Verzija članka 2021.186.0

Uslovi usluga Volvo Cars

Važi od:

Izdato kod:

Volvo Cars nudi vam usluge za pružanje Freedom to Move na ličan, održiv i bezbedan način („Usluge").

Primeri naših Usluga su aplikacija Volvo Cars, digitalne usluge, usluge za vozila na daljinu, bezbednost na mreži ili deljenje automobila. Neke usluge se razlikuju u zavisnosti od tržišta, a druge usluge su u funkcijama automobila koje se razlikuju prema modelu automobila i godini. Nisu sve Usluge dostupne na svim tržištima.

Subjekat kompanije Volvo Cars koji vam pruža usluge u Srbiji je Volvo Car Corporation Dep 50090, HB3S 405 31 Gothenburg, Sweden, koji se u ovim Uslovima naziva „Volvo Cars" ili „mi", „mi" ili „naš", a uključuje i sve pridružene članove kompanije Volvo Cars („Pridruženi član").

Za neke usluge možemo imenovati pridruženog člana za pružanje usluga. Obavestićemo vas o pridruženom članu putem bilo kojih važećih posebnih uslova, u procesu naručivanja, e-poštom ili putem aplikacije Volvo Cars.

Tamo gde kompanija Volvo Cars, koristi treće lice kao podizvođače za pružanje dela usluge, kompanija Volvo Cars će i dalje biti odgovorna za uslugu, osim ako se vi i kompanija Volvo Cars drugačije ne dogovorite ili ako je drugačije navedeno u ovim Uslovima, bilo kojim važećim Posebnim uslovima i/ili Uslovima trećih lica ili Dokumentaciji. Kompanija Volvo Cars takođe može da vam učini dostupnim usluge trećih lica, kao što su usluge nezavisnih dobavljača koje možete samostalno i direktno ugovoriti sa određenim trećim licem koje pruža usluge trećih lica. Volvo Cars ni u kom slučaju neće biti strana u sporazumu između vas i trećeg lica koje pruža usluge trećih lica.

Koji se uslovi primenjuju?

Sve usluge podležu ovim Uslovima usluga kompanije Volvo Cars („Uslovi") i mogu biti predmet posebnih Uslova, Uslova trećih lica ili Dokumentacije.

Da biste koristili uslugu, morate prihvatiti ove Uslove (koji mogu uključivati posebne opise usluga ispod, npr. usluge za vozila na daljinu), u nekim slučajevima odvojiti Posebne uslove i sve primenljive Uslove trećih lica pritiskom ili klikom na dugme za potvrdu ili ako kupujete uslugu slanjem narudžbine i nakon vašeg prihvatanja zaključuje se obavezujući ugovor između vas i kompanije Volvo Cars za korišćenje odgovarajuće usluge. Uslovi se primenjuju na usluge trećih lica samo u meri u kojoj je to potrebno za pružanje te usluge trećih lica.

„Posebni uslovi" su zasebni uslovi i/ili opisi usluga koji se primenjuju pored ovih Uslova za određenu uslugu. Posebne uslove treba pročitati i podležu ovim Uslovima.

„Usluge trećih lica" su usluge koje pruža nezavisno treće lice, odvojeno od naših usluga, a naša primarna uloga je da vam ih učinimo dostupnim. Od vas će se možda zahtevati da platite takse i/ili da prihvatite Uslove trećih lica kao uslov za korišćenje usluge trećih lica.

„Uslovi trećih lica" su zasebni uslovi i odredbe između vas i trećeg lica, relevantni za uslugu trećih lica.

„Dokumentacija" se odnosi na druge informacije o određenim Uslugama dostupnim na raznim mestima u celokupnom ekosistemu Volvo Cars, npr. korisnički priručnik, na https://www.volvocars.com/intl/support, na https://www.volvocars.com, u aplikacijama Volvo Cars, u vašem automobilu Volvo i/ili kod vaše lokalne maloprodaje Volvo Cars. Dokumentacija može sadržati zakonske uslove i odredbe, kao i ograničenja u pogledu vašeg prava na korišćenje određene usluge, a oni čine deo ugovora između vas i kompanije Volvo Cars. Ako se dokumentacija i ovi uslovi ili bilo koji posebni uslovi sukobe, potonji će imati prednost. Ništa sadržano u dokumentaciji ne daje vam pravo na korišćenje određene usluge.

KORIŠĆENJE USLUGE

Zahtevi

Uslugu možete koristiti samo ako ste: (a) punoletni, (b) sposobni da sklopite ugovor i (c) ako vam nije zabranjeno korišćenje usluge prema važećem zakonu.

„Primarni vozač" automobila Volvo je osoba koja ima pravo da njime raspolaže, koristi ga trajno kao prevozno sredstvo i/ili je registrovana u nacionalnom organu kao vlasnik, zakupac, pretplatnik ili ovlašćeni korisnik automobila (ako postoji). Primarni vozač ne mora nužno biti vlasnik automobila, npr. zakupac Volvo automobila dok je lizing kompanija vlasnik ili pretplatnik na Care by Volvo car. Morate biti primarni vozač ili imati jasnu i nespornu saglasnost primarnog vozača („Saglasnost primarnog vozača") da biste koristili uslugu na bilo koji način povezanu sa određenim Volvo automobilom ili povezali uslugu sa određenim Volvo automobilom ili bilo kojom drugom uslugom. U bilo kom trenutku možemo istražiti da li ste primarni vozač ili imate saglasnost primarnog vozača.

