Verze článku 2023.136.0

Volvo Car Service Plan a Volvo Car Service Plan Plus

S účinností od:

Vydáno dne:

Tento dokument popisuje služby a produkty, které jsou zahrnuty ve vašem Servisním plánu Volvo Car, a pokud jste si zakoupili Servisní plán Volvo Car Plus, také úkony související s opotřebením dílu (uvedené níže) pro vaše vozidlo, které jsou zahrnuty v ceně.

Servisní plán Volvo Car a Servisní plán Volvo Car Plus jsou v tomto dokumentu společně označovány jako „Servisní plán“.

Doba platnosti

Servisní plán je platný pro pevně stanovený, po sobě jdoucí počet plánovaných servisních úkonů od data zakoupení této smlouvy [nebo po dobu uvedenou ve specifikaci vaší objednávky].

Volvo Car Service Plan

Servisní plán zahrnuje servis Volvo Car, což znamená servisní práce (zahrnující náklady na práci a materiál), které budou provedeny na vašem vozidle v souladu s doporučeními společnosti Volvo Car, včetně kontroly funkčnosti a bezpečnosti součástí s omezeným opotřebením, jakož i úkony prováděné ve stanovených servisních intervalech. Další informace o servisu Volvo Car naleznete v uživatelské příručce a servisní a záruční knížce svého vozidla.

Servis Volvo Car může být společností Volvo Cars změněn.

Volvo Car Service Plan Plus

Servisní plán Plus obsahuje plánované servisní služby podle servisního plánu (jak je popsáno výše), jakož i součásti a práci týkající se opotřebení, jak je uvedeno níže (které se liší v závislosti na modelu vašeho vozidla).

Pro plně elektrické vozidlo jsou zahrnuty následující součásti opotřebení:

 • výměna lišt stěračů
 • výměna brzdových kotoučů a brzdových destiček

Pro vozidlo plug-in hybrid, benzínové nebo naftové vozidlo jsou zahrnuty následující součásti opotřebení:

 • výměna lišt stěračů
 • výměna brzdových kotoučů a brzdových destiček
 • výměna a nabíjení startovací baterie
 • brzdová kapalina

Všechny ostatní položky opotřebení, které nejsou uvedeny výše, jsou nejsou zahrnuty v této smlouvě.

Opravy opotřebení vždy podléhají odbornému posouzení autorizovaného servisu Volvo Car, který servis provádí, a zákazník je nemůže nárokovat, pokud je autorizovaný servis Volvo Car nepovažuje za nezbytné. Ve spojení se servisem Volvo Car je autorizovaný servis Volvo Car povinen provádět hrazené, potřebné kontroly opotřebení a výměny těchto položek (které jsou zahrnuty ve vašem plánu Service Plan Plus) bez objednání zákazníka.

Upozorňujeme, že zahrnutí položek opotřebení nemá vliv na odkaz na „opotřebení“ v servisní a záruční knížce vašeho vozidla.

Podmínky

Na Servisní plán se vztahují níže uvedené „Zvláštní podmínky pro servisní plán“ (ve znění případných změn společnosti Volvo Cars).

Zvláštní podmínky pro servisní plán Volvo Car

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto podmínky stanoví náležitosti a podmínky pro „Zvláštní podmínky pro servisní plán“. Než je přijmete, věnujte prosím čas jejich pečlivému přečtení.

1.2 Výraz „vy“ nebo „váš“ v těchto podmínkách označuje vás jako smluvní stranu.

2. Kdo jsme

2.1 Jsme společnost Volvo Car Corporation (reg. č. 556074-3089), součást skupiny Volvo Car Group, se sídlem na adrese Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg, Švédsko („my“, „náš“ nebo „nás“, což zahrnuje také všechny přidružené společnosti Volvo Cars „přidružená společnost“). Jsme vaším smluvním partnerem.

3. Kdo jste

3.1 Potvrzujete, že (i) jste způsobilí k právním úkonům, (ii) jste starší 18 let (platí, pokud jste spotřebitel) a (iii) jste oprávněni zastupovat právnickou osobu (platí, pokud jste právnická osoba).

3.2 Potvrzujete, že všechny údaje, které nám poskytnete, jsou pravdivé a správné. Jste odpovědní za to, že kontaktní údaje, které o vás máme, budou vždy aktuální. Pokud změníte své kontaktní údaje, kontaktujte prosím co nejdříve naše středisko péče o zákazníky.

