Zrównoważony rozwój

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju jest w pełni zintegrowana z naszą strategią korporacyjną i często poddawana jest regularnym analizom, w tym analizom zagrożeń i szans związanych z klimatem.

Dysponujemy strukturą zarządzania służącą do monitorowania postępów naszej strategii zrównoważonego rozwoju, zamierzeń i inicjatyw.

Mężczyzna obserwujący kobietę pracującą przy użyciu rysika i inteligentnej tablicy

Jaka jest struktura naszej organizacji?

Nasza struktura zarządzania zrównoważonym rozwojem jest zorganizowana zgodnie z zaleceniami grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD). Oznacza to, że przeprowadzamy częste oceny działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na każdym poziomie zarządzania, w tym na poziomie Zarządu. Globalny zespół ds. zrównoważonego rozwoju nadzoruje rozwój i postępy w strategii zrównoważonego rozwoju w całej firmie.

Organizacja

Nasz Zarząd wyznacza kierunek strategii i zatwierdza ją, co obejmuje zrównoważony rozwój, a następnie śledzi postępy. Nasz plan działań na rzecz klimatu, obejmujący zagrożenia i możliwości, jest omawiany na regularnych spotkaniach zarządu.

Zespół EMT jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie, realizację i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju oraz regularnie monitoruje postępy za pomocą kilku kluczowych wskaźników wydajności. Plan działań na rzecz klimatu uwzględniający zagrożenia i możliwości jest weryfikowany co kwartał.

Zespół GST jest centralnie odpowiedzialny za codzienne zarządzanie i koordynowanie zrównoważonym rozwojem. Zespół ten opracowuje i udoskonala strategię zrównoważonego rozwoju, prowadzi i wspiera inicjatywy strategiczne oraz śledzi postępy, analizując nasze kluczowe wskaźniki wydajności. Gromadzi on również informacje biznesowe dotyczące zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

GFC ocenia i zatwierdza wybór kwalifikujących się zielonych projektów (zob. raport na temat finansowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska na stronie 189 naszego sprawozdania rocznego) oraz dokonuje przeglądu sprawozdania dotyczącego stosowania taksonomii UE (zob. sprawozdanie dotyczące stosowania taksonomii UE na stronie 184 naszego sprawozdania rocznego).

Zespoły zarządzania działalnością (Functional Management Teams) są odpowiedzialne za zapewnienie, aby zrównoważony rozwój stał się integralną częścią codziennej pracy każdego pracownika. Stanowią one rady sondażowe dla członków komitetu GST i mogą zostać poproszone o zabezpieczenie zasobów i funduszy na potrzeby inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Sprawozdawczość ESG

Ocena globalnego korporacyjnego zrównoważonego rozwoju S&P

Ocena globalnego korporacyjnego zrównoważonego rozwoju S&P

Aktywnie ujawniamy ocenę globalnego korporacyjnego zrównoważonego rozwoju S&P (CSA) i osiągnęliśmy wynik 71 w ocenie za 2020 r. Dążymy do poprawy oceny za 2021 r.

CDP

Po raz pierwszy ujawniliśmy odnośne informacje w kwestionariuszu dot. klimatu CDP w 2020 r. i uzyskaliśmy ocenę „C”. Przekazując dane za 2021 r., dążymy do uzyskania oceny „A”.

EcoVadis: platyna

Już czwarty rok z rzędu Volvo Cars otrzymało najwyższą ocenę za działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju od EcoVadis, wiodącej organizacji oceniającej firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju w zakresie globalnych łańcuchów dostaw. Nasz status platynowej firmy plasuje nas w 1% najlepszych z 75 000 ocenianych firm.

Ocena globalnego korporacyjnego zrównoważonego rozwoju S&P

Aktywnie ujawniamy ocenę globalnego korporacyjnego zrównoważonego rozwoju S&P (CSA) i osiągnęliśmy wynik 71 w ocenie za 2020 r. Dążymy do poprawy oceny za 2021 r.

Logo S&P Global

CDP

Po raz pierwszy ujawniliśmy odnośne informacje w kwestionariuszu dot. klimatu CDP w 2020 r. i uzyskaliśmy ocenę „C”. Przekazując dane za 2021 r., dążymy do uzyskania oceny „A”.

