με άλλους επιχειρηματικούς εταίρους με σκοπό την διανομή προσφορών για προϊόντα και υπηρεσίες και άλλες επικοινωνίες για εσάς ή για τους σκοπούς της έρευνας και της ανάπτυξης,
 • Σε σχέση με την πώληση ή μεταβίβαση ενός φορέα της Volvo Cars ή των περιουσιακών του στοιχείων,
 • Όπως απαιτείται από το νόμο, για παράδειγμα σε σχέση με μια κυβερνητική έρευνα, διαφωνία ή άλλη νομική διαδικασία ή αίτηση, και
 • Όταν εμείς, με καλή πίστη, πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, για παράδειγμα, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές παραβιάσεις των όρων και προϋποθέσεών μας ή για την ανίχνευση, πρόληψη ή αποκάλυψη απάτης ή άλλα ζητήματα ασφάλειας.

Ένας φορέας της Volvo Cars που είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, κατά γενικό κανόνα, θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εφόσον έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας για να το πράξει. Ωστόσο, μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την συγκατάθεσή σας, εκτός και αν θεωρήσουμε ότι η συγκατάθεσή σας είναι αναγκαία στη συγκεκριμένη περίπτωση ή η συγκατάθεσή σας απαιτείται από το νόμο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Δεδομένα οχήματος που υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς εκτός από την εξασφάλιση ή την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή για τη διαχείριση των νομικών υποχρεώσεών μας,
 • Μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων μεταξύ φορέων της Volvo Cars,
 • Μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων σε προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες στη Volvo Cars εσωτερικά,
 • Περιπτώσεις όπου η αποκάλυψη απαιτείται από το νόμο, και
 • Περιπτώσεις στις οποίες η αποκάλυψη απαιτείται για το σκοπό εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει η Volvo Cars (για παράδειγμα, προκειμένου να προστατεύσουμε τα νομικά δικαιώματά μας, όπως περιγράφεται παραπάνω). 

Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα αποκαλύπτονται σε τρίτους, ή μεταξύ φορέων της Volvo Cars, θα εκτιμήσουμε αν η αποκάλυψη απαιτεί πρόσθετα μέτρα προστασίας (για παράδειγμα, όταν μπορεί να προκύψει μια διασυνοριακή μεταφορά των προσωπικών δεδομένων).

Επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό μας

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στους εργαζόμενους και τους προμηθευτές της Volvo Cars, που χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες προκειμένου να τις επεξεργαστούν για λογαριασμό μας, και που έχουν τη συμβατική υποχρέωση να τηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και εμπιστευτικά. Στόχος μας είναι να επιλέξουμε τον τρόπο υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων που διασφαλίζει καλύτερα την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων έναντι οποιουδήποτε τρίτου.

Εμπορία

Δεν θα πουλήσουμε ούτε θα ανταλλάξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε.

Δεν θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για σκοπούς εμπορίας τους, εκτός αν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αποκαλύψεις. Εάν έχετε δώσει τέτοια συγκατάθεση, αλλά επιθυμείτε να πάψετε να λαμβάνετε υλικό εμπορίας από ένα τρίτο μέρος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με αυτό το τρίτο μέρος.

Μπορεί να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις ή παρόμοιες δραστηριότητες εμπορίας. Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από ένα συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο που έρχεται με e-mail ή παρόμοια επικοινωνία, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στη σχετική ανακοίνωση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας MyVolvo για να μην επιτρέπετε συγκεκριμένους τύπους επικοινωνίας από τη Volvo Cars και για να αλλάξετε τις προτιμήσεις που έχουν υποβληθεί προηγουμένως.

Ιστοσελίδες και cookies

Κάθε ιστοσελίδα της Volvo Cars, που είναι ανοιχτή για τους πελάτες μας περιλαμβάνει μια ηλεκτρονική δήλωση απορρήτου και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies. Για ορισμένες χώρες υπάρχει επίσης μια ηλεκτρονική διαδικασία για την αποδοχή ή την απόρριψη των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.volvocars.com/gr/v/legal/cookies.

Σας ενθαρρύνουμε να επιθεωρείτε και να εξετάζετε τις εφαρμοστέες δηλώσεις και πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας.

Αλλαγές

Η Volvo Cars διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτήν την πολιτική από καιρό σε καιρό. Η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης αναφέρεται στο τέλος αυτού του εγγράφου. Εάν κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή την πολιτική και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα παρέχουμε μια ενημερωμένη έκδοση αυτής της πολιτικής.