Verzija članka 2021.121.0

Obaveštenje o privatnosti - Zahtev i prava subjekta podataka

Važi od:

Izdato kod:

Ovaj dokument opisuje kako Volvo Cars (kako je dole definisano) obrađuje vaše lične podatke kada podnesete zahtev za prava subjekta podataka (u daljem tekstu „DSRR") u bilo kom obliku (e-pošta, telefon, veb obrazac ili pismo).

U nastavku možete naći:

1. Ko smo mi

Subjekt odgovoran za obradu ličnih podataka u vezi sa kreiranjem DSRR-a je kompanija Volvo Car Corporation sa sedištem u Assar Gabrielssons Väg, 405 31, Gothenburg, Sweden, registarski broj kompanije 556074-3089, u daljem tekstu „Volvo automobili", „mi" ili „nas".

2. Koje lične podatke prikupljamo i zašto

DSRR uključuje obradu sledećih kategorija ličnih podataka:

 1. Da bismo potvrdili vaš identitet po podnošenju DSRR-a, obrađujemo vaše lične podatke. Pravna osnova ove obrade podataka je naš legitimni interes da osiguramo izvršavanje dozvoljenih i tačnih DSRR-ova. Podaci koje obrađujemo radi verifikacije zavise od vrste podataka kojima se DSRR bavi. Za podatke o:
  1. vama kao kupcu obrađujemo vašu e-poštu i/ili poštansku adresu;
  2. vašem automobilu, obrađujemo VIN dotičnog vozila;
  3. podacima o digitalnim uslugama, obrađujemo Volvo ID (adresa e-pošte ili telefonski broj) koji ste koristili za registraciju za takve usluge.
 2. Nakon što se vaš identitet potvrdi, obrađujemo vaše puno ime, poštansku adresu(e), telefonski(e) broj(eve), adresu(e) e-pošte i VIN(ove) kako bismo upravljali vašim zahtevom i ispunili ga. U zavisnosti od toga na koje se pravo subjekta podataka odnosi DSRR, postupanje sa takvim zahtevom sastoji se od pronalaženja i prikupljanja podataka o kojima se radi, njihove promene ili brisanja i prikupljanja svih podataka koji se odnose na radnje sprovedene u propratnom pismu, što predstavlja rezultate postupka za vašu reviziju. Pravni osnov za ovu obradu podataka je usklađenost sa zakonskom obavezom kojoj podležemo (Čl. 6(1)(c) GDPR-a).
 3. Štaviše, obrađujemo podatke koji se odnose na vaš slučaj, kao što su vrsta zahteva, relevantno tržište i trajanje obrade predmeta za izradu statistike vezane za DSRR i poboljšanje našeg procesa upravljanja DSRR-om. Pravni osnov za ovu obradu podataka je naš legitimni interes da optimiziramo naše DSRR procese i procedure (Čl. 6(1)(f) GDPR-a).
 4. Takođe obrađujemo podatke koji se odnose na vaš slučaj, kao što su vrsta zahteva, relevantno tržište, trajanje obrade predmeta i drugi detalji vezani za slučaj na osnovu našeg legitimnog interesa za dokumentovanje naše prakse za potrebe interne i eksterne revizije (član 6 (1) (f) GDPR-a).

3. Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Čuvamo podatke koji se odnose na vaš DSRR tri (3) godine. Ako se podaci odnose na tekuću žalbu ili parnicu, podaci se čuvaju tokom takvog postupka.

4. Sa kim delimo vaše lične podatke

Podelićemo vaše lične podatke sa sledećim kategorijama trećih lica, na osnovu potrebe:

 • Naši procesori koji podržavaju našu aktivnost uopšte, kao što su dobavljači IT rešenja;
 • Naši obrađivači koji podržavaju isporuku DSDRR ugovorom su ograničeni u mogućnosti da koriste vaše lične podatke u bilo koje druge svrhe, osim za pružanje usluga za nas u skladu sa svim važećim ugovorima o obradi podataka:
 • Ostala treća lica:
  • Kompanije iz Volvo Car Group-a (EEA) - za ispunjavanje DSRR-a ako vaše lične podatke čuva drugo pravno lice, a ne Volvo Car Corporation.

5. Vaša prava u odnosu na obradu podataka koju vršimo

Kao subjekat podataka, imate specifična zakonska prava koja vam daje Opšta uredba o zaštiti podataka u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo o vama. Ovo je ukratko objašnjeno u nastavku, a možete ih primeniti popunjavanjem dole navedenog namenskog obrasca.

