Assistans vid kollisionsrisk1

Assistans vid kollisionsrisk2 kan hjälpa föraren att undvika eller lindra en kollision genom varning, automatisk bromsning och styrassistans.
P6-XC40BEV-Collision Avoidance
Ljud och symbol för kollisionsvarning
 1. P5-Icon red circle 1Ljudsignal vid kollisionsrisk
 2. P5-Icon red circle 2Varningssymbol vid kollisionsrisk
 3. P5-Icon red circle 3Avståndsmätning med kamera- och radarenheter

Förare eller passagerare märker normalt inte av funktionen – endast om en situation uppkommer som är mycket nära en kollision.

Funktionen kan hjälpa föraren att undvika en kollision vid t.ex. körning i köer, där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident. Funktionen aktiverar då en kort, kraftig bromsning och stannar i normalfallet bilen precis bakom framförvarande fordon.

Funktionen kan inte stängas av utan är alltid aktiverad.

Delfunktioner

Assistans vid kollisionsrisk kan utföra dessa moment vid behov:
 • Kollisionsvarning
 • Assisterad bromsning
 • Automatisk bromsning
 • Styrassistans

Steg 1 – Kollisionsvarning

Vid risk för kollision med en fotgängare, cyklist, större djur eller ett fordon påkallas förarens uppmärksamhet med en ljus-, ljud- och bromspulsvarning. Vid kraftig förarinbromsning eller gaspådrag uteblir bromspulsvarningen. Bromspulsens intensitet varierar med bilens hastighet.

Steg 2 – Assisterad bromsning

Vid assisterad bromsning förstärks förarens inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte är tillräcklig för att undvika en kollision.

Steg 3 – Automatisk bromsning

Om föraren inte har påbörjat en undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in – detta sker oavsett om föraren bromsar eller inte. Bromsning sker då med full bromskraft för att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision.

I samband med att den automatiska bromsfunktionen träder in kan bältesförsträckare aktiveras.

Funktionen är konstruerad för att aktiveras så sent som möjligt för att undvika onödiga ingrepp. Automatisk bromsning sker först efter eller i samband med kollisionsvarningen.

När bromsassistans har förhindrat en kollision med ett stillastående föremål förblir bilen stående i väntan på aktiv åtgärd av föraren. Om bilen bromsats för ett långsammare framförvarande fordon reduceras hastigheten till samma som det framförvarande fordonet håller.

Ett pågående bromsingrepp kan alltid avbrytas genom att föraren trycker hårt på gaspedalen.

När funktionen aktiveras och bromsar tänds bromsljusen. Förardisplayen visar ett textmeddelande om att funktionen är eller har varit aktiv.

 Varning

Funktionen får inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – föraren ska inte enbart förlita sig på och låta funktionen bromsa bilen.

Styrassistans

Funktionen kan hjälpa föraren att reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet eller kolliderar med ett annat fordon eller hinder genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet eller väja. Styrassistans kommer inte i följd utan kan ske oavsett när de övriga momenten inträffar.

Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande.

 OBS

Det är alltid föraren som bestämmer hur mycket bilen ska styra – bilen kan aldrig ta kommandot.

 Varning

 • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
 • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
 • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
 1. 1 Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.
 2. 2 Collision Avoidance