Verzija članka 2022.129.0

Obavještenje o privatnosti - Ankete potrošača

Stupa na snagu od:

Objavljeno:

Ovaj dokument opisuje kako Volvo Cars (kao što je definisano u nastavku) obrađuje vaše lične podatke kada učestvujete u jednoj od naših anketa potrošača (u daljnjem tekstu "Anketa potrošača").

U nastavku je navedeno sljedeće:

1. Ko smo mi

Entiteti koji su zajednički odgovorni za obradu ličnih podataka u vezi sa anketama potrošača su Volvo Car Corporation, s registrovanim sjedištem u Assar Gabrielssons Väg, 40531 Geteborg, Švedska, registarski broj kompanije 556074-3089 i VCAG d.o.o. Podgorica, s registrovanim sjedištem u Bul.Dr.Ibrahima Koristovića BB, Podgorica, registarski broj kompanije 03237656, u daljnjem tekstu “Volvo Cars”, “mi” ili “nas/nama”.

2. Koje lične podatke prikupljamo i zašto

Kada ste u interakciji s našom anketom potrošača, obrađujemo sljedeće kategorije podataka o vama:

 • Identifikatori kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona, oslovljavanje, godine starosti, pol, poštanski broj i grad. Ove podatke obrađujemo kako bismo poslali anketu potrošača i procijenili učinak potrošača po segmentaciji. Podaci se obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa da poboljšamo poslovnu svrhu i korisničko iskustvo koje se odnosi na vaš odgovor na anketu (čl.6(1)(f) GDPR).
 • Podaci o vašem vozilu, kao što su tip vozila, identifikacioni broj vozila (VIN) i registarski broj (REG). Podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa da procijenimo djelovanje na terenu i izvršavanje garancije (čl.6(1)(f) GDPR).
 • Vrsta ugovora, broj pretplate, veza sa vozilom (datum početka i završetka vrste ugovora/prodaje). Ove podatke obrađujemo kako bismo poslali anketu potrošača i procijenili učinak potrošača po segmentaciji, čime nam se omogućuje da poboljšamo sveukupno poslovanje i korisničko iskustvo. Podaci se obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa da poboljšamo poslovnu svrhu i korisničko iskustvo koje se odnosi na vaš odgovor na anketu (čl.6(1)(f) GDPR).
 • Stope otvaranja/klikova na link. Ove podatke obrađujemo radi statističke analize i mjerenja opsega, i da razumijemo interese naših potrošača. Za ovu analizu, pozivnice putem e-pošte sadrže takozvane veb-tačkice ili piksele za praćenje koji prikazuju slikovne datoteke od jednog piksela, koje mjere da li su se e-poruke otvorile i da li je bilo klikova koji su doveli do našeg veb-sajta. Podaci se obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa da razumijemo sveukupni učinak ankete i interakciju s anketom (čl.6(1)(f) GDPR). Ako ne želite da se ovo mjerenje izvrši, svoj program za e-poštu možete podesiti tako da ne preuzima slike/medije automatski.

3. Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Vaši povratni odgovori na anketu čuvaće se do pet (5) godina od trenutka kada pošaljete svoj odgovor, a poslije toga će se anonizimovati.

Da bi vaši odgovori bili sigurni, poziv za povratne informacije vam pruža individualizovani upitnik, kojem nijedna druga osoba ne može pristupiti. Za veb-sajt ankete i naša sredstva za skladištenje podataka primjenjuju se bezbjednosne mjere za zaštitu od gubitka, zloupotrebe i izmjene podataka pod našom kontrolom.

Samo određeni zaposleni imaju pristup ličnim podacima koje nam dajete. Oni imaju pristup samo u svrhe obrade predmeta, analize podataka i kontrole kvaliteta.

