Politika privatnosti u vezi sa kupcima

Obim i svrha

Ova politika se odnosi na način na koji Volvo Car Group („Volvo Cars“ ili „Mi“) obrađuje lične podatke kupaca.

Svrha ove politike je da naši aktuelni, nekadašnji i potencijalni kupci (zajednički označeni kao „Kupci“ ili „Vi“) steknu osnovno razumevanje:

 • o uslovima pod kojima prikupljamo i obrađujemo Vaše lične podatke;
 • o tipovima ličnih podataka koje prikupljamo;
 • o razlozima za prikupljanje Vaših ličnih podataka;
 • o načinu obrađivanja Vaših ličnih podataka.

Obaveza

Obrađivanje Vaših ličnih podataka je važan deo naše obaveze da Vam obezbedimo proizvode i usluge. Cenimo što nam verujete kada nam dajete svoje lične podatke i smatramo da je Vaša privatnost bitan deo usluga koje nudimo.

Da bismo zaštitili Vaše lične podatke i ponudili Vam veću vrednost i bolju i bezbedniju vožnju, pridržavamo se sledećih pet opštih principa.  

Sloboda izbora

Vaši lični podaci pripadaju Vama. Trudimo se da ne pravimo nikakve pretpostavke kada je reč o Vašim željenim postavkama privatnosti i želimo da osmislimo usluge tako da možete da birate da li hoćete da podelite svoje lične podatke sa nama ili ne.

Ravnoteža interesa

Ako je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zadovoljavanje nekih zakonskih interesa i ako ti interesi prevazilaze potrebu za zaštitom Vaše privatnosti, možemo da obradimo određene lične podatke bez dobijanja Vaše izričite saglasnosti. Potražite dodatne informacije u donjem odeljku „Saglasnost“.

Ocenićemo da li takvi zakonski interesi postoje na osnovu potencijalnih prednosti (uključujući bezbednost) naših kupaca i opšte javnosti.

Proporcionalnost

Volvo Cars nastoji da obrađuje samo lične podatke kupaca koji su odgovarajući i relevantni i koji nisu prekomerni kada se uzme u obzir svrha za koju se prikupljaju.

Cilj nam je da Vaši lični podaci budu anonimni kada neka funkcija ili usluga mogu da se postignu pomoću anonimnih podataka. Ako kombinujemo anonimne ili bezlične podatke sa Vašim ličnim podacima, smatramo ih ličnim podacima sve dok ih kombinujemo.

Transparentnost

Na zahtev kupca, kompanija Volvo Cars obezbeđuje dodatne informacije o tome kako obrađuje njegove lične podatke, što može da uključuje odlomke iz internih direktiva i smernica.

Zakonska usklađenost

Politika kompanije Volvo Cars je da se usklađuje sa važećim zakonima, pravilima i propisima o privatnosti i zaštiti podataka u svakoj državi u kojoj posluje. Po potrebi korigujemo svoj način obrade Vaših ličnih podataka opisan ovom politikom da bismo poslovali u skladu sa zakonom.

Korisne definicije

Sledeći izrazi koji se koriste u okviru ove politike imaju značenja definisana EU Direktivom 95/46/EC u vezi sa zaštitom pojedinaca po pitanju obrade ličnih podataka i slobodnog korišćenja takvih podataka. U skladu sa tim:

„Rukovalac podataka“ je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agencija ili neki drugi organ koji sam ili u saradnji sa drugima određuje svrhu i sredstvo obrade ličnih podataka;

„Obrađivač podataka“ je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agencija ili neki drugi organ koji obrađuje lične podatke u ime rukovaoca podataka;

„Lični podatak“ je svaka informacija koja se odnosi na neko fizičko lice koje je identifikovano ili može da se identifikuje („lice na koje se podatak odnosi“) direktno ili indirektno na osnovu identifikacionog broja ili jednog ili više faktora koji su specifični za njegov fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet;

„Obrada“ je svaka radnja ili skup radnji koji se preduzima u vezi sa ličnim podacima, bez obzira na to da li se vrši automatski ili ne, i u nju spadaju: prikupljanje, beleženje, organizovanje, skladištenje, prilagođavanje ili menjanje, preuzimanje, proveravanje, korišćenje, otkrivanje putem prenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje na drugi način, ukrštanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje;

„Osetljivi lični podaci“ su lični podaci koji otkrivaju rasnu ili etničku pripadnost, politička, religiozna ili filozofska ubeđenja, sindikalno članstvo, zdravstveno stanje ili seksualni život. 

