Απενεργοποίηση του αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ανάφλεξης στην επιμήκη κονσόλα.

P5-22w22-Start/stop switch
Περιστροφικός διακόπτης Start στην επιμήκη κονσόλα.
Για να θέσετε το αυτοκίνητο εκτός λειτουργίας:

Στη συνέχεια γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης δεξιά και αφήστε τον.

Το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας και ο διακόπτης ανάφλεξης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.

Αν ο επιλογέας ταχυτήτων δεν βρίσκεται στη θέση P ή αν το αυτοκίνητο κυλήσει:

Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης δεξιά και κρατήστε τον μέχρι το αυτοκίνητο να τεθεί εκτός λειτουργίας.