Artikelversion 2021.186.0

Integritetsmeddelande – Volvo ID

Med verkan från och med:

Publicerad:

Det här dokumentet beskriver hur Volvo Cars (som definierat nedan) behandlar dina personuppgifter när du skapar och använder ditt Volvo ID för att få tillgång till tjänster inom Volvo Cars digitala ekosystem (hädanefter "Volvo ID").

Nedan kan du hitta följande information:

1. Vilka är vi

Det bolag som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter i samband med skapandet och användningen av ditt Volvo ID är Volvo Car Corporation med säte på Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, organisationsnummer 556074-3089, hädanefter kallat "Volvo Cars", "vi" eller "oss".

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Skapandet och användningen av ditt Volvo ID för att få tillgång till tjänster inom Volvo Cars digitala ekosystem innebär behandling av följande kategorier av personuppgifter:

Vi samlar från dig in dina identifierare (som för- och efternamn, telefonnummer, önskat språk, land, e-postadress och lösenord) för att skapa ett konto hos oss, ge dig tillgång till Volvo Cars tjänster som kräver ett Volvo ID och för att kommunicera med dig angående ditt Volvo ID. Den rättsliga grunden för denna databehandling är fullgörandet av det avtal du har ingått med Volvo Cars (artikel 6.1 b i GDPR).

För att ge en översikt över ditt Volvo ID och dess anslutna tjänster i Volvo ID-portalen behandlar vi ditt Volvo ID, fordonsinformation (VIN, bilinformation) och tjänster anslutna till ditt Volvo ID. Den rättsliga grunden för denna behandling är det berättigade intresset (artikel 6.1 f i GDPR) av att sammanfatta alla bilar och tjänster som är kopplade till ditt Volvo ID.

Vi behandlar också dina personuppgifter för felsökningsändamål, i samband med skapandet eller användningen av ditt Volvo ID, för att förbättra vår produkts tillförlitlighet. Vi använder då en del av ditt Volvo ID (användarnamn och användar-ID). Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse ((art. 6.1.f) GDPR) för att säkerställa en stabil och pålitlig produkt åt dig.

3. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge du har ett registrerat Volvo ID. Om du tar bort ditt Volvo ID (vilket du kan göra via Volvo ID Portal) raderas ditt Volvo ID tillsammans med dess tillhörande uppgifter trettio (30) dagar efter din begäran om borttagning.

4. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Våra kategorier av personuppgiftsbiträden som bidrar till att leverera Volvo ID är:

 • tjänsteleverantör för kontoskapande och autentisering
 • datavärdtjänster,
 • distribution av e-postmeddelanden och SMS
 • tjänsteleverantör för felsökning

De har i sina avtal getts begränsade möjligheter att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss enligt alla gällande avtal om uppgiftsbehandling. I vissa av dessa situationer innebär användningen av personuppgiftsbiträden begränsad överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen. Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att begränsa sådana överföringar till vad som är absolut nödvändigt, och de rör endast uppgifter som inte direkt kan identifiera dig och som därför innebär en väldigt liten risk om de skulle lämnas ut.

5. Dina rättigheter i samband med den uppgiftsbehandling vi utför

Som registrerad har du specifika lagstadgade rättigheter som beviljas av Allmänna dataskyddsförordningen beträffande de personuppgifter vi behandlar om dig. Dessa förklaras kortfattat nedan och du kan utöva dem genom att fylla i det särskilda formulär som anges nedan.