 1. Pravo na povlačenje saglasnosti: Ako ste dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, možete u svakom trenutku povući saglasnost sa važenjem u budućnosti.
 2. Pravo na pristup vašim ličnim podacima: Od nas možete zatražiti informacije u vezi sa ličnim podacima koje imamo o vama. Na zahtev ćemo vam dostaviti kopiju vaših ličnih podataka. Ako zatražite dodatne kopije svojih ličnih podataka, možemo vam naplatiti razumnu naknadu koju zasnivamo na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o našim zaštitnim merama za prenos vaših ličnih podataka u zemlju koja je izvan EU i EEA ako zatražite da potvrdimo da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne i da li vaše lične podatke prenosimo u zemlju koja je izvan EU i EEA.
 3. Pravo na ispravku: Od nas možete zatražiti ispravljanje netačnih ili nepotpunih ličnih podataka koji se tiču vas. Ulažemo razumne napore da, lične podatke koji se stalno koriste, a koji su u našem posedu ili pod našom kontrolom, održimo tačnim, potpunim, aktuelnim i relevantnim, na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne.
 4. Pravo na ograničenje: od nas možete dobiti ograničenje obrade vaših ličnih podataka ako:
  1. osporavate tačnost vaših ličnih podataka, tokom perioda koji nam je potreban za proveru tačnosti,
  2. obrada je nezakonita i tražite ograničenje obrade, a ne brisanje vaših ličnih podataka,
  3. vaši lični podaci nam više nisu potrebni u svrhu obrade, ali vama su neophodni za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva, ili
  4. ulažete prigovor na obradu dok mi proveravamo da li naši legitimni razlozi prevazilaze vaše.
 5. Pravo na prenosivost: imate pravo da primite svoje lične podatke koje ste nam dostavili i, ako je to tehnički izvodljivo, zatražite da vaše lične podatke (koje ste nam dostavili) prenesemo drugoj organizaciji, ako:
  1. obrađujemo vaše lične podatke automatizovanim sredstvima;
  2. obradu vaših ličnih podataka zasnivamo na vašoj saglasnosti ili je naša obrada vaših ličnih podataka neophodna za sprovođenje ili izvršenje ugovora čiji ste potpisnik;
  3. vaše lične podatke ste nam vi dostavili; i
  4. vaše pravo na prenosivost ne utiče negativno na prava i slobode drugih lica.
  • Imate pravo da primate svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom obliku. Vaše pravo na primanje vaših ličnih podataka ne sme negativno uticati na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo da vaši lični podaci budu preneti od nas drugoj organizaciji je vaše pravo ako je takav prenos tehnički izvodljiv.
 6. Pravo na brisanje: imate pravo da zahtevate brisanje ličnih podataka koje obrađujemo o vama. Moramo udovoljiti ovom zahtevu ako obrađujemo vaše lične podatke, osim ako je obrada neophodna:
  1. za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja;
  2. radi poštovanja zakonske obaveze koja zahteva obradu u skladu sa zakonom Unije ili država članica kojima podležemo;
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, naučne ili istorijske istraživačke svrhe ili statističke svrhe; ili
  4. za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.
 7. Pravo na prigovor: Možete se usprotiviti - u bilo kom trenutku - obradi vaših ličnih podataka zbog vaše posebne situacije, pod uslovom da se obrada ne zasniva na vašem pristanku, već na našim legitimnim interesima ili interesima trećih lica. U ovom slučaju više nećemo obrađivati vaše lične podatke, osim ako možemo izneti uverljive legitimne razloge i prevashodni interes za obradu ili za uspostavljanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva. Ako se protivite obradi, navedite da li želite i brisanje vaših ličnih podataka, u suprotnom ćemo ih samo ograničiti. Takođe imate pravo, u bilo kom trenutku i bez obzira na razlog, da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za direktni marketing (što uključuje profilisanje u meri u kojoj je to povezano sa takvim direktnim marketingom), ako je takva obrada zasnovana na našem legitimnom interesu. Ako je marketing zasnovan na vašoj saglasnosti, možete povući saglasnost (pogledajte gore).
 8. Pravo na podnošenje žalbe: Možete podneti žalbu lokalnom nadzornom telu za zaštitu podataka ili bilo kojem drugom telu za zaštitu podataka u EU. Međutim, bićemo vam zahvalni ako nas prvo kontaktirate kako bismo pokušali da rešimo vaš problem - naše kontakt podatke možete pronaći ispod.

6. Kontaktne informacije

Da biste ostvarili svoja prava, molimo da koristite važeći veb obrazac koji se nalazi u gore navedenoj Politici privatnosti kupca. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi sa temom zaštite ličnih podataka, možete nas kontaktirati putem sledećih kontakt podataka:

Službenik za zaštitu podataka

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, pažnja: Službenik za zaštitu podataka, avd 50092 VAK, 405 31 Gothenburg, Sweden.

Adresa e-pošte: globdpo@volvocars.com.

7. Promene u našem Obaveštenju o privatnosti

Zadržavamo pravo, po svom nahođenju, da u bilo kom trenutku izmenimo naša obaveštenja o privatnosti i ažuriramo i izmenimo ovo obaveštenje o privatnosti. Kad god unesemo bitne izmene u ovo obaveštenje, a posebno kada je ovo obaveštenje u skladu sa vašom saglasnošću, obavestićemo vas o promenama. Ovo obaveštenje o privatnosti je aktuelno od datuma koji se pojavljuje na vrhu dokumenta.