Logo CDP DISCLOSURE INSIGHT ACTION, Lista A 2021

EcoVadis: platyna

Już czwarty rok z rzędu Volvo Cars otrzymało najwyższą ocenę za działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju od EcoVadis, wiodącej organizacji oceniającej firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju w zakresie globalnych łańcuchów dostaw. Nasz status platynowej firmy plasuje nas w 1% najlepszych z 75 000 ocenianych firm.

Logo Ecovadis Platinum Top 1%

Nasi partnerzy

Dążymy do zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na planetę, a to wymaga globalnego wysiłku. Współpraca z firmami, organizacjami i pozarządowymi organizacjami ma kluczowe znaczenie dla napędzania zmian w branży i uzyskiwania coraz lepszych wyników. Kilka przykładów:

Cdp

Volvo Cars uczestniczy w programie łańcucha dostaw (Supply Chain Program) CDP i gromadzi dane z kwestionariuszy klimatycznych wypełnianych przez naszych strategicznych dostawców produktów o najwyższej emisji. Przekazujemy również dane do CDP Climate i CDP Water.

Cdp

Inicjatywa na rzecz odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów - Responsible Minerals Initiative

Aby wspierać nieustanną poprawę warunków pracy i życia w społecznościach zajmujących się drobnym górnictwem na małą skalę, Volvo Cars uczestniczy w programie Better Mining prowadzonym przez organizację RCS Global Group, którego celem jest zapewnianie bezpieczeństwa i poprawa ogólnych warunków pracy i życia takich społeczności w Demokratycznej Republice Konga i Rwandzie.

Inicjatywa na rzecz odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów - Responsible Minerals Initiative

Sojusz na rzecz odpowiedzialnego biznesu - Responsible Business Alliance

Volvo Cars jest członkiem największej na świecie koalicji na rzecz zwiększania odpowiedzialności społecznej biznesu w globalnych łańcuchach dostaw

Sojusz na rzecz odpowiedzialnego biznesu - Responsible Business Alliance

Drive Sustainability

Volvo Cars jest członkiem-założycielem stowarzyszenia Drive Sustainability, zrzeszającego firmy dążące do poprawy wszystkich aspektów społecznego i środowiskowego zrównoważonego rozwoju w przemyśle motoryzacyjnym.

Drive Sustainability

Ellen MacArthur Foundation

Volvo Cars jest członkiem Ellen Macarthur Foundation – wiodącej globalnej sieci przedsiębiorstw, innowatorów, uczelni i osób mających wpływ na wyznaczanie nowych kierunków. Członkostwo w tej organizacji jest dla nas źródłem inspiracji do wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Jako Volvo Cars korzystamy także z narzędzia EMF Circulytics.

Ellen MacArthur Foundation

United Nations Global Compact

Z dumą informujemy, że od 2000 roku Volvo Cars jest członkiem-założycielem inicjatywy ONZ Global Compact i przestrzega jej dziesięciu zasad (Ten Principles). Nasz raport o postępach Communication of Progress można znaleźć w witrynie internetowej UNGC.

United Nations Global Compact

Zagrożenia związane z klimatem i scenariusze globalnego ocieplenia

Z punktu widzenia światowej gospodarki zmiany klimatyczne stanowią bardzo duże ryzyko. Zarówno ze względu na efekty, jakie przyniosą, ale także ze względu na duże prawdopodobieństwo ich wystąpienia.Wpływają one na naszą firmę i naszą branżę na wiele sposobów.

Aby zweryfikować odporność naszej strategii, analizujemy różne scenariusze globalnego ocieplenia zgodnie z zaleceniami grupy TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Do analizy zagrożeń przejściowych wykorzystaliśmy scenariusze IEA: scenariusz 4DS i scenariusz zrównoważonego rozwoju (<2DS) oraz scenariusz 8.5 IPCC do analizy zagrożeń fizycznych. Analizując wpływ i prawdopodobieństwo wystąpienia w tych scenariuszach, dostrzegliśmy nie tylko zagrożenia, które wpływają na naszą firmę, ale także możliwe szanse.