Sve veze uspostavljene između Volvo automobila i usluge ili između različitih usluga mogu se u bilo kom trenutku deaktivirati kako je opisano u dokumentaciji. Obavezni ste da deaktivirate sve veze ako više niste primarni vozač automobila ili ako više nemate saglasnost primarnog vozača.

Usluge se mogu razlikovati u zavisnosti od modela i godine modela automobila Volvo, vaše zemlje prebivališta, gde je vozilo Volvo registrovano, prodato i koristi se, vašeg primarnog jezika, dobavljača mobilne mreže, infotainment sistema i dobavljača usluga aplikacija. Ako automobil Volvo nije opremljen potrebnim tehničkim karakteristikama ili ako ne ispunjavate zahteve navedene u ovim Uslovima, bilo kojim Posebnim uslovima i/ili bilo kojim Uslovima trećih lica za određenu uslugu, nismo u obavezi da vam pružamo Uslugu(e). Dajemo na raspolaganje informacije o našim uslugama i svim primenjivim zahtevima koje biste trebali pročitati i razumeti pre nego što kupite ili se pretplatite na tu uslugu.

Usluge se takođe mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg pristupa određenim uređajima (npr. mobilnim uređajima ili računarima sa određenim softverom i operativnim sistemima). Ako vaš uređaj(i) nije opremljen potrebnim tehničkim karakteristikama ili ako ne ispunjava zahteve navedene u ovim Uslovima i bilo kojim Uslovima trećih lica za određenu uslugu, nismo u obavezi da vam pružamo uslugu(e). Nismo odgovorni ako usluga nije dostupna, ako joj je smanjena ili narušena dostupnost ili rad iz razloga izvan naše razumne kontrole kao što su povezanost, geografski ili topografski uslovi (kao što su udaljene lokacije, podzemni parking, visoke zgrade, brda ili tuneli), oštećenje ili neodržavanje automobila ili opreme u ispravnom stanju, vladini zakoni, pravila ili propisi, kvarovi, zagušenja ili prekidi rada komunalnih ili bežičnih mreža, sajber napadi, rat, elementarna nepogoda, prirodna katastrofa, loše vreme i radni štrajkovi, neplanirani zastoj, ažuriranja ili greške usluge ili softvera.

Neke usluge zahtevaju pristup internetu ili mobilnim podacima za rad. Vaš Volvo automobil može uključivati troškove pristupa za određeni period, u suprotnom morate kupiti pristup, ali u većini slučajeva vaš pristup će biti podložan Uslovima trećih lica, npr. od dobavljača usluga interneta ili telekomunikacija („Dobavljač usluga podataka"). Volvo Cars nije i neće biti Dobavljač usluga podataka.

Vaš pristup i korišćenje Usluga može biti podložno zadovoljavajućem završetku procesa verifikacije koji uključuje obaveznu proveru 'upoznaj svog kupca'. U ovom procesu, određena dokumentacija i lični podaci moraju biti dostavljeni kompaniji Volvo Cars ili dobavljaču usluga podataka. U nekim slučajevima od vas će se možda tražiti da dostavite dodatnu dokumentaciju kako biste uspešno prošli proces identifikacije.

Određene funkcije koje se pružaju u uslugama smeju se koristiti samo kada vam se Volvo automobil nalazi na vidiku ili ako se na drugi način uverite da su bezbedne za upotrebu i bez rizika od oštećenja imovine ili osoba, kako je opisano u ovim Uslovima, Posebnim uslovima ili Dokumentaciji. Sve usluge treba da koristite samo u skladu sa relevantnim zakonima na vašem tržištu i ne smeju se koristiti u bilo kakve nezakonite svrhe. Morate koristiti karakteristike i usluge koje su vam dostupne u skladu sa svim važećim zakonima o putevima i saobraćaju u vašoj nadležnosti. Karakteristike Volvo Car-a nadopunjuju prakse bezbedne vožnje i nemaju za cilj da omoguće ili ohrabre ometanu, agresivnu ili na drugi način nesigurnu ili ilegalnu vožnju. Na kraju, vi ste odgovorni za siguran i zakonit rad vozila u svakom trenutku. Bilo koja garancija u pogledu prikladnosti, bezbednosti ili mogućnosti korišćenja usluge podleže našem Odricanju od garancije.

Volvo ID

Korišćenje mnogih usluga zahteva da imate aktivan Volvo ID. Volvo ID je jedinstveni, lični i neprenosivi nalog i način na koji vam pružamo pristup uslugama u okviru ekosistema Volvo Cars. Volvo ID i srodna funkcija su usluga i istom upravljaju ovi uslovi. Kreiranje i korišćenje Volvo ID-a je besplatno.

Neke usluge mogu zahtevati da svoj Volvo ID povežete sa jednim ili više Volvo automobila.

Registracijom Volvo ID-a potvrđujete da su podaci koje ste nam pružili tačni i da ostaju tačni i da je Volvo ID kreiran za upotrebu u skladu sa ovim uslovima. Takođe potvrđujete da vas možemo kontaktirati na adresu e-pošte koju ste naveli prilikom registracije vašeg Volvo ID-a. Ovu adresu e-pošte nećemo koristiti za direktni marketing osim ako: (a) se direktni marketing ne odnosi na proizvod ili uslugu slične onima koje ste već kupili i ako niste isključili primanje direktnog marketinga ili (b) u svim drugim situacijama za koje ste nam izričito dali odobrenje.

