Верзија на артиклот 2021.186.0

Известување за приватност – апликација Volvo Cars

Важи од:

Објавено на:

Овој документ опишува како Volvo Cars (како што е дефинирано подолу), а понекогаш и други правни лица, ги обработуваат вашите лични податоци кога ја користите мобилната апликација на Volvo Cars (понатаму во текстот „Апликација Volvo Cars"), што овозможува да бидете поврзани со вашето возило Volvo.

Апликацијата од Volvo Cars има неколку различни функционалности, за кои се потребни различни типови на обработка на лични податоци, како што ќе објасниме подолу. Во зависност од пазарот и типот на претплата што го имате, овие функционалности може да се групираат на следниов начин:

 • Услугите на Volvo Cars – меѓу кои спаѓаат аспекти што се наведени во деловите 2.1 (Услуги за возилото од далечина на Volvo Cars), 2.2 (Дневник на возење), 2.3 (функционалноста за Споделување на автомобил со гостин), 2.4 (Анализа на апликацијата), 2.5 (Истражување и развој), 2.6 (Вашата претплата за апликацијата од Volvo Cars) подолу.

Подолу може да најдете:

 1. Кој е одговорен за обработката на вашите лични податоци;
 2. Кои лични податоци се собрани, зошто и колку време;
 3. Како се споделуваат вашите лични податоци;
 4. Вашите права во врска со обработката на личните податоци;
 5. Информации за контакт; и
 6. Промени на нашето Известување за приватност.

1. Кој е одговорен за обработката на вашите лични податоци

Одговорноста за обработката на вашите лични податоци во апликацијата од Volvo Cars е поделена како што е наведено подолу:

 • Ентитетот што е одговорен за главната обработка на личните податоци во врска со услугите за возилото од далечина на Volvo Cars, дневникот на возење, функционалноста за споделување на автомобилот со гостин, анализа на апликацијата, како и за истражување и развој, е Volvo Car Corporation, со седиште на Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden, со регистрациски број на компанијата 556074-3089, понатаму во текстот „Volvo Cars".

2. Кои лични податоци се собрани, зошто и колку време

Како што е наведено претходно, апликацијата од Volvo Cars доаѓа со повеќе различни функции во зависност од моделот на автомобилот и вашиот пазар – некои од функциите што се опишани подолу може да не се однесуваат на вас.

2.1. Услуги за возилото од далечина на Volvo Cars

Собираме идентификатори (како што се името и презимето, телефонскиот број, Volvo ID (адресата на е-пошта), идентификацискиот број на возилото – „VIN", единствениот идентификатор на уредот и токенот за автоматски пораки) и историјата на купувања (периодот на сопственост, услуги со претплата на кои сте регистрирани и моделот и годината на производство на возилото и соодветните спецификации за возилото).

Ги користиме овие информации за да ви обезбедиме услугите за возилото од далечина на Volvo Cars, како што се способноста за контрола на вашето возило од далечина (на пример, претклиматизација, отклучување/заклучување на вратите, далечинско стартување/исклучување на моторот, моменталната надворешна температура, прием на известувања од алармот против кражба), проверката на статусот на возилото (на пример, нивото на гориво, нивоата на течноста за миење на ветробранот, нивоата на течноста за сопирачките, статусот на бравите на вратите, предупредувања за притисок во гумите или одржување, статусот на батеријата или други показатели за статусот на возилото).

Исто така, ги користиме овие информации за да испраќаме автоматски известувања во рамките на апликацијата Volvo Cars во врска со потсетниците за претстојното одржување и сервисирање за вашето возило. За хибридни и целосно електрични автомобили, ја чуваме локацијата за полнење за да може да ви понудиме практичен начин за да го планирате полнење. Ги собираме информациите за локацијата на возилото како и, ако го дозволите тоа, локацијата на вашиот мобилен уред, за да ги користите функционалностите за карти во апликацијата од Volvo Cars, како и за да ви ја покажеме вашата позиција во однос на вашето Volvo на картата.

