Politika privatnosti kupaca

Predmet i cilj

Ova politika se odnosi na obradu ličnih podataka mušterija od strane Volvo Car grupe (u daljem tekstu samo Volvo Car ili mi).

Svrha ove politike je da našim sadašnjim, bivšim i budućim mušterijama (u daljem tekstu samo mušterije ili vi) pružimo opšti uvid:

 • Uslovi u kojima čuvamo i obrađujemo vaše lične podatke;
 • Vrste ličnih podataka koje čuvamo;
 • Razloge za čuvanje vaših ličnih podataka; i
 • Kako obrađujemo vaše lične podatke.

Posvećenost

Obrađivanje vaših ličnih podataka je važan dio odredbi naših proizvoda i usluga koje vam nudimo. Cijenimo povjerenje koje nam ukazujete pružanjem uvida u vaše lične podatke i smatramo vašu privatnost suštinskim dijelom usluga koje nudimo.

Da bismo zaštitili vaše podatke, uvećavajući pritom vrijednost za klijenta i nudeći iskustvo unaprijeđene i bezbjednije vožnje, pridržavamo se sljedećih pet principa:

Sloboda izbora

Vaši lični podaci pripadaju vama. Trudimo se da ne pretpostavljamo ništa u vezi vaših podešavanja privatnosti i cilj nam je da naše usluge napravimo takvim da možete sami odlučiti da li želite da podijelite vaše lične podatke sa nama.

Uravnoteženost interesa

Kada je obrada vaših podataka neophodna za ostvarivanje opravdanog interesa, a koji je značajniji od zaštite vaše privatnosti, možemo obraditi neke vaše lične podatke i bez vaše izričite saglasnosti. Za više informacija posjetite dio Saglasnost u nastavku.

Procjenićemo da li postoji opravdan interes uzimajući u obzir potencijalne koristi (uključujući i bezbjednost) naših kupaca i javnosti.

Proporcionalnost

Volvo Cars nastoji da obrađuje samo lične podatke koji su adekvatni, relevantni i u skladu sa svrhom za koju se prikupljaju.

Cilj nam je da sačuvamo anonimnost vaših ličnih podataka onda kada funkcija ili usluga mogu biti postignute sa anonimnim podacima. Kada kombinujemo anonimne ili ne-personalizovane podatke sa vašim ličnim podacima, oni će se posmatrati kao lični podaci dok god su spojeni.

Transparentnost

Volvo Cars će svojim kupcima na zahtjev pružiti više informacija o našoj obradi ličnih podataka, uključujući i djelove internih direktiva i smjernica.

Poštovanja propisa

Politika Volvo Cars je da poštuje važeće zakone, pravila i propise koje se tiču upravljanja ličnim podacima i zaštiti istih u svakoj zemlji u kojoj poslujemo. Ukoliko je to neophodno, korigovaćemo obradu vaših ličnih podataka koja je opisana u ovoj politici u skladu sa pravnim propisima.

Korisne definicije

Sljedeći pojmovi koji se koriste u ovoj politici imaju značanje propisano u EU Direktivi 95/46/EZ o zaštiti pojedinaca u smislu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja tih podataka. Shodno tome:

Koncept podataka je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili bilo koje drugo tijelo koje samo ili zajedno sa ostalima određuje svrhu i način obrade ličnih podataka;

Procesor podataka je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili bilo koje drugo tijelo koje obrađuje lične podatke po nalogu rukovaoca podataka;

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati ("predmet podataka"); Lice koje se može identifikovati je ono čiji se identitet može utvrditi, direktno ili indirektno, na osnovu identifikacionog broja, na osnovu jednog ili više faktora koji se odnose na njegov/njen fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet;

Obrada je bilo koja aktivnost ili sklop aktivnosti koji se obavlja na ličnim podacima, automatski ili na drugi način, poput sakupljanja, bilježenja, organizacije, čuvanja, prilagođavanja ili mijenjanja, povlačenja, konsultacije, korišćenja, otkrivanja putem prenosa, širenja ili stavljanja na raspolaganje na drugi način, svrstavanja ili kombinovanja, blokiranja, brisanja ili uništavanja.