Promena vlasništva/primarnog vozača automobila Volvo

U slučaju promene vlasništva i/ili promene primarnog vozača (ako ne i vlasnika) automobila Volvo, morate odmah deaktivirati sve usluge povezane sa tim vozilom Volvo pomoću „resetovanja na fabrička podešavanja“. U zavisnosti od modela automobila Volvo i godine modela, možda ćete morati da odvezete automobil do lokalne maloprodaje Volvo da biste dovršili resetovanje i možda ćete platiti naknadu. Morate odmah deaktivirati vezu između vašeg Volvo ID-a i prenesenog Volvo automobila, kao i sve usluge i sve povezane podatake. Više informacija o tome kako deaktivirati usluge možete pronaći u dokumentaciji. Takođe ih možete zatražiti od lokalne maloprodaje Volvo Cars ili nas kontaktirati.

Ako saznamo za bilo kakvu promenu vlasništva i/ili promenu primarnog vozača (ako ne i vlasnika) automobila Volvo sa jednim ili više Volvo ID-ova povezanih sa njim, možemo odmah blokirati ili deaktivirati ove veze ukoliko ne budete mogli da prikažete da ste primarni vozač ili imate saglasnost primarnog vozača da nastavite da koristite svoj Volvo ID u odnosu na Volvo automobil. Osim ako to ne nalaže važeći zakon, vlasnik automobila Volvo ili primarni vozač neće imati pravo na pristup informacijama o prethodnim vlasnicima, primarnim vozačima ili Volvo ID-ovima prethodno povezanim sa automobilom Volvo.

USLUGE

Mnogim uslugama možete pristupiti putem naše glavne aplikacije, „Aplikacija Volvo Cars" koja upravlja vašom interakcijom sa kompanijom Volvo Cars. Treba vam Volvo ID za korišćenje aplikacije Volvo Cars. Neke usluge ili funkcije su besplatne, dok je za druge potrebna pretplata ili se moraju kupiti.

Digitalne usluge

Neki Volvo automobili se prodaju ili su kompatibilni sa paketom digitalnih usluga koji može uključivati:

 • Google maps, Google digitalnog pomoćnika i prodavnicu aplikacija Google Play
 • usluge za vozila na daljinu
 • zajedno sa podacima.

Tačni proizvodi i funkcije koji su dostupni i/ili su uključeni u digitalne usluge mogu se razlikovati među tržištima.

Možete pročitati naš opis proizvoda za digitalne usluge ovde.

usluge za vozila na daljinu

Usluge za vozila na daljinu je bežična usluga povezana sa vašim Volvo automobilom. Proizvod se ranije zvao Volvo On Call i u nekim slučajevima se još uvek može nazivati ovim imenom npr. telefoni koji rade na starijim operativnim sistemima, dugme VOC u automobilu, u Dokumentaciji koja još nije ažurirana.

Možda ćete moći da koristite funkcije sa svog mobilnog telefona:

 • daljinski izvršavajte komande - pokrenite grejač, pokrenite motor, pošaljite uputstva
 • pogledate informacije o vašem automobilu - temperaturu, domet goriva ili struje, otključana vrata, aktiviranje alarma, potrebno održavanje, dnevnik vozača, korišćenje struje.
 • pratite svoj automobil, pravite zapise o vožnji.

Možda ćete moći da koristite i neke funkcije direktno iz svog automobila Volvo:

 • automatski upozorite hitnu službu u slučaju nesreće sa vašim automobilom Volvo
 • kontaktirate pozivni centar Volvo Cars.

Većina funkcija zahteva da se aplikacija Volvo Cars preuzme i koristi na vašem mobilnom telefonu. Naš opis proizvoda za digitalne usluge koji takođe opisuje usluge za vozila na daljinu možete pročitati ovde.

Pretplate na digitalne usluge i usluge za vozila na daljinu

Za rad digitalnih usluga ili usluga za vozila na daljinu potrebna je aktivna pretplata.

Pretplata na digitalne usluge ili usluge za vozila na daljinu obično se dobija uz kupovinu novog automobila Volvo, između 3 i 5 godina - pružamo informacije na lokalnim tržištima, proverite u maloprodaji ili na našem veb sajtu Volvo Cars („Početna pretplata").

Možete produžiti pretplatu nakon završetka početne pretplate. Informacije o tome kako pretplate funkcionišu možete pročitati u odeljku „Pretplate i obnove“.

Sve pretplate na digitalne usluge i usluge za vozila na daljinu prate automobil, a ne vas - pa ako prodate automobil Volvo, pretplata je dostupna samo novom vlasniku. Morate obavestiti Volvo da više niste vlasnik automobila i otkazati sve pretplate kako biste izbegli buduća plaćanja. Digitalne usluge ili usluge za vozila na daljinu ostaće dostupne u vezi sa automobilom do kraja relevantnog perioda pretplate.

Odricanja od prava na podatke usluga za vozila na daljinu

Opcija usluga za vozila na daljinu ima za cilj da pruži podršku vama i putnicima u slučaju nesreće ili krađe automobila, u skladu sa delokrugom i funkcijama usluga za vozila na daljinu, ali: (a) nije ugovor o osiguranju i Volvo Cars nema nikakvu odgovornost ni prema jednoj osiguravajućoj kompaniji u odnosu na vaš automobil Volvo, (b) nije namenjena da zameni ili odmeni bilo koje druge opreme protiv krađe instalirane u vašem vozilu Volvo, (c) ne zamenjuje ili odmenjuje bilo koju državnu ili nacionalnu službu za vanredne situacije koja vam je na raspolaganju i (d) mora se koristiti u skladu sa važećim zakonima i propisima. Volvo Cars ne daje nikakve reprezentacije ili garancije da će ukradeno vozilo biti vraćeno.

