Homologacja ładowarki bezprzewodowej i NFC

Poniżej podano specyfikacje techniczne i homologacje ładowarki bezprzewodowej i czytnika NFC.

Specyfikacja techniczna

Ładowarkę bezprzewodową i czytnik NFC zaprojektowany do pracy w temperaturze otoczenia od -35°C do 85°C.

Ładowarka bezprzewodowa
 • Pasmo częstotliwości: 127,7±10 kHz
 • Maksymalne natężenie pola magnetycznego: 65,69 dBμA/m w odległości 10 m
Czytnik kart NFC
 • Pasmo częstotliwości: 13,56 MHz ±10%
 • Maksymalne natężenie pola magnetycznego: 42 dBμA/m w odległości 10 m

Deklaracja zgodności

CE RED

Niniejszym firma Hefei Invispower Co.,Ltd oświadcza, że urządzenie radiowe NFCR-INTERNAL (model: NFC-I-SX-21548) i model z ładowaniem bezprzewodowym (model: WPC-15SN-21493) są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Maksymalny dopuszczalny poziom narażenia (MPE) tego urządzenia został obliczony na podstawie odległości 20 cm między urządzeniem a ludzkim ciałem. Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie radiowe, zaleca się zachowanie odległości co najmniej 20 cm między urządzeniem a częściami ciała podczas użytkowania.

UKCANiniejszym firma Hefei Invispower Co.,Ltd oświadcza, że urządzenie radiowe NFCR-INTERNAL (model: NFC-I-SX-21548) i model z ładowaniem bezprzewodowym (model: WPC-15SN-21493) są zgodne z brytyjskimi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych (SI 2017/1206).
FCC ID i IC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC oraz z kanadyjskimi przepisami RSS-Gen, RSS-216. Działanie jest zależne od dwóch następujących warunków:

 1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
 2. To urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym te mogące powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. Oświadczenie FCC dotyczące promieniowania radiowego: to urządzenie jest zgodne z limitami emisji promieniowania radiowego FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie ani jego antena nie mogą być w tym samym miejscu ani działać w połączeniu z jakąkolwiek inną anteną lub nadajnikiem. Urządzenie należy instalować i obsługiwać w odległości co najmniej 20 cm między promiennikiem a ciałem użytkownika. Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie należytej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń w ramach co najmniej jednej z następujących metod:

 • Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
 • Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.
 • Skontaktowanie się z dealerem lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

IDéclaration d'avertissement ISED Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

 1. Cet appareil ne doit pas provoquerd'interferences nuisibles, et
 2. Cet appareil doit accepter toute interference recue, y compris les interferences pouvant entrainerun fonctionnement indesirable.

Les changements ou modifications non expressement approuves par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorite de l'utilisateura utilizer l'equipement. Déclaration d'exposition aux radiations RF de l'ISED: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de l'ISED définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur

ANATEL

To urządzenie nie kwalifikuje się do ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami i nie może powodować zakłóceń w prawidłowo autoryzowanych systemach. Więcej informacji zawiera witryna internetowa ANATEL – https://www.gov.br/anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – https://www.gov.br/anatel

Chiny (SRRC)(一)符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景,采用的天线类型和性能,控制、调整及开关等使用方法; (二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线; (三)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护; (四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰; (五)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用; (六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定; (七)禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器; (八)微功率设备使用时温度和电压的环境条件。
MeksykLa operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones :(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia , incluyendo la que pueda causar su operación no deseada
Tajlandia