Секогаш кога од вас не се бара конкретно дали се согласувате со обработката на некои податоци, причината за нашата обработка на овие податоци е за да го спроведеме нашиот договор со вас (Член 6.1. (б) од GDPR).

Ако, преку поставките за мобилниот телефон, ни дозволите пристап до податоците за локацијата, календарите и контактите, ќе ги обработиме овие податоци за да ви обезбедиме лесен начин за да испратите локација на точка од интерес од вашиот телефон до автомобилот врз основа на списокот на контакти, настаните од календарот или резултатите од пребарувањата. Законската основа за оваа обработка е вашата согласност (Член 6.1.(а) GDPR).

Кога вашата претплата за Volvo Cars ќе заврши, деталите во врска со оваа услуга, вклучувајќи ги вашите лични информации, ќе се избришат по деведесет (90) дена. Имајте предвид дека претплатата за Volvo Cars го следи автомобилот и затоа ако има промена на сопственоста, вие како продавач сте одговорни да го прекинете поврзувањето помеѓу вашиот автомобил и апликацијата и да ви се избришат податоците. Ова важи и за регистрираниот главен возач во случај на изнајмување на возилото. Следете ја оваа врска за да добиете упатства.

2.2. Дневник на возење

Апликацијата од Volvo Cars ви овозможува да изберете да го евидентирате вашиот дневник на возење. Ова може да ви биде корисно, на пример, ако наплаќате за поминатите километри. Дневникот на возење мора да го активирате вие, во спротивно ќе остане неактивен и податоците не се собираат.

Ако го активирате дневникот на возење, ги собираме вашите идентификатори (како што се името и презимето, телефонскиот број, адресата на е-пошта и VIN) и автоматски ги собираме информациите за локацијата на возилото преку телематиката за возилото (почеток и крај или постојано во зависност од типот на автомобилот како што е опишано подолу), за да се идентификува секое патување вклучувајќи ги информациите во врска со патувањето (време, растојание, потрошувачка на гориво и/или електрична енергија, создавање електрична енергија за хибридно возило) и поминатите километри. За автомобили со бензински и дизел мотори, дневникот на возење ги содржи само почетните и крајните позиции за секој циклус на возење. Сепак, ако имате хибриден/Twin Engine, дневникот на возење ги содржи и информациите за вашите маршрути.

Ги обработуваме овие податоци врз основа на вашата согласност (член 6.1.(а) GDPR).

По правило, податоците од дневникот на возење се чуваат 100 дена. Во специјални ситуации, како што се автомобили што ги користат придобивките од враќањето на средства за дополнување, податоците од дневникот на возење се чуваат 500 дена.

Може да го деактивирате дневникот на возење во секое време и во овој случај, податоците нема да се собираат повеќе. Сепак, ова не го активира автоматски бришењето на претходно собраните информации.

2.3. Функционалност за споделување на автомобил со гостин

Кога ја користите функционалноста за споделување на автомобилот со гостин што е достапна преку апликацијата од Volvo Cars, Volvo Cars ги обработува следниве лични податоци:

 1. Вашиот Volvo ID и Volvo ID од гостинот – за идентификација и за да ви овозможиме да ги зачувате посебно вашите индивидуални поставки.
 2. Вашиот мобилен телефонски број и мобилниот телефонски број од гостинот – за испраќање покани до гости преку SMS.
 3. Моделот на автомобилот, годината на моделот, бојата, регистарската табличка и локацијата на автомобилот за да му олесниме на гостинот да го најде автомобилот.
 4. Статусот на бравите на вратите од автомобилот за да го отвориме и заклучиме автомобилот и да бидеме сигурни дека автомобилот е заклучен по користењето.
 5. Податоците од дневникот на возење на патувањата (ако е овозможен) од гостинот се достапни за гостинот и за главниот возач, а сите податоци од дневникот на возење за автомобилот се достапни само за главниот возач.

Законската основа за обработката на вашите податоци е вашиот договор со нас (Член 6.1. (б) од GDPR), а законската основа за обработката на податоците од гостинот е нашиот легитимен интерес (Член 6.1. (ѓ) од GDPR) за да ви ја овозможиме придобивката за функционалноста за споделување на автомобилот.

