Верзија на артиклот 2021.186.0

Известување за приватност – Volvo ID

Важи од:

Објавено на:

Овој документ опишува како Volvo Cars (како што е дефинирано подолу) ги обработува вашите лични податоци кога ќе ја создадете и ќе ја користите вашата Volvo ID за да пристапите до услуги во рамките на дигиталниот екосистем на Volvo Cars (понатаму во текстот „Volvo ID").

Подолу може да најдете:

 1. Кои сме ние;
 2. Кои лични податоци ги собираме и зошто;
 3. Колку долго ги чуваме вашите податоци;
 4. Со кого ги споделуваме вашите лични податоци;
 5. Ваши права во врска со обработката на податоците што ја вршиме;
 6. Информации за контакт; и
 7. Промени на нашето Известување за приватност

1. Кои сме ние

Правниот субјект што е одговорен за обработката на личните податоци во врска со создавањето и користењето на вашата Volvo ID е Volvo Car Corporation, со свое седиште на Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Гетеборг, Шведска, со регистрациски број на компанијата 556074-3089, понатаму во текстот „Volvo Cars", „ние" или „нас".

2. Кои лични податоци ги собираме и зошто

Создавањето и користењето на вашата Volvo ID, за да добиете пристап до услугите во рамките на дигиталниот екосистем на Volvo Cars, ја опфаќа обработката на следниве категории лични податоци:

Ги собираме вашите идентификатори (како што се името и презимето, телефонскиот број, претпочитаниот јазик, земјата, адресата на е-пошта и лозинката) за да создадеме сметка кај нас, да ви обезбедиме пристап до Услугите на Volvo Cars или до други услуги за кои е потребна Volvo ID и да комуницираме со вас во однос на вашата Volvo ID. Законската основа за обработката на овие податоци е спроведувањето на договорот што го имате склучено со Volvo Cars ((Член 6.1.б) GDPR).

За да ви обезбедиме преглед на вашата Volvo ID и нејзините поврзани услуги на порталот за Volvo ID, ги обработуваме вашата Volvo ID, информациите за возилото (VIN, деталите за автомобилот) и услугите што се поврзани со вашата Volvo ID. Законската основа за оваа обработка е легитимниот интерес (Член 6.1.ѓ од GDPR) за да ги наведеме сите автомобили и услуги што се поврзани со вашата Volvo ID.

Исто така, ги обработуваме вашите лични податоци за да ги решиме проблемите, во врска со создавањето или користењето на вашата Volvo ID, за да ја подобриме веродостојноста на нашиот производ. Потоа го користиме делот од вашата Volvo ID (корисничкото име и корисничкиот идентитет). Законската основа за ова е нашиот легитимен интерес ((Член 6.1.ѓ) GDPR) за да ви обезбедиме стабилен и веродостоен производ.

3. Колку долго ги чуваме вашите податоци

Ќе ги чуваме вашите лични податоци сѐ додека имате регистрирана Volvo ID. Ако ја избришете вашата Volvo ID (што може да го направите преку порталот за Volvo ID) Volvo ID заедно со поврзаните податоци ќе се избришат во рок од триесет (30) дена по вашето барање за бришење.

4. Со кого ги споделуваме вашите лични податоци

Нашите категории на обработувачи што го поддржуваат обезбедувањето на Volvo ID се:

 • давател на услугата за создавање и автентикација на сметка;
 • чување на податоците
 • дистрибуција на е-пораки и sms
 • давател на услуга за решавање проблеми

Тие се ограничени со договор за нивната способност за користење на вашите лични податоци за каква било причина освен за да ни обезбедат услуги во согласност со секој важечки договор за обработка на податоците. Во некои од овие ситуации, користењето на обработувачи вклучува ограничени преноси на лични податоци надвор од Европската Унија. Презедовме мерки на претпазливост за да обезбедиме дека таквите преноси се ограничени само на тоа што е неопходно и дека се опфатени само податоци што не можат директно да ве идентификуваат вас и затоа претставуваат многу мал ризик за неовластено откривање.

5. Ваши права во врска со обработката на податоците што ја вршиме

Како субјект на податоците, имате конкретни законски права што ви се доделени со Општата директива за заштита на податоците во врска со личните податоци што ги обработуваме за вас. Тие се накратко објаснети подолу и може да ги примените со пополнување на формуларот што е наведен подолу.

