Układ monitorowania ciśnienia w oponach*

Układ monitorowania ciśnienia w oponach1 ostrzega o niskim ciśnieniu w jednej lub kilku oponach samochodu za pomocą symbolu na wyświetlaczu kierowcy.
Px-2037-iCup-Tire Pressure Monitoring System symbol

Symbol ten zapala się w celu zasygnalizowania niskiego ciśnienia w oponach. Sprawdzić ciśnienie w oponach w aplikacji Stan samoch. na wyświetlaczu środkowym.

Jeśli w układzie wystąpi usterka, symbol ostrzeżenia o niskim ciśnieniu w oponach miga przez około jedną minutę, a następnie pozostaje zapalony.

Opis układu

Układ monitorowania ciśnienia w oponach mierzy różnicę w prędkości obrotowej pomiędzy poszczególnymi kołami poprzez układ ABS w celu ustalenia, czy ich ciśnienie jest prawidłowe. Jeśli ciśnienie w oponie jest za niskie, zmienia się średnica opony, a w rezultacie także jej prędkość obrotowa. Porównując poszczególne opony, układ jest w stanie stwierdzić, czy ciśnienie w jednej lub kilku oponach jest za niskie.

Ogólne informacje o układzie monitorowania opon

W poniższym opisie układ monitorowania opon jest określany ogólnie terminem TPMS.

Każdą oponę, włącznie z kołem zapasowym*, należy sprawdzać raz w miesiącu. W czasie kontroli opony powinny być zimne i napompowane do zalecanego przez producenta samochodu ciśnienia, podanego na tabliczce lub w tabeli ciśnień w oponach. Jeżeli samochód jest wyposażony w opony o rozmiarze innym niż zalecane przez producenta, należy dowiedzieć się, ile wynosi prawidłowy poziom ciśnienia powietrza dla tych opon.

W ramach dodatkowej funkcji bezpieczeństwa, samochód jest wyposażony w system monitorowania ciśnienia powietrza w oponach (TPMS), który sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie powietrza w jednej lub kilku oponach. Gdy symbol wskaźnika za niskiego ciśnienia powietrza świeci, należy możliwie najszybciej zatrzymać samochód i sprawdzić opony oraz napompować do odpowiedniego ciśnienia.

Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem powietrza w oponach może skutkować ich przegrzaniem, co z kolei może spowodować ich przebicie. Niskie ciśnienie powietrza w oponach powoduje ponadto wzrost zużycia paliwa i skraca żywotność opon oraz może wpływać na zachowanie samochodu i zdolność hamowania. Należy pamiętać, że system TPMS nie zastępuje regularnej konserwacji opon. Obowiązkiem kierowcy jest utrzymywanie prawidłowego ciśnienia powietrza w oponach, nawet jeśli nie został osiągnięty limit niskiego ciśnienia, przy którym zapala się symbol wskaźnika.

Samochód jest ponadto wyposażony we wskaźnik awarii systemu TPMS, który sygnalizuje jego nieprawidłowe działanie. Sygnalizacja wskaźnika awarii systemu TPMS jest połączona z symbolem wskaźnika niskiego ciśnienia w oponach. Po wykryciu usterki w systemie, symbol na wyświetlaczu kierowcy będzie migać przez około jedną minutę, a następnie pozostanie zapalony. Ta sekwencja będzie powtarzana przy uruchamianiu samochodu do czasu usunięcia usterki. Gdy symbol świeci, zdolność układu do wykrywania lub ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach może być ograniczona.

Usterka układu TPMS może wynikać z różnych przyczyn, takich jak założenie koła zapasowego lub zmiana opon albo kół na takie, które uniemożliwiają prawidłowe działanie układu TPMS.

Po zmianie jednej lub kilku opon należy zawsze sprawdzić symbol wskaźnika układu TPMS, aby upewnić się, że nowa opona lub koło poprawnie współpracuje z układem TPMS.

O tym należy pamiętać

  • Po zmianie opony lub wyregulowaniu ciśnienia w ogumieniu należy zawsze zapisać nowe ciśnienie w systemie.
  • Korzystanie z łańcuchów śniegowych może wpływać na działanie układu monitorowania ciśnienia w oponach. Informuje o tym symbol i komunikat na wyświetlaczu kierowcy. Po zdjęciu łańcuchów śniegowych należy sprawdzić wszystkie opony i skorygować ciśnienie do zalecanej wartości. Następnie nowa wartość ciśnienia musi zostać zapisana w układzie monitorowania ciśnienia w oponach.
  • W przypadku zamontowania opon o innym rozmiarze niż zamontowane fabrycznie, układ trzeba zresetować poprzez zapisanie nowej wartości ciśnienia dla tych opon, aby uniknąć fałszywych ostrzeżeń.
  • Jeśli jest używane koło zapasowe*, układ monitorowania ciśnienia w oponach nie będzie działać prawidłowo z powodu różnic między kołami.
  • Układ nie eliminuje potrzeby regularnej kontroli i obsługi technicznej opon.
  • Układu monitorowania ciśnienia w oponach nie można wyłączyć.

 Ostrzeżenie

  • Nieprawidłowe ciśnienie w oponach może doprowadzić do ich uszkodzenia, co może spowodować utratę kontroli kierowcy nad samochodem.
  • Układ nie jest w stanie zasygnalizować z wyprzedzeniem nagłego uszkodzenia opony.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)