Ќе ги задржиме овие лични податоци 1) додека главниот возач не го отстрани гостинот, 2) според правилата за задржување на дневникот на возење или 3) додека не заврши претплатата, што и да настапи прво.

2.4. Анализи за апликацијата

Мериме како се користи нашата апликација за да го разбереме подобро однесувањето на корисниците и да ги подобриме користењето и веродостојноста на апликацијата, како и за да добиеме информации за тоа како се користат услугите и да го подобриме вашето искуство со овие услуги. Го правиме тоа со користење на Google Analytics (во ограничен режим) и ги обработуваме ID на уредот, ИП-адресата на уредот (што се псевдонимизира веднаш по собирањето), Volvo ID и статусот на поврзување на возилото.

Законската основа за обработката на податоците е нашиот легитимен интерес (Член 6.1. (ѓ) од GDPR) за да се подобри користењето и искуството со нашата апликација и нашите услуги.

Овие податоци ќе се чуваат четиринаесет (14) месеци од собирањето.

2.5. Истражување и развој

За потребите на истражување и развој за подобро да разбереме како да ги подобриме нашите производи и услуги и какви нови да развиеме, користиме пристап врз основа на податоци и ги користиме податоците за возилото (како што е VIN), производот (како што е апликацијата од Volvo Cars и користењето на услугите), корисникот (како што е Volvo ID) и продажбата (како што е продавачот или сервисерот) за да донесеме соодветни одлуки за насоката на развојот на нашите производи и услуги. Обработката опфаќа голем опсег на анализа, моделирање и истражување, а тоа го вршат нашите аналитичари и научници за податоци.

Законската основа за оваа обработка е нашиот легитимен интерес ((Член 6.1.(ѓ) GDPR). Таму каде што е можно, ги ограничуваме анализите на анонимизирани или псевдонимизирани податоци. Обработката не вклучува никаква автоматска одлука во врска со вас.

Ги задржуваме овие податоци десет (10) години.

2.6. Вашата претплата за апликацијата од Volvo Cars

Ако имате претплата за услугите за возилото од далечина на Volvo Cars, ќе добиете можност да ја обновите оваа услуга во апликацијата од Volvo Cars. Кога го правите тоа, како и за да управувате со вашата претплата, ги обработуваме вашите идентификатори (како што се името и презимето, телефонскиот број, адресата на е-пошта и VIN) и статусот на купувањето и историјата. Намената на нашата обработка е за да се спроведе и да се следи вашето купување (од купување од испорака) вклучувајќи ги сите неопходни контакти со властите за официјално известување, спроведување на вашето барање за поврзани услуги, дополнителни информации за испорака и за да се достават ажурирања во врска услугите што ги купувате. Користиме друг давател на услуга за плаќање за да ги обработиме вашите плаќања и тоа е посебна обработка на вашите лични податоци од нивна страна; може да прочитате повеќе за практиките на нашиот давател обработувач на плаќања во врска со приватноста во делот 3 подолу.

Законската основа за нашата обработка на вашите лични податоци е дека оваа обработка е неопходна за спроведување на нашиот договор (Член 6.1. (б) од GDPR) со вас.

Ќе ги задржиме вашите лични податоци деведесет (90) дена по изминувањето на вашата претплата за Volvo Cars за да овозможиме продолжување на услугата ако изберете да се претплатите повторно. Дополнително, ќе ги архивираме податоците во врска со вашето купување десет (10) години за да ги почитуваме законите за сметководство и финансиско известување – ова е законска обврска (Член 6.1. (в) од GDPR).

3. Како се споделуваат вашите лични податоци

Обработката што е наведена погоре од страна на Volvo Car Corporation опфаќа обработка на вашите лични податоци со следниве категории на други лица, во која се вклучени само тие што треба да бидат вклучени:

Обработка од страна на обработувачи

Нашите категории на обработувачи што ја поддржуваат работата на апликацијата од Volvo Cars се:

 • давател на услуга за поврзување на облакот;
 • чување на податоците;
 • автоматски известувања;
 • дистрибуција на е-пораки;
 • функционалност за разговор и управување со грижа за корисници;
 • избрани продавачи на Volvo Car за дигитално закажување услуга и Volvo Valet; и
 • давател на услуги за управување со претплати.

