Klawiatura na wyświetlaczu centralnym

Klawiatura centralnego wyświetlacza umożliwia dokonywanie wpisów za pomocą klawiszy. Możliwe jest również ręczne „przeciąganie” liter i znaków na ekranie.

Klawiatura może być używana do wprowadzania znaków, liter i cyfr, np. do pisania wiadomości tekstowych z samochodu, wprowadzania hasła lub wyszukiwania artykułów w cyfrowej instrukcji obsługi.

Klawiatura jest widoczna tylko wtedy, gdy możliwe jest dokonywanie wpisów na ekranie.

iCup-2037-Keyboard down symbol

Ukrywa klawiaturę. Jeśli nie jest to możliwe, przycisk nie jest widoczny.

iCup-2037-Keypad handwriting

Zmienia tryb klawiatury na ręczne wprowadzanie liter i znaków.

Naciśnięcie przycisku potwierdzenia nad klawiaturą potwierdza wprowadzony tekst. Widok przycisku różni się w zależności od kontekstu.

Warianty liter i znaków

Warianty liter i znaków, np. é lub è, można wprowadzić, przytrzymując określoną literę lub znak. Zostaje wyświetlone okienko zawierające możliwe warianty danej litery lub znaku. Nacisnąć wymagany wariant. Jeśli nie zostanie wybrana żaden z tych wariantów, zostanie wprowadzona pierwotna litera/znak.

Czy to było pomocne?