Verze článku 2021.186.0

Oznámení o ochraně osobních údajů – Volvo ID

S účinností od:

Vydáno dne:

Tento dokument popisuje, jak společnost Volvo Cars (jak je definovaná níže) zpracovává vaše osobní údaje, když si vytvoříte a používáte své Volvo ID s cílem získat přístup ke službám v digitálním ekosystému Volvo Cars (dále jen „Volvo ID").

Níže naleznete:

 1. Kdo jsme;
 2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč;
 3. Jak dlouho vaše údaje uchováváme;
 4. S kým vaše osobní údaje sdílíme;
 5. Vaše práva v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, které vykonáváme;
 6. Kontaktní informace a
 7. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Kdo jsme

Subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů v souvislosti s vytvořením a používáním vašeho ID Volvo je společnost Volvo Car Corporation se sídlem na adrese: Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko, registrační číslo společnosti 556074-3089, dále jen „Volvo Cars", „my" nebo „naše společnost".

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč

Vytvoření a používání vašeho Volvo ID k získání přístupu ke službám v digitálním ekosystému Volvo Cars zahrnuje zpracování osobních údajů následujících kategorií:

Shromažďujeme vaše identifikační údaje (například jméno a příjmení, telefonní číslo, upřednostňovaný jazyk, zemi, e-mailovou adresu nebo heslo), abychom vám mohli vytvořit účet v našem systému, poskytnout přístup ke službě Volvo Cars, která vyžaduje Volvo ID, a také k tomu, abychom vás ohledně vašeho Volvo ID mohli kontaktovat. Právním základem tohoto zpracování údajů je plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli se společností Volvo Cars ((čl. 6.1.b) GDPR).

Abychom mohli na portálu Volvo ID poskytnout přehled o vašem Volvo ID a s ním spojených službách, zpracováváme vaše Volvo ID, informace o vozidle (VIN, údaje o vozidle) a služby spojené s vaším Volvo ID. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem ((čl. 6.1.f) GDPR) na přehledu všech vozidel a služeb, které jsou spojeny s vaším Volvo ID.

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely odstraňování potenciálních problémů v souvislosti s vytvořením nebo používáním vašeho Volvo ID, abychom dále vylepšovali spolehlivost našeho produktu. V takovém případě použijeme část vašeho Volvo ID (uživatelské jméno a ID uživatele). Právním základem je náš oprávněný zájem (GDPR, čl. 6.1.f) poskytovat vám stabilní a spolehlivý produkt.

3. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete mít zaregistrované Volvo ID. Pokud své Volvo ID smažete (což můžete provést prostřednictvím portálu Volvo ID), bude toto Volvo ID spolu s přidruženými údaji smazáno po uplynutí třiceti (30) dní od vaší žádosti o vymazání.

4. S kým sdílíme vaše osobní údaje

Naše kategorie zpracovatelů, kteří podporují poskytování služby Volvo ID, jsou:

 • poskytovatel služby vytváření účtů a ověřování;
 • datový hosting;
 • rozesílání e-mailů a SMS zpráv
 • poskytovatel služeb pro řešení problémů

Na tyto zpracovatele se vztahuje smluvní zákaz využívání vašich osobních údajů k jakémukoli jinému účelu než k poskytování služeb ze strany naší společnosti v souladu s jednotlivými platnými smlouvami o zpracování osobních údajů. V některých takových situacích vyžaduje využívání zpracovatelů omezené předávání osobních údajů mimo Evropskou unii. Přijali jsme preventivní opatření, aby byly takové převody omezeny na nezbytné minimum a zahrnovaly pouze údaje, které vás nemohou přímo identifikovat, takže v případě neoprávněného vyzrazení představují jen velmi malé riziko.

5. Vaše práva v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, které vykonáváme

Jako subjekt údajů máte dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů určitá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme. Níže jsou tyto stručně vysvětleny a můžete je uplatnit vyplněním níže uvedeného formuláře určeného pro tento účel.

