Privatësia juaj

Kur ju vizitoni faqen tonë të internetit, ne përdorim "cookies" për t'u siguruar që ju të merrni përvojën më të mirë në faqen tonë të internetit. Këto "cookies" mund të jenë për ju, preferencat tuaja ose pajisjen tuaj. Ky informacion zakonisht nuk ju identifikon juve direkt, por mund t'ju ofrojë një përvojë më të personalizuar në internet. Meqenëse ne e respektojmë të drejtën tuaj për privatësinë, ju mund të zgjidhni që të mos i lejoni disa lloje "cookies". Klikoni mbi titujt e kategorive të ndryshme për të mësuar më shumë rreth tyre dhe për të ndryshuar cilësimet tona të paracaktuara. Megjithatë, bllokimi i disa prej llojeve të "cookies" mund të ndikojë në përvojën tuaj në faqen e internetit dhe shërbimet që ne mund të ofrojmë.

Neve na duhet të përdorim një "cookie" për të ruajtur zgjedhjet që keni bërë te menaxheri i privatësisë për "cookies". Kjo ka disa pasoja:

• Nëse i fshini të gjithë "cookies", do t'ju duhet të përditësoni përsëri preferencat tuaja për ne.

• Nëse përdorni një pajisje ose shfletues tjetër, do t'ju duhet të na tregoni përsëri preferencat tuaja.

Ndrysho cilësimet e cookie


Njoftimi i informimit – www.volvocars.com

Kontrolluesi

Volvo Car Corporation, një subjekt juridik suedez me numër regjistrimi të shoqërisë 556074-3089 dhe adresë në Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden, në vijim referuar si “Volvo”, “ne”, “neve”, në cilësinë e kontrolluesit i përpunon të dhënat tuaja personale siç përshkruhet më tej më poshtë.

Qëllimi dhe baza ligjore për përpunimin

Kur vizitoni faqen(t) tona të internetit ne mbledhim dhe përpunojmë numrin e IP-së dhe informacionin për shfletimin tuaj në faqen tonë të internetit. Qëllimi i përpunimit nga ana jonë është të identifikojmë nëse jeni vizitor që ktheheni në faqen tonë, të analizojmë sjelljen e vizitorëve në faqen tonë me qëllim përmirësimin e komunikimit dhe strukturës së faqeve tona të internetit, si dhe për të krijuar një profil të interesave tuaja, për të pasur mundësinë që t'ju paraqesim reklamat e duhura për produktet dhe shërbimet tona edhe në faqe të tjera interneti. Kur është e mundur, ne kombinojmë gjithashtu të dhënat e sjelljes tuaj online në internet me të dhënat personale që ndoshta na keni ofruar më parë.

Baza ligjore për përpunimin nga ana jonë të të dhënave tuaja personale në mënyrën e përshkruar më lart është se ky përpunim është i nevojshëm për qëllimet e interesit tonë legjitim, me përjashtim të përpunimit kur ne kombinojmë të dhënat e sjelljes tuaj në internet me të dhënat personale që na keni ofruar më parë, për të cilin ne marrim për bazë pëlqimin tuaj. Keni të drejtë ta tërhiqni miratimin tuaj në çdo kohë, duke drejtuar një kërkesë për tërheqjen e miratimit tek Ekipi menaxhues i biznesit. Keni gjithashtu të drejtë të refuzoni përdorimin nga ne të këtyre cookies duke klikuar lidhjen "ndrysho cilësimet e cookies", që gjendet brenda pjesës “Privatësia juaj” në fillim të kësaj faqeje. Zgjidhni kategorinë e cookies të "Analitika e avancuar" dhe caktojini ato si joaktive. Nëse dëshironi të na kontaktoni rreth këtyre të dhënave ose të dhënave të tjera personale që mund të përpunojmë për ju, ju lutemi t'i referoheni pjesës "Të drejtat tuaja dhe të dhënat e kontaktit" më poshtë.

Ne i përpunojmë të dhënat e vendndodhjes suaj gjeografike për t'u siguruar që të mund t'ju ofrojmë shërbimet ose përfaqësinë më pranë vendndodhjes suaj aktuale. Ky funksionalitet do të përdoret në të gjithë faqen tonë të internetit. Miratimi për këtë merret nëpërmjet shfletuesit tuaj dhe mund të rregullohet brenda cilësimeve të shfletuesit.

Përhapja / Marrësit e të dhënave tuaja personale

Të dhënat tuaja u komunikohen dhe përpunohen nga filialet tona dhe nga partnerët e biznesit për qëllimet e mësipërme.

Koha e ruajtjes

Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale për deri në dy (2) vjet pas vizitës suaj të fundit në faqen tonë të internetit.

Të drejtat tuaja dhe të dhënat e kontaktit

Për më shumë informacion mbi të drejtat tuaja lidhur me përpunimin e të dhënave tuaja personale nga ana jonë, si dhe për detajet e kontaktit për informacione të tjera dhe ankesa dhe për të dhënat e kontaktit të Oficerit tonë për Mbrojtjen e të Dhënave, vizitoni www.volvocars.com/intl/support/privacy.