3.3 Dále potvrzujete, že nejste osobou uvedenou na seznamu sankcí přijatých OSN, EU, Spojeným královstvím nebo USA a že ani nejednáte jménem takové osoby. Dále potvrzujete, že právo k přístupu a využití Služeb neprodáte, neposkytnete ani nepřevedete na takto sankcionovanou osobu nebo na jakoukoli osobu nacházející se v (a) zemi nebo na území, které je nebo jehož vláda je předmětem sankcí, které mohou být v určité době zavedeny nebo ukládány, a to včetně (nikoli však výhradně) Kuby, Íránu, Severní Koreje, Sýrie, krymské oblasti Ukrajiny, tzv. Doněcké lidové republiky na území Ukrajiny, tzv. Chersonské lidové republiky na území Ukrajiny, tzv. Luhanské lidové republiky na území Ukrajiny a tzv. Záporožské lidové republiky na území Ukrajiny, (b) Rusku nebo (c) Bělorusku. Pokud se kdykoli ukáže, že tyto údaje nejsou pravdivé, bude vaše smlouva s okamžitou platností ukončena, aniž by vám vznikl jakýkoliv nárok na náhradu. Kromě toho se může stát, že v souladu se zákonem nebudeme moci vrátit jakékoli platby, které jste nám případně uhradili.

4. Smlouva

4.1 Tyto Podmínky přijímáte v souvislosti s nákupem servisního plánu zadáním objednávky prostřednictvím některého z digitálních kanálů společnosti Volvo Cars. Tyto podmínky spolu s popisem příslušného servisního plánu (jak je uvedeno výše, včetně případných omezení) tvoří smlouvu („Smlouva“).

4.2 Závazná Smlouva o servisním plánu je mezi vámi a námi uzavřena buď v okamžiku, kdy potvrdíte tuto Smlouvu kliknutím na tlačítko "Objednávka zavazující k platbě". Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím digitálního kanálu; náklady související se vzdálenou komunikací se neliší od základní sazby (v případě internetového a telefonického spojení v souladu s termíny a podmínkami vašeho poskytovatele připojení). Neúčtujeme žádné dodatečné poplatky.

5. Právo na odstoupení od smlouvy (platí pouze pro aplikaci Volvo Cars)

5.1 Tento článek 5 se vztahuje výhradně na zákazníky (spotřebitele) definované v § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („Občanský zákoník“).

5.2 V případě Smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím digitálního kanálu Volvo Cars, máte právo odstoupit od Smlouvy do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy bez udání důvodu. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat jasným prohlášením. Můžete tak učinit tak, že se obrátíte na naše středisko pro styk se zákazníky (kontakt) nebo zašlete své odstoupení na adresu nebo e-mail uvedený v tomto formuláři. K odstoupení od Smlouvy můžete použít standardní formulář, na který odkazujeme v těchto Podmínkách, ačkoli to není nutné.

5.3 Pokud se rozhodnete od Smlouvy odstoupit, do čtrnácti (14) dnů od obdržení vaší žádosti o zrušení vám vrátíme veškeré platby, které jsme od vás v souvislosti se Smlouvou obdrželi. Pokud jste před uplatněním práva na odstoupení od smlouvy již provedli servisní úkony v rámci vašeho Servisního plánu, provedeme buď přiměřenou srážku z úhrady odpovídající nákladům na takovou službu údržby, nebo pokud jste si v rámci Servisního plánu zvolili jako možnost platby měsíční splátky, budeme vám účtovat zbývající náklady na takovou provedenou službu údržby, které nejsou pokryty platbou, kterou jste nám již uhradili.

5.4 Vrácení kupní ceny provedeme pomocí stejné platební metody, jakou jste použili její úhradě. V důsledku vrácení zaplacené částky vám nebudou z naší strany účtovány žádné poplatky.

5.5 Žádné ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vaše zákonná práva, ať již ve vztahu k právu na vaše odstoupení od Smlouvy ani jiným zákonným právům.

6. Cena a platba

6.1 Kupní cena je částka uvedená při zadání objednávky prostřednictvím digitálního kanálu společnosti Volvo Cars a potvrzená ve vašem shrnutí objednávky. Kupní cenu lze uhradit debetní nebo kreditní kartou.

