Justera vinkling av yttre backspeglar

För att ha bättre sikt bakåt så behöver de yttre backspeglarna ställas in efter förarens förutsättningar.

Det finns flera automatiska inställningar som även kan kopplas till minnesfunktionsknapparna för det elmanövrerade sätet*.

Använda reglage för yttre backspeglar

P5 1507 Power door mirrors control
Reglage för yttre backspeglar.

De yttre backspeglarnas lägen justeras med inställningsspaken i förardörrens reglagepanel. Bilen måste vara som lägst i användningsläge Komfort.

Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan i knappen lyser.
Justera läget med inställningsspaken i mitten.
Tryck en gång till på knappen L eller R. Lampan ska inte längre lysa.

Fäll in backspeglar elektriskt*

För parkering/körning i trånga utrymmen kan speglarna fällas in.

Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.

Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge med föregående inställning.

Återställning till neutralläge

Spegel som p.g.a. yttre påverkan ändrats ur sitt läge, exempelvis fryst fast i infälld position och blivit manuellt utfälld, måste elektriskt återställas till originalläge för att den elektriska in-/utfällningen* ska fungera korrekt.

Fäll in speglarna genom att trycka ner knapparna L och R samtidigt.
Fäll ut dem igen genom att trycka ner knapparna L och R samtidigt.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.

Speglarna återställs till originalläge och elektrisk in- och utfällning fungerar igen.

Vinkling vid parkering1

Det går att vinkla ner en backspegel för att föraren exempelvis ska kunna se vägkanten vid parkering.

Lägg i backväxeln och tryck in knappen L eller R.

Observera att knappen behöver tryckas in 2 gånger.När backspegeln är nedvinklad blinkar knappen.När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sitt ursprungliga läge.

Automatisk vinkling vid parkering1

Med denna inställning vinklas backspeglarna automatiskt ner när backväxel är vald. Det nedfällda läget är förinställt och går inte att justera.

Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck på Reglage.
Välj önskad inställning under Yttre backspeglar vinklas vid backning.

Det går att få backspeglarna att direkt återgå till sitt ursprungliga läge genom att 2 gånger trycka in knappen L eller R.

Automatisk infällning vid låsning*

Backspeglarna fälls in/ut automatiskt när bilen låses/låses upp med nyckeln.

 OBS

Om speglarna fälls in manuellt med knapparna L och R och bilen sedan låses kommer speglarna inte att fällas ut automatiskt när bilen låses upp, även om denna inställning gjorts. Utfällningen måste göras manuellt med knapparna L och R.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast i kombination med elmanövrerat säte med minnesknappar*.