Uwagi prawne

Używane poniżej określenie „Volvo Cars” oznacza firmę Volvo Car Corporation, jeden lub kilka podmiotów wchodzących w skład grupy Volvo Car bądź całą grupę Volvo Car, w zależności od kontekstu.

Brak gwarancji itp.

Chociaż dołożono wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności informacji zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej („Witryna”), jest ona udostępniana bez żadnych gwarancji i rękojmi. W żadnym wypadku firma Volvo Cars nie odpowiada przed kimkolwiek za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub innego rodzaju, wynikłe z jakiegokolwiek korzystania z Witryny lub dowolnej witryny połączonej z nią hiperłączem, w tym m.in. za utratę zysków, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę programów, utratę danych itp., nawet jeśli firma Volvo Cars została wprost poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat.

Firma Volvo Cars niniejszym wyłącza wszelkie gwarancje i zapewnienia dotyczące Witryny, a także wszelkich innych witryn, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny. Tego rodzaju inne witryny są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a ich udostępnienie nie oznacza, że firma Volvo Cars poleca treść lub korzystanie z tych witryn lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za ich treść lub korzystanie z nich. Ponadto na użytkowniku spoczywa obowiązek podjęcia uzasadnionych środków ostrożności i zadbanie o to, aby urządzenie używane w celu uzyskania dostępu do Witryny (oraz związane z nim oprogramowanie) było chronione przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi podobnymi obiektami o szkodliwym charakterze.

Wszelkie występujące w Witrynie gwarancje i zapewnienia dotyczące produktów lub usług firmy Volvo Cars kupowanych lub wykorzystywanych przez użytkownika będą podlegać warunkom uzgodnionym w umowie dotyczącej takich produktów lub usług.

Informacje w Witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte w Witrynie mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Ponadto zwracamy uwagę, że firma Volvo Cars zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w swoich produktach i usługach, w tym również ich cenach.

Informacje przedstawione w Witrynie mogą zawierać odniesienia do produktów i usług firmy Volvo Cars, które nie zostały zapowiedziane lub są niedostępne w kraju użytkownika. Takie odniesienia nie oznaczają, że firma Volvo Cars zamierza zapowiedzieć lub udostępniać takie produkty i usługi w kraju użytkownika. Zwracamy uwagę, że niektóre produkty i usługi mogą być dostępne za dodatkową opłatą, jak również że niektóre informacje zawarte w Witrynie mogą być niepoprawne z powodu zmian w produktach wprowadzonych po uruchomieniu lub ostatniej aktualizacji Witryny. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępnych produktów i usług należy skontaktować się z dealerem firmy Volvo Cars.  

Oprogramowanie dostępne w Witrynie

Wszelkie oprogramowanie dostępne do pobrania z Witryny („Oprogramowanie”) jest chronionym prawem autorskim utworem firmy Volvo Cars i/lub jej licencjodawców.

Korzystanie z oprogramowania podlega postanowieniom ewentualnej umowy licencyjnej, towarzyszącej oprogramowaniu lub dołączonej do niego („Umowa licencyjna”). Jeśli postanowienia Umowy licencyjnej nie stanowią inaczej, udostępnione do pobrania Oprogramowanie przeznaczone jest do wykorzystania wyłącznie przez użytkowników końcowych. Ponadto, jeśli postanowienia Umowy licencyjnej nie stanowią inaczej, Oprogramowanie może być używane wyłącznie w celu, w którym zostało udostępnione. Wszelkie powielanie i rozpowszechnianie Oprogramowania w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy licencyjnej jest surowo wzbronione i może skutkować odpowiedzialnością na gruncie prawa cywilnego lub karnego.

Ewentualna gwarancja na Oprogramowanie jest zgodna z postanowieniami Umowy licencyjnej. Oprócz ewentualnych gwarancji zawartych w Umowie Licencyjnej firma Volvo Cars niniejszym wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące Oprogramowania, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki pokupności, przydatności do określonego celu oraz nienaruszenia praw lub tytułu własności.