Njoftim ligjor

Kur përdoret më poshtë, "Volvo Cars" do të thotë Korporata Volvo Car, një ose disa entitete brenda grupit Volvo Car ose grupi Volvo Car në tërësi, sipas rastit.

Nuk ka garanci etj. Megjithëse kemi marrë të gjitha masat e arsyeshme për të siguruar saktësinë e informacionit në këtë ueb faqe ("Faqja"), ajo ofrohet "ashtu siç është". Në asnjë rast, Volvo Cars nuk do të mbajë përgjegjësi para asnjë pale për ndonjë lloj dëmtimi të drejtpërdrejtë, indirekt, pasues ose të ndonjë lloji tjetër lidhur me përdorimin e Faqes ose të ndonjë ueb faqeje të lidhur me hiperlidhje, duke përfshirë, pa kufizime, humbjen e fitimeve, ndërprerjet e biznesit, humbjen e programeve dhe të dhënave etj., edhe në qoftë se Volvo Cars është paralajmëruar për mundësinë e dëmtimeve të tilla.

Çdo garanci në Faqe lidhur me produktet ose shërbimet e Volvo Cars që ju i blini ose përdorni do të jenë subjekt i kushteve dhe termave të rënë dakord në kontratë për produkte ose shërbime të tilla.

Informacioni në Faqe mund të përmbajë pasaktësi teknike ose gabime tipografike. Informacioni i përmbajtur në Faqe mund të ndryshojë në çdo kohë pa njoftim paraprak. Ju lutemi vini re se Volvo Cars rezervon të drejtën të bëjë në çdo kohë ndryshime në produktet dhe shërbimet e veta, duke përfshirë edhe çmimet e tyre.

Informacioni në Faqe mund të përmbajë referenca për produktet dhe shërbimet e Volvo Cars, të cilat nuk janë shpallur ose janë në dispozicion në vendin tuaj. Referenca të tilla nuk nënkuptojnë që Volvo Cars synon të shpall ose të vërë në dispozicion këto produkte dhe shërbime në vendin tuaj. Gjithashtu, ju lutemi të vini re se disa produkte dhe shërbime mund të jenë të disponueshme vetëm me kosto shtesë dhe se disa nga informatat në Faqe mund të mos jenë të sakta për shkak të ndryshimeve në produkt që kanë ndodhur pas lëshimit ose përditësimit të fundit të Faqes. Ju lutemi të kontaktoni tregtarin tuaj Volvo Cars për detaje të plota lidhur me produktet dhe shërbimet që janë në dispozicion për ju.

Softueri specifik i disponueshëm në Faqe

Çdo softuer që mund të shkarkohet nga faqja ("Softueri") është vepra me të drejtë autori të Volvo Cars dhe/ose licensuesve të saj. Përdorimi i Softuerit rregullohet nga kushtet e marrëveshjes së licencës së përdoruesit të fundit, e cila shoqëron ose është përfshirë në Program ("Marrëveshja e Licencës"). Përveç rastit kur rezulton ndryshe nga Marrëveshja e Licencës, Softueri mund të shkarkohet vetëm për përdorim nga përdoruesit e fundit. Përveç rastit kur rezulton ndryshe nga Marrëveshja e Licencës, Softueri mund të përdoret vetëm për qëllimin për të cilin Softueri është vënë në dispozicion. Çdo riprodhim ose rishpërndarje e Softuerit që nuk është në pajtim me Marrëveshjen e Licencës ndalohet shprehimisht dhe mund të rezultojë në ndëshkime civile dhe penale.

Programi është i garantuar vetëm sipas kushteve të Licencës marrëveshje, në qoftë se është i garantuar në përgjithësi. Me përjashtim të garancive të përmbajtura në Marrëveshjen e Licencës, Volvo Cars hedh poshtë të gjitha garancitë lidhur me Programin, duke përfshirë të gjitha garancitë dhe kushtet e nënkuptuara të tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, titullit dhe mos-shkeljes.