Udržitelnost

Ověřování strategie

Naše strategie udržitelnosti je plně integrována do naší firemní strategie, přičemž ji podrobujeme pravidelným analýzám s ohledem na rizika a příležitosti související s klimatem. Nadto máme zavedenou strukturu řízení, v rámci níž sledujeme pokroky související se strategií, ambicemi a iniciativami zaměřenými na udržitelnost.

Změna klimatu přináší ten nejzásadnější test bezpečnosti.

Jaká je naše organizace?

Naše struktura řízení společnosti se zaměřením na udržitelnost je organizována v souladu s doporučeními pracovní skupiny TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Změna klimatu přináší ten nejzásadnější test bezpečnosti.

Organizace

Naše představenstvo určuje strategické směrování společnosti a schvaluje strategie v různých oblastech včetně udržitelnosti. Navazuje na pokrok v PSC. Náš akční plán v oblasti ochrany klimatu je projednáván minimálně dvakrát ročně. Výbor PSC pro společnost rovněž připravuje rozmanité pohledy na problematiku udržitelnosti zahrnující i názory zvenčí.

Tým výkonného vedení odpovídá za celkové řízení společnosti, realizaci plánů a implementaci strategií udržitelnosti, což zahrnuje i pravidelné sledování pokroku prostřednictvím několika klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Akční plán v oblasti ochrany klimatu včetně rizik a příležitostí je posuzován čtvrtletně.

Tým pro globální udržitelnost centrálně odpovídá za každodenní řízení a koordinaci aktivit v oblasti udržitelnosti. Vyvíjí a ladí strategii udržitelnosti, vede a podporuje strategické iniciativy a sleduje pokrok prostřednictvím ukazatelů KPI. Odpovídá také za procesy tzv. business intelligence v oblasti udržitelnosti.

Tým pro globální udržitelnost vedený ředitelem tvoří zmocnění zástupci organizace, kteří mají oprávnění přijímat rozhodnutí, poskytovat poradenství a podporovat iniciativy s ohledem na další rozvoj strategie a zvyšování výkonnosti. Účelem je zkvalitňovat spolupráci a vzájemné porozumění mezi odděleními a pracovat na řešeních hlavních problémů a rizik souvisejících s udržitelností.

Tým GSC pravidelně podává informace a hlášení týmu výkonného vedení, který se na jejich základě rozhoduje o dalších krocích. Rizika a příležitosti související s klimatem jsou projednávány a předávány do procesu řízení podnikových rizik, přičemž ředitel pro globální udržitelnost je jedním z manažerů pro podniková rizika.

Výbor pro financování ekologických projektů posuzuje a schvaluje výběr kvalifikovaných ekologických projektů – další informace najdete v podrobnostech zprávy o financování ekologických projektů na straně 148 naší výroční zprávy za rok 2020.

Týmy vedoucích oddělení odpovídají za začlenění problematiky udržitelnosti do každodenní práce všech zaměstnanců. Informují členy výboru pro globální udržitelnost a mohou být požádány o zajištění zdrojů a financí pro iniciativy zaměřené na udržitelnost.

Výkazy ESG

Ověřování naší výkonnosti v oblasti udržitelnosti zajišťuje nezávislý externí subjekt. Tento proces má zásadní význam pro zajištění důvěryhodnosti naší společnosti. Ujišťuje totiž naše zaměstnance i externí zúčastněné strany, že naše strategie a ambice v oblasti udržitelnosti podporují plnění globálních cílů, jako jsou Cíle udržitelného rozvoje OSN a Pařížská dohoda.

Hodnocení udržitelnosti S&P Global CSA

Hodnocení udržitelnosti S&P Global CSA

Aktivně zveřejňujeme hodnocení S&P Global CSA (Corporate Sustainability Assessment). V hodnocení za rok 2020 jsme dosáhli skóre 71. Pro hodnocení za rok 2021 je naším cílem další zlepšení.

CDP

V roce 2020 jsme poprvé zveřejnili výsledek klimatického dotazníku CDP, ve kterém jsme získali hodnocení ‚C‘. Pro rok 2021 je naším cílem dosáhnout hodnocení ‚A.‘

EcoVadis

Od organizace EcoVadis jsme za rok 2020 obdrželi platinovou medaili. To nás řadí mezi nejlepší jedno procento v našem odvětví.

Hodnocení udržitelnosti S&P Global CSA

Aktivně zveřejňujeme hodnocení S&P Global CSA (Corporate Sustainability Assessment). V hodnocení za rok 2020 jsme dosáhli skóre 71. Pro hodnocení za rok 2021 je naším cílem další zlepšení.

CDP

V roce 2020 jsme poprvé zveřejnili výsledek klimatického dotazníku CDP, ve kterém jsme získali hodnocení ‚C‘. Pro rok 2021 je naším cílem dosáhnout hodnocení ‚A.‘

EcoVadis

Od organizace EcoVadis jsme za rok 2020 obdrželi platinovou medaili. To nás řadí mezi nejlepší jedno procento v našem odvětví.

Rizika související s klimatem a scénáře globálního oteplování

Z pohledu světové ekonomiky představuje změna klimatu vysoké riziko z hlediska dopadu a míry pravděpodobnosti. Naši společnost a naše odvětví ovlivňuje mnoha způsoby. V roce 2020 jsme začali analyzovat různé scénáře globálního oteplování v souladu s doporučeními pracovní skupiny TCFD, a to s cílem ověřit udržitelnost naší strategie. K analýze přechodových rizik jsme použili scénáře organizace IEA, a to konkrétně scénář stanovených zásad 4DS a scénář udržitelného rozvoje (<2DS); k analýze fyzických rizik pak scénář IPCC 8.5. Analýzou dopadu a udržitelnosti v těchto různých scénářích jsme identifikovali nejen rizika, které naši společnost ohrožují, ale také příležitosti.

Pracovní skupina TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)

Pracovní skupina TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)

Podporujeme pracovní skupinu TCFD a v poslední výroční zprávě za rok 2020 jsme uplatnili jedenáct doporučení TCFD ohledně zveřejňování informací.