Verze článku 2021.60.0

Prohlášení o ochraně osobních údajů – údaje z prostředí dopravy na veřejných komunikacích

S účinností od:

Vydáno dne:

Tento dokument popisuje, jak společnosti Volvo Cars a Zenseact (jak je definováno níže) zpracovávají vaše osobní údaje získané našimi vozidly pro sběr dat (Data Collecting Vehicles, DCV) při jízdě po veřejných komunikacích za účelem sběru dopravních údajů (dále jen „údaje o veřejném dopravním prostředí"). Tato vozidla, vybavená referenční platformou umístěnou na střeše a obsahující různé senzory, shromažďují tyto údaje v Evropě, Asii a Severní Americe.

Níže naleznete:

 1. Kdo jsme;
 2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč;
 3. Jak dlouho vaše údaje uchováváme;
 4. S kým vaše osobní údaje sdílíme;
 5. Vaše práva v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, které vykonáváme;
 6. Kontaktní informace a
 7. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

1. Kdo jsme

Subjekty společně odpovědné za zpracování osobních údajů v souvislosti s rozsahem tohoto prohlášení jsou:

 • Volvo Car Corporation se sídlem na adrese 405 31 Göteborg, registrační číslo společnosti 556074-3089, dále jen „Volvo Cars" a
 • Zenseact AB se sídlem na adrese Lindholmspiren 2, 417 56 Göteborg, registrační číslo společnosti 559228-9358, dále jen „Zenseact".

Pokud není uvedeno jinak, tato společná odpovědnost se v dalším textu označuje prostřednictvím pojmů jako „my" nebo „naše společnost". V rámci společné správy má společnost Volvo Cars odpovědnost za povinnosti týkající se transparentnosti a plnění práv subjektu, o jehož údaje se jedná.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč

Zpracování údajů z prostředí dopravy na veřejných komunikacích, které zahrnuje zpracování osobních údajů, je pro nás nezbytné pro účely vývoje bezpečného a spolehlivého softwaru a senzorů pro pokročilé asistenční systémy řidiče (ADAS) a systémy autonomních pohonů (AD), přičemž celkovým účelem je ochrana veškerého života na silnici. Tyto údaje sestávají z následujících kategorií údajů:

 1. Údaje ze senzorů jako jsou kamerové, LIDAR (detekce a měření vzdálenosti), radarové a ultrazvukové senzory, které dokážou detekovat osoby a předměty pohybující se v prostředí dopravy po veřejných komunikacích, kde probíhá shromažďování. Údaje se používají k vyhodnocování senzorů, výstupu ze softwaru interpretujícího údaje ze senzorů a softwaru používaného v systémech ADAS a AD. Kamery budou zaznamenávat chodce, cyklisty, osoby ve vozidlech, vozidla s registračními značkami, kteří se nacházejí v blízkosti vozidla. Abychom mohli splnit naše cíle, musíme shromažďovat údaje o reálném provozním prostředí a reálných provozních situacích. Tyto údaje tedy musí být autentické a nelze je například upravovat rozmazáním. Nezajímají nás a ani se nepokoušíme identifikovat osoby přítomné v údajích z prostředí dopravy na veřejných komunikacích. Ze shromážděných údajů také neextrahujeme žádné další osobní údaje.
 2. GPS Údaje o poloze z vozidla budou shromažďována a ukládána, aby bylo možné rozvíjet naše funkce a také najít relevantní zaznamenané údaje na základě polohy.
 3. Poznámky Informace budou upraveny tak, aby bylo možné najít relevantní zaznamenané údaje, například poznámky k citlivým místům. Tyto poznámky mohou být vytvořeny řidičem nebo při následném zpracování údajů.

Osobní údaje zahrnuté do výše uvedených údajů z prostředí dopravy na veřejných komunikacích budou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (článek 6.1.f)) pro výše uvedené účely.

Omezujeme naše zájmová místa, abychom vyloučili vchody do nemocnic, místa nehody se zraněnými osobami, pláže nebo veřejné parky, soukromé prostory, jako jsou interiéry domů, jejich zahrady nebo balkony, a další místa, která mohou být citlivá na zaznamenávané osoby.

Osobní údaje obsažené v údajích z prostředí dopravy na veřejných komunikacích nebudeme zpracovávat pro jiné účely, než jsou účely výslovně popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Rovněž jsme přijali opatření k omezení přístupu k údajům z prostředí dopravy na veřejných komunikacích a k implementaci příslušných bezpečnostních a soukromých opatření, jako je odstranění irelevantního materiálu.

3. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Údaje z prostředí dopravy na veřejných komunikacích nebudou zpracovávány déle než maximálně 10 let, aby je bylo možné během životnosti komponent znovu použít pro testování nových verzí softwaru. Pravidelně třídíme a mažeme údaje, které již nejsou potřeba, abychom uchovávali pouze relevantní dopravní situace. Údaje, které nejsou úplné nebo jsou poškozené kvůli technickým chybám, mohou být také odstraněny. Řidič bude také zadávat poznámky k zaznamenanému materiálu, když budou údaje vyžadovat ruční přezkoumání a potenciální odstranění, pokud lze data zaznamená senzory považovat vůči osobám za rušivá nebo škodlivá.

4. S kým sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran na základě principu nezbytné znalosti:

 • Údaje budeme sdílet s našimi dodavateli, kteří nám poskytují IT infrastrukturu, abychom mohli zajistit ukládání a zpracování dat.
 • Údaje budeme sdílet s dodavateli senzorů nebo technologií, abychom usnadnili hledání a opravu chyb v technologiích, které nám poskytují.
 • Údaje budeme sdílet se subjekty uvnitř naší skupiny, abychom podpořili vývoj podobných funkcí na jejich platformách vozidel.

Všichni dodavatelé jednají jako zpracovatelé a jsou vázáni smluvními ujednáními s námi a v souladu s účelem stanoveným v tomto prohlášení. Přenos údajů z prostředí dopravy na veřejných komunikacích třetím stranám mimo EU bude prováděn podle standardních smluvních doložek schválených komisí EU. Můžeme sdílet soubor údajů, které byly před sdílením řádně anonymizovány, i s dalšími stranami. Tyto údaje pak již nelze přiřadit k určité fyzické osobě, a tudíž se již nejedná o osobní údaje.

Anonymizované nebo nepřiřazené údaje fyzické osoby můžeme sdílet s výzkumnými subjekty pro účely jejich zkoumání souvisejícího s dopravou a také s úřady pro silniční dopravu za účelem zlepšení bezpečnosti silničního provozu, například abychom jim pomohli určit kvalitu značení jízdních pruhů.

5. Vaše práva v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, které vykonáváme

Dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte určitá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme. Tato práva jsou vysvětlena níže.

Za podrobné informace o vašich právech nese odpovědnost společnost Volvo Cars – o tom, co znamenají, a kdy a jak je můžete uplatnit, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů zákazníků.

Chcete-li uplatnit svá práva jako subjektu, použijte prosím náš formulář, který je k dispozici zde, a zřetelně uveďte, že se vaše žádost týká našeho vozidla pro sběr dat.

Vaše právo být informováni a vaše právo na přístup

Máte právo být informováni o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Kromě toho máte právo bezplatně na základě písemné žádosti získat informace o tom, jaké osobní údaje o vás ukládáme a jak jsou vaše osobní údaje využívány a zpracovávány.

Jste oprávněni bezplatně písemně požádat o kopii osobních údajů, které máme o vás zaznamenané.

Pokud je váš požadavek neopodstatněný nebo nepřiměřený, např. pokud budete často a v krátkých intervalech požadovat obdržení informací nebo výpis vašich osobních údajů, máme právo odmítnout o vaší žádosti jednat nebo si můžeme účtovat přiměřený poplatek, který pokrývá správní náklady úkonu, který požadujete.

Vaše právo na opravu a vymazání

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je opravili nebo odstranili, včetně práva na doplnění neúplných osobních údajů.

Máte právo požadovat za určitých okolností vymazání vašich osobních údajů (jak je uvedeno v GDPR). Pokud vaše žádost spadá do některé z těchto situací, vaše osobní údaje vymažeme.

Vaše právo na vznesení námitek

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely definované v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vaše právo na omezení zpracování

Za určitých okolností (vymezených v GDPR) máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou vaše osobní údaje, s výjimkou ukládání a procesů k tomu potřebných, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro vznik, výkon či obranu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Vaše právo podat stížnost

Doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali, pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje.

Máte také právo podat u dozorového úřadu stížnost týkající se zpracovávání vašich osobních údajů nebo vyřizování jakýchkoli souvisejících dotazů. Níže naleznete kontaktní údaje příslušného dozorového orgánu Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

6. Kontaktní informace

Chcete-li uplatnit svá práva, použijte příslušný webový formulář uvedený výše. Máte-li jakékoli další otázky k problematice ochrany osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:

DPO Volvo Car Corporation

Jan Wellergård

Volvo Car Corporation

Avdelning 50092 / HABVS

405 31 Göteborg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Box 8114

104 20 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-657 61 00

E-mail: imy@imy.se

Kontaktní informace a další informace týkající se zpracování osobních údajů ze strany společnosti Zenseact najdete v jejich Zásadách ochrany osobních údajů na adrese http://www.zenseact.com/privacy-policy/

7. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit své postupy ochrany soukromí podle našeho vlastního uvážení a kdykoli aktualizovat a upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně ověřovali. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální k datu uvedenému v záhlaví dokumentu.