Verze článku 2022.196.0

Podmínky objednání služby údržby

S účinností od:

Vydáno dne:

Společnost Volvo Cars by ráda umožnila nákup služeb údržby online.

Chcete-li si zakoupit Služby údržby, musíte přijmout tyto Podmínky pro nákup služeb údržby a Smluvní podmínky služby Volvo Car a potvrdit, že jste si tyto podmínky přečetli a souhlasíte s tím, že mezi vámi a společností Volvo Cars byla uzavřena závazná smlouva o nákupu Služeb údržby („Smlouva o službách údržby“).

„Období SSÚ“ odpovídá počtu let, na který jste si Služby údržby objednali. Tento počet let je uveden v souhrnu vaší objednávky.

„Služba(y) údržby" znamená provedení servisních prací prodejcem originálního servisu Volvo v souladu se servisním programem platným pro váš vůz Volvo.

„Kupní cena" znamená částku uvedenou na obrazovce za Služby údržby a potvrzenou v přehledu vaší objednávky.

„Prodejce" znamená společnost nezávislou na společnosti Volvo Cars, která je oprávněna prodávat osobní automobily značky Volvo a/nebo poskytovat další související služby.

„Originální servis Volvo Cars“ znamená práce, které mají být na vašem vozidle provedeny v souladu s doporučeními společnosti Volvo Car, včetně opotřebení v omezeném rozsahu, kontroly funkčnosti a bezpečnosti, jakož i úkonů prováděných ve stanovených servisních intervalech, jako jsou např. výměna zapalovacích svíček a vzduchového filtru a softwarové aktualizace. Zahrnuje práci i materiál, jako jsou oleje, kapaliny, software a náhradní díly zahrnuté do Originálního servisu Volvo Cars. Níže naleznete informace o tom, co není zahrnuto ve Službách údržby.

Objednávka a platba na splátky

Můžete si objednat (1) Služby údržby na 12 měsíců, (2) Služby údržby na 24 měsíců a (3) Služby údržby na 36 měsíců.

Platba bude probíhat formou měsíčních splátek po zvolené období a bude prováděna automatickým strháváním z platebních údajů, které nám poskytnete („Splátky"). První splátka je splatná v den zahájení Smlouvy o službách údržby a další splátky jsou splatné každý následující měsíc.

Výhrada práva na zrušení:

https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/termsofservice/Withdrawal_form_cz.pdf

  • Zadáním objednávky na Služby údržby berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste smluvně zavázáni zaplatit Kupní cenu v plné výši.
  • Svoji objednávku Služeb údržby nemůžete zrušit, není-li ujednáno jinak v této Smlouvě o servisní údržbě, v Podmínkách služeb nebo v zákoně.
  • Veškeré částky jsou nevratné, pokud není výslovně uvedeno, že jsou vratné, v této Smlouvě o službě údržby nebo v Podmínkách služeb.

Splátkový kalendář můžete zrušit zaplacením celého zůstatku nesplacené Kupní ceny.

Viz část Objednávání služeb v našich Podmínkách služeb.

Pokud objednáte jakékoli služby plánované údržby a/nebo opotřebení a práce je vykonána až po skončení této Smlouvy o službě údržby, bude to považováno za provedení dodatečných služeb, které budou naúčtovány navíc k běžné ceně a které se řídí ceníkem a platebními podmínkami příslušného servisu či prodejce.

Součinnost s prodejcem a provádění Služeb údržby

Má-li být provedena Služba údržby vašeho vozu, musíte si rezervovat čas u jakéhokoli prodejce Volvo v České republice. Pro rezervaci můžete využít naši službu Digitální rezervace nebo kontaktovat prodejce.

Vaše smlouva o službě údržby (SSÚ) je platná po dobu platnosti SSÚ. Plánované služby údržby jsou závislé na čase a ročním nájezdu kilometrů a mohou probíhat v různých časových intervalech. Některé Smlouvy o službě údržby zahrnují určitá opotřebení součástí vozidla.

Opravy opotřebení podléhají odbornému posouzení Servisu prodejce a nelze je vyžadovat, pokud je servis či prodejce Volvo nebude považovat za nutné. Dle podmínek Originálního servisu Volvo Cars je servis prodejce povinen poskytnout hrazené a potřebné úkony oprav opotřebení bez objednávky ze strany zákazníka.

Tato Smlouva o službě údržby bude automaticky ukončena bez předchozího upozornění, pokud (a) vypršela doba platnosti SSÚ a cena za objednanou službu byla plně uhrazena, nebo (b) mělo dojít ke službě údržby v souladu se servisními intervaly uvedenými v uživatelské příručce a servisní a záruční příručce vašeho vozu, avšak vy jste svůj vůz k takovému servisu nepředali prodejci.

