Wersja artykułu 2021.60.0

Informacja o ochronie prywatności – Dane o środowisku ruchu publicznego

Obowiązuje od:

Opublikowano:

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób Volvo Cars i Zenseact przetwarzają Państwa dane osobowe pozyskane przez nasze Pojazdy gromadzące dane (DCV) podczas jazdy po drogach publicznych w celu gromadzenia danych o ruchu drogowym (zwanych dalej „Danymi o środowisku ruchu publicznego"). Pojazdy te, wyposażone w zamontowaną na dachu platformę referencyjną zawierającą różne czujniki, gromadzą te dane w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Poniżej znajdą Państwo następujące informacje:

1. Kim jesteśmy?

Podmiotami odpowiadającymi wspólnie za przetwarzanie danych osobowych związanych z zakresem tej informacji są:

  • Volvo Car Corporation, z siedzibą pod adresem 405 31 Göteborg, numer w rejestrze przedsiębiorstw 556074-3089, zwana dalej „Volvo Cars", oraz
  • Zenseact AB, z siedzibą pod adresem Lindholmspiren 2, 417 56 Göteborg, numer w rejestrze przedsiębiorstw 559228-9358, zwana dalej „Zenseact".

O ile nie podano konkretnego podmiotu, wymienione podmioty ponoszące wspólną odpowiedzialność są określane jako „my" we wszystkich odmianach gramatycznych. W ramach współadministrowania Volvo Cars odpowiada za zapewnienie przejrzystości oraz realizację praw podmiotu danych.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego?

Przetwarzanie Danych o środowisku ruchu publicznego, które wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, jest nam potrzebne do opracowywania bezpiecznego i niezawodnego oprogramowania oraz czujników do zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę (ADAS) i systemów jazdy autonomicznej (AD), których nadrzędnym zadaniem jest ochrona życia wszystkich użytkowników dróg. Dane te obejmują następujące kategorie:

  1. Dane z czujników takich jak kamery, urządzenia LIDAR (do pomiaru odległości poprzez oświetlanie celu światłem), radary i czujniki ultradźwiękowe, które potrafią wykrywać osoby i obiekty poruszające się w środowisku ruchu publicznego, w którym ma miejsce gromadzenie danych. Dane te są wykorzystywane do oceny czujników, wyników dostarczanych przez oprogramowanie interpretujące dane z czujników oraz oprogramowania wykorzystywanego w systemach ADAS i AD. Kamery rejestrują pieszych, rowerzystów, osoby w pojazdach albo na pojazdach i pojazdy z tablicami rejestracyjnymi znajdujące się w pobliżu pojazdu. Dane dotyczące rzeczywistego środowiska ruchu drogowego i rzeczywistych sytuacji w ruchu drogowym musimy gromadzić, aby być w stanie zrealizować nasze cele. Dlatego dane te muszą być autentyczne i nie mogą być modyfikowane na przykład przez rozmazanie. Nie interesuje nas identyfikacja osób występujących w danych o środowisku ruchu publicznego i w żaden sposób nie próbujemy jej dokonywać. Ze zgromadzonych danych nie wyodrębniamy też żadnych innych danych osobowych.
  2. GPS Dane geolokalizacyjne z pojazdu będą gromadzone i przechowywane w celu umożliwienia nam opracowywania naszych funkcji, a także znajdowania istotnych zarejestrowanych danych na podstawie lokalizacji.
  3. Adnotacje Do danych będą dołączane informacje, które umożliwią odnalezienie odpowiednich zarejestrowanych danych, na przykład adnotacje dotyczące wrażliwych miejsc. Adnotacje te mogą być dokonywane przez kierowcę albo przy późniejszym przetwarzaniu danych.

Dane osobowe zawarte w Danych o środowisku ruchu publicznego, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes (artykuł 6.1.f) w wymienionych powyżej celach.

Ograniczamy interesujące nas miejsca, wyłączając wejścia do szpitali, miejsca wypadków z poszkodowanymi osobami, plaże i parki publiczne, obszary prywatne, takie jak wnętrza domów, ogrody i balkony, oraz inne miejsca, które mogą być wrażliwe dla rejestrowanych osób.

Nie będziemy przetwarzać danych osobowych zawartych w Danych o środowisku ruchu publicznego w jakichkolwiek innych celach niż cele wyraźnie opisane w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Podjęliśmy działania w celu ograniczenia dostępu do Danych o środowisku ruchu publicznego, a także wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony prywatności, takie jak usuwanie materiałów nieistotnych.

3. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane o środowisku ruchu publicznego nie będą przetwarzane dłużej niż przez maksymalnie 10 lat, co pozwoli wielokrotnie wykorzystywać dane do testowania nowych wersji oprogramowania w okresie żywotności podzespołów. Będziemy regularnie odsortowywać i usuwać dane, które nie są już potrzebne, aby zachowywać wyłącznie istotne sytuacje w ruchu drogowym. Dane, które nie są kompletne albo zostały uszkodzone w wyniku błędów technicznych również są kandydatem do usunięcia. Również kierowca będzie dokonywać adnotacji dotyczących zarejestrowanego materiału, gdy dane będą wymagać ręcznego przeglądu i potencjalnego usunięcia, w przypadku gdy można je uznać za niepożądane albo szkodliwe dla osób zarejestrowanych przez czujniki.

