Wersja artykułu 2024.115.0

Informacja o ochronie prywatności związana z pojazdem testowym

Obowiązuje od:

Opublikowano:

W niniejszym dokumencie opisano, w jaki sposób firma Volvo Cars (według definicji podanej poniżej) oraz niekiedy inne podmioty przetwarzają Państwa dane osobowe, gdy są one gromadzone przez pojazdy testowe na torach testowych i drogach publicznych. Firma Volvo Cars wykorzystuje pojazdy testowe do prac badawczych i rozwojowych oraz do certyfikacji samochodów i ich funkcji, w tym funkcji jazdy z asystą, z połączeniem sieciowym, częściowo zautomatyzowanej i autonomicznej. W tych celach wykorzystujemy odpowiednio oznakowane pojazdy testowe do rejestrowania danych z różnych czujników, w tym do rejestrowania obrazów wideo przedstawiających otoczenie.

Pojazdy testowe Volvo Cars są używane do różnych celów, z którymi są związane różne rodzaje przetwarzania danych osobowych, tak jak wyjaśnimy to poniżej. Wyróżnia się następujące rodzaje pojazdów testowych:

 • pojazdy AD-HMI;
 • pojazdy używane w procesie certyfikacji;
 • pojazdy do gromadzenia danych (ang. Data Collection Vehicles, dalej nazywane „pojazdami DCV”).

Poniżej znajdą Państwo następujące informacje:

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych

Odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych gromadzonych przez pojazdy testowe jest podzielona w poniższy sposób:

 • Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych gromadzonych przez pojazdy AD-HMI oraz pojazdy używane w procesie certyfikacji jest Volvo Car Corporation, spółka z siedzibą pod adresem Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Szwecja, numer w rejestrze przedsiębiorstw 556074-3089, określana dalej jako „Volvo Cars” albo „my” we wszystkich odmianach gramatycznych.
 • Podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez pojazdy DCV są łącznie:
  • Volvo Car Corporation oraz
  • Zenseact AB, spółka zarejestrowana pod numerem 559228-9358, z siedzibą przy Lindholmspiren 2, 417 56 Göteborg, Szwecja, określana dalej jako „Zenseact”.

2. Jakie dane osobowe są gromadzone, dlaczego i na jak długo

Jak już wcześniej wspominano, pojazdy testowe Volvo Cars są używane do różnych celów, z którymi są związane różne rodzaje przetwarzania danych osobowych. Poniżej opisano różne pojazdy testowe oraz gromadzone i przetwarzane przez nie dane.

Firma Volvo Cars nie przetwarza żadnych danych osobowych, o których mowa poniżej, w celach innych niż wyraźnie wskazane w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Wdrożyliśmy odpowiednie środki służące np. ograniczeniu dostępu do danych osobowych i usuwaniu materiałów nieistotnych.

2.1 Pojazdy AD-HMI

Pojazdy AD-HMI firmy Volvo Cars są pojazdami testowymi, które poruszają się po drogach publicznych i gromadzą dane o ruchu drogowym. Przetwarzanie danych o ruchu drogowym, które obejmuje przetwarzanie danych osobowych, jest niezbędne do celów badawczych, statystycznych i analitycznych, a także do opracowywania, testowania, oceny, weryfikacji i walidacji oprogramowania, sprzętu, systemów i technologii związanych z bezpieczeństwem i/lub działaniem funkcji AD/ADAS/DMS i pokrewnych rozwiązań technicznych. Dane te obejmują następujące kategorie:

 • Dane wideo gromadzone przez zainstalowane w pojazdach testowych AD-HMI rejestratory wideo, które są ustawione w taki sposób, by rejestrowały obraz drogi i środowisko ruchu publicznego przed pojazdem AD-HMI. Takie kamery będą rejestrować obrazy pieszych, rowerzystów, osób w pojazdach i na pojazdach oraz tablic rejestracyjnych pojazdów znajdujących się w bliskim otoczeniu pojazdu AD-HMI. Do realizacji swoich celów firma Volvo Cars musi gromadzić dane w środowisku rzeczywistego ruchu drogowego i sytuacje, które w tym środowisku występują. Zatem gromadzone dane muszą być autentyczne i nie mogą być modyfikowane na przykład przez rozmazanie. Nie interesuje nas identyfikacja osób występujących w danych ani nie podejmujemy żadnych prób takiej identyfikacji. Ze zgromadzonych danych nie wyodrębniamy też żadnych innych danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest nasz uzasadniony interes.

Dane, o których mowa powyżej, będziemy przechowywać przez maksymalnie 10 lat, aby móc korzystać z nich powtórnie do testowania nowych wersji oprogramowania w okresie żywotności podzespołów. Będziemy regularnie odsortowywać i usuwać dane, które nie są już potrzebne, aby zachowywać wyłącznie istotne sytuacje w ruchu drogowym. Dane, które są niekompletne albo zostały uszkodzone w wyniku błędów technicznych również są kandydatem do usunięcia.