Тие се ограничени со договор за нивната способност за користење на вашите лични податоци за каква било причина освен за да ни обезбедат услуги во согласност со секој важечки договор за обработка на податоците. Во некои од овие ситуации, користењето на обработувачи вклучува ограничени преноси на лични податоци надвор од Европската Унија. Презедовме мерки на претпазливост за да обезбедиме дека таквите преноси се ограничени само на тоа што е неопходно и дека се опфатени само податоци што не можат директно да ве идентификуваат вас и затоа претставуваат многу мал ризик за неовластено откривање.

Споделување со други членки на групацијата Volvo Car

Податоците што се наведени во деловите 2.5 и 2.6 погоре се споделуваат со нашата компанија за национална продажба во земјата од каде што потекнуваат податоците за следниве намени:

 • Оценување на резултатите на продавачот;
 • Грижа за корисници;
 • Сегментација за маркетинг;
 • Оценување на продолжувања и повторни активирања на претплати.

Споделување со други лица (посебни контролори)

Обработуваме плаќања преку други лица кои ги собираат податоците за плаќањето директно од вас и не ги споделуваат со нас:

 • Stripe Inc. (давател на услуга за плаќање, наплата, фактурирање и управување со претплати). Може да ја погледнете нивната политика за приватност на https://stripe.com/en-se/privacy

Апликацијата од Volvo Cars користи Google Maps за да ја прикаже вашата локација и локацијата на возилото. Може да ја погледнете нивната политика за приватност на https://policies.google.com/privacy.

4. Вашите права во врска со обработката на личните податоци

Како субјект на податоците, имате конкретни законски права што ви се доделени со Општата директива за заштита на податоците во врска со личните податоци што ги обработуваме за вас. Тие се накратко објаснети подолу и може да ги примените со пополнување на формуларот што е наведен подолу.

