Dodawanie i zmienianie ustawienia godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy

Timer funkcji przygotowania do jazdy może obsłużyć maksymalnie 8 ustawień godziny.

Dodawanie ustawienia godziny

Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
Wybrać zakładkę Na postoju.
Nacisnąć opcję Timery.
Nacisnąć opcję Dodaj nowy timer.

 Uwaga

Nie można dodać ustawienia czasu, jeśli dla timera zostało już wprowadzonych 8 ustawień. Aby dodać nowe ustawienie czasu, należy usunąć jedno z już istniejących.
Nastawić godzinę dla jednego lub kilku dni tygodnia. Włączyć/wyłączyć powtarzanie, naciskając Powtarzaj co tydzień.
Nacisnąć opcję Ustaw timer.
Ustawienie godziny zostaje dodane do listy i zostaje aktywowane.

 Ostrzeżenie

Nie należy korzystać z funkcji przygotowania do jazdy, jeśli samochód jest wyposażony w nagrzewnicę paliwową*:
  • W zamkniętych i niewentylowanych pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.
  • W miejscach sąsiadujących z materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo, gaz, wysoka trawa, trociny itp. mogą się zapalić.
  • Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać wentylację nagrzewnicy.

Należy pamiętać, że funkcja przygotowania do jazdy może zostać uruchomiona przez timer, który został nastawiony z dużym wyprzedzeniem.

Zmienianie ustawienia godziny

Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
Wybrać zakładkę Na postoju.
Nacisnąć ustawienie godziny, które ma zostać zmienione.
Pojawi się wyskakujące okienko.
Edycję ustawienia godziny wykonuje się w sposób analogiczny do opisanego powyżej w punkcie „Dodawanie ustawienia godziny”.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.