Prikupljanje podataka

Možete nam dati informacije o sebi i svom vozilu kada koristite Volvo Cars usluge unutar ili izvan vozila ili kada na drugi način kontaktirate sa kompanijom Volvo Cars, npr. preko naših veb-sajtova il korisničkih centara. Osim toga, takve podatke možemo dobiti od svojih ovlašćenih prodavaca i servisera i drugih trećih lica. U takve podatke („Lični podaci koje je obezbedio kupac“) mogu da spadaju:

 • Vaše kontakt informacije (ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte itd.);
 • demografske informacije (starost, bračno stanje, članovi domaćinstva itd.);
 • informacije o vozilu (identifikacioni broj vozila (VIN), model, datum nabavke, istorija servisiranja itd.);
 • podaci o lokacijama generisani na osnovu Vaših aktivnosti (pomoć pri navigaciji, pretraživanja, deljene lokacije itd.);
 • podaci koji se odnose na Vašu nabavku i korišćenje naših proizvoda i usluga (željene i standardne postavke kupaca, istorija nabavke, Volvo ID, MyVolvo itd.).

Osim toga, Vaše vozilo automatski prikuplja podatke koji se odnose na vozilo i okolinu i koji su uglavnom tehničke prirode, a ne direktno povezani sa Vama kao osobom. Takvi podaci („Podaci koje evidentira vozilo“) obično su povezani sa identifikacionim brojem vozila (VIN-om) i zbog toga mogu da vode do Vas. U podatke koje evidentira vozilo mogu da spadaju:

 • bezbednosne informacije (da li su vazdušni jastuci ili zatezači pojaseva aktivirani, da li su vrata i prozori zatvoreni ili otvoreni itd.);
 • status sistemskih funkcija (motor, papučica gasa, upravljački sistem, kočnice itd.);
 • podaci o vožnji (brzina vozila, korišćenje papučice kočnice i papučice gasa, pomeranje upravljača itd.);
 • podaci o lokacijama (pozicija vozila u slučaju udesa itd.);
 • podaci o okolini (temperatura izvan vozila, slike itd.).

Informacije o određenim podacima koje evidentira vozilo takođe su navedene u priručniku za vlasnika.

Posebno vodimo računa i primenjujemo dodatne mere ako i kada prikupljamo i obrađujemo osetljive lične podatke da bismo bili u skladu sa važećim zakonima. Lični identifikacioni brojevi i brojevi kreditnih kartica koje skladišti kompanija Volvo Cars takođe se smatraju osetljivim informacijama. Da ne bi bilo zabune, napominjemo da se prema važećim zakonima može zahtevati da se i druge vrste podataka smatraju osetljivim ličnim podacima. Važeći zakoni takođe mogu da ograniče mogućnost obrade podataka o lokacijama u određenim državama.

Obaveštenje

Tamo gde je to razumski praktično ili gde se to zahteva prema važećem zakonu, prilikom prikupljanja ili registrovanja Vaših ličnih podataka poslaćemo Vam (i) specifične informacije o svrsi obrade Vaših ličnih podataka, (ii) identifikacione informacije o rukovaocu podataka, (iii) identifikacione informacije o svim trećim licima kojima su podaci obelodanjeni i (iv) druge informacije koje Vam mogu zatrebati da biste se uverili da su Vaša prava zaštićena.

Gornje informacije se, na primer, mogu obezbediti prilikom nabavke vozila, preko informaciono-zabavnog sistema u vozilu, preko mobilnih aplikacija koje razvija kompanija Volvo Cars, preko veb-sajta www.volvocars.com ili na osnovu ugovora koji ste sklopili sa kompanijom Volvo Cars.

