Udržitelnost

Naše strategie udržitelnosti je plně integrována do naší firemní strategie, přičemž ji podrobujeme pravidelným interním analýzám s ohledem na rizika a příležitosti související s klimatem a přírodou.

Máme zavedenou strukturu řízení společnosti, v rámci níž sledujeme pokroky související se strategií, ambicemi a iniciativami zaměřenými na udržitelnost.

Muž sledující ženu při práci psaní na elektronické tabuli

Jaká je naše organizace?

Naše struktura řízení společnosti se zaměřením na udržitelnost je organizována v souladu s doporučeními pracovní skupiny TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Proto na všech úrovních vedení včetně představenstva často posuzujeme úroveň udržitelnosti. Na vývoj a pokrok ve strategii udržitelnosti dohlíží napříč celou společností tým pro globální udržitelnost.

Organizace

Představenstvo

Naše představenstvo určuje strategické směrování společnosti, schvaluje strategie v různých oblastech včetně udržitelnosti a sleduje průběžný pokrok. Náš akční plán v oblasti ochrany klimatu je včetně rizik a příležitostí pravidelně projednáván na schůzích představenstva.

Tým výkonného vedení (EMT)

Tým výkonného vedení odpovídá za celkové řízení společnosti, realizaci plánů a implementaci strategií udržitelnosti, což zahrnuje i pravidelné sledování pokroku prostřednictvím několika klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Akční plán v oblasti ochrany klimatu včetně rizik a příležitostí je posuzován čtvrtletně.

Tým pro globální udržitelnost (GST)

Tým pro globální udržitelnost centrálně odpovídá za každodenní řízení a koordinaci aktivit v oblasti udržitelnosti. Vyvíjí a ladí strategii udržitelnosti, vede a podporuje strategické iniciativy a sleduje pokrok prostřednictvím ukazatelů KPI. Odpovídá také za procesy tzv. business intelligence v oblasti udržitelnosti. Vedoucí týmu pro globální udržitelnost je přímo podřízený našemu generálnímu řediteli.

Výbor pro financování ekologických projektů (GFC)

Výbor pro financování ekologických projektů (GFC) posuzuje a schvaluje výběr kvalifikovaných ekologických projektů a přezkoumává zprávu o taxonomii EU.

Obor činnosti

Týmy vedoucích oddělení odpovídají za začlenění problematiky udržitelnosti do každodenní práce všech zaměstnanců. Informují členy výboru pro globální udržitelnost a mohou být požádány o zajištění zdrojů a financí pro iniciativy zaměřené na udržitelnost.

Výkazy ESG

Ověřování naší výkonnosti v oblasti udržitelnosti zajišťuje nezávislý externí subjekt. Tento proces má zásadní význam pro zajištění důvěryhodnosti naší společnosti. Ujišťuje totiž naše zaměstnance i externí zúčastněné strany, že naše strategie a ambice v oblasti udržitelnosti podporují plnění globálních cílů, jako jsou Cíle udržitelného rozvoje OSN a Pařížská dohoda.

Hodnocení udržitelnosti S&P Global CSA (Corporate Sustainability Assessment)

Hodnocení udržitelnosti S&P Global CSA (Corporate Sustainability Assessment)

Automobilka Volvo Cars za rok 2021 poprvé obdržela bronzovou cenu v hodnocení udržitelnosti CSA (Corporate Sustainability Assessment) prováděném ratingovou společností S&P Global, jejíž kritéria udržitelnosti jsou považována za vysoce přísná. Společnost Volvo Cars se tím v rámci automobilového průmyslu zařadila mezi 10 % nejlepších organizací z hlediska environmentálního, sociálního a podnikového řízení (z celkového počtu cca 7 500 hodnocených firem).

CDP

CDP

V roce 2020 jsme poprvé zveřejnili výsledek klimatického dotazníku CDP, ve kterém jsme získali hodnocení ‚C‘. Pro rok 2021 je naším cílem dosáhnout hodnocení ‚A.‘

EcoVadis

EcoVadis

Společnost Volvo Cars již čtvrtým rokem v řadě získala nejvyšší hodnocení za výkonnost v oblasti udržitelnosti od organizace EcoVadis, která je jedním z předních posuzovatelů udržitelnosti globálních dodavatelských řetězců. Platinová medaile nás řadí mezi nejlepší 1 % ze 75 000 hodnocených společností.

