Kundsekretesspolicy

Omfattning och syfte

Denna policy gäller för Volvo Cars-koncernens (kallad “Volvo Cars“ eller "vi") behandling av kunders personuppgifter.

Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande, tidigare och potentiella kunder (kallade "kunder" eller "du") en allmän förståelse för:

- De omständigheter under vilka vi samlar in och behandlar dina personuppgifter

- Typerna av personuppgifter som vi samlar in

- Orsakerna till att vi samlar in dina personuppgifter

- Hur vi hanterar dina personuppgifter.

Åtagande

Behandling av dina personuppgifter utgör en viktig del av att vi tillhandahåller produkter och tjänster till dig. Vi uppskattar att du litar på oss när du ger oss dina personuppgifter och anser att din integritet är en väsentlig del av tjänsterna som vi erbjuder.

För att säkerställa dina personuppgifter samtidigt som vi ökar kundvärdet och erbjuder förbättrade och säkrare körupplevelser tillämpar vi följande fem huvudprinciper.

Valfrihet

Dina personuppgifter tillhör dig. Vi är noga med att inte göra några antaganden om dina sekretesspreferenser och försöker utforma våra tjänster så att du kan välja om du vill dela dina personuppgifter med oss.

Avvägning av intressen

När behandling av dina personuppgifter är nödvändig för ett legitimt ändamål och när detta ändamål är viktigare än behovet av att skydda din integritet så kan vi komma att behandla vissa personuppgifter utan att erhålla ditt uttryckliga godkännande. För ytterligare information, se avsnittet "Samtycke" nedan.

Vi bedömer om det finns ett sådant legitimt ändamål utgående från de potentiella fördelarna (inklusive säkerheten) för våra kunder och allmänheten.

Proportionalitet

Volvo Cars strävar efter att endast behandla kunders personuppgifter som är tillräckliga, relevanta och inte för omfattande i förhållande till det ändamål för vilket de har samlats in.

Vår målsättning är att avidentifiera dina personuppgifter när en funktion eller tjänst kan åstadkommas med avidentifierade data. Om vi kombinerar avidentifierade eller icke-personuppgifter med dina personuppgifter så behandlas de som personuppgifter så länge som de är kombinerade.

Transparens

På begäran ger Volvo Cars kunderna ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter, som kan innehålla utdrag ur internationella direktiv och riktlinjer.

Uppfyllande av juridiska krav

Det är Volvo Cars policy att uppfylla krav enligt gällande lagstiftning, regler och föreskrifter för integritets- och dataskydd i alla länder där vi är verksamma. Vid behov justerar vi vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivning i denna policy för att säkerställa att den uppfyller juridiska krav.

Definitioner

Följande termer, som används i denna policy, definieras i EU-direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Följaktligen:

"Registeransvarig": Den fysiska eller juridiska person, den myndighet, den institution eller det andra organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

"Registerförare": Den fysiska eller juridiska person, den myndighet, den institution eller det andra organ som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning.

"Personuppgifter": Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans/hennes fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

"Behandling": Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, behandling eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

"Känsliga personuppgifter": Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv.

Datainsamling

Du kan förse oss med information om dig eller din bil när du använder Volvo Cars tjänster i eller utanför en bil eller vid andra kontakter med Volvo Cars, till exempel via våra webbplatser eller kundcentra. Vi kan även erhålla sådana uppgifter från våra Volvohandlare och deras verkstäder eller från annan tredje part. Sådana uppgifter ("kundtillhandahållna personuppgifter") kan omfatta:

- Dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc)

- Demografiska uppgifter (ålder, giftermål, personer i hushållet etc)

- Uppgifter om bilen (chassinummer, modell, inköpsdatum, servicehistorik etc)

- Positionsuppgifter genererade genom dina aktiviteter (navigeringshjälp, sökfrågor, positionsdelning etc)

- Uppgifter om ditt köp och användning av vår produkter och tjänster (kundpreferenser och -inställningar, köphistorik, Volvo-ID, Min Volvo etc)

Din bil samlar även automatiskt in uppgifter om bilen och omgivningen, främst tekniska uppgifter som inte är relaterade direkt till dig som person. Sådana uppgifter ("Bilregistrerade uppgifter") är normalt knutna till bilens chassinummer och kan därför vara spårbara till dig. Bilregistrerade uppgifter kan omfatta:

- Säkerhetsinformation (om krockkuddar eller bältessträckare har utlösts, om dörrar och fönster är låsta eller öppna etc)

- Systemfunktionsstatus (för motor, gasspjäll, styrning, bromsar etc)

- Uppgifter om körning (hastighet, användning av broms- och gaspedal, rattvridning etc)

- Positionsuppgifter (bilens position vid olycka etc)

- Uppgifter om omgivningen (temperatur utanför bilen, bilder etc)

Information om vissa bilregistrerade uppgifter finns även i ägarmanualen.

Vi är mycket försiktiga och vidtar ytterligare åtgärder om och när vi samlar in och behandlare känsliga personuppgifter, enligt vad som krävs i tillämplig lagstiftning. I den mån som personnummer och kreditkortsnummer lagras av Volvo Cars anses även sådana uppgifter vara känsliga. För att undvika tveksamheter, observera att tillämplig lagstiftning kan kräva att även andra typer av uppgifter ska behandlas som känsliga personuppgifter. Tillämplig lagstiftning kan även begränsa möjligheten att behandla positionsuppgifter i vissa länder.

Anmärkning

När det är rimligt ur praktisk synpunkt eller krävs enligt tillämplig lagstiftning kommer vi vid insamling eller registrering av dina personuppgifter att förse dig med (i) specifik information om ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter, (ii) den registeransvariges identitet, (iii) identiteten för tredje part till vilken uppgifter kan komma att yppas och (iv) annan information som kan vara nödvändig för att säkerställa att du kan skydda dina rättigheter.

Informationen enligt ovan kan till exempel tillhandahållas när du köper en bil, i bilens infotainmentsystem, i mobila tillämpningar utvecklade av Volvo Cars, på www.volvocars.com eller på annat sätt i ett avtal som du träffar med Volvo Cars.

Samtycke

När det är rimligt ur praktisk synpunkt eller krävs enligt tillämplig lagstiftning inhämtar vi ditt godkännande innan vi samlar in eller använder dina personuppgifter. Begäran om ditt godkännande kommer att vara tydlig och ge dig en rimlig grund för att fatta beslut. Ditt godkännande kan alltid upphävas, till exempel genom att säga upp en viss tjänst eller genom att kontakta Volvo Cars på adressen som anges i avsnittet "Information och åtkomst" nedan.

Insamling och användning av bilregistrerade uppgifter kan behövas för att (i) tekniker ska kunna ställa diagnos på och åtgärda fel i bilar vid service och underhåll på bilar, (ii) för Volvo Cars produktutveckling, till exempel förbättring av bilarnas kvalitet och säkerhetsfunktioner, (iii) för handläggning av Volvo Cars garantiåtaganden och (iv) för att uppfylla krav enligt lagstiftning.

Vid insamling eller användning av bilregistrerade uppgifter för dessa ändamål och liknande legitima ändamål för Volvo Cars räkning begär vi normalt sett inte ditt godkännande om detta inte bedöms nödvändigt i det enskilda fallet eller krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Volvohandlarna med sina verkstäder

Volvo Cars föreskriver strikta regler för uppfyllande av dataskyddskrav i sina avtal med sina Volvohandlare och deras verkstäder. Observera dock att Volvo Cars och Volvohandlarna med sina verkstäder är skilda juridiska enheter och att vi normalt sett inte är ansvariga om sådana enheter inte följer gällande lagstiftning. Om du har frågor avseende din Volvohandlare eller verkstads användning av dina personuppgifter ber vi dig ta direktkontakt med din specifika Volvohandlare eller deras verkstad.

Tredjepartstillämpningar

Du kan komma att få åtkomst till tillämpningar och andra tjänster som är anslutna till en bil, men som tillhandahålls av tredje part och som till exempel kan kräva överföring av positionsuppgifter och andra bilregistrerade uppgifter till tredje part. Volvo Cars har inget ansvar för insamling eller användning av personuppgifter i tredjepartstillämpningar eller -tjänster och rekommenderar att du noga läser igenom gällande villkor och förutsättningar i (och ev integritetsförsäkran relaterad till) sådana tillämpningar eller tjänster innan du använder dem. Om du har frågor avseende en viss tredje parts användning av dina personuppgifter ber vi dig ta direktkontakt med den tredje parten.