DIGITALNA REZERVACIJA

Šta je digitalna rezervacija?

Digitalna rezervacija je Volvo Cars usluga, dostupna putem aplikacije Volvo Cars ili onlajn, koja vam omogućava da kod maloprodaje rezervišete vreme za servisiranje vašeg Volvo automobila ili druge Valet usluge.

Definicije koje se koriste za digitalnu rezervaciju su:

 • „Digitalna rezervacija" označava svaki zasebni potvrđeni zahtev za servisne ili Valet usluge.
 • „Vozač" označava osobu koju je zaposlila ili ugovorila maloprodaja, koja vozi klijenta i vozilo na pozajmici od lokacije kupca do servisnog centra kupca i obrnuto, dostavlja vozila za probnu vožnju na željenu lokaciju za kupca, vrši razmenu sa kupcem ili isporučuje novo kupljeno vozilo na željenu lokaciju.
 • „Razmena zakupa" znači da se zamena vašeg zakupljenog ili pretplaćenog vozila vrši na željenoj lokaciji.
 • „Maloprodaja" označava preduzeće nezavisno od kompanije Volvo Cars koje je ovlašćeno za prodaju putničkih automobila marke Volvo i/ili pružanje drugih srodnih usluga, uključujući Valet usluge.
 • „Servisiranje" znači posebne usluge, koje ćete utvrditi i dogovoriti između vas i kompanije Volvo Cars ili maloprodaje, u vezi sa vašim vozilom Volvo, na primer rutinsko održavanje, garantni servis itd.
 • „Probna vožnja" označava isporuku vozila na željenu lokaciju i mogućnost testiranja vozila.
 • „Korisnik" označava zaposlene u kompaniji Volvo Cars ili maloprodaju koji rade sa Volvo Valet-om i pratećim proizvodom Birdseye i imaju pristup korisničkim nalozima i podacima.
 • „Valet" znači organizovanje preuzimanja i/ili odvoženja vašeg Volvo vozila u vezi sa (i) servisiranjem (ii) isporukom vozila (iii) probnim vožnjama (iv) zamenom zakupa ili (v) bilo kojom drugom sličnom uslugom koja je dostupna putem aplikacije Volvo Cars.
 • „Dostava vozila" označava isporuku novo kupljenog vozila na željenu lokaciju.

Volvo Cars ne vrši nikakvo servisiranje putem digitalne rezervacije - to je samo tehnička platforma koja vam omogućava da rezervišete vreme za servisiranje vašeg Volvo automobila kod maloprodaje.

Valet uključuje zaposlenog ili izvođača maloprodaje koji odlazi na dogovorenu lokaciju u dogovoreni datum i vreme radi preuzimanja i vraćanja vašeg automobila Volvo.

Ako maloprodaja ponudi pozajmljena (ili uslužna) vozila, onda se može obezbediti jedno - moraćete da se sa maloprodajom dogovorite o svim dodatnim uslovima u vezi sa ovim pozajmljivanjem.

Pošto se izvrši usluga Valet, zakazuje se digitalna rezervacija sa vama za isporuku vašeg automobila na dogovorenu lokaciju u dogovoreni datum i vreme.

Svojim digitalnim rezervacijama možete upravljati u aplikaciji Volvo Cars. Upravljanje digitalnom rezervacijom uključuje:

 • Zakazivanje termina preuzimanja vašeg Volvo automobila na dogovorenoj lokaciji (bilo u okviru aplikacije Volvo Cars ili pozivom servisnog centra koji nudi uslugu);
 • Susret sa imenovanim vozačem (gore definisanim) na odgovarajućoj lokaciji, datumu i vremenu.
 • Dajte ključ svog Volvo automobila.
 • Pratite uputstva koja ste dobili od vozača.
 • Pratite napredak vaše digitalne rezervacije u aplikaciji Volvo Cars.
 • Zakažite termin za povratak vašeg vozila sledeći gore navedene korake.

Interakcije sa dobavljačem usluga

Korišćenje digitalne rezervacije je besplatno.

Servisiranje: Osim ako niste kupili ili se pretplatili na vaš Volvo automobil direktno od kompanije Volvo Cars:

 • Svi radovi koje maloprodaja na vašem Volvo automobilu obavi podležu posebnom ugovoru između vas i maloprodaje.
 • Cene prikazane u digitalnoj rezervaciji obezbeđuju maloprodaje, a ne Volvo Cars. Potrebno je da potvrdite obim servisa i cenu sa maloprodajom pre nego što servisirate vaš Volvo automobil.

Usluge Valet: Volvo Cars ne nudi, putem usluge Valet, nikakva vozila. Maloprodaje su odgovorne za preuzimanje, isporuku i deljenje i/ili pozajmicu vozila korisnika. Ugovor u vezi usluga Valet i svih naknada je isključivo između vas i maloprodaje. Kompanija Volvo Cars nije uključena u proveru ili angažovanje vozača od strane maloprodaja. Volvo Cars ne garantuje da će preuzimanje i isporuka vozila putem usluge Valet biti uspešni.

