Realizacja świadczeń Volvo Assistance
Pomoc techniczna

A. NAPRAWA POJAZDU NA MIEJSCU ZDARZENIA

W przypadku wystąpienia awarii lub wypadku pojazdu, Volvo Assistance zorganizuje, o ile będzie to możliwe, naprawę Państwa pojazdu na miejscu zdarzenia i pokryje koszty wykonania takiej naprawy. W ramach niniejszego świadczenia zakład ubezpieczeń organizuje i pokrywa koszty wyłącznie drobnych - zgodnie z oceną Centrum Alarmowego Volvo Assistance - napraw pojazdu. W przypadku awarii rozumianej jako uszkodzenie jednej opony pojazdu świadczenie to będzie realizowane poprzez zorganizowanie i pokrycie kosztów robocizny związanej z wymianą na miejscu koła zapasowego znajdującego się na wyposażeniu pojazdu. W przypadku awarii rozumianej jako brak paliwa, świadczenie to będzie realizowane poprzez zorganizowanie i pokrycie kosztów dowiezienia paliwa w ilości wystarczającej na dojechanie pojazdu do najbliższej stacji benzynowej, pod warunkiem pokrycia kosztów dowiezionego paliwa przez Kierowcę. W przypadku awarii rozumianej jako zastosowanie niewłaściwego paliwa, świadczenie to będzie realizowane poprzez zorganizowanie naprawy polegającej na oczyszczeniu zbiornika z niewłaściwego paliwa oraz zorganizowanie i pokrycie kosztów dowiezienia paliwa w ilości wystarczającej na dojechanie pojazdu do najbliższej stacji benzynowej, pod warunkiem pokrycia kosztów dowiezionego paliwa przez Kierowcę.

B. HOLOWANIE POJAZDU DO NAJBLIŻSZEGO DEALERA VOLVO

W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu w razie wystąpienia wypadku lub awarii (dotyczy to również sytuacji, gdy zajdzie konieczność wymiany zamka w wyniku zgubienia, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków), zorganizujemy i pokryjemy koszty holowania pojazdu do najbliższego dealera Volvo, przy użyciu specjalistycznego sprzętu holowniczego. W razie, gdy dealer Volvo, do którego pojazd został odholowany, nie może zapewnić należytego zabezpieczenia pojazdu, zorganizujemy i pokryjemy koszty holowania pojazdu na parking strzeżony, a następnie ponownego holowania pojazdu do dealera Volvo.

Volvo Assistance nie pokrywa kosztów postoju pojazdu na parkingu strzeżonym. O braku możliwości dokonania naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia decyduje Volvo Assistance.

Jeżeli naprawa samochodu trwa dłużej niż do końca dnia kalendarzowego w którym zgłoszono awarię, a samochód został wcześniej odholowany do Autoryzowanego serwisu Volvo przez Volvo Assistance,to jest możliwosć wyboru:

C. POWRÓT DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO KONTYNUACJA PODRÓŻY

Gdy na skutek awarii lub wypadku pojazd unieruchomiony nie może być naprawiony w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia zajścia zdarzenia do Centrum Volvo Assistance, zorganizujemy i pokryjemy koszty:

Powrotu możliwie najkrótszą trasą do miejsca zamieszkania dostępnymi na miejscu środkami transportu wybranymi przez Volvo Assistance w tym:

pociągiem (I klasa)

lub taksówką

lub samolotem (klasa ekonomiczna)

lub pojazdem wynajętym.

Zapewnimy transport w celu kontynuowania Państwa podróży możliwie najkrótszą trasą do miejsca przeznaczenia określonego jako cel podróży, przerwanej wystąpieniem awarii lub wypadku, dostępnymi na miejscu środkami transportu wymienionymi powyżej i wybranymi przez Volvo Assistance. Świadczenia, o których mowa w punktach 1 i 2 nie mogą być ze sobą łączone.