6.2 Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste smluvně zavázáni zaplatit kupní cenu v plné výši.

6.3 Jste povinni uhradit kupní cenu prostřednictvím dostupných platebních možností. Pokud jste v prodlení s platbou, nemáte nárok na poskytování služeb údržby, dokud nebudou všechny nedoplatky zcela uhrazeny.

6.4 V případě měsíčních splátek: Platba bude probíhat formou měsíčních splátek po zvolené období a bude prováděna automatickým strháváním dle platebních údajů, které nám poskytnete. První splátka je splatná v den zahájení Servisního plánu a další splátky jsou splatné každý následující měsíc. Je důležité, abyste se ujistili, že měsíční splátky mohou být odečteny z vašeho bankovního účtu a že jste uvedli správné platební údaje.

6.5 Jste rovněž zodpovědní za úhradu veškerých daní, jako je DPH, souvisejících s touto Smlouvou.

6.6 Splátkový měsíční kalendář můžete zrušit zaplacením celého nesplaceného zůstatku kupní ceny. Pro zaplacení celého dlužného zůstatku se prosím obraťte na naše středisko péče o zákazníky.

6.7 V případě nezaplacení poplatků jsme oprávněni využít třetí stranu k vymáhání a/nebo proti vám podniknout právní kroky. Vyhrazujeme si právo požadovat po vás náhradu přiměřených nákladů a/nebo výdajů, které nám mohou vzniknout v souvislosti s takovými kroky, mimo jiné včetně nákladů třetí strany, případných právních a administrativních nákladů.

7. Doba platnosti a ukončení Servisního plánu

7.1 Smlouva je platná po počet služeb plánované údržby zahrnutých ve vašem Servisním plánu nebo po omezenou dobu stanovenou ve specifikaci vaší objednávky.

7.2 Pokud si objednáte jakékoli služby plánované údržby a/nebo opotřebení a práce je vykonána až po skončení této Smlouvy, bude to považováno za provedení dodatečných služeb, které budou naúčtovány v souladu s běžnými cenovými a platebními podmínkami příslušného autorizovaného servisu Volvo Car.

7.3 Tato Smlouva bude automaticky (bez dalšího upozornění) ukončena:

 1. po provedení všech požadovaných prací nebo po uplynutí omezené doby; nebo
 2. když měly být provedeny úkony údržby v souladu se servisními intervaly (jak je uvedeno v uživatelské a servisní a záruční knížce vozidla) a vy jste vozidlo nedodali do autorizovaného servisu Volvo Car k provedení servisu Volvo Car; nebo
 3. pokud je vaše vozidlo zapojené do Servisního plánu vyvezeno (prodáno a registrováno v jiné zemi) na jiný trh.

7.4 Společnost Volvo Cars má právo s okamžitou platností ukončit Smlouvu, pokud se podmínky pro působení společnosti Volvo Car na trhu výrazně změní v důsledku okolností, které společnost Volvo Car nemůže ovlivnit, přičemž tyto okolnosti výrazně ztíží schopnost společnosti Volvo Car vykonávat úkony údržby. V takovém případě vám společnost Volvo Cars vrátí všechny a jakékoli částky zaplacené za neprovedené služby údržby.

7.5 Strany mají právo ukončit Smlouvu s okamžitou platností, pokud druhá strana závažným způsobem nebo opakovaně poruší své povinnosti vyplývající z této Smlouvy.

7.6 Společnost Volvo Cars má dále právo vypovědět tuto Smlouvu s okamžitou platností, pokud nezaplatíte jakoukoliv splatnou částku v den splatnosti a my jsme vám zaslali alespoň dvě upomínky. Pokud tuto Smlouvu vypovíme, společnost Volvo Cars vám nevrátí žádné vámi již zaplacené částky a společnost Volvo Cars má právo požadovat úhradu za veškeré služby údržby, které byly na základě této Smlouvy provedeny před jejím vypovězením.

8. Součinnost s prodejcem a provádění služeb údržby

8.1 Servisní plán se vztahuje na zemi, ve které byl původně zakoupen. Plánované úkony údržby podle servisního programu lze uplatnit v kterémkoli autorizovaném servisu Volvo Car v rámci daného trhu.