4. S kim dijelimo vaše lične podatke

Vaše lične podatke dijelićemo sa sljedećim kategorijama trećih lica, na osnovu potrebnog znanja:

 • Naši obrađivači koji uopšteno podržavaju našu aktivnost, kao što su davaoci usluga IT rješenja;
 • Naši obrađivači koji podržavaju isporuku anketa potrošača, koji su ugovorom ograničeni u svojoj mogućnosti da koriste vaše lične podatke u bilo koje druge svrhe, osim za pružanje usluga za nas u skladu sa svakim sporazumom o obradi podataka koji postoji:
  • Medallia, Inc (EU, SAD) – Upravljanje korisničkim iskustvom.

Vaši lični podaci će biti otkriveni i obrađeni od strane vašeg odabranog prodavca (ako je primjenljivo) i kompanija unutar iste grupe kompanija kao Volvo Cars. U pogledu kompanija unutar iste grupe kompanija kao Volvo Cars koje se nalaze van EEP-a, prenijećemo vaše lične podatke na osnovu Standardnih ugovornih klauzula koje je usvojila Evropska komisija.

5. Vaša prava koja se odnose na obradu podataka koju vršimo

Prema GDPR-u imate posebna zakonska prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo o vama. Ona su ukratko opisana u nastavku i možete ih primijeniti popunjavanjem namjenskog obrasca navedenog u nastavku.

 1. Pravo na povlačenje saglasnosti: Kada ste dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, možete u bilo kom trenutku povući svoju saglasnost sa stupanjem na snagu ubuduće.
 2. Pravo na pristup vašim ličnim podacima: Možete zatražiti od nas informacije koje se odnose na lične podatke koje imamo o vama. Primjerak vaših ličnih podataka daćemo vam na upit. Ako zatražite dodatne primjerke vaših ličnih podataka, tada vam možemo naplatiti razumnu naknadu koja se zasniva na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o našim zaštitnim mjerama za prijenos vaših ličnih podataka u zemlju koja je van EU i EEP-a ako zatražite da potvrdimo da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne i da li vaše lične podatke prenosimo u zemlju koja je van EU i EEP-a.
 3. Pravo na ispravku: Kod nas možete zatražiti ispravku pogrešnih ili nepotpunih ličnih podataka koji se tiču vas. Ulažemo razumne napore da lični podaci budu u našem posjedu ili da kontrolišemo koji se neprekidno koriste, da su tačni, potpuni, aktuelni i relevantni, na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne.
 4. Pravo na ograničenje: Kod nas možete zatražiti ograničenje obrade ličnih podataka koji se tiču vas ako:
  1. osporavate tačnost vaših ličnih podataka za period koji je potreban za potvrđivanje tačnosti,
  2. je obrada nezakonita i vi zatražujete ograničenje obrade umjesto brisanja svojih ličnih podataka,
  3. vaši lični podaci nam više nijesu potrebni za obradu, ali ih vi zahtijevate za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih potraživanja ili
  4. prigovarate obradi dok mi potvrđujemo da li naše legitimne osnove prevazilaze vaše legitimne osnove.
 5. Pravo na prenosivost Imate pravo da primite svoje lične podatke koje ste nam obezbijedili i, kada je to tehnički izvodljivo, zatražite da vaše lične podatke (koje ste nam dostavili) prenesemo drugoj organizaciji ako:
  1. vaše lične podatke obrađujemo na automatizovani način,
  2. obradu vaših ličnih podataka zasnujemo na vašu saglasnost ili je naša obrada vaših ličnih podataka potrebna za izvršenje ugovora čiji ste strana,
  3. ste nam obezbijedili vaše lične podatke i
  4. vaše pravo na prenosivost ne utiče negativno na prava i slobode drugih osoba.
  Imate pravo da primate svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Vaše pravo na primanje ne smije uticati negativno na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo da se vaši lični podaci prenesu od nas drugoj organizaciji pravo je koje imate ako je takav prijenos tehnički izvodljiv.
 6. Pravo na brisanje: Vi imate pravo da zatražite od nas da izbrišemo lične podatke koje obrađujemo o vama. Moramo se pridržavati ovog zahtjeva ako obrađujemo vaše lične podatke, osim ako je obrada potrebna:
  1. radi primjenjivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja,
  2. radi poštovanja zakonske obaveze koja zahtijeva obradu prema zakonu Unije ili države članice kojoj podliježemo,
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, naučne ili istorijske svrhe ili statističke svrhe ili
  4. radi uspostavljanja, primjene ili odbrane pravnih potraživanja.
 7. Pravo na prigovor: Vi možete u bilo kom trenutku prigovoriti obradi vaših ličnih podataka zbog vaše posebne situacije, pod uslovom da obrada nije zasnovana na vašu saglasnost, već na naše legitimne interese ili legitimne interese trećeg lica. U ovom slučaju više nećemo obrađivati vaše lične podatke, osim ako pokažemo ubjedljive legitimne osnove i preovlađujući interes za obradu ili za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih potraživanja. Ako ulažete prigovor na obradu, navedite da li želite i brisanje svojih ličnih podataka, jer ćemo u suprotnom to samo ograničiti. Takođe imate pravo da u bilo kom trenutku, bez obzira na bilo koji razlog, uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za direktan marketing (što uključuje profilisanje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim direktnim marketingom) ako je takva obrada zasnovana na našem legitimnom interesu. Ako je marketing zasnovan na vašu saglasnost, možete povući saglasnost (pogledajte gore).
 8. Pravo na podnošenje žalbe: Možete podnijeti žalbu lokalnom nadzornom organu za zaštitu podataka ili bilo kom drugom organu za zaštitu podataka u EU. Međutim, bićemo zahvalni ako nam se prvo obratite kako bismo pokušali da riješimo vaš problem - naše kontakt podatke možete naći u nastavku.

