Verzija članka 2023.324.0

Pravno obavještenje

Stupa na snagu od:

Objavljeno:

U daljem tekstu pod imenom Volvo Car podrazumijeva se Volvo Car Corporation, jedan ili više subjekata u okviru Volvo Car Grupe ili cijela Volvo Car grupu.

Bez garancija itd.

Iako smo preduzeli sve razumne mjere da obezbijedimo tačnost podataka na vebsajtu (Sajt), da podaci budu tačni na ovoj web-stranici, oni su dati u postojećem stanju. Kompanija Volvo Cars ni u kom slučaju ne snosi odgovornost prema bilo kojoj strani za direktnu, indirektnu, posljedičnu ili drugu vrstu štete nastalu korišćenjem Sajta, ili bilo koje hiperlinkovane stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na gubitak dobiti, obustavu poslovanja, gubitak programa, gubitak podataka ili slično, čak i ako je kompanija Volvo Cars izričito obaviještena o mogućnosti nastanka štete.

Sve garancije ili izjave na Sajtu u vezi sa Volvo Cars proizvodima i uslugama koje kupite ili koristite podliježu primjeni uslova ugovora za te proizvode i usluge.

Informacije na Sajtu mogu sadržati tehničke nepravilnosti ili greške u kucanju. Informacije na Sajtu mogu u bilo kojem trenutku biti izmijenjene bez prethodnog obavještenja. Dalje, imajte u vidu da kompanija Volvo Cars zadržava pravo da povremeno vrši izmjene u vezi sa svojim proizvodima i uslugama, što se odnosi i na cijene.

Informacije na stranici mogu sadržati podatke o Volvo Cars proizvodima i uslugama koji nijesu predstavljeni ili dostupni u vašoj zemlji. Navođenje tih informacija ne znači da Volvo Cars namjerava da predstavi ili učini te proizvode i usluge dostupnim u vašoj zemlji. Takođe, imajte u vidu da određeni proizvodi i usluge mogu biti dostupni samo po dodatnoj cijeni i da pojedine informacije na Sajtu mogu biti netačne zbog izmjena proizvoda do kojih je došlo nakon plasiranja na tržište ili posljednjeg ažuriranja Sajta. Molimo vas da kontaktirate ovlašćenog Volvo Cars zastupnika za detaljnije informacije o proizvodima i uslugama koji su vam dostupni

Specifičan softver na Sajtu

Volvo Cars i/ili davaoci licenci posjeduju autorska prava za sav softver koji može biti preuzet sa Sajta ("Softver").

Korišćenje softvera regulisano je uslovima ugovora o licenci sa krajnjim korisnikom, ako postoji, koji je dat uz ili predstavlja sastavni dio Softvera (''Ugovor o Licenci"). Osim ako je drugačije propisano Ugovorom o licenci, Softver je dat za preuzimanje isključivo za potrebe krajnjih korisnika. Dalje, osim ako je drugačije propisano Ugovorom o licenci, Softver se može koristiti isključivo za svrhu za koju je namijenjen. Umnožavanje ili dalja distribucija Softvera nije u skladu sa Ugovorom o licenci i izričito je zabranjena i podliježe materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.

Garancija za softver je, ako postoji, samo u okvirima uslova Ugovora o licenci. Osim u slučaju da su garancije date po Ugovoru o licenci, Volvo Cars ovim poriče sve garancije za Softver, uključujući implicitne garancije ili uslove prodaje, podesnost za određenu namjenu, vlasnička prava i nekršenja autorskih prava.