Używanie zestawu naprawczego do ogumienia

Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia (TMK1) może posłużyć do uszczelnienia przebitej opony. Przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem.

Przegląd

P6-2124-XC40/C40-TMK overview
 1. P5-Icon red circle 1Etykieta, maksymalne dopuszczalne prędkości
 2. P5-Icon red circle 2Przełącznik
 3. P5-Icon red circle 3Przewód elektryczny
 4. P5-Icon red circle 4Gniazdo na pojemnik
 5. P5-Icon red circle 5Manometr
 6. P5-Icon red circle 6Zawór redukujący ciśnienie (upustowy)
 7. P5-Icon red circle 7Naklejka ostrzegawcza na kołpak koła
 8. P5-Icon red circle 8Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
 9. P5-Icon red circle 9Otwór pojemnika
 10. P5-Icon red circle 10Złącze do pojemnika
 11. P5-Icon red circle 11Przewód powietrzny
 12. P5-Icon red circle 12Zawór połączeniowy

Podłączanie

P6-2124-XC40/C40-TMK installation

 Ostrzeżenie

Korzystając z zestawu do uszczelniania opon, należy pamiętać o następujących rzeczach:
 • Pojemnik ze środkiem uszczelniającym zawiera lateks naturalny. Substancja ta może być szkodliwa w razie połknięcia.
 • Zawartość tego pojemnika może powodować alergiczne reakcje skórne lub mieć inny potencjalnie szkodliwy wpływ na drogi oddechowe, skórę, ośrodkowy układ nerwowy i oczy.
Środki ostrożności:
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Jego spożycie jest szkodliwe.
 • Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Jeśli doszło do kontaktu środka uszczelniającego z odzieżą, należy ją zdjąć.
 • Zmyć dokładnie po każdym kontakcie.
Pierwsza pomoc:
 • Skóra: Umyć zanieczyszczone powierzchnie skóry wodą i mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.
 • Oczy: Płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, odciągając od czasu do czasu górną i dolną powiekę. Zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.
 • Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać.
 • Połknięcie: Zwrócić się o pomoc medyczną.
 • Utylizacja: Środek wraz z pojemnikiem należy oddać do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych lub specjalnych. Należy zawsze przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów ochrony środowiska.

 Ostrzeżenie

Nie usuwać pojemnika ani przewodu powietrznego, gdy używany jest zestaw do naprawy opon.

 Uwaga

Jeśli opona została przebita gwoździem albo podobnym przedmiotem, należy pozostawić go w oponie. Pomoże to uszczelnić otwór.

Warunki działania

Jeżeli opona jest naprawiana w miejscu uczęszczanym, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy i włączyć światła awaryjne.

Zdjąć naklejkę z informacją o maksymalnie dopuszczalnej prędkości, która znajduje się z boku sprężarki. Umieścić ją na przedniej szybie, jako przypomnienie o ograniczeniu prędkości. Podczas jazdy na naprawionej uszczelniaczem oponie nie przekraczać prędkości 80 km/h (50 mph).

Ponadto zdjąć naklejkę ostrzegawczą i przykleić ją mocno z boku koła, tak aby nie odpadła.

Upewnić się że przełącznik jest w położeniu 0 (wyłączonym). Zlokalizować przewód elektryczny i powietrzny.

Zamontować pojemnik ze środkiem uszczelniającym w kompresorze, a następnie obrócić go o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Pojemnik jest wyposażony w zawór zwrotny, co oznacza, że środek nie wypłynie z pojemnika, gdy nie jest on zamontowany w kompresorze.

Podłączyć przewód powietrzny do otworu pojemnika i przekręcić o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Odkręcić kapturek ochronny z zaworu powietrznego opony. Wkręcić końcówkę przewodu sprężonego powietrza do końca części gwintowanej zaworu opony.

Przystąpić do naprawy przebitej opony.

Podłączyć przewód elektryczny do najbliższego gniazda elektrycznego 12 V i uruchomić samochód.

 Uwaga

Podczas pracy kompresora nie należy korzystać z żadnego z pozostałych gniazd 12 V.

 Ostrzeżenie

Nie pozostawiać dzieci w samochodzie bez opieki, gdy samochód jest uruchomiony.

Uruchomić kompresor, przestawiając wyłącznik do pozycji I (włączonej).

Po uruchomieniu kompresora ciśnienie może wzrosnąć do 7 barów (102 psi), ale po upływie około 30 sekund obniży się.