 1. Rätt till återkallande av samtycke: Om du har samtyckt till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan.
 2. Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du kan be oss om information beträffande de personuppgifter om dig som vi lagrar. Vi förser dig med en kopia av dina personuppgifter på begäran. Om du begär ytterligare kopior av dina personuppgifter kan vi debitera dig en rimlig avgift, som vi baserar på administrationskostnaderna. Du har rätt till information om våra säkerhetsåtgärder vid överföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU eller EES om du begär att vi bekräftar ifall vi behandlar dina personuppgifter, och ifall vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU och EES.
 3. Rätt till rättelse: Du kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig. Vi gör rimliga ansträngningar att hålla de personuppgifter vi har i vår besittning eller kontroll och som används löpande, exakta, fullständiga, aktuella och relevanta, baserat på den senaste information som vi har tillgänglig.
 4. Rätt till begränsning: Du kan begära av oss begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om:
  1. du bestrider exaktheten hos dina personuppgifter, under den tid vi behöver bekräfta exaktheten
  2. behandlingen är olaglig och du begär begränsning av behandlingen i stället för radering av dina personuppgifter
  3. vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingsändamålet men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  4. du protesterar mot behandlingen medan vi kontrollerar om våra legitima syften åsidosätter dina.
 5. Rätt till portabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du har försett oss med, och om det är tekniskt möjligt, begära att vi överför dina personuppgifter (som du har försett oss med) till en annan organisation, om:
  1. vi behandlar dina personuppgifter på automatiskt sätt
  2. vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ditt samtycke, eller vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna genomföra ett avtal där du ingår som en part
  3. du har försett oss med dina personuppgifter, och
  4. din rätt till portabilitet inte inverkar negativt på andra personers rättigheter eller frihet.
  Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, ofta använt och maskinläsbart format. Din rätt att få dina personuppgifter får inte ha någon negativ inverkan på andra personers rättigheter eller frihet. Din rätt att få dina personuppgifter överförda från oss till en annan organisation är en rätt du har om en sådan överföring är tekniskt möjlig.
 6. Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi måste uppfylla denna begäran om vi behandlar dina personuppgifter, om inte behandlingen är nödvändig:
  1. för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet
  2. för att uppfylla en lagstadgad förpliktelse som kräver behandling enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som vi omfattas av
  3. för arkiveringsändamål i allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningssyften eller statistiksyften, eller
  4. för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 7. Rätt att invända: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din specifika situation, om behandlingen inte baseras på ditt samtycke utan på våra legitima intressen eller någon tredje parts legitima intressen. I så fall ska vi inte längre behandla dina personuppgifter, om vi inte kan uppvisa övertygande legitima skäl och ett intresse av yttersta vikt för behandlingen eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du gör invändningar mot behandlingen, ange om du också vill att dina personuppgifter ska raderas, annars begränsar vi dem bara. Du har också rätt att när som helst invända, oavsett orsak, mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (som inkluderar profilering i den mån detta är direkt relaterat till sådan direkt marknadsföring), om sådan behandling baserades på vårt legitima intresse. Om marknadsföringen baserades på ditt samtycke kan du återkalla samtycket (se ovan).
 8. Rätt att lämna in ett klagomål: Du kan lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddstillsynsmyndighet eller till någon annan dataskyddsmyndighet i EU. Vi uppskattar dock om du först kontaktar oss så att vi kan försöka att lösa ditt problem – du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Du kan utöva dina rättigheter gentemot oss genom att fylla i det här formuläret, vilket hjälper oss att hantera din begäran på rätt sätt. Online-formuläret innehåller den information som vi behöver för att verifiera din identitet och granska din begäran. För begäran som görs via telefon eller e-post måste du förse oss med tillräcklig information så att vi rimligen kan verifiera att du är den person vars personuppgifter vi samlat in och i din begäran tillräckligt utförligt beskriva din begäran så att vi kan utvärdera och svara korrekt på den. Om vi inte kan verifiera din identitet för begäran om åtkomst och radering med den tillhandahållna informationen kan vi be dig om ytterligare information.

6. Kontaktinformation

Se avsnitt 5 ovan för information om hur du kan utöva dina rättigheter. Om du har några andra frågor beträffande ämnet skydd av personuppgifter, kan du kontakta oss med följande kontaktuppgifter:

Volvo Car Corporation

Postadress: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige

E-postadress: globdpo@volvocars.com

7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt godtycke, ändra vår integritetspraxis och när som helst uppdatera eller ändra detta integritetsmeddelande. När vi gör väsentliga ändringar av detta meddelande, och särskilt när detta meddelande ligger till grund för ditt samtycke, kommer vi att informera dig om dessa ändringar. Detta integritetsmeddelande är aktuellt från det datum som anges överst i dokumentet.