"Osjetljivi lični podaci su lični podaci koji otkrivaju rasu ili nacionalnu pripadnost, političko mišljenje, religiozna ili filozofska uvjerenja, pripadnost sindikatima ili obradu podataka o zdravlju i seksualnom opredjeljenju. 

Sakupljanje podataka

Možete nam dostaviti lične podatke o vama ili vašem vozilu pri korišćenju Volvo Cars usluga u ili van vozila ili u kontaktu sa Volvo Cars na drugi način, na primjer, preko vebsajta ili kontakt centra. Takve podatke možemo dobiti i od ovlašćenih zastupnika i servisera, kao i ostalih trećih lica. Pod tim podacima (lični podaci od samih kupaca) mogu se podrazumijevati:

 • Kontakt podaci (ime, adresa, telefon, broj, e-mail adresa itd.);
 • Demografski podaci (godište, bračni status, sastav domaćinstva, itd.);
 • Podaci o vozilu (identifikaciona oznaka vozila, model, datum kupovine, istorija servisiranja, itd.);
 • Podaci o lokaciji na osnovu vaših aktivnosti (korišćenje navigacije, pretrage, dijeljenje lokacije, itd.);i
 • Podaci o vašim kupovinama i korišćenju naših proizvoda i usluga (podešavanja klijenata, istorija kupovine, Volvo ID, MyVolvo, itd.).

Vaše vozilo će automatski prikupljati podatke o vozilu i njegovom okruženju, uglavnom tehničke prirode, koji nemaju direktne veze sa vama lično. Takvi podaci (podaci koje evidentira vozilo) obično su povezani sa identifikacionom oznakom vozila (VIN) i na taj način su povezani sa vama. Podaci koje evidentira vozilo podrazumevaju:

 • Informacije o bezbjednosti (da li su uključeni vazdušni jastuci ili sigurnosni pojasevi, da li su vrata i prozori zatvoreni ili otvoreni, itd.);
 • Stanje sistemskih funkcija (motora, ubrzanja, upravljanja, kočnica, itd.);
 • Podaci o vožnji (brzina vozila, korišćenje papučice kočnice i gasa, pokreti volana, itd.);
 • Podaci o lokaciji (položaj vozila u slučaju nesreće, itd.); i
 • Podaci o okruženju (spoljašnja temperatura, slike, itd.).

Informacije o određenim podacima koje evidentira vozilo se nalaze i u uputstvu za upotrebu.

Posebnu pažnju posvećujemo i primjenjujemo posebne mjere pri prikupljanju i obradi osjetljivih ličnih podataka, u skladu sa važećim zakonom. U slučaju da Volvo Cars čuva identifikacione oznake vozila i brojeve kreditnih kartica, ti podaci se takođe smatraju osjetljivim. U cilju izbegavanja dvosmislenosti, moramo naglasiti da važeći zakoni zahtijevaju da se i druge vrste podataka tretiraju kao osjetljivi lični podaci. Važećim zakonom u pojedinim zemljama može takođe biti ograničena mogućnost obrade podataka o lokaciji.

Objava

Ukoliko je to praktično moguće ili to važeći zakon zahtijeva, mi ćemo vam pri prikupljanju i registrovanju vaših ličnih podataka pružiti uvid u (i) konrektne informacije o svrsi obrade vaših ličnih podataka, (ii) identitet rukovaoca podataka, (iii) identitete trećih lica kojima ti podaci mogu biti otkriveni i (iv) druge informacije koje vam mogu biti neophodne da biste mogli da zaštitite svoja prava.

Gore navedene podatke možete ostaviti kada kupujete vozilo, u sistemu vozila za informacije i zabavu, kao i mobilnim aplikacijama Volvo Cars-a na www.volvocars.com, ili u ugovoru sa Volvo Cars-om.

Saglasnost

Ukoliko je to praktično moguće ili to važeći zakon zahtijeva, zatražićemo vašu saglasnost prije prikupljanja ili korišćenja vaših ličnih podataka. Zahtjev za saglasnost biće jasan i pružiće vam razumnu osnovu za donošenje odluke. Saglasnost uvijek možete povući tako što ćete, recimo, prekinuti korišćenje izvjesne usluge ili kontaktirati Volvo Cars na adresi navedenoj u odjeljku Informacije ispod.