8.2 Když je třeba provést úkon plánované údržby podle servisního programu vašeho vozidla, musíte si rezervovat čas v autorizovaném servisu Volvo Car na trhu, na kterém byl Servisní plán původně zakoupen. Pro rezervaci můžete využít naši službu Digitální rezervace nebo kontaktovat autorizovaný servis Volvo Car.

9. Vaše povinnosti

9.1 Úkony plánované údržby musí být prováděny v souladu s doporučeními společnosti Volvo Cars. Úkony plánované údržby jsou závislé na čase a nájezdu kilometrů a mohou probíhat v různých časových intervalech. Pro platnost Servisního plánu se od vás dále vyžaduje:

 1. řídit, udržovat a spravovat své vozidlo v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské a servisní a záruční knížce vozidla a vaší Smlouvě;
 2. provádět mezi doporučenými servisními intervaly běžnou kontrolu provozních kapalin ve vozidle a v případě potřeby je na vlastní náklady doplňovat; a
 3. na vlastní náklady dopravit vozidlo do autorizovaného servisu Volvo Car k servisnímu zásahu v servisních intervalech uvedených v uživatelské a servisní a záruční knížce vozidla.

10. Výjimky

10.1 Servisní plán nezahrnuje žádné opravy, náhradní díly nebo spotřební materiál, které jsou nezbytné k udržení technické způsobilosti vašeho vozidla (ať už jsou stanoveny jako výsledek služeb údržby nebo jinak), ani žádné jiné práce, na jejichž provedení se s autorizovaným servisem Volvo Car dohodnete. Vyloučena je rovněž výměna rozvodových řemenů, pomocných řemenů, napínáků a kladek, AdBlue a chladicí kapaliny. Veškeré doplňkové služby jsou předmětem samostatné dohody mezi vámi a autorizovaným servisem Volvo Cars a společnost Volvo Cars není a nebude nikdy smluvní stranou žádné dohody o doplňkových službách.

10.2 Vozidla Volvo se speciálními servisními programy, jako je (ale nikoliv pouze) taxi, policie nebo jiné specifické účely použití vozidla, jsou vyloučeny a veškeré náklady spojené s takovým speciálním servisním programem budou připočteny jako dodatečné náklady.

11. Zodpovědnost za vady

11.1 Jsme odpovědní za zajištění řádných služeb údržby v souladu s touto Smlouvou.

11.2 Pokud poskytnuté služby údržby neodpovídají této Smlouvě, můžete požadovat jejich nápravu. Není-li náprava možná, lze požadovat přiměřenou slevu, nebo můžete tuto Smlouvu vypovědět. V případě podstatného porušení této Smlouvy máte práva vyplývající z § 2106 Občanského zákoníku.

11.3 Případné vady provedených služeb údržby můžete reklamovat u autorizovaného servisu, který vám poskytl služby údržby. To nemá vliv na vaše právo reklamovat vady u nás.

11.4 Právo reklamovat vadný výkon ztrácíte, pokud byly vady způsobeny vámi nebo vaší nesprávnou manipulací s vaším vozidlem Volvo.

12. Výhrada

12.1 Servisní plán nezahrnuje žádnou povinnost autorizovaného servisu Volvo Car nebo Volvo Cars jakkoli vám nahradit náklady, ušlý zisk, ztrátu času nebo jinou škodu, způsobenou tím, že jste vozidlo předali servisu nebo způsobenou tím, že jste vozidlo nemohli používat po dobu, kdy bylo v péči servisu za účelem dohodnuté plánované údržby. Toto neplatí pouze pro spotřebitele v případě vadného poskytnutí služeb údržby.

12.2 Nic v této Smlouvě nevylučuje, neomezuje ani nemění žádnou záruku, právo nebo opravný prostředek vyplývající nebo uložený jakýmkoli příslušným zákonem, jež nelze ze zákona vyloučit nebo omezit.

13. Rozhodné právo a řešení sporů

13.1 Pokud jde o spory týkající se výkladu nebo uplatňování této Smlouvy, strany se jej pokusí vyřešit vzájemnou dohodou. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud v České republice. Spotřebitelé také mohou podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, webové stránky: adr.coi.cz, případně se mohou obrátit s žádostí o pomoc také na místně příslušné centrum pomoci spotřebitelům nebo požádat o online řešení sporu..