Användning av uppgifter

De personuppgifter som Volvo Cars samlar in om dig och bilen används:

- För att tillhandahålla produkter och tjänster till dig, inklusive att verifiera om du är berättigad till vissa köp och tjänster samt att ge dig förbättrade erbjudanden och upplevelser

- För att informera dig om uppdateringar av, eller ändringar i, våra produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till ändringar av våra villkor och förutsättningar samt policy

- För att informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang

- För att tillhandahålla support och tjänster för bilen (garantiservice, information om återkallelser etc)

- För produktutvecklingsändamål, till exempel för att förbättra bilens prestanda, kvalitet och säkerhet

- För att utvärdera och förbättra våra erbjudanden till och kommunikation med kunder

- För att uppfylla krav enligt lag.

För det flesta behandlingsåtgärder kan du avböja vår användning av dina personuppgifter genom att uppdatera dina preferenser, säga upp en viss tjänst eller upphäva ditt godkännande av behandlingen genom att kontakta Volvo Cars på adressen som anges i avsnittet "Information och åtkomst" nedan eller enligt andra anvisningar från oss. Om inte annat anges i gällande lagstiftning kan du dock normalt sett inte avböja behandling av dina personuppgifter:

- När det gäller vissa åtgärder för insamling och vidare behandling av dina bilregistrerade uppgifter (se avsnittet "Samtycke" ovan).

- Som vi utför för att sända viktiga meddelanden till dig, som ändringar av våra villkor och förutsättningar och policy eller i fall av produktåterkallelser

- Som vi utför för att uppfylla våra juridiska åtaganden.

Lagring

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna policy eller de ändamål som du informerats om på annat sätt.

Detta innebär att när du väl godkänt vår behandling av dina personuppgifter så behåller vi dina uppgifter enligt det godkännande du givit och/eller tills du upphäver ditt godkännande. Om du har upphävt ditt godkännande kan vi ändå behålla vissa personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska uppfylla våra juridiska åtaganden och försvara oss i juridiska tvister. Om vi inte har erhållit ditt godkännande för behandlingen behålls uppgifterna endast så länge som medges enligt lag.

Uppgifternas kvalitet

När vi behandlar dina personuppgifter så eftersträvar vi att säkerställa att de är korrekta och uppdaterade. Vi försöker att ta bort eller korrigera uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. För ytterligare information om din rätt att säkerställa att de personuppgifter om dig som vi förvarar är korrekt, se avsnittet "Information och åtkomst" nedan.

Information och åtkomst

Enligt vad som anges i avsnittet "Anmärkning" ovan kan vi förse dig med specifik information om vår behandling av dina personuppgifter vid behandling och registrering av sådana uppgifter.

En gång om året har du rätt att begära och kostnadsfritt erhålla information om (i) vilka personuppgifter avseende dig vi behandlar, (ii) var personuppgifterna samlas in, (iii) ändamålet med behandlingen och (iv) vilka mottagare eller kategorier av mottagare som får del av personuppgifterna. Begäran om sådan information måste göras skriftligen och undertecknas av dig personligen och innehålla information om ditt namn, adress och helst även din e-postadress. Du har även rätt att begära att vi korrigerar, spärrar eller tar bort ev felaktiga uppgifter om dig. Begäran ska skickas till: Volvo Car Corporation, Attention: Dataskyddsansvarig, 405 31 Göteborg

Din begäran handläggs snabbt och korrekt. För begäran om att ta bort personuppgifter tillämpas gällande krav enligt lag. När gällande lag medger att en administrativ avgift tas ut för att uppfylla en sådan begäran, kan Volvo Cars debitera en sådan avgift.

Dessutom kan du få tillgång till en översikt över vissa kundtillhandahållna personuppgifter som förvaras av Volvo Cars och korrigera eller uppdatera dina uppgifter genom att logga in på ditt Min Volvo-konto.

Sekretess

Volvo Cars strävar efter att vidta erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, icke godkänt yppande eller åtkomst och alla andra olagliga former av behandling. Vi strävar efter att säkerställa att sekretessnivån och åtgärderna som vidtas för att skydda dina personuppgifter är tillräckliga i förhållande till de risker som föreligger på grund av dina personuppgifters egenskaper och behandling.

