Informacja o substancjach z listy kandydackiej (CL) na podstawie artykułu 33.1 rozporządzenia REACH

Zgodnie z artykułem 33.1 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006)1 istnieje obowiązek poinformowania odbiorców profesjonalnych o obecności substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC2) w produktach dostarczanych przez Volvo Cars. Ma to na celu ułatwienie bezpiecznego obchodzenia się z określonymi podzespołami dla ochrony ludzi i środowiska.

Volvo Cars popiera ogólne cele rozporządzenia REACH, a w szczególności artykułu 33, gdyż są one zgodne z naszym własnym dążeniem do promowania odpowiedzialnej produkcji, obsługi i użytkowania naszych wyrobów.

Obecność substancji z listy kandydackiej

Artykuły wymienione poniżej w „Tabeli substancji z listy kandydackiej” zawierają w konkretnym samochodzie substancje z listy kandydackiej (CL) w stężeniu powyżej 0,1% wag. Informacja o substancjach z listy kandydackiej (CL) opiera się na danych uzyskanych od naszych dostawców oraz na naszych własnych danych o produktach.

Ogólna informacja na temat bezpiecznego stosowania artykułów

Do każdego samochodu Volvo Cars dołączona jest instrukcja obsługi, która zawiera informacje dla właściciela/kierowcy/użytkownika na temat bezpiecznego użytkowania samochodu. Informacje Volvo Cars dotyczące napraw i serwisowania samochodów oraz oryginalnych części również zawierają informacje dla personelu technicznego na temat bezpiecznego stosowania.

Jeżeli w częściach samochodu obecne są substancje z listy kandydackiej podane w „Tabeli substancji z listy kandydackiej” dotyczącej konkretnego samochodu, to są one zastosowane w taki sposób, który pozwala ograniczyć do minimum potencjalne narażenie klientów na ich oddziaływanie oraz zagrożenia dla ludzi lub środowiska, o ile samochód i jego części są używane zgodnie z przeznaczeniem, a wszelkie naprawy, serwis i obsługa techniczna są przeprowadzane zgodnie z instrukcjami technicznymi opisującymi te czynności oraz standardową praktyką przyjętą w branży.

Pojazd wycofany z eksploatacji może zostać legalnie zutylizowany tylko w Unii Europejskiej w autoryzowanym zakładzie utylizacji (ATF). Części pojazdu należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi władz lokalnych.

Tabela substancji z listy kandydackiej

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w pliku PDF, patrz Tematy pomocy/Używanie samochodu/Licencje i homologacje.

Informujemy niniejszym, że w niemal wszystkich obszarach produktu występuje ołów (nr CAS 7439-92-1), głównie jako składnik stopów stali, aluminium i miedzi.

  1. 1 REACH – przepisy Unii Europejskiej w sprawie chemikaliów, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  2. 2 SVHC – substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie zawarte na aktualnej liście kandydackiej (CL).