1983 - 1993

240

За моделите од 1983 година амблемот на задната страна на сите 240 модели веќе не беше 242, 244 или 245. Знакот беше само 240 како дел од новата стратегија за означување. А всушност повеќето луѓе продолжија да ги нарекуваат нивните автомобили 244 или 245.Оваа промена не значеше било големи модификации на автомобилите.За повеќе информации ве молиме погледнете ги соодветните модели; 242, 244 или 245.