Volvo V60

Inne

Sytuacje, w których nie możemy udzielić naszych świadczeń

Volvo Assistance nie jest zobowiązane do zwrotu kosztów bezpośrednio przez Ciebie poniesionych bez wcześniejszej zgody Centrum Alarmowego Volvo Assistance. Odpowiedzialność Volvo Assistance określona powyżej jest wyłączona w warunkach wojny, zamieszek, masowych ruchów społecznych, aktów terroryzmu lub sabotażu.

Odpowiedzialność Volvo Assistance określona powyżej jest wyłączona, jeżeli zdarzenie zostało spowodowane:

 • Błędem w konserwacji pojazdu lub uszkodzeniem mechanicznym pojazdu, o którym wiedziano przed wyjazdem,

 • Naruszeniem warunków gwarancji technicznej wydanej przez Volvo,

 • Umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem,

 • Zadziałaniem siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się w szczególności trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu, blokadę  dróg, terenów, gmachów,

 • Wojną zagraniczną bądź domową, zamieszkami, ruchami społecznymi, aktami terroryzmu lub sabotażu, akcjami protestacyjnymi,  uczestnictwem pojazdu w zawodach sportowych lub ich próbach,

 • Jazdą pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających i konsekwencjami ich spożycia,

 • Uczestnictwem w bójce z wyłączeniem obrony koniecznej,

 • Podczas prowadzenia pojazdu przez osobę nieposiadającą ważnych uprawnień do prowadzenia pojazdów.  
 •  
  Odpowiedzialnością Volvo Assistance nie są objęte uszkodzenia ciała, które mogą być leczone na miejscu i uszkodzenia ciała, które nie przeszkadzają w kontynuowaniu podróży.

  Odpowiedzialnością Volvo Assistance nie są objęte pojazdy zarobkowe, z wyjątkiem samochodów użytkowych w ramach wynajmu krótkoterminowego, w przypadku których pomoc ograniczona jest do usługi naprawy na miejscu lub holowania do ASO Volvo. Volvo Assistance nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w bagażu oraz ewentualnie utracone dochody spowodowane awarią samochodu.

  Szczegółowe warunki Ubezpieczenia Volvo Assistance dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, OWU, dostępnych na stronie www.volvocars.pl.

  W sprawach nieuregulowanych w OWU w zakresie UMOWY UBEZPIECZENIA zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące na terenie RP, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

   

  VOLVO ASSISTANCE 
  Telefon: (+48 22) 522-27-33