Pravo vezano za nas možete primijeniti popunjavanjem ovog obrasca, koji će nam pomoći da pravilno obradimo vaš zahtjev. Onlajn obrazac sadrži informacije koje su nam potrebne za potvrđivanje vašeg identiteta i razmatranje vašeg zahtjeva. Za zahtjeve koji se podnose telefonom ili e-poštom, treba da nam dostavite dovoljno informacija koje nam omogućavaju da razložno potvrdimo da ste osoba čije smo lične podatke prikupili i da opišete svoj zahtjev dovoljno detaljno kako bismo ga mogli pravilno procijeniti i odgovoriti na njega. Ako nijesmo u mogućnosti da potvrdimo vaš identitet za zahtjeve za pristup i brisanje s navedenim informacijama, možda ćemo od vas zatražiti dodatne podatke.

Ova prava možete primjenjivati u pogledu svih zajedničkih kontrolora navedenih u ovom obavještenju.

6. Kontakt podaci

Da biste primijenili svoja prava, koristite gorenavedeni veb-obrazac. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi sa predmetom zaštite ličnih podataka, možete direktno kontaktirati kompaniju VCAG d.o.o., koja je u ovom obavještenju o privatnosti navedena kao zajednički kontrolor, putem ovdje navedenih kontakt podataka: https://www.volvocars.com/me.

Takođe možete kontaktirati Službenika za zaštitu podataka kompanije Volvo Car Corporation kako slijedi:

Kompanija: Volvo Car Corporation

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

Adresa e-pošte: globdpo@volvocars.com

7. Promjene naših obavještenja o privatnosti

Zadržavamo pravo, po našem nahođenju, da u bilo kom trenutku izmijenimo naše prakse privatnosti, te ažuriramo i promijenimo ovo obavještenje o privatnosti. Iz tog razloga, podstičemo vas da redovno čitate ovo obavještenje o privatnosti. Ovo obavještenje o privatnosti je aktuelno od datuma koji se nalazi na vrhu dokumenta. Postupaćemo prema vašim ličnim podacima na način koji je u skladu sa obavještenjem o privatnosti pod kojim su prikupljeni, osim ako nemamo vašu saglasnost da postupamo prema njima drugačije.