Verze článku 2024.115.0

Prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se zkušebního vozidla

S účinností od:

Vydáno dne:

Tento dokument popisuje, jak společnost Volvo Cars (jak je definována níže) a někdy i další subjekty zpracovávají vaše osobní údaje, pokud jsou shromažďovány testovacími vozidly na testovacích tratích a veřejných silnicích. Společnost Volvo Cars používá testovací vozidla pro účely výzkumu, vývoje a certifikace vozů a jejich funkcí, včetně funkcí asistované, propojené, částečně automatizované a autonomní jízdy. K těmto účelům používáme vhodně označená testovací vozidla, která zaznamenávají data z různých senzorů, včetně videozáznamu prostředí.

Testovací vozidla Volvo Cars se používají k různým účelům, které obnášejí různé typy zpracování osobních údajů, jak vysvětlíme níže. Různé typy zkušebních vozidel jsou tyto:

 • AD-HMI vozidla
 • Certifikační vozidla
 • Vozidla pro sběr údajů (dále jako „DCV“)

Níže naleznete:

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů

Odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů shromážděných testovacími vozidly je rozdělena následovně:

 • Subjektem, který je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů shromážděných AD-HMI vozidly i certifikačními vozidly je společnost Volvo Car Corporation se sídlem na adrese: Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko, registrační číslo společnosti 556074-3089, dále jen „Volvo Cars", „my" nebo „nás“.
 • Subjekty odpovědné za zpracování osobních údajů shromážděných DCV vozidly jsou společně:
  • Volvo Car Corporation a
  • Zenseact AB, registrační číslo společnosti 559228-9358, se sídlem Lindholmspiren 2, 417 56 Göteborg, Švédsko, dále jen „Zenseact“.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme (a proč) a jak dlouho je uchováváme

Jak již bylo uvedeno, testovací vozidla Volvo Cars se používají k různým účelům, které obnáší různé typy zpracování osobních údajů – níže jsou uvedeny informace o jednotlivých testovacích vozidlech a o tom, jaké údaje shromažďují a zpracovávají.

Společnost Volvo Cars nebude zpracovávat žádné z níže uvedených osobních údajů pro jiné účely, než které jsou výslovně popsány v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Zavedli jsme příslušná opatření, která např. omezují přístup k osobním údajům a odstraňují nerelevantní materiál.

2.1 AD-HMI vozidla

AD-HMI vozidla společnosti Volvo Cars jsou testovací vozidla, která jezdí po veřejných silnicích a shromažďují dopravní údaje. Zpracování dopravních údajů, které zahrnuje zpracování osobních údajů, je nezbytné pro výzkumné, statistické a analytické účely a pro vývoj, testování, hodnocení, ověřování a validaci softwaru, hardwaru, systémů a technologií souvisejících s bezpečností a/nebo funkčností AD/ADAS/DMS a souvisejících technologií. Tyto údaje sestávají z následujících kategorií údajů:

 • Video údaje shromážděné pomocí videorekordérů instalovaných v AD-HMI testovacích vozidlech, které jsou umístěny tak, aby snímaly silnici a veřejné dopravní prostředí před AD-HMI vozidlem. Kamery budou zaznamenávat chodce, cyklisty, osoby ve vozidlech a registrační značky vozidel v blízkosti AD-HMI vozidla. Aby společnost Volvo Cars mohla dosáhnout svých cílů, musí shromáždit údaje o reálném dopravním prostředí a reálných dopravních situacích. Tyto shromážděné údaje tedy musí být autentické a nelze je například upravovat rozmazáním. Nezajímají nás a ani se nepokoušíme identifikovat osoby zaznamenané v údajích. Ze shromážděných údajů také neextrahujeme žádné další osobní údaje.

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany jsou naše oprávněné zájmy.

Výše uvedené údaje budeme uchovávat po dobu maximálně 10 let, abychom je mohli znovu použít pro testování nových verzí softwaru v průběhu životnosti součástí. Pravidelně třídíme a mažeme údaje, které již nejsou potřeba, abychom uchovávali pouze relevantní dopravní situace. Údaje, které nejsou úplné nebo jsou poškozené kvůli technickým chybám, mohou být také odstraněny.