 1. Právo na odvolání souhlasu: Jestliže jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
 2. Právo na přístup k vašim osobním údajům: Můžete si od nás vyžádat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme. Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme na vyžádání. Vyžádáte-li si více kopií svých osobních údajů, můžeme vám naúčtovat přiměřený poplatek vycházející z našich administrativních nákladů. Máte právo na informace o zabezpečení přenosu vašich osobních údajů do zemí mimo EU a EHP, pokud si od nás vyžádáte potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud tyto údaje přenášíme do země mimo EU a EHP.
 3. Právo na opravu chybných údajů: Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, můžete si u nás vyžádat jejich opravu. U průběžně využívaných osobních údajů, které máme v držení nebo pod kontrolou, vynakládáme přiměřené úsilí na udržování jejich přesnosti, úplnosti, aktuálnosti a relevantnosti na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici.
 4. Právo na omezení: V následujících případech máte právo vyžádat si od nás omezení zpracování vašich osobních údajů:
  1. Jestliže zpochybníte přesnost svých osobních údajů, můžete si vyžádat omezení jejich zpracování po dobu, kterou budeme potřebovat k jejich ověření;
  2. je-li jejich zpracování nezákonné a rozhodnete-li se namísto vymazání vašich osobních údajů požádat o omezení jejich zpracování;
  3. jestliže už vaše osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy si je vyžádáte za účelem vznesení, uplatnění nebo obhajoby svých zákonných nároků; nebo
  4. vznesete-li námitku proti zpracování, můžete si vyžádat jeho omezení po dobu potřebnou k ověření, zda mají naše oprávněné důvody přednost před vašimi.
 5. Právo na přenositelnost: Při splnění všech následujících podmínek máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, a pokud je to technicky možné, požádat, abychom vaše osobní údaje (které jste nám poskytli) přenesli na jinou organizaci:
  1. Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky;
  2. jestliže zpracování vašich osobních údajů zakládáme na vašem souhlasu nebo je-li jejich zpracování nezbytné pro uplatnění nebo naplnění smlouvy, v níž vystupujete jako smluvní strana,
  3. jestliže jste nám své osobní údaje poskytli vy; a
  4. vaše právo na přenositelnost nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody jiných osob.
  Své osobní údaje máte právo obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vaše právo na obdržení vašich osobních údajů nesmí mít negativní dopad na práva a svobody jiných osob. Právo na přenos svých osobních údajů od nás do jiné organizace máte jen v případě, že je takový přenos technicky možný.
 6. Právo na výmaz: Máte právo požadovat smazání osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tomuto požadavku musíme vyhovět, pokud vaše osobní údaje zpracováváme a pokud není takovéto zpracování nezbytné:
  1. pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací,
  2. pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému podléháme;
  3. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro potřeby vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely nebo
  4. pro vznesení, uplatnění nebo obhajobu zákonných nároků.
 7. Právo na vznesení námitek: Máte právo vznést kdykoli námitky proti zpracování vašich osobních údajů vzhledem k vaší specifické situaci za předpokladu, že zpracování není založeno na vašem souhlasu, ale na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí strany. V takovém případě přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat závažný oprávněný důvod a nadřazený zájem na jejich zpracování nebo na vznesení, uplatnění či obhajobě zákonných nároků. Vznášíte-li námitky proti zpracování, uveďte prosím také, zda si přejete své osobní údaje vymazat. V opačném případě k nim pouze omezíme přístup. Máte také právo kdykoli, bez ohledu na důvod, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (které zahrnují profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem), pokud bylo takové zpracování založeno na našem oprávněném zájmu. Pokud bylo marketingové využití dat založeno na vašem souhlasu, můžete tento souhlas odvolat (viz výše).
 8. Právo na podání stížnosti: Můžete podat stížnost místnímu dozorovému úřadu pro ochranu údajů nebo jakémukoli jinému orgánu pro ochranu údajů v EU. Oceníme však, když nejprve kontaktujete nás, abychom se pokusili vyřešit váš problém – níže naleznete naše kontaktní údaje.

Svá práva vůči nám můžete uplatnit vyplněním tohoto formuláře, který nám umožní řádně vyřešit váš požadavek. Tento online formulář obsahuje informace, které potřebujeme k ověření vaší identity a posouzení vaší žádosti. V případě žádostí podaných telefonicky nebo e-mailem nám budete muset poskytnout dostatečné informace, které nám umožní přiměřeně ověřit, zda jste osobou, jejíž osobní údaje jsme shromáždili, a dostatečně podrobně popsat vaši žádost, abychom ji mohli řádně vyhodnotit a reagovat na ni. Pokud nebudeme schopni s poskytnutými informacemi ověřit vaši totožnost pro účely žádosti o přístup k údajům či jejich odstranění, můžeme vás požádat o další informace.

Svá práva vůči nám můžete uplatnit vyplněním tohoto formuláře, který nám umožní řádně vyřešit váš požadavek. Tento online formulář obsahuje informace, které potřebujeme k ověření vaší identity a posouzení vaší žádosti. V případě žádostí podaných telefonicky nebo e-mailem nám budete muset poskytnout dostatečné informace, které nám umožní přiměřeně ověřit, zda jste osobou, jejíž osobní údaje jsme shromáždili, a dostatečně podrobně popsat vaši žádost, abychom ji mohli řádně vyhodnotit a reagovat na ni. Pokud nebudeme schopni s poskytnutými informacemi ověřit vaši totožnost pro účely žádosti o přístup k údajům či jejich odstranění, můžeme vás požádat o další informace.

6. Kontaktní informace

Chcete-li uplatnit svá práva, viz část 5 výše. Máte-li jakékoli další otázky k problematice ochrany osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:

Volvo Car Corporation

Poštovní adresa: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko

E-mail: globdpo@volvocars.com

7. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit své postupy ochrany soukromí podle našeho vlastního uvážení a kdykoli aktualizovat a upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Kdykoli v tomto prohlášení provedeme podstatné změny, a zejména pokud se toto prohlášení opírá o váš souhlas, budeme vás o změnách informovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální k datu uvedenému v záhlaví dokumentu.