Potraživanja koja proizilaze iz ili su u vezi sa digitalnom rezervacijom, uslugom Valet, servisom ili bilo kojom drugom uslugom koju vrši ili pruža maloprodaja ili vozač rešavaće se isključivo između vas i maloprodaje, a u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, kompanija Volvo Cars neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu. Maloprodaje su uvek odgovorne za radnje ili propuste svojih zaposlenih, agenata i izvođača radova.

Digitalna rezervacija je samo tehnička platforma koja vam omogućava da rezervišete vreme za servisiranje ili uslugu Valet ili da korisnici podrže obavljanje preuzimanja i isporuke putem usluge Valet.

Možete otkazati digitalnu rezervaciju slanjem e-pošte na cld-luxedata@grp.volvocars.com.

KUPOVINA USLUGA

Poručivanje usluga

Pre nego što budete mogli da koristite Uslugu koja zahteva plaćanje, moraćete da dovršite postupak poručivanja na mreži, potvrdite porudžbinu i platite uslugu. Molimo vas da odvojite vreme da pročitate i proverite svoju narudžbinu u svakom koraku procesa. Predajom vaše porudžbine, zaključuje se obavezujući ugovor između vas i kompanije Volvo Cars za upotrebu relevantne usluge, osim ako ne odbijemo vašu porudžbinu („Ugovor").

Po završetku porudžbine, na ekranu ćete videti potvrdu porudžbine, a mi ćemo vam takođe poslati račun sa e-poštom sa relevantnim detaljima o vašoj porudžbini i jedinstveni ID broj porudžbine na koji se treba pozivati u svim narednim upitima ili prepisci u vezi sa vašom porudžbinom. Alternativno, možemo vas kontaktirati i reći da ne prihvatamo vašu porudžbinu. To je obično zato što: (a) ne možemo odobriti vašu uplatu ili (b) nemate pravo na kupovinu usluge.

Plaćanje

Usluga se obično poručuje i plaća putem aplikacije Volvo Cars ili onlajn, koristeći samo najčešće korišćene kreditne ili debitne kartice putem sigurnog sistema plaćanja onlajn.

Koristimo usluge plaćanja trećih lica i, davanjem podataka o kreditnoj ili debitnoj kartici izričito ovlašćujete našeg dobavljača plaćanja da naplati odgovarajuće naknade za ovaj način plaćanja, kao i poreze i druge troškove koji nastanu i pristajete na postupanje sa platnom transakcijom i podacima o vašoj kartici i svim ostalim informacijama neophodnim za izvršenje platne transakcije od strane relevantnog trećeg lica (uključujući, ali ne ograničavajući se na sprečavanje prevara). Za sigurno upravljanje platnim transakcijama koristimo samo usluge plaćanja trećih lica sa sertifikacijom banaka i sticalaca kartica. Sva komunikacija između našeg veb sajta i vaše banke obavlja se putem platnih usluga trećih lica.

Pravo na otkazivanje

Možete otkazati svoj ugovor u roku od 14 dana nakon zaključenja ugovora bez navođenja razloga.

Da biste ostvarili svoje pravo na otkazivanje, morate nas jasnom izjavom obavestiti o svojoj odluci o otkazivanju ugovora. To možete učiniti slanjem otkazivanja poštom na našu gore pomenutu adresu ili kontaktirajući nas. Možete koristiti ovaj obrazac za otkazivanje, iako to nije potrebno.

Ako odlučite da otkažete ugovor, mi ćemo vam bez nepotrebnog odlaganja nadoknaditi sve uplate koje smo od vas dobili u vezi sa ugovorom. Ako ste koristili uslugu pre nego što ste iskoristili svoje pravo na otkazivanje, možemo izvršiti razumni odbitak od nadoknade koji odgovara vašoj upotrebi usluge.

Nadoknadićemo iznos koristeći ista sredstva plaćanja koja ste koristili za početnu transakciju. Kao rezultat nadoknade nećete snositi nikakve troškove sa naše strane.

Ništa u ovim uslovima neće uticati na vaša zakonska prava, bilo u vezi sa vašim pravom na povlačenje ili na neki drugi način.

Pretplate i obnove

Na nekim tržištima moguće je pretplatiti se na uslugu po principu neprekidno, gde će se pretplata automatski obnavljati npr. mesečno, a u drugima samo na određeno vreme npr. tromesečno ili godišnje.

Za fiksne pretplate biće vam naplaćeno unapred i pretplata se neće automatski obnavljati. Ako imate fiksnu pretplatu, možete iskoristiti svoje Pravo na otkazivanje, u kom slučaju ćete dobiti povrat novca.

Za stalne pretplate (osim godišnjih tekućih pretplata), biće vam naplaćeno unapred za period pretplate. Možete obavestiti o otkazivanju u bilo kom trenutku, a pretplata će se završiti početkom narednog perioda pretplate, podložno vašem Pravu na otkazivanje (tokom 14 dana neposredno nakon što pretplata prvi put započne), u tom slučaju ćete dobiti povrat novca.

Ako imate tekuću godišnju pretplatu, biće vam naplaćeno unapred i možete iskoristiti svoje Pravo da otkažete tokom 14 dana neposredno nakon što započne obnovljeni period pretplate, u kom slučaju ćete dobiti povraćaj sredstava.