Saglasnost

Tamo gde je to razumski praktično ili gde se to zahteva prema važećem zakonu, tražićemo Vašu saglasnost pre nego što počnemo da prikupljamo ili koristimo Vaše lične podatke. Zahtev za Vašu saglasnost biće jasan i obezbediće Vam razumnu osnovu za donošenje odluke. Uvek možete da poništite svoju saglasnost tako što ćete, na primer, prestati da koristite odgovarajuću uslugu ili tako što ćete se obratiti kompaniji Volvo Cars koristeći adresu navedenu u donjem odeljku pod nazivom „Informacije i pristup“.

Prikupljanje i korišćenje podataka koje evidentira vozilo može da bude potrebno (i) za dijagnostikovanje i otklanjanje grešaka u vozilima tokom servisiranja i održavanja od strane tehničara, (ii) za razvoj Volvo Cars proizvoda kao što je poboljšanje kvaliteta i bezbednosnih karakteristika vozila, (iii) za regulisanje garancija kompanije Volvo Cars i (iv) za zadovoljavanje zakonskih zahteva.

Za prikupljanje ili korišćenje podataka koje evidentira vozilo u ove svrhe i za slične zakonske interese kompanije Volvo Cars, nećemo načelno tražiti Vašu saglasnost, osim ako to nije potrebno u određenom slučaju ili ako se ne zahteva prema važećem zakonu.

Ovlašćeni Volvo Cars prodavci i serviseri

Volvo Cars naglašava striktno korišćenje pravila u vezi sa zaštitom podataka kada sklapa ugovore sa ovlašćenim prodavcima i serviserima. Ipak, imajte u vidu da kompanija Volvo Cars i njeni ovlašćeni prodavci i serviseri nisu ista pravna lica i da načelno nismo odgovorni ako se takva pravna lica ne pridržavaju važećih zakona. Ako imate neka pitanja u vezi sa korišćenjem Vaših ličnih podataka od strane Vašeg prodavca ili servisera, direktno im se obratite. 

Aplikacije trećih lica

Možda ćete moći da koristite aplikacije i druge usluge u vezi sa vozilom koje obezbeđuju treća lica i koje, na primer, mogu da zahtevaju prenos podataka o lokacijama i drugih podataka koje evidentira vozilo do trećih lica. Kompanija Volvo Cars nije odgovorna za prikupljanje ili korišćenje ličnih podataka od strane aplikacija i usluga trećih lica, zbog čega Vam preporučuje da pre korišćenja pažljivo pročitate važeće uslove i odredbe (kao i sve relevantne izjave o privatnosti) u vezi sa takvim aplikacijama ili uslugama. Ako imate neka pitanja u vezi sa korišćenjem Vaših ličnih podataka od strane određenog trećeg lica, direktno mu se obratite.

Korišćenje podataka

Lični podaci koje kompanija Volvo Cars prikuplja o Vama i vozilu koriste se:

 • da biste dobili proizvode i usluge, da bi se proverilo da li ispunjavate uslove za određene nabavke i usluge i da biste dobili bolje i vrednije ponude;
 • da biste se informisali o poboljšanjima ili promenama u vezi sa našim proizvodima i uslugama, uključujući, bez ograničenja, promene naših uslova i odredbi, kao i naše politike;
 • da biste se informisali o novim proizvodima, uslugama i događajima;
 • da biste dobili podršku i servisne usluge u vezi sa vozilom (servis u garantnom roku, informacije o opozivu itd.);
 • da bi se proizvod dalje razvijao, npr. da bi se poboljšale njegove performanse, kvalitet i bezbednost;
 • da bismo ocenili i poboljšali svoju ponudu i da bismo komunicirali sa kupcima;
 • da bismo zadovoljili zakonske propise.

Kod većine postupaka obrade podataka možete da odaberete opciju kojom nam nećete dozvoliti da koristimo Vaše lične podatke tako što ćete ažurirati svoje željene postavke, prestati da koristite određenu uslugu, poništiti saglasnost za obradu podataka obraćajući se kompaniji Volvo Cars preko adrese navedene u donjem odeljku pod nazivom „Informacije i pristup“ ili primeniti neki drugi način na koji smo Vas uputili. Međutim, ukoliko nije drugačije predviđeno važećim zakonom, možda načelno nećete moći da odaberete opciju da se Vaši lični podaci ne obrađuju:

 • ako se radi o određenim postupcima prikupljanja i dalje obrade podataka koje evidentira vozilo (videti gornji odeljak pod nazivom „Saglasnost“);
 • ako se radi o postupcima koje sprovodimo da bismo Vam poslali važna obaveštenja kao što su promene naših uslova i odredbi, kao i naše politike, ili u slučaju opoziva nekog proizvoda;
 • ako se radi o postupcima koje sprovodimo da bismo zadovoljili svoje zakonske obaveze.