 1. Право на повлекување на согласноста: таму каде што сте ја дале вашата согласност за обработката на вашите лични податоци, може да ја повлечете согласност во секое време и повлекувањето ќе важи во иднина.
 2. Право на пристап до вашите лични податоци: може да побарате од нас информации за личните податоци што ги чуваме за вас. Ќе ви доставиме копија од вашите лични податоци на ваше барање. Ако побарате дополнителни копии од вашите лични податоци, може да ви наплатиме разумен надоместок врз основа на административните трошоци. Имате право да добиете информации за нашите безбедносни мерки за преносот на вашите лични податоци во земја надвор од ЕУ и ЕЕО ако побарате да потврдиме дали ние ги обработуваме или не ги обработуваме вашите лични податоци и ги пренесуваме вашите лични податоци во земја што е надвор од ЕУ и ЕЕО.
 3. Право на коригирање: може да добиете од нас коригирање на погрешни или нецелосни лични податоци за вас. Правиме разумни напори за личните податоци во наш посед или контрола што се користат редовно да бидат точни, целосни, ажурни и релевантни, врз основа на најновите информации што ни се достапни нам.
 4. Право на ограничување: може да добиете од нас ограничување на обработката на вашите лични податоци ако:
  1. ја оспорите точноста на вашите лични податоци, за периодот што ни е потребен да ја потврдиме точноста,
  2. обработката е незаконска и вие побарате ограничување на обработката наместо бришење на вашите лични податоци,
  3. повеќе немаме потреба од обработка на вашите лични податоци, но ви се потребни за воспоставување, примена или одбрана во правни спорови или
  4. понесете приговор за обработката додека потврдиме дали нашите легитимни основи имаат предност пред вашите.
 5. Право на преносливост: имате право да ги добиете вашите лични податоци што сте ни ги доставиле и, таму каде што е технички изводливо, да побарате да ги пренесеме вашите лични податоци (што сте ни ги доставиле) до друга организација ако:
  1. ги обработуваме вашите лични податоци на автоматизиран начин;
  2. ја засноваме обработката на вашите лични податоци на вашата согласност или нашата обработка на вашите лични податоци е неопходна за извршување или спроведување на договор во којшто вие сте страна;
  3. вашите лични податоци што сте ни ги доставиле; и
  4. вашето право на преносливост не влијае негативно врз правата и слободите на други лица.
  Имате право да ги добиете вашите лични податоци во структуриран, честокористен и машински читлив формат. Вашето право да ги добиете вашите лични податоци не смее да влијае негативно врз правата и слободите на други лица. Вашето право за пренос на вашите лични податоци од нас до друга организација е право што го имате ако таквиот пренос е технички изводлив.
 6. Право на бришење: имате право да побарате да ги избришеме личните податоци што ги обработуваме за вас. Мора да го исполниме ова барање ако обработуваме ваши лични податоци, освен ако обработката е неопходна:
  1. за примена на правото на слобода на изразување и информации;
  2. за почитување на законска обврска за којашто е потребна обработка со закон на Унијата или земја-членка кој ние треба да го почитуваме;
  3. за архивирање што е во јавен интерес, научно или историско истражување или статистички намени; или
  4. за започнување, примена или одбрана во правни спорови.
 7. Право на приговор: може да поднесете приговор – во секое време – против обработката на вашите лични податоци поради вашата конкретна ситуација, ако обработката не е заснована на вашата согласност, туку на нашите легитимни интереси или на легитимните интереси од други лица. Во овој случај, повеќе нема да ги обработуваме вашите лични податоци, освен ако може да покажеме издржана правна основа и пресуден интерес за обработка или започнување, примена или одбрана во правни спорови. Ако поднесете приговор против обработката, наведете дали сакате и да се избришат вашите лични податоци – во спротивно, само ќе ја ограничиме. Исто така, го имате правото да поднесете приговор во секое време, без оглед на причината, за обработката на вашите лични податоци за директен маркетинг (што опфаќа профилирање до степен што е поврзан со таков директен маркетинг), ако таквата обработка била заснована на нашиот легитимен интерес. Ако рекламната комуникација била заснована врз вашата согласност, може да ја повлечете согласноста (погледнете погоре).
 8. Право на поднесување жалба: може да поднесете жалба до надлежното тело за заштита на податоците или до кое било друго тело за заштита на податоците во ЕУ. Сепак, ќе цениме ако прво контактирате со нас за да го решиме проблемот, а нашите информации за контакт може да ги најдете подолу.

Може да ги примените вашите права во врска со нас така што ќе го пополните овој формулар (прво, изберете ја вашата земја или регион, па отворете го и пополнете го формуларот на интернет), што ќе ни помогне правилно да го обработиме вашето барање. Формуларот на интернет ги содржи информациите што ни се потребни за да го потврдиме вашиот идентитет и да го провериме вашето барање. За барања што се поднесени преку телефон или е-пошта, ќе треба да ни доставите доволно информации што ни овозможуваат разумно да потврдиме дека вие сте личноста за која собираме лични податоци и доволно детално да го опишете вашето барање за да ни овозможите правилно да го разгледаме и да одговориме на него. Ако не сме во можност да го потврдиме вашиот идентитет за барања за пристап и бришење со дадените информации, може да побараме од вас дополнителни информации.

Може да ги примените овие права во врска со сите заеднички контролори што се наведени во ова известување.

5. Информации за контакт

За да ги примените вашите права, погледнете го делот 4 погоре. Ако имате други прашања во однос на заштитата на личните податоци, може да контактирате со нас со користење на следниве информации за контакт:

Volvo Car Corporation

Поштенска адреса: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Гетеборг, Шведска

Адреса на е-пошта: globdpo@volvocars.com

6. Промени на нашето Известување за приватност

Го задржуваме правото, по наше сопствено видување, да ги измениме нашите практики за приватност и да го ажурираме и да го промениме ова известување за приватност во секое време. Секогаш кога правиме значителни измени на ова известување, а особено кога ова известување ја засега вашата согласност, ќе ве информираме за измените. Ова известување за приватност е актуелно од датумот што е наведен на врвот од документот.