Prikupljanje i korišćenje podataka koje evidentira vozilo može biti neophodno (i) mehaničarima pri dijagnozi i popravci kvarova tokom servisiranja ili održavanja vozila, (ii) kompaniji Volvo Cars za razvoj proizvoda, npr. unaprijeđenje bezbjednosnih funkcija i kvaliteta vozila, (iii) za upravljanje obavezama kompanije Volvo Cars po osnovu garancije i (iv) za ispunjavanju zakonskih obaveza.

Kada se podaci koje evidentira vozilo prikupljaju i koriste za ove svrhe i za slične zakonske potrebe, obično nećemo tražiti vašu saglasnost osim ako je neophodno u pojedinačnom slučaju ili propisano važećim zakonom.

Ovlašćeni Volvo Cars prodavci i servisi

Volvo Cars insistira na strogim pravilima o zaštiti podataka u svojim ugovorima sa ovlašćenim prodavcima i serviserima. Međutim, imajte na umu da su Volvo Cars i njegovi ovlašćeni prodavci i serviseri posebna pravna lica i da mi ne snosimo odgovornost ukoliko ta pravna lica ne postupaju u skladu sa važećim zakonima. Ukoliko imate pitanja u vezi sa korišćenjem ličnih podataka od strane vašeg ovlašćenog prodavca ili servisera, obratite se direktno ovlašćenom prodavcu ili serviseru.

Aplikacije trećih lica

Možete biti u mogućnosti da pristupite aplikacija i drugim uslugama u vezi sa vozilom koje pružaju treća lica, koje, na primjer, mogu zahtjevati prenošenje podataka o lokaciji i drugih podataka koje evidentira vozilo tom trećem licu. Volvo Cars ne snosi odgovornost za prikupljanje i korišćenje ličnih podataka u aplikacijama i uslugama trećih lica i savjetujemo vam da pažljivo pročitate važeće uslove korišćenja (i izjave o privatnosti) tih aplikacija i usluga prije korišćenja. Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenja vaših podataka od strane nekog trećeg lica, obratite se direktno tom trećem licu.

Korišćenje podataka

Lični podaci koje kompanija Volvo Cars prikuplja o vama i vozilu koriste se:

 • da biste dobili proizvode i usluge, da bi se provjerilo da li ispunjavate uslove za određene nabavke i usluge i da biste dobili bolje i vrijednije ponude;
 • da biste se informisali o poboljšanjima ili promjenama u vezi sa našim proizvodima i uslugama, uključujući, bez ograničenja, promjene naših uslova i odredbi, kao i naše politike;
 • da biste se informisali o novim proizvodima, uslugama i događajima;
 • da biste dobili podršku i servisne usluge u vezi sa vozilom (servis u garantnom roku, informacije o opozivu itd.);
 • da bi se proizvod dalje razvijao, npr. da bi se poboljšale njegove performanse, kvalitet i bezbjednost;
 • da bismo ocijenili i poboljšali svoju ponudu i da bismo komunicirali sa kupcima;
 • da bismo zadovoljili zakonske propise.

Kod većine postupaka obrade podataka možete da odaberete opciju kojom nam nećete dozvoliti da koristimo vaše lične podatke tako što ćete ažurirati svoje željene postavke, prestati da koristite određenu uslugu, poništiti saglasnost za obradu podataka obraćajući se kompaniji Volvo Cars preko adrese navedene u donjem odjeljku pod nazivom „Informacije i pristup“ ili primijeniti neki drugi način na koji smo vas uputili. Međutim, ukoliko nije drugačije predviđeno važećim zakonom, možda načelno nećete moći da odaberete opciju da se vaši lični podaci ne obrađuju:

 • ako se radi o određenim postupcima prikupljanja i dalje obrade podataka koje evidentira vozilo (vidjeti gornji odjeljak pod nazivom „Saglasnost“);
 • ako se radi o postupcima koje sprovodimo da bismo vam poslali važna obavještenja kao što su promjene naših uslova i odredbi, kao i naše politike, ili u slučaju opoziva nekog proizvoda; i
 • ako se radi o postupcima koje sprovodimo da bismo zadovoljili svoje zakonske obaveze.