Zadržavanje podataka

Zadržavamo Vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha predviđena ovom politikom ili svrhe o kojima ste informisani.

To znači da ćemo Vaše lične podatke, nakon što nam date saglasnost da ih obrađujemo, zadržavati u skladu sa datom saglasnošću i/ili sve dok tu saglasnost ne poništite. Ako poništite svoju saglasnost, možda ćemo ipak zadržati određene lične podatke tokom perioda koji nam je potreban da bismo zadovoljili svoje zakonske obaveze i odbranili sebe u slučaju pravnih sporova. Ako ne dobijemo Vašu saglasnost za obradu podataka, zadržaćemo podatke samo onoliko dugo koliko je dozvoljeno zakonom.

Kvalitet podataka

Kada obrađujemo Vaše lične podatke, trudimo se da oni budu tačni i ažurni. Brišemo ili ispravljamo netačne ili nepotpune lične podatke. Za više informacija o Vašem pravu na proveru tačnosti Vaših ličnih podataka koje držimo, pogledajte donji odeljak pod nazivom „Informacije i pristup“.

Informacije i pristup

Kao što je navedeno u gornjem odeljku pod nazivom „Obaveštenje“, možemo Vam poslati određene informacije u vezi sa našom obradom Vaših ličnih podataka kada ih prikupimo ili registrujemo.

Jednom godišnje imate pravo da zahtevate i besplatno dobijete informacije (i) o Vašim ličnim podacima koje obrađujemo, (ii) o mestu gde te lične podatke prikupljamo, (iii) o svrsi obrade tih podataka i (iv) o primaocima ili kategorijama primalaca sa kojima te lične podatke delimo. Zahtevi za takve informacije moraju da budu u pismenoj formi i potpisani sa Vaše strane, kao i da sadrže ime, poštansku adresu i, po mogućstvu, Vašu adresu e-pošte. Osim toga, takođe možete da zahtevate da ispravimo, blokiramo ili izbrišemo sve netačne podatke koji se na Vas odnose. Zahteve treba slati na adresu: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, SE-405 31 Gothenburg, Sweden.

Vaše zahteve ćemo obraditi brzo i pravilno. Zahtevi za brisanje ličnih podataka zavise od važećih zakonskih zahteva. Ako važeći zakon predviđa neku administrativnu taksu u vezi sa takvim zahtevom, takva taksa može biti naplaćena od strane kompanije Volvo Cars.

Osim toga, možda ćete moći da pregledate određene lične podatke koje je obezbedio kupac i koje čuva kompanija Volvo Cars i da ispravite ili ažurirate informacije kada se prijavite na MyVolvo nalog.

Bezbednost

Kompanija Volvo Cars se trudi da primenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bi sprečila nehotično ili nezakonito uništavanje Vaših ličnih podataka, njihov nehotičan gubitak ili menjanje, neovlašćeno obelodanjivanje ili pristup, kao i sve druge nezakonite vidove obrade podataka. Cilj nam je da nivo bezbednosti i mere sprovedene u cilju zaštite Vaših ličnih podataka odgovaraju rizicima koje priroda i korišćenje Vaših ličnih podataka predstavljaju.

Obelodanjivanje trećim licima

Volvo Cars može da deli Vaše lične podatke:

 • sa Volvo Cars pravnim licima;
 • sa ovlašćenim Volvo Cars prodavcima i serviserima u cilju distribuiranja ponuda za proizvode i usluge, kao i drugih vidova komunikacije;
 • sa dobavljačima koji pružaju usluge kompaniji Volvo Cars u skladu sa ugovorima o obradi podataka (i u skladu sa zakonom);
 • sa drugim poslovnim partnerima u cilju distribuiranja ponuda za proizvode i usluge, kao i drugih vidova komunikacije, ili u cilju razvoja i istraživanja;
 • u vezi sa prodajom ili prenosom Volvo Cars pravnog lica ili njegovih sredstava;
 • u skladu sa zakonskim zahtevima, npr. u vezi sa istragom državnih organa, sporom ili drugim pravnim procesom ili zahtevom;
 • u slučajevima kada zaista veruje da je obelodanjivanje tih podataka neophodno radi zaštite naših prava, npr. da bi se istražilo moguće kršenje naših uslova i odredbi ili otkrila, sprečila ili obelodanila prevara ili drugi bezbednosni problemi.