Yppande till tredje part

Volvo Cars kan komma att dela med sig av dina personuppgifter:

- Mellan Volvo Cars-enheter

- Till Volvo Cars Volvohandlare och deras verkstäder för att sända produkt- och tjänsteerbjudanden och andra meddelanden till dig

- Till leverantörer som tillhandahåller tjänster till Volvo Cars enligt databehandlingsavtal (enligt lagkrav)

- Till andra affärspartners för att sända produkt- och tjänsteerbjudanden och andra meddelanden till dig eller för utvecklingsändamål

- I samband med försäljning eller överföring av en Volvo Cars-enhet eller dess tillgångar

- Enligt lagkrav, till exempel i samband med en myndighetsutredning, tvist eller annan juridisk process

- När vi, i god tro, anser att ett yppande är nödvändigt för att skydda dina rättigheter, till exempel för att undersöka potentiella överträdelser av våra villkor och förutsättningar eller för att upptäcka, förhindra eller avslöja bedrägeri eller andra säkerhetsproblem.

En Volvo Cars-enhet som är registeransvarig för dina personuppgifter ska som regel endast delge dina personuppgifter till tredje part efter att ha erhållit ditt godkännande för att göra det. Vi kan dock dela med oss av dina personuppgifter utan ditt godkännande om vi inte anser ditt godkännande nödvändigt i det enskilda fallet eller ditt godkänna krävs enligt lag, i följande situationer:

- Bilregistrerade uppgifter som behandlas för andra ändamål än att säkerställa eller utveckla våra produkter eller tjänster eller för att hantera våra juridiska åtaganden

- Överföring av dina personuppgifter mellan Volvo Cars-enheter

- Överföring av dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller tjänster till Volvo Cars internt

- Situationer då yppande krävs enligt lag

- Situationer då yppande är nödvändigt för legitima ändamål för Volvo Cars räkning (till exempel för att skydda dina lagliga rättigheter enligt ovan).

När dina personuppgifter delges tredje part eller mellan Volvo Cars-enheter bedömer vi om detta kräver extra skyddsåtgärder (till exempel om överföring av personuppgifter till annat land kan förekomma).

Behandling av uppgifter för vår räkning

Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till Volvo Cars-anställda och -leverantörer som behöver använda informationen för att behandla den för vår räkning och som är bundna enligt avtalskrav att hålla dina personuppgifter skyddade och konfidentiella. Vi strävar efter att välja det alternativ för databehandlingstjänster som på bästa sätt skyddar dina personuppgifters integritet gentemot tredje part.

Marknadsföring

Vi kommer inte att sälja eller handla med dina personuppgifter gentemot tredje part om vi inte har ditt godkännande för att göra det.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för dennes marknadsföringsändamål om vi inte har erhållit ditt godkännande för sådan delning. Om du har givit ett sådant godkännande men inte vill få marknadsföringsmaterial från en tredje part, ta direktkontakt med denna tredje part.

Vi kan förse dig med information om nya produkter, tjänster, evenemang eller liknande marknadsföringsaktiviteter. Om du vill säga upp prenumerationen på ett visst e-postnyhetsbrev eller liknande kommunikation, följ anvisningarna i respektive kommunikation. Du kan även använda ditt Min Volvo-konto för att avböja specifika typer av kommunikation från Volvo Cars och ändra tidigare gjorda preferenser.

Webbplatser och cookies

Varje Volvo Cars-webbplats som är öppen för våra kunder innehåller en online-integritetsförsäkran och information om vår användning av cookies. För vissa länder finns det även en online-procedur för att godta eller avböja cookies. För ytterligare information om vår användning av cookies, se https://www.volvocars.com/se/v/legal/cookies.

Vi ber dig läsa igenom och ta ställning till respektive försäkran och information när du besöker våra webbplatser.

Ändringar

Volvo Cars förbehåller sig rätten att ändra denna policy från tid till annan. Datum för senaste ändring anges i slutet av detta dokument. Om vi ändrar denna policy och det sätt på vilket vi använder dina personuppgifter så tillhandahåller vi en uppdaterad version av denna policy.