Zadržavanje podataka

Zadržavamo vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha predviđena ovom politikom ili svrhe o kojima ste informisani.

To znači da ćemo vaše lične podatke, nakon što nam date saglasnost da ih obrađujemo, zadržavati u skladu sa datom saglasnošću i/ili sve dok tu saglasnost ne poništite. Ako poništite svoju saglasnost možda ćemo ipak zadržati određene lične podatke tokom perioda koji nam je potreban da bismo zadovoljili svoje zakonske obaveze i odbranili sebe u slučaju pravnih sporova. Ako ne dobijemo vašu saglasnost za obradu podataka, zadržaćemo podatke samo onoliko dugo koliko je dozvoljeno zakonom.

Kvalitet podataka

Kada obrađujemo vaše lične podatke, trudimo se da oni budu tačni i ažurni. Brišemo ili ispravljamo netačne ili nepotpune lične podatke. Za više informacija o vašem pravu na provjeru tačnosti vaših ličnih podataka koje držimo, pogledajte donji odjeljak pod nazivom „Informacije i pristup“.

Informacije i pristup

Kao što je navedeno u gornjem odjeljku pod nazivom „Obavještenje“, možemo vam poslati određene informacije u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka kada ih prikupimo ili registrujemo.

Jednom godišnje imate pravo da zahtijevate i besplatno dobijete informacije (i) o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, (ii) o mjestu gdje te lične podatke prikupljamo, (iii) o svrsi obrade tih podataka i (iv) o primaocima ili kategorijama primalaca sa kojima te lične podatke dijelimo. Zahtjevi za takve informacije moraju da budu u pismenoj formi i potpisani sa vaše strane, kao i da sadrže ime, poštansku adresu i, po mogućnosti, vašu adresu e-pošte. Osim toga, možete i da zahtijevate da ispravimo, blokiramo ili izbrišemo sve netačne podatke koji se na vas odnose. Zahtjeve slati na adresu: Volvo Car Corporation, Za: The Data Protection Officer, SE-405 31 Gothenburg, Sweden.

Vaše zahtjeve ćemo obraditi brzo i pravilno. Zahtjevi za brisanje ličnih podataka zavise od važećih zakonskih zahtjeva. Ako važeći zakon predviđa neku administrativnu taksu u vezi sa takvim zahtjevom, takva taksa može biti naplaćena od strane kompanije Volvo Cars.

Osim toga, možda ćete moći da pregledate određene lične podatke koje je obezbijedio kupac i koje čuva kompanija Volvo Cars i da ispravite ili ažurirate informacije kada se prijavite na MyVolvo nalog.

Bezbjednost

Kompanija Volvo Cars se trudi da primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione mjere da bi spriječila nehotično ili nezakonito uništavanje vaših ličnih podataka, njihov nehotičan gubitak ili mijenjanje, neovlašćeno objelodanjivanje ili pristup, kao i sve druge nezakonite vidove obrade podataka. Naš cilj je da obezbijedimo da nivo bezbjednosti i mjere koje se primjenjuju za zaštitu vaših ličnih podataka budu u skladu sa opasnostima koji proizilaze iz prirode i načina korišćenja vaših ličnih podataka.

Objelodanjivanje trećim licima

Volvo Cars može da dijeli vaše lične podatke:

 • sa Volvo Cars pravnim licima;
 • sa ovlašćenim Volvo Cars prodavcima i serviserima u cilju distribuiranja ponuda za proizvode i usluge, kao i drugih vidova komunikacije;
 • sa dobavljačima koji pružaju usluge kompaniji Volvo Cars u skladu sa ugovorima o obradi podataka (i u skladu sa zakonom);
 • sa drugim poslovnim partnerima u cilju distribuiranja ponuda za proizvode i usluge, kao i drugih vidova komunikacije ili u cilju razvoja i istraživanja;
 • u vezi sa prodajom ili prenosom Volvo Cars pravnog lica ili njegovih sredstava;
 • u skladu sa zakonskim zahtjevima, npr. u vezi sa istragom državnih organa, sporom ili drugim pravnim procesom ili zahtjevom; i
 • u slučajevima kada zaista vjeruje da je objelodanjivanje tih podataka neophodno radi zaštite naših prava, npr. da bi se istražilo moguće kršenje naših uslova i odredbi ili otkrila, spriječila ili objelodanila prevara ili drugi bezbjednosni problemi.