2.2 Pojazdy używane w procesie certyfikacji

Firma Volvo Cars używa pojazdów testowych do testowania i certyfikacji swoich nowych samochodów i ich funkcji. Te pojazdy używane w procesie certyfikacji będą gromadzić i przetwarzać dane, w tym dane osobowe. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby pojazdy Volvo Cars spełniały mające zastosowanie normy jakości i bezpieczeństwa drogowego oraz inne wymagania prawne. Pojazdy te gromadzą dane należące do następujących kategorii:

 • Dane z czujników takich jak kamery, urządzenia LIDAR (do pomiaru odległości poprzez oświetlanie celu światłem), radary i czujniki ultradźwiękowe, które potrafią wykrywać osoby i obiekty poruszające się w środowisku ruchu publicznego, w którym ma miejsce gromadzenie danych. Takie kamery będą rejestrować obrazy pieszych, rowerzystów, osób w pojazdach i na pojazdach oraz tablic rejestracyjnych pojazdów znajdujących się w bliskim otoczeniu pojazdu używanego w procesie certyfikacji. Nie interesuje nas identyfikacja osób występujących w gromadzonych danych ani nie podejmujemy żadnych prób takiej identyfikacji.
 • GPS — dane geolokalizacyjne z pojazdu używanego w procesie certyfikacji będą gromadzone i przechowywane w celu znajdowania istotnych zarejestrowanych danych na podstawie lokalizacji.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest nasz uzasadniony interes.

Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będą potrzebne do celów wskazanych powyżej, ale nie dłużej niż przez 10 lat.

2.3 Pojazdy do gromadzenia danych

Pojazdy DCV firmy Volvo Cars poruszają się po drogach publicznych w celu gromadzenia danych o ruchu drogowym (dalej określanych jako „Dane o środowisku ruchu publicznego”). Przetwarzanie Danych o środowisku ruchu publicznego, które wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, jest niezbędne do opracowywania bezpiecznego i niezawodnego oprogramowania oraz czujników do zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę (ADAS) i systemów jazdy autonomicznej (AD), których nadrzędnym zadaniem jest ochrona życia wszystkich użytkowników dróg. Dane te obejmują następujące kategorie:

 • Dane z czujników takich jak kamery, urządzenia LIDAR (do pomiaru odległości poprzez oświetlanie celu światłem), radary i czujniki ultradźwiękowe, które potrafią wykrywać osoby i obiekty poruszające się w środowisku ruchu publicznego, w którym ma miejsce gromadzenie danych. Dane te są wykorzystywane do oceny czujników, wyników dostarczanych przez oprogramowanie interpretujące dane z czujników oraz oprogramowania wykorzystywanego w systemach ADAS i AD. Kamery będą rejestrować obrazy pieszych, rowerzystów, osób w pojazdach i na pojazdach oraz tablic rejestracyjnych pojazdów znajdujących się w bliskim otoczeniu pojazdu DCV. Volvo Cars musi gromadzić dane o środowisku ruchu publicznego i sytuacjach drogowych występujących w rzeczywistych warunkach, aby móc osiągać swoje cele. Dlatego dane te muszą być autentyczne i nie mogą być modyfikowane na przykład przez rozmazanie. Nie interesuje nas identyfikacja osób występujących w danych o środowisku ruchu publicznego i w żaden sposób nie próbujemy jej dokonywać. Ze zgromadzonych danych nie wyodrębniamy też żadnych innych danych osobowych.
 • GPS — dane geolokalizacyjne z pojazdu DCV będą gromadzone i przechowywane w celu umożliwienia nam opracowywania naszych funkcji, a także znajdowania istotnych zarejestrowanych danych na podstawie lokalizacji.
 • Adnotacje będą dołączane do danych, aby umożliwić odnalezienie odpowiednich zarejestrowanych danych, na przykład adnotacje dotyczące wrażliwych miejsc. Adnotacje mogą być sporządzane przez kierowców pojazdów DCV lub później, podczas przetwarzania danych.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas wyżej wymienionych danych jest nasz uzasadniony interes, a także wypełnianie naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i decyzji organów publicznych.

Ograniczamy interesujące nas miejsca, wyłączając wejścia do szkół i szpitali, domy opieki dla osób starszych, schroniska dla kobiet, sądy, więzienia, miejsca wypadków z poszkodowanymi osobami, plaże i parki publiczne, obszary prywatne, takie jak wnętrza domów, ogrody i balkony, oraz inne miejsca, które mogą być wrażliwe dla rejestrowanych osób.

Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będą potrzebne do celów wskazanych powyżej, ale nie dłużej niż przez 10 lat. Będziemy regularnie odsortowywać i usuwać Dane o środowisku ruchu publicznego, które nie są już potrzebne, aby zachowywać wyłącznie istotne sytuacje w ruchu drogowym. Dane, które są niekompletne albo zostały uszkodzone w wyniku błędów technicznych również są kandydatem do usunięcia. Również kierowcy będą dokonywać adnotacji dotyczących zarejestrowanego materiału, gdy dane będą wymagać ręcznego przeglądu i potencjalnego usunięcia, w przypadku gdy można je uznać za niepożądane albo szkodliwe dla osób, których wizerunek został zarejestrowany.