 Ostrzeżenie

Podczas pracy kompresora nie należy przebywać bezpośrednio przy pompowanej oponie. W razie zauważenia pęknięć, wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń należy natychmiast wyłączyć kompresor. W takiej sytuacji należy przerwać podróż. Wezwać pomoc drogową w celu przewiezienia samochodu do serwisu opon. Firma Volvo zaleca skorzystanie z usług autoryzowanego serwisu opon.
Pompować oponę przez 7 minut.

 Ważne

Kompresora nie należy uruchamiać na dłużej niż 10 minut ze względu na ryzyko przegrzania.

Wyłączyć kompresor w celu sprawdzenia ciśnienia na manometrze. Minimalna wartość ciśnienia wynosi 1,8 bara (26 psi), a maksymalna 2,5 bara (36 psi). Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą zaworu upustowego.

Aby dostać się do zaworu upustowego, trzeba najpierw odłączyć pojemnik ze środkiem uszczelniającym. Odłączyć pojemnik w następującej kolejności:
 1. Odłączyć przewód powietrzny od zaworu opony.
 2. Odłączyć przewód powietrzny od pojemnika.
 3. Odłączyć pojemnik od kompresora.
 4. Podłączyć przewód powietrzny bezpośrednio do kompresora.
 5. Podłączyć przewód powietrzny do zaworu opony.
 6. Spuścić powietrze, wciskając zawór upustowy.

 Ostrzeżenie

Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej 1,8 bara (26 psi), oznacza to, że przebicie opony jest zbyt rozległe. W takiej sytuacji należy przerwać podróż. Wezwać pomoc drogową w celu przewiezienia samochodu do serwisu opon. Firma Volvo zaleca skorzystanie z usług autoryzowanego serwisu opon.
Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód elektryczny.
Odkręcić przewód powietrzny od zaworu opony i założyć z powrotem kapturek ochronny na zawór opony.

 Uwaga

 • Po napompowaniu opony należy zawsze założyć kapturek ochronny na zawór, by nie dopuścić do jego uszkodzenia przez żwir, zanieczyszczenia itp.
 • Używać wyłącznie plastikowych kapturków ochronnych. Metalowe kapturki ochronne mogą ulec korozji, co utrudni ich odkręcenie.

Oczyścić przewód powietrzny przed jego odłożeniem. Postępować ostrożnie, by nie doszło do wycieku środka uszczelniającego.

W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej rozpocząć jazdę i przejechać odcinek co najmniej 3 kilometrów (2 mil), nie przekraczając prędkości 80 km/h (50 mph), po czym przeprowadzić kontrolę rezultatu.

 Ostrzeżenie

Podczas kilku pierwszych obrotów z otworu w miejscu przebicia opony będzie wydostawać się płyn uszczelniający. Upewnić się, że nikt nie stoi obok samochodu w momencie ruszania z miejsca, aby nie doszło do opryskania środkiem uszczelniającym. Odległość powinna wynosić co najmniej 2 metry (7 stóp).

Kontrola rezultatu

Podłączyć przewód powietrzny do zaworu opony i przykręcić złącze zaworu do końca gwintu zaworu opony. Kompresor musi być wyłączony.

Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.

 • Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej 1,3 bara (19 psi), oznacza to, że uszczelnienie opony nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy przerwać podróż. Wezwać pomoc drogową w celu odholowania pojazdu.
 • Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza 1,3 bara (19 psi), należy doprowadzić je do wartości podanej na naklejce z wartościami ciśnienia opon znajdującej się na słupku drzwi po stronie kierowcy (1 bar = 100 kPa = 14,5 psi). Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą zaworu upustowego.

 Ostrzeżenie

Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać regularnie.

Firma Volvo zaleca odprowadzenie samochodu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu naprawy/wymiany uszkodzonej opony. Należy poinformować pracowników serwisu, że opona została naprawiona środkiem uszczelniającym.

Pojemnik ze środkiem uszczelniającym i przewód powietrzny trzeba wymienić po użyciu. Firma Volvo zaleca przeprowadzenie wymiany tych elementów w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

 Ostrzeżenie

Maksymalny dystans, jaki można pokonać z oponami zawierającymi środek uszczelniający, wynosi 200 km (120 mil).

 Uwaga

Kompresor jest urządzeniem elektrycznym. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
 1. 1 Temporary Mobility Kit