Kao rukovalac vaših ličnih podataka, Volvo Cars pravno lice načelno objelodanjuje vaše lične podatke trećem licu samo ako je od vas dobilo saglasnost za to. Međutim, možemo da dijelimo vaše lične podatke sa drugima bez vaše saglasnosti, osim ako smatramo da je vaša saglasnost neophodna u pojedinačnom slučaju ili ako se ona ne zahtijeva prema važećem zakonu, i to u sljedećim situacijama:

 • podaci, koje evidentira vozilo, koji se obrađuju za neke druge svrhe, a ne za obezbjeđenje ili razvoj naših proizvoda i usluga ili radi ispunjavanja zakonskih obaveza;
 • prenos vaših ličnih podataka između Volvo Cars pravnih lica;
 • prenos vaših ličnih podataka do dobavljača koji interno pružaju usluge kompaniji Volvo Cars;
 • situacije u kojima se objelodanjivanje zahtijeva zakonom, i
 • situacije u kojima je objelodanjivanje potrebno u cilju zadovoljavanja zakonskih interesa kompanije Volvo Cars (npr. da bismo zaštitili svoja zakonska prava kako je gore opisano). 

Prilikom objelodanjivanja vaših ličnih podataka trećim licima ili između Volvo Cars pravnih lica, ocjenjujemo da li takvo objelodanjivanje zahtijeva dodatne zaštitne mjere (npr. da li dolazi do prekograničnog prenosa ličnih podataka).

Obrada podataka u naše ime

Ograničavamo pristup vašim ličnim podacima na zaposlene u kompaniji Volvo Cars i na njene dobavljače koji treba da obrade ove informacije u naše ime i od kojih se ugovorom zahtijeva da vaši lični podaci ostanu bezbjedni i povjerljivi. Cilj nam je da odaberemo opciju usluge za obradu podataka koja na najbolji način čuva integritet vaših ličnih podataka u odnosu na sva treća lica.

Marketing

Nećemo prodavati ili razmjenjivati vaše lične podatke sa trećim licima osim ako nam ne date saglasnost za to.

Nećemo dijeliti vaše lične podatke sa trećim licima za njihove marketinške svrhe, osim ako nam ne date saglasnost za takvo objelodanjivanje. Ako nam date takvu saglasnost i ako želite da treće lice prestane da vam šalje marketinške materijale, direktno mu se obratite.

Možda ćemo vam slati informacije o novim proizvodima, uslugama, događajima i sličnim marketinškim aktivnostima. Ako više ne želite da dobijate određeni e-bilten ili želite da prekinete slične vidove komunikacije, postupite prema uputstvima za određene vidove komunikacije. Osim toga, možda ćete upotrijebiti MyVolvo nalog da biste prekinuli određene vidove komunikacije sa kompanijom Volvo Cars i promijenili prethodno prijavljene željene postavke.

Vebsajt i kolačići

Svaki Volvo Cars veb-sajt otvoren za naše kupce sadrži izjavu o privatnosti i informacije o kolačićima koje koristimo. U određenim državama postoji i online procedura za prihvatanje ili odbijanje kolačića. Potražite dodatne informacije o kolačićima koje koristimo na adresi https://www.volvocars.com/me/v/legal/cookies.

Predlažemo vam da pregledate i razmotrite važeće izjave i informacije kada posjetite naše veb-sajtove.

Izmjene

Volvo Cars zadržava pravo da izmijeni ovu politiku s vremena na vrijeme. Datum posljednje izmjene je naveden na kraju ovog dokumenta. Ako na bilo koji način izmijenimo ovu politiku i način na koji koristimo vaše lične podatke, obezbijedićemo vam ažuriranu verziju ove politike.