3. Udostępnianie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać następującym kategoriom osób trzecich, ograniczając się tylko do tych danych, których znajomość jest im niezbędna:

 • Dane będziemy udostępniać podmiotom należącym do naszej grupy przedsiębiorstw w ramach współpracy badawczo-rozwojowej.
 • Dane będziemy udostępniać dostawcom, m.in. dostawcom usług, w tym usług technicznych, aby usprawnić znajdowanie i korygowanie błędów w dostarczanych przez nich rozwiązaniach technicznych.
 • Dane będziemy udostępniać naszym dostawcom, którzy dostarczają infrastrukturę IT w celu umożliwienia nam przechowywania i przetwarzania danych.
 • Osobom trzecim, ale tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych prawnych obowiązków (w tym w szczególności decyzji organów ścigania) lub niezbędnym do sformułowania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub pozasądowym.

Wszyscy dostawcy będą działać jako podmioty przetwarzające, będą związani z nami postanowieniami umownymi i będą realizować cele określone w niniejszej informacji. Przekazywanie danych osobom trzecim spoza Unii Europejskiej będzie odbywać się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Zostaną również wdrożone uzupełniające środki zapewniające bezpieczeństwo takiego przekazywania i jego zgodność z prawem.

Możemy udostępniać zanonimizowane dane innym podmiotom. Zanonimizowane dane nie mogą zostać powiązane z żadną osobą fizyczną i nie stanowią już danych osobowych. Dane zanonimizowane lub niepowiązane z żadną osobą fizyczną możemy także udostępniać jednostkom badawczym zajmującym się badaniami nad ruchem drogowym oraz organom administracji ruchu drogowego dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa drogowego, na przykład aby pomóc im w ocenie jakości oznakowania poziomego dróg.

4. Państwa prawa i środki kontroli

Przysługują Państwu określone prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Prawa te mogą się różnić w zależności od tego, w jakiej jurysdykcji Państwo się znajdują oraz od charakteru przetwarzania danych. Ogólnie rzecz biorąc, Państwa prawa dotyczą poniższych możliwości:

 • sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas Państwa danych
 • zwrócenie się o kopię danych, które posiadamy na Państwa temat (tak zwane prawo dostępu do danych)
 • zwrócenie się o przeniesienie danych do innego podmiotu (tak zwana możliwość przenoszenia danych)
 • zwrócenie się o poprawienie lub ograniczenie danych
 • zwrócenie się o usunięcie danych (tak zwane prawo do zostania zapomnianym)

Jak wspomniano, prawa te nie są bezwzględne i w niektórych przypadkach przepisy o ochronie danych osobowych ograniczają ich zastosowanie. Jeżeli tak będzie w przypadku wniosku, który Państwo do nas skierują, zawsze wyjaśnimy, dlaczego nie możemy spełnić Państwa prośby.

Aby zwrócić się do nas w sprawie swoich praw, prosimy skorzystać z formularza dostępnego tutaj i jednoznacznie wskazać, że zgłoszenie dotyczy pojazdu do gromadzenia danych. Uprzejmie prosimy o skorzystanie z formularza, ponieważ zawiera on informacje, które są nam potrzebne do zweryfikowania Państwa tożsamości i skutecznego rozpatrzenia Państwa wniosku. Jeżeli jednak wolą Państwo nie korzystać z formularza, zawsze mogą Państwo skontaktować się z nami i przesłać swój wniosek, korzystając z danych kontaktowych podanych w następnej sekcji.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych, jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Będziemy jednak wdzięczni, jeśli najpierw skontaktują się Państwo z nami bezpośrednio i przedstawią swoje wątpliwości, abyśmy mogli wspólnie spróbować je rozwiązać. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo tutaj.

5. Informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem dataprotection@volvocars.com lub z administratorem bezpieczeństwa informacji Volvo Car Corporation, korzystając z poniższych danych:

Adres pocztowy: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Szwecja.

E-mail: globdpo@volvocars.com

Dane kontaktowe i inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Zenseact znajdą Państwo w jej polityce prywatności: http://www.zenseact.com/privacy-policy.

6. Aktualizacje niniejszej informacji

Stale rozwijamy nasze produkty i usługi, w związku z czym będziemy dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Informacji o ochronie prywatności. W związku z tym zachęcamy Państwa do regularnego przeglądania niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Data znajdująca się w górnej części niniejszej Informacji o ochronie prywatności informuje o tym, kiedy była ona ostatnio aktualizowana. Będziemy postępować z Państwa danymi osobowymi w sposób zgodny z Informacją o ochronie prywatności, zgodnie z którą zostały one zgromadzone, chyba że uzyskamy Państwa zgodę na inne postępowanie z nimi.