D. ALBO TRANSPORT DO HOTELU I POBYT W HOTELU NA CZAS NAPRAWY POJAZDU

Gdy na skutek awarii lub wypadku pojazd unieruchomiony nie może być naprawiony w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia zajścia zdarzenia do Centrum Alarmowego Volvo Assistance, na Państwa wniosek zorganizujemy i pokryjemy koszty transportu do najbliższego hotelu wybranego przez Volvo Assistance oraz Państwa pobytu w tym hotelu przez okres niezbędny do naprawy pojazdu - nie dłużej jednak niż przez okres czterech nocy.

Volvo Assistance pokrywa koszty łącznie do kwoty:

500,- PLN na 1 osobę na 1 noc, jeżeli zdarzenie miało miejsce na terytorium RP, nie przekraczającej równowartości w walucie lokalnej 650,- PLN na 1 osobę na 1 noc, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza terytorium RP (przeliczenie kosztów następuje według kursu średniego NBP z dnia dokonania płatności za pobyt w hotelu).

Volvo Assistance nie pokrywa kosztów wyżywienia (z wyjątkiem śniadania), baru, telefonu oraz innych dodatkowych usług związanych z pobytem w hotelu.

E. ALBO ZAPEWNIENIE POJAZDU ZASTĘPCZEGO

Gdy na skutek awarii lub wypadku pojazd unieruchomiony nie może być naprawiony w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia zajścia zdarzenia do Centrum Alarmowego Volvo Assistance, na Państwa wniosek zorganizujemy możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego i pokryjemy koszty jego wynajmu - przez okres trwania naprawy, nie dłużej jednak niż przez okres 6 dni. Z zakresu odpowiedzialności Volvo Assistance wyłączone są koszty paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i inne opłaty dodatkowe.

POJAZD ZASTĘPCZY

Klasa C (dla pojazdów VOLVO serii 40)

Klasa D (dla pojazdów VOLVO serii 60, 70, 80)

Klasa E (dla pojazdów VOLVO serii 90)

Wyboru modelu pojazdu zastępczego w ramach danej kategorii dokonuje Volvo Assistance, w zależności od lokalnych możliwości. Powinien być to pojazd odpowiedni do liczby osób i bagażu przewożonych w momencie zdarzenia pojazdem ubezpieczonego. Warunkiem skorzystania z pojazdu zastępczego jest pisemne wyrażenie zgody na warunki korzystania z pojazdu zastępczego, określone przez podmioty świadczące w imieniu Volvo Assistance daną usługę.

Można korzystać z pojazdu zastępczego jedynie na terenie państwa, na obszarze którego miało miejsce zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Auto powinno być zwrócone do wypożyczalni z pełnym bakiem paliwa.

W razie wypadku zapewnimy pojazd zastępczy, pod warunkiem, że uszkodzony samochód został odholowany przez Volvo Assistance.

Dodatkowo możemy zapewnić:

F. ODBIÓR NAPRAWIONEGO POJAZDU

Jeżeli na skutek awarii lub wypadku pojazd unieruchomiony nie mógł być naprawiony w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia zajścia zdarzenia do Centrum Alarmowego Volvo Assistance i zostalo zrealizowane jedno ze świadczeń opisanych wcześniej, możemy zorganizować i pokryć koszty Państwa przyjazdu lub innej wskazanej przez Państwa osoby, możliwie najkrótszą trasą po odbiór naprawionego auta dostępnymi na miejscu środkami transportu wybranymi przez Volvo Assistance.

Opcja ta nie zawiera usługi odholowania ani odprowadzenia naprawionego auta.

G. SPROWADZENIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

W przypadku awarii lub wypadku poza granicami RP, gdy w miejscu dokonywania naprawy nie jest możliwe uzyskanie części zamiennych niezbędnych do naprawy pojazdu, Volvo Assistance zorganizuje dostawę tych części do miejsca, w którym dokonywana jest naprawa pojazdu, w możliwie najszybszym czasie oraz pokryje koszty takiej dostawy. Nie pokrywamy kosztów części zamiennych.

VOLVO ASSISTANCE Telefon: +48-22-522-2733