2.2 Certifikační vozidla

Společnost Volvo Cars využívá testovací vozidla k testování a certifikaci svých nových vozů a jejich funkcí. Tato certifikační vozidla budou shromažďovat a zpracovávat údaje, včetně osobních údajů. Zpracování údajů je nezbytné k zajištění toho, aby vozidla Volvo Cars splňovala platné normy kvality a bezpečnosti silničního provozu, jakož i další zákonné požadavky. Údaje, které tato vozidla shromažďují, se sestávají z následujících kategorií údajů:

 • Údaje ze senzorů jako jsou kamerové, LIDAR (detekce a měření vzdálenosti), radarové a ultrazvukové senzory, které dokážou detekovat osoby a předměty pohybující se v prostředí dopravy po veřejných komunikacích, kde probíhá shromažďování. Kamery budou zaznamenávat chodce, cyklisty, osoby ve vozidlech a registrační značky vozidel v blízkosti certifikačního vozidla. Nezajímají nás a ani se nepokoušíme identifikovat osoby zaznamenané ve shromážděných údajích.
 • GPS – Geolokační údaje z certifikačního vozidla budou shromažďovány a ukládány za účelem vyhledání příslušných zaznamenaných údajů na základě polohy.

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany jsou naše oprávněné zájmy.

Údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely, nejdéle však 10 let.

2.3 Vozidla pro sběr údajů

DCV vozidla společnosti Volvo Cars jezdí po veřejných komunikacích za účelem sběru dopravních údajů (dále jen „údaje o prostředí veřejné dopravy“). Zpracování údajů z prostředí dopravy na veřejných komunikacích, které zahrnuje zpracování osobních údajů, je nezbytné pro účely vývoje bezpečného a spolehlivého softwaru a senzorů pro pokročilé asistenční systémy řidiče (ADAS) a systémy autonomních pohonů (AD), přičemž celkovým účelem je ochrana veškerého života na silnici. Tyto údaje sestávají z následujících kategorií údajů:

 • Údaje ze senzorů jako jsou kamerové, LIDAR (detekce a měření vzdálenosti), radarové a ultrazvukové senzory, které dokážou detekovat osoby a předměty pohybující se v prostředí dopravy po veřejných komunikacích, kde probíhá shromažďování. Údaje se používají k vyhodnocování senzorů, výstupu ze softwaru interpretujícího údaje ze senzorů a softwaru používaného v systémech ADAS a AD. Kamery budou zaznamenávat chodce, cyklisty, osoby ve vozidlech nebo na nich a registrační značky vozidel v blízkosti DCV vozidla. Společnost Volvo Cars potřebuje shromažďovat údaje o reálném dopravním prostředí a reálných dopravních situacích, aby mohla realizovat své záměry. Tyto údaje tedy musí být autentické a nelze je například upravovat rozmazáním. Nezajímají nás a ani se nepokoušíme identifikovat osoby zaznamenané v datech získaných z okolního provozu na veřejných komunikacích. Ze shromážděných údajů také neextrahujeme žádné další osobní údaje.
 • GPS Údaje o poloze z DCV vozidla budou shromažďovány a ukládány, aby bylo možné vyvíjet naše funkce a najít relevantní zaznamenané údaje na základě polohy.
 • Poznámky budou k údajům přidávány tak, aby bylo možné najít relevantní zaznamenané údaje, například poznámky k citlivým místům. Anotace mohou být provedeny buď řidiči DCV vozidel, nebo při následném zpracování dat.

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je náš oprávněný zájem a také nutnost splnit naše zákonné závazky, které pro nás vyplývají ze zákonů a nařízení státních orgánů.

Naše body zájmu omezujeme tak, abychom vyloučili školy, vchody do nemocnic, domovů pro seniory, azylové domy, soudy, věznice, místa nehod se zraněnými osobami, pláže nebo veřejné parky, soukromé prostory, jako jsou interiéry domů, jejich zahrady nebo balkony, a další místa, která mohou být citlivá na zaznamenávané osoby.

Údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely, nejdéle však 10 let. Pravidelně třídíme a mažeme údaje z prostředí dopravy na veřejných komunikacích, které již nejsou potřeba, abychom uchovávali pouze relevantní dopravní situace. Údaje, které nejsou úplné nebo jsou poškozené kvůli technickým chybám, mohou být také odstraněny. Řidiči budou také zadávat poznámky k zaznamenanému materiálu, když budou údaje vyžadovat ruční přezkoumání a potenciální odstranění, pokud lze data zaznamená senzory považovat vůči osobám za rušivá nebo škodlivá.

3. Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran podle zásad potřebných znalostí:

 • Údaje budeme sdílet se subjekty v rámci naší skupiny, abychom mohli spolupracovat na výzkumu a vývoji;
 • Údaje budeme sdílet s dodavateli, včetně poskytovatelů služeb a poskytovatelů technologických služeb, abychom usnadnili hledání a opravu chyb v technologiích, které nám poskytují;
 • Údaje budeme sdílet s našimi dodavateli, kteří nám poskytují IT infrastrukturu, abychom mohli zajistit ukládání a zpracování dat.
 • Třetím stranám, ale pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje (mimo jiné včetně orgánů činných v trestním řízení), nebo pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení.

Všichni dodavatelé budou jednat jako zpracovatelé a budou vázáni smluvními ujednáními s námi a v souladu s účelem stanoveným v tomto prohlášení. Přenos údajů třetím stranám mimo EU bude prováděn podle standardních smluvních doložek schválených komisí EU. Kromě toho budou zavedena dodatečná opatření k zajištění dodržování předpisů a bezpečnosti během těchto přenosů.

Anonymizované údaje můžeme sdílet s dalšími stranami. Anonymizované údaje nelze přiřadit ke konkrétní fyzické osobě, a tudíž se již nejedná o osobní údaje. Anonymizované nebo nepřiřazené údaje fyzické osoby můžeme rovněž sdílet s výzkumnými subjekty pro výzkum související s dopravou a také s úřady pro silniční dopravu za účelem zlepšení bezpečnosti silničního provozu, například abychom jim pomohli vyhodnotit kvalitu značení jízdních pruhů.

4. Vaše práva a kontroly

V souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme, máte určitá práva. Tato práva se mohou lišit v závislosti na jurisdikci, ve které se nacházíte, a charakteru zpracování. Obecně se vaše práva týkají možnosti:

 • vznést námitky proti zpracování vašich údajů
 • požádat o kopii údajů, které o vás držíme (takzvané právo subjektu na přístup)
 • požádat o předání údajů jiné osobě (takzvaná přenositelnost údajů)
 • požádat o opravu nebo omezení zpracování údaje
 • požádat o výmaz údaje (takzvané právo být zapomenut)

Jak již bylo zmíněno, tato práva nejsou absolutní a v některých případech je jejich uplatnění limitováno právní úpravou ochrany osobních údajů. Pokud by tomu tak bylo i v případě vašeho požadavku na nás, vždy vám vysvětlíme, proč váš požadavek nemůžeme splnit.

Pokud chcete podat žádost o uplatnění práv, použijte prosím náš formulář, který je k dispozici zde, a jasně uveďte, že se vaše žádost týká našeho vozidla pro shromažďování údajů. Prosím vás, abyste použili tento formulář, protože jsou v něm uvedeny informace, které potřebujeme k ověření vaší totožnosti a efektivnímu zpracování vaší žádosti. Pokud však ale formulář nechcete použít, kdykoliv nás můžete kontaktovat a předložit svůj požadavek s použitím kontaktních údajů uvedených v následujícím oddíle.

Rovněž máte právo podat stížnost u svého místního úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud byste měli obavy ohledně způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje. Ocenili bychom nicméně, kdybyste se nejdříve spojili s námi a předložili nám své stížnosti, abychom se je pokusili společně vyřešit. Naše kontaktní údaje najdete zde.

5. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na dataprotection@volvocars.com, případně se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti Volvo Car následujícím způsobem:

Poštovní adresa: Volvo Car Corporation, k rukám: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Švédsko.

E-mail: globdpo@volvocars.com

Kontaktní informace a další informace týkající se zpracování osobních údajů ze strany společnosti Zenseact najdete v jejich Zásadách ochrany osobních údajů na adrese http://www.zenseact.com/privacy-policy.

6. Aktualizace tohoto oznámení

Naše produkty a služby nepřetržitě vyvíjíme, a v důsledku toho budeme revidovat a aktualizovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Proto vám doporučujeme opakovaně navštěvovat stránku s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů v pravidelných intervalech. Podle data v horní části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zjistíte, kdy bylo naposledy aktualizováno. S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů, na jehož základě jsme je shromáždili, pokud nezískáme váš souhlas, abychom s nimi nakládali jiným způsobem.