 1. Право на повлекување на согласноста: таму каде што сте ја дале вашата согласност за обработката на вашите лични податоци, може да ја повлечете согласност во секое време и повлекувањето ќе важи во иднина.
 2. Право на пристап до вашите лични податоци: може да побарате од нас информации за личните податоци што ги чуваме за вас. Ќе ви доставиме копија од вашите лични податоци на ваше барање. Ако побарате дополнителни копии од вашите лични податоци, може да ви наплатиме разумен надоместок врз основа на административните трошоци. Имате право да добиете информации за нашите безбедносни мерки за преносот на вашите лични податоци во земја надвор од ЕУ и ЕЕО ако побарате да потврдиме дали ние ги обработуваме или не ги обработуваме вашите лични податоци и ги пренесуваме вашите лични податоци во земја што е надвор од ЕУ и ЕЕО.
 3. Право на коригирање: може да добиете од нас коригирање на погрешни или нецелосни лични податоци за вас. Правиме разумни напори за личните податоци во наш посед или контрола што се користат редовно да бидат точни, целосни, ажурни и релевантни, врз основа на најновите информации што ни се достапни нам.
 4. Право на ограничување: може да добиете од нас ограничување на обработката на вашите лични податоци ако:
  1. ја оспорите точноста на вашите лични податоци, за периодот што ни е потребен да ја потврдиме точноста,
  2. обработката е незаконска и вие побарате ограничување на обработката наместо бришење на вашите лични податоци,
  3. повеќе немаме потреба од обработка на вашите лични податоци, но ви се потребни за воспоставување, примена или одбрана во правни спорови или
  4. понесете приговор за обработката додека потврдиме дали нашите легитимни основи имаат предност пред вашите.
 5. Право на преносливост: имате право да ги добиете вашите лични податоци што сте ни ги доставиле и, таму каде што е технички изводливо, да побарате да ги пренесеме вашите лични податоци (што сте ни ги доставиле) до друга организација ако:
  1. ги обработуваме вашите лични податоци на автоматизиран начин;
  2. ја засноваме обработката на вашите лични податоци на вашата согласност или нашата обработка на вашите лични податоци е неопходна за извршување или спроведување на договор во којшто вие сте страна;
  3. вашите лични податоци што сте ни ги доставиле; и
  4. вашето право на преносливост не влијае негативно врз правата и слободите на други лица.
  Имате право да ги добиете вашите лични податоци во структуриран, честокористен и машински читлив формат. Вашето право да ги добиете вашите лични податоци не смее да влијае негативно врз правата и слободите на други лица. Вашето право за пренос на вашите лични податоци од нас до друга организација е право што го имате ако таквиот пренос е технички изводлив.
 6. Право на бришење: имате право да побарате да ги избришеме личните податоци што ги обработуваме за вас. Мора да го исполниме ова барање ако обработуваме ваши лични податоци, освен ако обработката е неопходна:
  1. за примена на правото на слобода на изразување и информации;
  2. за почитување на законска обврска за којашто е потребна обработка со закон на Унијата или земја-членка кој ние треба да го почитуваме;
  3. за архивирање што е во јавен интерес, научно или историско истражување или статистички намени; или
  4. за започнување, примена или одбрана во правни спорови.
 7. Право на приговор: може да поднесете приговор – во секое време – против обработката на вашите лични податоци поради вашата конкретна ситуација, ако обработката не е заснована на вашата согласност, туку на нашите легитимни интереси или на легитимните интереси од други лица. Во овој случај, повеќе нема да ги обработуваме вашите лични податоци, освен ако може да покажеме издржана правна основа и пресуден интерес за обработка или започнување, примена или одбрана во правни спорови. Ако поднесете приговор против обработката, наведете дали сакате и да се избришат вашите лични податоци – во спротивно, само ќе ја ограничиме. Исто така, го имате правото да поднесете приговор во секое време, без оглед на причината, за обработката на вашите лични податоци за директен маркетинг (што опфаќа профилирање до степен што е поврзан со таков директен маркетинг), ако таквата обработка била заснована на нашиот легитимен интерес. Ако рекламната комуникација била заснована врз вашата согласност, може да ја повлечете согласноста (погледнете погоре).
 8. Право на поднесување жалба: може да поднесете жалба до надлежното тело за заштита на податоците или до кое било друго тело за заштита на податоците во ЕУ. Сепак, ќе цениме ако прво контактирате со нас за да го решиме проблемот, а нашите информации за контакт може да ги најдете подолу.

Може да ги примените вашите права во врска со нас така што ќе го пополните овој формулар, што ќе ни помогне правилно да го обработиме вашето барање. Формуларот на интернет ги содржи информациите што ни се потребни за да го потврдиме вашиот идентитет и да го провериме вашето барање. За барања што се поднесени преку телефон или е-пошта, ќе треба да ни доставите доволно информации што ни овозможуваат разумно да потврдиме дека вие сте личноста за која собираме лични податоци и доволно детално да го опишете вашето барање за да ни овозможите правилно да го разгледаме и да одговориме на него. Ако не сме во можност да го потврдиме вашиот идентитет за барања за пристап и бришење со дадените информации, може да побараме од вас дополнителни информации.

6. Информации за контакт

За да ги примените вашите права, погледнете го делот 5 погоре. Ако имате други прашања во однос на заштитата на личните податоци, може да контактирате со нас со користење на следниве информации за контакт:

Volvo Car Corporation

Поштенска адреса: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Гетеборг, Шведска

Адреса на е-пошта: globdpo@volvocars.com

7. Промени на нашето Известување за приватност

Го задржуваме правото, по наше сопствено видување, да ги измениме нашите практики за приватност и да го ажурираме и да го промениме ова известување за приватност во секое време. Секогаш кога правиме значителни измени на ова известување, а особено кога ова известување ја засега вашата согласност, ќе ве информираме за измените. Ова известување за приватност е актуелно од датумот што е наведен на врвот од документот.