Versioni i artikullit 2022.234.0

Njoftimi për privatësinë – Anketat e klientëve

Ky dokument përshkruan sesi Volvo Cars (sipas përkufizimit më poshtë) përpunon të dhënat tuaja personale kur përfshiheni në një nga anketat tona për klientët (në vijim referuar si "anketa e klientëve").

Më poshtë do të gjeni:

1. Kush jemi

Entet që janë bashkërisht përgjegjëse për përpunimin e të dhënave personale në lidhje me anketat e klientëve janë Volvo Car Corporation, me zyrë qendrore të regjistruar në adresën Assar Gabrielssons Väg, 40531 Gothenburg, Sweden, me numër regjistrimi të kompanisë 556074-3089, dhe VCAG d.o.o. Podgorica, me zyrë qendrore të regjistruar në adresën Bul.Dr.Ibrahima Koristovića BB, Podgorica, me numër regjistrimi të kompanisë 03237656, në vijim referuar si “Volvo Cars”, “ne” ose “neve”.

2. Çfarë të dhënash personale mbledhim dhe përse

Kur ju ndërveproni me anketën tonë të klientëve, ne përpunojmë kategoritë e mëposhtme të të dhënave për ju:

 • Identifikuesit, si për shembull, emri, adresa e emailit, numri i telefonit, përshëndetja, mosha, gjinia, kodi postar dhe qyteti. Ne i përpunojmë këto të dhëna për t'ju dërguar anketën e klientëve dhe për të vlerësuar performancën e klientëve sipas ndarjes. Të dhënat përpunohen në bazë të interesit tonë legjitim për të përmirësuar qëllimin e biznesit dhe përvojën e klientëve me të cilën lidhen përgjigjet tuaja në anketë (neni 6, pika 1, germa "f" e GDPR-së).
 • Të dhënat e automjetit tuaj, si për shembull, tipi i mjetit, numri i identifikimit të automjetit (VIN) dhe numri i regjistrimit (REG). Ne i përpunojmë këto të dhëna në bazë të interesit tonë legjitim për të vlerësuar fushën e veprimit dhe performancën e garancisë (neni 6, pika 1, germa "f" e GDPR-së).
 • Lloji i kontratës, numri i abonimit, marrëdhënia me automjetin (data e fillimit dhe mbarimit të llojit të kontratës/shitjes). Ne i përpunojmë këto të dhëna për t'ju dërguar anketën e klientëve dhe për të vlerësuar performancën e klientëve sipas ndarjes, duke na mundësuar të përmirësojmë operacionet e përgjithshme të biznesit dhe përvojën e klientëve. Të dhënat përpunohen në bazë të interesit tonë legjitim për të përmirësuar qëllimin e biznesit dhe përvojën e klientëve me të cilën lidhen përgjigjet tuaja në anketë (neni 6, pika 1, germa "f" e GDPR-së).
 • Normat e hapjes/klikimeve. Ne i përpunojmë këto të dhëna për analiza statistikore dhe për matje të shtrirjes, si dhe për të kuptuar interesat e klientëve tanë. Për këtë analizë, ftesat me email përmbajnë të ashtuquajturit sinjalizues të uebit ose pikselë gjurmues që shfaqin skedarë imazhi me një piksel, të cilët matin nëse emailet janë hapur dhe nëse ka pasur klikime që çojnë në faqen tonë të internetit. Të dhënat përpunohen në bazë të interesit tonë legjitim për të kuptuar performancën e përgjithshme të anketës dhe ndërveprimin në anketë (neni 6, pika 1, germa "f" e GDPR-së). Nëse nuk dëshironi që kjo matje të kryhet, mund të konfiguroni programin e emailit që të mos shkarkojë automatikisht figurat/median.

3. Për sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja

Përgjigjet tuaja të reagimit në anketë ruhen për deri në pesë (5) vjet nga koha që dërgoni përgjigjen tuaj, kohë pas së cilës ato kthehen në anonime.

Për t'i ruajtur të sigurta përgjigjet tuaja, ftesa për komentet tuaja ju ofron një pyetësor të individualizuar që askush tjetër nuk mund ta aksesojë. Faqja e internetit e anketës dhe ambientet tona të ruajtjes së të dhënave kanë masa sigurie ekzistuese që ofrojnë mbrojtje kundër humbjes, keqpërdorimit dhe modifikimit të informacionit nën kontrollin tonë.

Vetëm disa punonjës kanë akses në informacionin personal që ju na jepni. Ata kanë akses vetëm për qëllimet e trajtimit të shitjeve, të analizës së të dhënave dhe të kontrollit të cilësisë.