DIGITALNA I IP PITANJA

Ograničenja upotrebe

Ne možete koristiti usluge:

 • suprotno onome što je predviđeno ovim Uslovima, bilo kojim Posebnim uslovima ili Uslovima trećih lica i/ili Dokumentacijom.
 • na način koji bi bio u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima, npr. prava intelektualne svojine ili saobraćajni propisi. Takođe je zabranjena upotreba koja ugrožava bezbednost bilo kojih usluga, kao i upotreba koja može oštetiti ili ometati našu ili tehničku infrastrukturu trećih lica ili upotrebu usluga od strane drugog kupca.

Ne smete oštetiti, onemogućiti ili na bilo koji drugi način narušiti usluge ili, u vezi sa uslugama, uneti viruse, „crve", malver, špijunski softver, „trojanske konje" ili drugi zlonamerni kod ili programe koji mogu oštetiti rad usluga. Ako dopustite drugim osobama da koriste Usluge, prihvatate i slažete se da je upotreba u potpunosti vaša odgovornost. To znači da će se bilo koje kršenje od strane korisnika ovih Uslova, bilo kojih važećih Posebnih uslova ili Uslova trećih lica i/ili Dokumentacije smatrati kršenjem koje ste vi napravili.

Upotreba i/ili kreiranje naloga potrebnog za usluge pod lažnim identitetom ili na drugi način pomoću netačnih podataka zabranjeni su i takođe mogu predstavljati krivično delo.

Neke usluge mogu zahtevati lozinku, u tom slučaju morate odabrati lozinku koju će drugi teško otkriti. Možemo uspostaviti zahteve u vezi sa onim što se smatra dovoljno sigurnom lozinkom. Sami ste odgovorni za čuvanje lozinke u tajnosti i ne smete je otkrivati trećim licima. Ako sumnjate da je bilo koja treća strana stekla neovlašćen pristup vašoj lozinci, odmah ćete je promeniti. Ako sumnjate da je bilo koje treće lice steklo neovlašćen pristup bilo kojim uslugama putem vašeg Volvo ID-a, odmah nas kontaktirajte.

Izjavljujete i garantujete da nećete prodavati, pružati, prenositi, podlicencirati ili izvoziti Usluge u celosti ili delimično (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji softver) bilo kom „Licu sa spiska" što će označavati bilo koje lice, preduzeće, entitet ili organizaciju naznačene na bilo kojoj listi sankcija koja je izdat, ili na drugi način blokirani ili podložni ekonomskim sankcijama, od strane Evropske unije („EU"), Sjedinjenih Država („SAD") ili Ujedinjenih nacija („UN") ili bilo kojeg drugog relevantnog državnog organa, u zavisnosti od slučaja, ili bilo koje lice koje je u vlasništvu ili pod kontrolom, ili deluje za ili u ime tog Lica sa spiska. Takođe izjavljujete i garantujete da ne delujete za ili u ime, i da na drugi način nećete prodavati, pružati, prenositi ili podlicencirati usluge u celini ili delimično (uključujući, ali bez ograničenja na bilo koji softver), bilo kojoj osobi koja se nalazi ili je organizovana na Kubi, u Iranu, Severnoj Koreji, Siriji ili Krimskom regionu Ukrajine. Korišćenjem usluga takođe izjavljujete i garantujete da se ne nalazite ni u jednoj takvoj zemlji ili na bilo kojoj takvoj listi.

Korisnička dozvola i prava intelektualne svojine

Sva prava intelektualnog vlasništva na i za sadržaje usluga (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji softver) naša su ekskluzivna svojina ili naših pridruženih članova i/ili davalaca licence. Osim ako ovi Uslovi, bilo koji primenljivi Posebni uslovi i/ili Dokumentacija drugačije dozvoljavaju, ne priznaju vam se nikakva prava intelektualne svojine.

Dajemo vam licencu za ličnu upotrebu sadržaja i softvera povezanih sa uslugama. Ova licenca, koja može uključivati prava intelektualne svojine, nije isključiva i, osim ako je drugačije predviđeno u ovim Uslovima, neprenosiva je. Licenca se može koristiti samo u svrhe i u skladu sa ograničenjima upotrebe navedenim u ovim Uslovima ili u važećim Posebnim uslovima.

Ako to zakon ne dozvoljava, ne smete da vršite dekompilaciju, inverzni inženjering, pokušavate da izvučete izvorni kod, modifikujete ili kreirate izvedena dela softvera povezanog sa uslugama i njegovog sadržaja. Svako kršenje ovog ograničenja ili neko drugo neusaglašavanje sa bilo kojim uslovima ove licence može dovesti do suspenzije ili ukidanja pružanja usluga.

Ako nije drugačije naznačeno, žigovi, korporativni logotipi, imena domena i amblemi podležu našim pravima na zaštitni znak ili našim davaocima licenci i, u zavisnosti od slučaja, pravima na zaštitne znakove trećih lica.

Ova licenca ističe kada se raskinu ugovor, ovi uslovi ili posebni uslovi ili kada prestanete da koristite odgovarajuću uslugu ili sve usluge.

Veze do veb sajtova ili resursa trećih lica

Usluge mogu sadržati veze do aplikacija ili veb sajtova trećih lica. Ove veze dajemo samo kao pogodnost i nismo odgovorni za sadržaj, proizvode ili usluge na tim veb sajtovima ili dostupne sa njih. Uključivanje bilo koje veze ne podrazumeva našu podršku tog sajta.