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać następującym kategoriom osób trzecich, ograniczając się tylko do tych danych, których znajomość jest im niezbędna:

  • Dane będziemy udostępniać naszym dostawcom, którzy dostarczają infrastrukturę IT w celu umożliwienia nam przechowywania i przetwarzania danych.
  • Dane będziemy udostępniać dostawcom dostarczającym czujniki lub technologie wykorzystywane w celu ułatwienia znajdowania i korygowania błędów w dostarczanych przez nich technologiach.
  • Dane będziemy udostępniać podmiotom wchodzącym w skład naszej grupy w celu wspierania opracowywania podobnych funkcji dla ich platform pojazdów.

Wszyscy dostawcy działają jako podmioty przetwarzające i są związani z nami postanowieniami umownymi i realizują cele określone w niniejszej informacji. Przekazywanie Danych o środowisku ruchu publicznego osobom trzecim spoza Unii Europejskiej będzie odbywać się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Zestawy danych możemy udostępniać innym podmiotom po ich uprzednim właściwym zanonimizowaniu. Takie dane nie mogą zostać powiązane z żadną osobą fizyczną i nie stanowią już danych osobowych.

Dane zanonimizowane lub niepowiązane z żadną osobą fizyczną możemy udostępniać jednostkom badawczym dla potrzeb ich badań nad ruchem drogowym oraz organom administracji ruchu drogowego dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa drogowego, na przykład aby pomóc im w ocenie jakości oznakowania poziomego dróg.

5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych

Przysługują Państwu określone prawa, przyznane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Zostały one objaśnione poniżej.

Szczegółowe informacje o Państwa prawach, za które odpowiada Volvo Cars – co one oznaczają, kiedy i w jaki sposób mogą Państwo z nich skorzystać – zawiera nasza Polityka prywatności klienta.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw jako podmiot danych, prosimy o wypełnienie naszego formularza dostępnego tutaj i wyraźne sformułowanie Państwa prośby dotyczącej naszego Pojazdu gromadzącego dane.

Państwa prawo do otrzymania informacji i uzyskania dostępu do danych

Mają Państwo prawo do otrzymania informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Ponadto mają Państwo prawo do nieodpłatnego otrzymania na pisemny wniosek informacji o tym, jakie dane osobowe na Państwa temat przechowujemy oraz w jaki sposób Państwa dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane.

Są Państwo uprawnieni do złożenia pisemnego wniosku o nieodpłatną kopię zarejestrowanych przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli Państwa wniosek nie ma podstaw albo ma nadmierny zakres, na przykład gdyby prosili Państwo często i w krótkich odstępach czasu o informację na temat Państwa danych osobowych lub ich kopię, mamy prawo odmówić wykonania takiego wniosku albo naliczyć uzasadnioną opłatę, która pokryje koszty administracyjne realizacji działania, o które Państwo proszą.

Państwa prawo do sprostowania i usunięcia danych

Jeśli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mają Państwo prawo zażądać poprawienia lub usunięcia danych osobowych, w tym prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach (określonych w RODO). Jeśli Państwa żądanie wiąże się z takimi okolicznościami, usuniemy Państwa dane osobowe.

Państwa prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Państwa prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach (określonych w RODO) mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim przypadku Państwa dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania i procesów niezbędnych do tego celu, będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą albo dla ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub dla ochrony praw innej osoby fizycznej albo prawnej lub w związku z ważnym interesem publicznym.

Państwa prawo do wniesienia skargi

Zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami, jeżeli mają Państwo pytania dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności albo nie są Państwo zadowoleni ze sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego w sprawie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych albo obsługi zapytań z tym związanych. Dane kontaktowe właściwego organu nadzorującego – Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) – znajdą Państwo poniżej.

6. Informacje kontaktowe

Jeśli zechcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy Państwa o wypełnienie odpowiedniego formularza internetowego podanego powyżej. Jeśli będą Państwo mieć inne pytania na temat ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

DPO Volvo Car Corporation

Jan Wellergård

Volvo Car Corporation

Avdelning 50092 / HABVS

405 31 Göteborg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Box 8114

104 20 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-657 61 00

E-mail: imy@imy.se

Dane kontaktowe i inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Zenseact znajdą Państwo w jej polityce prywatności: https://www.zenseact.com/privacy-policy/

7. Zmiany w naszej informacji o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania według naszego uznania stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności oraz do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Dlatego zachęcamy Państwa do sprawdzania niniejszej informacji o ochronie prywatności na bieżąco. Niniejsza informacja o ochronie prywatności obowiązuje od daty podanej u góry dokumentu.