4. Me kë i ndajmë të dhënat tuaja personale

Ne i ndajmë të dhënat tuaja personale me kategoritë e mëposhtme të palëve të treta, sipas nevojës për dijeni:

 • Përpunuesit tanë që mbështetin aktivitetin tonë në përgjithësi, si për shembull ofruesit e zgjidhjeve IT;
 • Përpunuesit tanë që mbështetin dërgimin e anketave të klientëve, të cilët kanë kufizime kontraktuale në kapacitetin e tyre për t'i përdorur të dhënat tuaja personale për ndonjë qëllim tjetër përveçse për të ofruar shërbimet për ne, në pajtim me çdo marrëveshje ekzistuese të lidhur për përpunimin e të dhënave:
  • Medallia, Inc (BE, Shtetet e Bashkuara) – Menaxhimi i përvojës së klientëve.

Të dhënat tuaja personale zbulohen për dhe përpunohen nga shitësi me pakicë i zgjedhur nga ju (nëse zbatohet) dhe kompanitë brenda të njëjtit grup kompanish si Volvo Cars. Për sa i përket kompanive brenda të njëjtit grup kompanish si Volvo Cars që ndodhen jashtë ZEE-së, ne i transferojmë të dhënat tuaja personale me bazën e klauzolave kontraktuale standarde të miratuara nga Komisioni Evropian.

5. Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave që ne kryejmë

Sipas GDPR-së, ju keni të drejta ligjore specifike në lidhje me të dhënat personale që ne përpunojmë për ju. Ato shpjegohen shkurtimisht në vijim dhe ju mund t'i ushtroni ato duke plotësuar formularin e posaçëm që tregohet më poshtë.

 1. E drejta për të tërhequr pëlqimin: Kur ju keni dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale, ju mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo moment me efekt për të ardhmen.
 2. E drejta për akses në të dhënat personale: Ju mund të kërkoni nga ne informacion lidhur me të dhënat personale që mbajmë rreth jush. Ne do t'ju japim një kopje të të dhënave personale pas kërkesës. Nëse kërkoni kopje të tjera të të dhënave personale, ne mund t'ju faturojmë me një tarifë të arsyeshme mbi bazën e kostove administrative. Ju keni të drejtën e informimit mbi masat mbrojtëse për transferimin e të dhënave tuaja personale drejt një shteti që ndodhet jashtë BE-së dhe ZEE-së, nëse kërkoni që të konfirmojnë nëse ne përpunojmë ose jo të dhënat tuaja personale dhe nëse i transferojmë të dhënat tuaja personale drejt një shteti që ndodhet jashtë BE-së dhe ZEE-së.
 3. E drejta për korrigjim: Ju mund të na kërkoni korrigjimin e të dhënave personale të pasakta ose të paplota lidhur me ju. Ne bëjmë përpjekje të arsyeshme që t'i mbajmë të sakta, të plota, aktuale dhe të vlefshme të dhënat personale që zotërojmë apo që i kemi në kontroll dhe që përdoren në mënyrë të vazhdueshme, duke u bazuar në informacionin më të fundit që kemi në dispozicion.
 4. E drejta për kufizim të përpunimit: Ju mund të na kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale, nëse:
  1. ju kundërshtoni saktësinë e të dhënave personale, për periudhën që na nevojitet për të verifikuar saktësinë,
  2. përpunimi është i paligjshëm dhe ju kërkoni kufizimin e përpunimit dhe jo fshirjen e të dhënave tuaja personale,
  3. neve nuk na nevojiten më të dhënat tuaja personale për qëllimin e përpunimit, por ju i kërkoni ato për përcaktimin, ushtrimin apo mbrojtjen ndaj padive ligjore, ose
  4. ju kundërshtoni përpunimin ndërkohë që ne verifikojmë nëse arsyet tona të ligjshme tejkalojnë arsyet tuaja.
 5. E drejta për bartjen e të dhënave: Ju keni të drejtën të merrni të dhënat personale që na keni ofruar dhe, kur është teknikisht e mundshme, të kërkoni që ne t'i transferojmë të dhënat tuaja personale (që na keni dhënë) te një kompani tjetër, nëse:
  1. ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale me mjete të automatizuara;
  2. ne e bazojmë përpunimin e të dhënave personale mbi pëlqimin tuaj apo përpunimi nga i të dhënave tuaja personale nevojitet për ekzekutimin ose përmbushjen e një kontrate në të cilën ju jeni palë;
  3. të dhënat tuaja personale na janë dhënë nga vetë ju; dhe
  4. e drejta juaj për bartjen e të dhënave nuk cenon të drejtat dhe liritë e personave të tjerë.
  Ju keni të drejtën t'i merrni të dhënat tuaja personale në një format të strukturuar, të përdorshëm gjerësisht dhe të lexueshëm nga pajisjet kompjuterike. E drejta juaj për të marrë të dhënat tuaja personale nuk duhet të cenojë të drejtat dhe liritë e personave të tjerë. E drejta juaj që ne t'i transferojmë të dhënat tuaja personale te një kompani tjetër është një e drejtë që ushtrohet nëse ky transferim është teknikisht i realizueshëm.
 6. E drejta për fshirjen: Ju keni të drejtë që të na kërkoni të fshijmë të dhënat personale që ne përpunojmë rreth jush. Ne jemi të detyruar ta respektojmë këtë kërkesë nëse ne përpunojmë të dhënat tuaja personale, përveç rastit kur përpunimi është i nevojshëm:
  1. për ushtrimin e së drejtës së lirisë së shprehjes dhe informimit;
  2. për pajtueshmërinë me një detyrim ligjor që kërkon përpunimin sipas ligjit të Unionit ose të shtetit anëtar, të cilit ne i nënshtrohemi;
  3. për qëllimet e arkivimit për interesin publik, qëllimet e kërkimeve shkencore ose historike apo për qëllime statistikore; ose
  4. për përcaktimin, ushtrimin ose mbrojtjen ndaj padive ligjore.
 7. E drejta për të kundërshtuar: Ju mund të kundërshtoni, në çdo kohë, përpunimin e të dhënave tuaja personale si rezultat i situatës suaj të veçantë, me kushtin që përpunimi të mos jetë i bazuar në pëlqimin tuaj, por në interesat tona legjitime apo në interesat e një pale të tretë. Në këtë rast ne nuk do t'i përpunojmë më tej të dhënat tuaja personale, përveç rastit kur demonstrojmë arsye të ligjshme detyruese dhe një interes më të lartë për përpunimin ose për përcaktimin, ushtrimin apo mbrojtjen ndaj padive ligjore. Në se ju kundërshtoni përpunimin, ju lutemi të specifikoni nëse dëshironi edhe fshirjen e të dhënave personale, sepse në të kundërt ne vetëm do ta kufizojmë atë. Ju keni gjithashtu të drejtën të kundërshtoni në çdo kohë, pavarësisht arsyes, përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllimet e marketingut të drejtpërdrejtë (që përfshin profilizimin deri në atë pikë që lidhet me këtë marketing të drejtpërdrejtë), nëse ky përpunim është bazuar në interesin tonë legjitim. Nëse marketingu është bazuar në pëlqimin tuaj, ju mund ta tërhiqni pëlqimin e dhënë (shih më lart).
 8. E drejta për t'u ankuar: Ju mund të depozitoni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës lokal për mbrojtjen e të dhënave ose pranë çdo autoriteti tjetër për mbrojtjen e të dhënave në Bashkimin Evropian. Megjithatë, do ta vlerësonim nëse na kontaktoni neve në fillim si përpjekje për të zgjidhur problemin tuaj – të dhënat tona të kontaktit mund t'i gjeni më poshtë.