Navedeno se odnosi i na bilo koju odluku koju ste doneli ili preduzeli oslanjanjući se na usluge. Preduzimamo razumne korake da zaštitimo vaše uređaje i sisteme od virusa, „crva", malvera, špijunskog softvera, „trojanskih konja" i drugog zlonamernog koda ili programa u pružanju usluga, ali ne garantujemo da oni ne postoje ili da ne utiču na vaše uređaje i sisteme.

Dodatni uslovi za aplikacije iz prodavnice aplikacija

Ako ste pristupili ili preuzeli bilo koju uslugu kompanije Volvo Cars putem aplikacije („Dostavljena aplikacija Volvo Cars") iz prodavnice aplikacija ili platforme za distribuciju (poput Apple Store-a, Google Play-a ili Amazon Appstore-a) (svaka je „Dobavljač aplikacija") onda prihvatate i slažete se:

 • da samo koristite dostavljenu aplikaciju Volvo Cars u skladu sa onim što je dozvoljeno u bilo kojim korisničkim uslovima koje pruža dobavljač aplikacija. Štaviše, ovi Uslovi su dogovoreni između vas i nas, a ne sa dobavljačem aplikacija, i takođe između nas i dobavljača aplikacija, isključivo mi smo odgovorni za dostavljenu aplikaciju Volvo Cars. Stoga dobavljač aplikacija nije odgovoran za pružanje bilo kakvih usluga održavanja ili podrške u vezi sa dostavljenom aplikacijom Volvo Cars.
 • Ako dostavljena aplikacija Volvo Cars ne ispunjava nijednu važeću garanciju, možete da obavestite dobavljača aplikacija i povratite kupovnu cenu dostavljene aplikacije Volvo Cars. U meri maksimalno dozvoljenoj važećim zakonom, dobavljač aplikacija ne preuzima nikakvu drugu garanciju u pogledu dostavljene aplikacije Volvo Cars.
 • Ako koristite dostavljenu aplikaciju Volvo Cars dizajniranu za upotrebu na Apple iOS mobilnom uređaju („iOS aplikacija"), takođe:
 • Saglasni ste da je Volvo Cars, a ne Apple, odgovoran za rešavanje bilo kojih zahteva od strane vas ili bilo kojeg trećeg lica koji se odnose na iOS aplikaciju ili vaše posedovanje i/ili upotrebu iOS aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na: (i) proizvod potraživanja odgovornosti; (ii) bilo koji zahtev da iOS aplikacija ne ispunjava bilo koji važeći zakonski ili regulatorni zahtev; i (iii) potraživanja koja proizlaze iz zaštite potrošača ili sličnog zakonodavstva, a sva takva potraživanja uređena su isključivo ovim Ugovorom i bilo kojim zakonom koji se primenjuje na nas kao dobavljača iOS aplikacije.
 • Saglasni ste da će Volvo Cars, a ne Apple, biti odgovoran, u meri u kojoj se zahtevaju ovi uslovi, za istragu, odbranu, poravnanje i ispunjenje bilo kog zahteva za kršenje prava intelektualne svojine treće strane koji se odnosi na iOS aplikaciju ili vaše posedovanje i korišćenje iOS aplikacija.
 • predstavljate i garantujete da se (i) ne nalazite u zemlji koja podleže embargu vlade SAD-a ili koju je Vlada SAD-a odredila kao zemlju „koja podržava terorizam"; i (ii) niste navedeni ni na jednoj listi zabranjenih ili ograničenih strana vlade SAD-a.
 • saglasni ste da ćete se pridržavati svih važećih uslova trećih lica prilikom korišćenja naše iOS aplikacije (npr. ne smete kršiti uslove ugovora o usluzi bežičnog prenosa podataka kada koristite iOS aplikaciju).
 • Slažete se da su Apple i podružnice kompanije Apple nezavisni korisnici ovih Uslova jer se odnose na vašu licencu za iOS aplikaciju. Nakon vašeg prihvatanja ovih uslova, Apple će imati pravo (i smatraće se da je prihvatio pravo) da primeni ove uslove protiv vas koji se odnose na vašu licencu za iOS aplikaciju kao nezavisnog korisnika iste.

PRAVNA PITANJA

Izmene u uslovima, posebnim uslovima ili uslugama

Povremeno možemo promeniti ove uslove ili posebne uslove. Obavestićemo vas najmanje 30 dana unapred ako je promena bitna ili bitno menja vaše ili naše obaveze. Možda ćete morati da prihvatite promenjene uslove pre nego što nastavite da koristite uslugu ili će se vaš nastavak upotrebe smatrati prihvatanjem promena.

Možemo dodati ili ukloniti usluge i funkcionalnosti ili funkcije u uslugama, ukinuti, u celini ili delimično, pružajući ili dajući pristup određenim uslugama, kao i generalno menjajući usluge ili pristup kako bi usluge bile korisne i ažurne.

Uvek imate pravo da prestanete da koristite usluge i da raskinete ove Uslove i Posebne uslove u skladu sa zahtevima za ukidanje ispod ako se ne slažete sa promenama ovih Uslova, Posebnih uslova i/ili Usluga.

Odricanje od garancije

Osim ako nije drugačije navedeno u ovim uslovima i u meri dopuštenoj zakonom, ni mi, niti bilo koji od naših pridruženih članova neće imati nikakvu odgovornost prema vama ili prema bilo kojem trećem licu koja proizilazi iz pružanja usluga ili se odnosi na bilo koji spor, kontroverzu ili zahtev koji proizilaze iz vaših postupaka ili nečinjenja ili pružanja usluga ili se odnosi na njih. Reklamacije koje proizilaze iz ili su u vezi sa uslugama trećih lica rešavaće se isključivo između vas i trećih lica, i u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, kompanija Volvo Cars neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu.