Vaše Smlouva o službách údržby je spojena s vaším vozem. Pokud po uzavření Smlouvy o službách údržby došlo ke změně vlastníka, zůstává původní doba SSÚ v platnosti. Povinnost uhradit společnosti Volvo Cars jakékoli dlužné částky podle Smlouvy o službách údržbě je však na vaší straně. Jste odpovědní za (a) informování nabyvatele vašeho vozu o podmínkách této Smlouvy o službách údržby a (b) jakoukoli platbu od nabyvatele vozu za jakýkoli zůstatek nebo za jakékoli Splátky, které jste zaplatili za Služby údržby.

Smlouva o službách údržby se vztahuje na zemi, v níž byla původně zákazníkovi prodána. Služby údržby plánované na základě Smlouvy o službách údržby lze čerpat u kteréhokoli servisu značky Volvo v dané zemi.

Prodejce vykoná své povinnosti během své běžné pracovní doby a v přiměřené době od okamžiku, kdy jste mu oznámili potřebu servisu a zpřístupnili svůj vůz k servisu u Prodejce.

Povinnosti zákazníka

Jste povinni:

  • Zajistit, aby byl váš vůz přistaven ke Službě údržby v souladu se servisním programem platným pro váš vůz Volvo.
  • Řídit, udržovat a spravovat svůj vůz v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce vašeho vozu a v jeho servisní a záruční příručce.
  • Provádět mezi doporučenými servisními intervaly běžnou kontrolu hladiny oleje a ostatních provozních kapalin ve vozidle a v případě potřeby je na vlastní náklady doplňovat.

Ukončení

Společnost Volvo Cars má právo s okamžitou platností ukončit tuto smlouvu, pokud se podmínky pro působení společnosti Volvo Car na trhu výrazně změní v důsledku okolností, které společnost Volvo Car nemůže ovlivnit, přičemž tyto okolnosti výrazně ztíží schopnost společnosti Volvo Car plnit své povinnosti podle této smlouvy. V takovém případě vám společnost Volvo Cars vrátí všechny a jakékoli částky zaplacené za neprovedené Služby údržby.

Strany mají právo ukončit Smlouvu o službách údržby s okamžitou platností, pokud druhá strana prokazatelně nebo opakovaně poruší své povinnosti vyplývající z této Smlouvy o službách údržby.

Společnost Volvo Cars má právo vypovědět tuto Smlouvu o službách údržby s okamžitou platností, pokud nezaplatíte Splátku v den splatnosti a my jsme vám zaslali alespoň dvě upomínky. Pokud tuto Smlouvu o službách údržby vypovíme, společnost Volvo Cars vám nevrátí žádné vámi již zaplacené částky a společnost Volvo Cars má právo požadovat úhradu za veškeré služby, které byly na základě této Smlouvy o službách údržby provedeny před jejím vypovězením.

Výjimky

Služby údržby nezahrnují žádné opravy, náhradní díly nebo spotřební materiál, které jsou nezbytné k udržení technické způsobilosti vašeho vozidla (ať už jsou stanoveny jako výsledek Služeb údržby nebo jinak), ani žádné jiné práce, na jejichž provedení se s Prodejcem dohodnete („Doplňkové služby"). Veškeré služby jsou předmětem samostatné dohody mezi vámi a Prodejcem a společnost Volvo Cars není a nebude nikdy smluvní stranou žádné dohody o Doplňkových službách.

Zahrnuty je pouze opotřebení součástí, které jsou zvlášť uvedeny v platném popisu služby originálního servisu Volvo Cars. Opotřebení všech ostatních součástí ve službě zahrnuto není.

Speciální servisní programy Volvo Cars pro vozidla taxislužby, policie a další specifické účely nejsou v rámci této Smlouvy o službě údržby hrazeny.

Odmítnutí odpovědnosti

Společnost Volvo Cars neodpovídá za žádné náklady, ušlý zisk, ztrátu času nebo jiné škody, které vznikly v důsledku toho, že jste svůj vůz předali Prodejci, nebo které vznikly v důsledku toho, že jste svůj vůz nemohli používat po dobu, kdy byl v péči Prodejce za účelem Služeb údržby.

Zodpovědnost za vady

Volvo Cars zodpovídá za zajištění toho, že získáte správné Služby údržby odpovídající této Smlouvě o službě údržby.

Pokud poskytnuté služby údržby neodpovídají této Smlouvě o službě údržby, můžete požadovat jejich nápravu. Není-li náprava možná, lze požadovat přiměřenou slevu, nebo můžete tuto Smlouvu o službách údržby vypovědět. V případě porušení této Smlouvy o servisní údržbě máte práva vyplývající z paragrafu 2106 Českého občanského zákoníku.

U prodejce, který vám poskytl služby údržby, můžete vady reklamovat. To nemá vliv na vaše právo reklamovat vady u kteréhokoli prodejce Volvo Cars.

Máte povinnost uplatnit právo na reklamaci vadných služeb nejpozději 24 měsíců od zakoupení služeb údržby. Jste-li spotřebitel a vada se projeví do šesti měsíců od poskytnutí služeb údržby, bude to chápáno tak, že služby údržby nebyly poskytnuty náležitě.

Právo reklamovat vadný výkon ztrácíte, pokud byly vady způsobeny vámi nebo vaší nesprávnou manipulací s vaším vozidlem Volvo.