Ju mund t'i ushtroni të drejtat tuaja kundrejt nesh duke plotësuar këtë formular, i cili do të na ndihmojë ta trajtojmë kërkesën tuaj në mënyrën e duhur. Formulari online përmban informacionin që na nevojitet për të verifikuar identitetin tuaj dhe për të shqyrtuar kërkesën tuaj. Për kërkesat e dërguara përmes telefonit apo me email, ju duhet të na jepni informacion të mjaftueshëm që na lejon të verifikojmë në mënyrë të arsyeshme që ju jeni personi të dhënat personale të të cilit ne kemi mbledhur, si dhe ta përshkruani kërkesën tuaj me hollësi të mjaftueshme që na lejon ta vlerësojmë si duhet kërkesën tuaj dhe t'i përgjigjemi asaj. Nëse ne nuk jemi në gjendje ta verifikojmë identitetin tuaj për kërkesat për akses dhe për fshirje me informacionin e ofruar, ne mund t'ju kërkojmë pjesë shtesë të informacioneve.

Ju mund t'i ushtroni këto të drejta në lidhje me të gjithë kontrolluesit e përbashkët të përmendur në këtë njoftim.

6. Të dhënat e kontaktit

Për të ushtruar të drejtat tuaja, ju lutemi përdorni formularin në internet të përmendur më lart. Nëse keni pyetje të tjera lidhur me temën e mbrojtjes së të dhënave personale, mund të kontaktoni direkt me Vcag d.o.o. që përcaktohet si kontrollues i përbashkët në këtë njoftim për privatësinë, në të dhënat e kontaktit të treguara këtu: https://www.volvocars.com/al.

Mund të kontaktoni gjithashtu me personin e autorizuar për mbrojtjen e të dhënave të Volvo Car Corporation, si më poshtë:

Kompania: Volvo Car Corporation

Adresa postare: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

Email: globdpo@volvocars.com

7. Ndryshimet në njoftimin tonë për privatësinë

Ne rezervojmë të drejtën që, sipas gjykimit tonë, të modifikojmë rregulloret tona për privatësinë dhe të përditësojmë e bëjmë ndryshime në çdo kohë në këtë njoftim për privatësinë. Për këtë arsye, ne shtyjmë që t'i referoheni këtij njoftimi për privatësinë në mënyrë të vazhdueshme. Ky njoftim për privatësinë është aktual në datën që shfaqet në krye të dokumentit. Ne do t'i trajtojmë të dhënat tuaja personale në një mënyrë konsistente me njoftimin për privatësinë sipas të cilit ato janë mbledhur, përveç rastit kur kemi pëlqimin tuaj për t'i trajtuar ato ndryshe.