Hodnocení udržitelnosti S&P Global CSA (Corporate Sustainability Assessment)

Automobilka Volvo Cars za rok 2021 poprvé obdržela bronzovou cenu v hodnocení udržitelnosti CSA (Corporate Sustainability Assessment) prováděném ratingovou společností S&P Global, jejíž kritéria udržitelnosti jsou považována za vysoce přísná. Společnost Volvo Cars se tím v rámci automobilového průmyslu zařadila mezi 10 % nejlepších organizací z hlediska environmentálního, sociálního a podnikového řízení (z celkového počtu cca 7 500 hodnocených firem).

Logo organizace S&P Global

CDP

V roce 2020 jsme poprvé zveřejnili výsledek klimatického dotazníku CDP, ve kterém jsme získali hodnocení ‚C‘. Pro rok 2021 je naším cílem dosáhnout hodnocení ‚A.‘

Logo organizace CDP s hodnocením A za rok 2021.

EcoVadis

Společnost Volvo Cars již čtvrtým rokem v řadě získala nejvyšší hodnocení za výkonnost v oblasti udržitelnosti od organizace EcoVadis, která je jedním z předních posuzovatelů udržitelnosti globálních dodavatelských řetězců. Platinová medaile nás řadí mezi nejlepší 1 % ze 75 000 hodnocených společností.

Logo platinového certifikátu organizace Ecovadis pro nejlepší 1 procento.

Naši partneři

Usilujeme o snížení našeho dopadu na planetu a uvědomujeme si, že toto úsilí musí být globální. Spolupráce se společnostmi, organizacemi a nevládními organizacemi má pro podporu změn a dynamiky našeho průmyslového odvětví zásadní význam. Zde je několik příkladů:

CDP

Společnost Volvo Cars se zapojuje do programu CDP Supply Chain a na základě klimatického dotazníku shromažďuje údaje o svých hlavních strategických dodavatelích produktů způsobujících významné emise. Přispíváme také do programů CDP Climate a CDP Water.

CDP

Iniciativa Responsible Minerals Initiative

Společnost Volvo Cars podporuje soustavné zlepšování životních a pracovních podmínek v malých těžebních komunitách prostřednictvím spolupráce s programem Better Mining organizovaným společností RCS Global Group v Kongu a Rwandě.

Iniciativa Responsible Minerals Initiative

Sdružení Responsible Business Alliance

Společnost Volvo Cars je členem největšího světového sdružení zaměřeného na prosazování společenské odpovědnosti firem prostřednictvím globálních dodavatelských řetězců.

Sdružení Responsible Business Alliance

Drive Sustainability

Společnost Volvo Cars je zakládajícím členem organizace Drive Sustainability, což je síť firem spolupracujících na zlepšování všech aspektů společenské a environmentální udržitelnosti v rámci automobilového průmyslu.

Drive Sustainability

Nadace Ellen Macarthur Foundation

Společnost Volvo Cars je členem nadace Ellen Macarthur Foundation – přední globální sítě firem, univerzit, inovátorů a myšlenkových lídrů, jejímž cílem je hledání inspirací pro postupy oběhové ekonomiky. Kromě toho přispíváme i do nástroje EMF Circulytics.

Nadace Ellen Macarthur Foundation

Iniciativa OSN Global Compact

Společnost Volvo Cars je od roku 2000 zakládajícím členem iniciativy OSN Global Compact a dodržuje jejích Deset principů. Naše zpráva o pokroku je k dispozici na webových stránkách této iniciativy.

Iniciativa OSN Global Compact

Rizika související s klimatem a scénáře globálního oteplování

Z pohledu světové ekonomiky pro nás představuje změna klimatu vysoké riziko ve smyslu dopadu na naši činnost i pravděpodobnosti. Naši společnost i celé naše průmyslové odvětví ovlivňuje mnoha způsoby.

Za účelem ověření udržitelnosti naší strategie analyzujeme různé scénáře globálního oteplování v souladu s doporučeními pracovní skupiny TCFD. K analýze přechodových rizik jsme použili scénáře organizace IEA, a to konkrétně scénář stanovených zásad 4DS a scénář udržitelného rozvoje (<2DS); k analýze fyzických rizik pak scénář IPCC 8.5. Analýzou dopadu a pravděpodobnosti v těchto různých scénářích jsme identifikovali nejen rizika, která naši společnost ohrožují, ale také příležitosti.

Pracovní skupina TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)

Pracovní skupina TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)

Podporujeme pracovní skupinu TCFD, přičemž jsme od výroční zprávy za rok 2020 uplatnili jedenáct doporučení TCFD ohledně zveřejňování informací.