Εκκίνηση του αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο εκκινείται από τον διακόπτη ανάφλεξης στην επιμήκη κονσόλα, όταν το κλειδί βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

Πριν ξεκινήσετε:

  • Προσδέστε τη ζώνη ασφαλείας.
  • Ρυθμίστε το κάθισμα, το τιμόνι και τους καθρέπτες.
  • Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να πατήσετε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
P5-21w22-Start/stop switch
Περιστροφικός διακόπτης Start στην επιμήκη κονσόλα.
Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο1.
Πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας.
Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.2

Στη συνέχεια γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης δεξιά και αφήστε τον.

Το αυτοκίνητο τίθεται σε λειτουργία και ο διακόπτης ανάφλεξης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.

Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση D ή R.

 Σημαντικό

Αν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία μετά από 3 προσπάθειες - περιμένετε 3 λεπτά πριν κάνετε νέα προσπάθεια. Η ικανότητα εκκίνησης του αυτοκινήτου αυξάνεται εάν επιτραπεί στην μπαταρία να ανακτήσει την ισχύ της.

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, η μίζα λειτουργεί μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας ή μέχρι να ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης3.

Μηνύματα σφάλματος

Αν εμφανιστεί το μήνυμα Δεν ανιχνεύθηκε κλειδί αυτοκινήτου, τοποθετήστε το κλειδί δίπλα εφεδρική μονάδα ανάγνωσης. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να θέσετε ξανά το αυτοκίνητο σε λειτουργία.

P5-2122-SPA Backup start place in tunnel console
Θέση της εφεδρικής μονάδας ανάγνωσης στην επιμήκη κονσόλα.

 Σημείωση

Όταν το κλειδί βρίσκεται δίπλα στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα κλειδιά, μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρονικές συσκευές δίπλα στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης (π.χ. κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, υπολογιστές ή φορτιστές). Αν υπάρχουν πολλά κλειδιά το ένα κοντά στο άλλο δίπλα στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης, μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές μεταξύ τους.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην αφαιρείτε το κλειδί από το αυτοκίνητο, ενώ οδηγείτε ή όταν το αυτοκίνητο ρυμουλκείται.

 Προειδοποίηση

Παίρνετε πάντοτε μαζί σας το κλειδί, όταν απομακρύνεστε από το αυτοκίνητο και φροντίζετε, ώστε το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου να βρίσκεται στη θέση ανάφλεξης 0 του διακόπτη – ιδίως αν υπάρχουν παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Ο αριθμός στροφών του ρελαντί μετά από ψυχρή εκκίνηση είναι υψηλότερος από τον κανονικό σε ορισμένους τύπους κινητήρων. Αυτό συμβαίνει προκειμένου το σύστημα εκπομπών καυσαερίων να μπορέσει να φθάσει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας το συντομότερο δυνατόν, γεγονός που μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων και έτσι προστατεύεται το περιβάλλον.
  1. 1 Στα αυτοκίνητα με παθητική εκκίνηση, το κλειδί πρέπει να βρίσκεται στον μπροστινό χώρο επιβατών.
  2. 2 Αν το αυτοκίνητο μετακινηθεί, ο κινητήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, αν γυρίσετε τον διακόπτη ανάφλεξης δεξιά.
  3. 3 Δεν ισχύει για αυτοκίνητα KERS, όπου η γεννήτρια χρησιμοποιείται για την εκκίνηση.