Usluge i sadržaj se pružaju „takvi kakvi jesu“, bez ikakvog oblika garancije, uključujući da će usluge ili sadržaj ispuniti vaše zahteve ili biti dostupni neprekidno, sigurno ili bez grešaka, ili u pogledu kvaliteta, tačnosti, pravovremenosti, istinitosti, potpunosti ili pouzdanosti bilo koje usluge ili sadržaja. Bez ograničavanja gore navedenog, mi i naši pridruženi članovi izričito se odričemo svih garancija koje se tiču prodajnosti, prikladnosti za određenu namenu, slobode ometanja ili slobode upada ili garancija koje proizlaze iz prodaje ili upotrebe u komercijalne svrhe.

Ništa u ovim uslovima ne isključuje, ograničava ili menja bilo kakvu garanciju, uslov ili odredbu, pravo ili pravni lek koji podrazumeva ili nameće bilo koji važeći zakon koji se ne može zakonski isključiti, ograničiti ili izmeniti.

Ograničenje odgovornosti

Osim ako je drugačije propisano ovim uslovima i u meri dopuštenoj zakonom, ni mi ni naši pridruženi članovi nećemo biti odgovorni za bilo šta od navedenog:

 • slučajne, posebne, primerne, zakonske, kaznene ili posledične štete, uključujući izgubljenu dobit, gubitak podataka ili dobre volje, prekid usluge, oštećenje računara ili kvar sistema ili troškove zamene usluga koji proizilaze iz ovih uslova ili u vezi sa upotrebom ili nemogućnošću korišćenja usluga ili sadržaja, bilo na osnovu garancije, ugovora, delikta (uključujući nehat), odgovornosti za proizvod ili bilo kojeg drugog pravnog osnova, i da li smo mi ili naši pridruženi članovi ili takva druga strana obavešteni o mogućnosti takve štete ili usled nehata, pa čak i ako se utvrdi da ograničeno pravno sredstvo ovde izloženo nije uspelo u svojoj osnovnoj svrsi.
 • gubitak koji premašuje iznos koji ste nam platili za korišćenje usluga u 12 meseci pre događaja na kojima se zasniva zahtev.

Pojam i prestanak

Ovi uslovi će se primenjivati sve dok se ne ukinu ili ako prestanete da koristite sve usluge.

U bilo kom trenutku možete prekinuti upotrebu bilo koje ili svih usluga, u kom slučaju ovi Uslovi, bilo koji Posebni uslovi ili Uslovi trećih lica više neće biti primenljivi i više nećete imati obaveze u skladu sa ovim Uslovima ili bilo kojim Posebnim uslovima ili Uslovima trećih lica.

Ako prekinete upotrebu određene usluge, ovi Uslovi i bilo koji Posebni slovi ili Uslovi trećih lica nastavljaju da se primenjuju za svaku od usluga koje nastavljate da koristite.

Zadržavamo pravo da trajno ili privremeno obustavimo pružanje usluga i ukinemo ili suspendujemo ove uslove i/ili bilo koje posebne uslove u slučaju (a) vašeg stvarnog ili opravdano sumnjivog kršenja ovih uslova i/ili bilo kojih posebnih uslova, (b) naše odluke da prestanemo da nudimo usluge u njihovom trenutnom formatu, širom sveta ili u određenom geografskom području ili (c) bilo kojeg sličnog poslovnog razloga koji mi prema sopstvenom nahođenju smatramo razumnim razlogom za prekid pružanja usluga. Ako Volvo Cars namerava da zaustavi pružanje bilo koje usluge, bićete obavešteni o tome u razumnom roku pre nego što se usluga prekine.

Prestankom ovih Uslova više ne možete da koristite Usluge.

Raskid neće uticati na bilo koje odredbe ovih Uslova, bilo kojih Posebnih uslova ili Uslova trećih lica koji po svojoj prirodi nameravaju da nastave da se primenjuju i nakon raskida, uključujući bez ograničenja uslove koji se odnose na: (a) odricanje od garancije, (b) ograničenje odgovornosti, (c) ustupanje i (d) važeći zakon i mesto izvršenja.

Zadatak

Nijedna strana ne može dodeliti svoja prava ili obaveze prema ovim uslovima ili bilo kojim posebnim uslovima bilo kojem trećem licu bez pismene saglasnosti druge strane. Međutim, možemo dodeliti svoja prava i obaveze prema ovim Uslovima i/ili bilo kojim Posebnim uslovima bilo kojem pridruženom članu.

Važeći zakon i delokrug

Ako zakonom nije drugačije određeno, ovi Uslovi, bilo koji Posebni uslovi i svako korišćenje Usluga tumačiće se u skladu sa zakonima Srbije i njima će se upravljati, izuzimajući Konvenciju Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, bez obzira na sukobljena načela zakona. Ekskluzivno mesto izvršenja, za sve zahteve koji proizilaze iz ovih Uslova i/ili bilo kojih Posebnih uslova, biće, ukoliko zakonom nije drugačije određeno, sudovi na području Beograda.

Ako živite u EU, Evropska komisija obezbeđuje onlajn platformu za rešavanje sporova, kojoj možete pristupiti ovde: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ako želite da nam skrenete pažnju na neki problem, kontaktirajte nas.