Kao rukovalac Vaših ličnih podataka, Volvo Cars pravno lice načelno obelodanjuje Vaše lične podatke trećem licu samo ako je od Vas dobilo saglasnost za tako nešto. Međutim, možemo da delimo Vaše lične podatke sa drugima bez Vaše saglasnosti, osim ako smatramo da je Vaša saglasnost neophodna u pojedinačnom slučaju ili ako se ona ne zahteva prema važećem zakonu, i to u sledećim situacijama:

 • podaci koje evidentira vozilo koji se obrađuju za neke druge svrhe, a ne za obezbeđenje ili razvoj naših proizvoda i usluga ili radi ispunjavanja zakonskih obaveza;
 • prenos Vaših ličnih podataka između Volvo Cars pravnih lica;
 • prenos Vaših ličnih podataka do dobavljača koji interno pružaju usluge kompaniji Volvo Cars;
 • situacije u kojima se obelodanjivanje zahteva zakonom;
 • situacije u kojima je obelodanjivanje potrebno u cilju zadovoljavanja zakonskih interesa kompanije Volvo Cars (npr. da bismo zaštitili svoja zakonska prava kako je gore opisano). 

Prilikom obelodanjivanja Vaših ličnih podataka trećim licima ili između Volvo Cars pravnih lica, ocenjujemo da li takvo obelodanjivanje zahteva dodatne zaštitne mere (npr. da li dolazi do prekograničnog prenosa ličnih podataka).

Obrada podataka u naše ime

Ograničavamo pristup Vašim ličnim podacima na zaposlene u kompaniji Volvo Cars i na njene dobavljače koji treba da obrade ove informacije u naše ime i od kojih se ugovorom zahteva da Vaši lični podaci ostanu bezbedni i poverljivi. Cilj nam je da odaberemo opciju usluge za obradu podataka koja na najbolji način čuva integritet Vaših ličnih podataka u odnosu na sva treća lica.

Marketing

Nećemo prodavati ili razmenjivati Vaše lične podatke sa trećim licima osim ako nam ne date saglasnost za tako nešto.

Nećemo deliti Vaše lične podatke sa trećim licima za njihove marketinške svrhe, osim ako nam ne date saglasnost za takvo obelodanjivanje. Ako nam date takvu saglasnost i ako želite da treće lice prestane da Vam šalje marketinške materijale, direktno mu se obratite.

Možda ćemo Vam slati informacije o novim proizvodima, uslugama, događajima i sličnim marketinškim aktivnostima. Ako više ne želite da dobijate određeni e-bilten ili želite da prekinete slične vidove komunikacije, postupite prema uputstvima za određene vidove komunikacije. Osim toga, možda ćete upotrebiti MyVolvo nalog da biste prekinuli određene vidove komunikacije sa kompanijom Volvo Cars i promenili prethodno prijavljene željene postavke.

Veb-sajt i kolačići

Svaki Volvo Cars veb-sajt otvoren za naše kupce sadrži izjavu o privatnosti i informacije o kolačićima koje koristimo. U određenim državama postoji i mrežna procedura za prihvatanje ili odbijanje kolačića. Potražite dodatne informacije o kolačićima koje koristimo na adresi http://www.volvocars.com/rs/v/legal/cookies.

Predlažemo Vam da pregledate i razmotrite važeće izjave i informacije kada posetite naše veb-sajtove.

Izmene

Volvo Cars zadržava pravo da izmeni ovu politiku s vremena na vreme. Datum poslednje izmene je naveden na kraju ovog dokumenta. Ako na bilo koji način izmenimo ovu politiku i način na koji koristimo Vaše lične podatke, obezbedićemo Vam ažuriranu verziju ove politike.