Informacja o substancjach z listy kandydackiej (CL) na podstawie artykułu 33.1 rozporządzenia REACH

Volvo Cars popiera ogólne cele rozporządzenia REACH, a w szczególności artykułu 33, gdyż są one zgodne z naszym własnym dążeniem do promowania odpowiedzialnej produkcji, obsługi i użytkowania naszych wyrobów.

Zgodnie z artykułem 33.1 rozporządzenia REACH (reg. WE 1907/2006)1 klienci profesjonalni muszą być informowani o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC2) w wyrobach dostarczanych przez firmę Volvo Cars. Ma to na celu ułatwienie bezpiecznej obsługi określonych podzespołów w celu ochrony ludzi i środowiska.

Obecność substancji z listy kandydackiej

Artykuły wymienione poniżej w „Tabeli substancji z listy kandydackiej” zawierają w konkretnym samochodzie substancje z listy kandydackiej (CL) w stężeniu powyżej 0,1% wag. Informacje o substancjach z listy kandydackiej (CL) opierają się na danych uzyskanych od naszych dostawców oraz na naszych własnych danych o produktach.

Ogólne informacje na temat bezpiecznego stosowania artykułów

Każdy samochód Volvo Cars ma instrukcję obsługi, która zawiera informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania dla właścicieli, kierowców i użytkowników samochodu. Informacje Volvo Cars dotyczące napraw i obsługi serwisowej samochodów oraz części oryginalnych obejmują także informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania dla personelu serwisowego.

Jeżeli w częściach samochodu są obecne substancje z listy kandydackiej podane w „Tabeli substancji z listy kandydackiej” dotyczącej konkretnego samochodu, są one stosowane w taki sposób, który pozwala ograniczyć do minimum potencjalne narażenie klientów na ich oddziaływanie oraz zagrożenia dla ludzi lub środowiska, o ile samochód i jego części są używane zgodnie z przeznaczeniem, a wszelkie naprawy, serwis i obsługa techniczna są przeprowadzane zgodnie z instrukcjami technicznymi opisującymi te czynności oraz standardowymi dobrymi praktykami przyjętymi w branży.

Pojazd wycofany z eksploatacji może zostać legalnie zutylizowany tylko w Unii Europejskiej w autoryzowanym zakładzie utylizacji (ATF). Części pojazdu należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi władz lokalnych.

Tabela substancji z listy kandydackiej

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w pliku PDF – patrz Tematy pomocy/Użytkowanie samochodu/Licencje i homologacje.

  1. 1 REACH – przepisy Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów, które weszły w życie 1 czerwca 2007 roku, rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  2. 2 SVHC – substancje wzbudzające szczególnie duże obawy uwzględnione na aktualnej liście kandydackiej (CL).