Верзија на артиклот 2021.186.0

Услови за користење на Volvo Cars

Важи од:

Објавено на:

Volvo Cars ви нуди услуги за да обезбеди Слобода на движење на личен, одржлив и безбеден начин („Услуги").

Примери за нашите услуги се апликацијата од Volvo Cars, дигитални услуги, услуги за возилото од далечина, поврзана безбедност или споделување на автомобил. Некои Услуги се разликуваат во зависност од пазарот, а други Услуги кои се во функциите на автомобилот се разликуваат според моделот на автомобилот и годината на производство. Сите услуги не се достапни на сите пазари.

Ентитетот на Volvo Cars што ви обезбедува Услуги во Северна Македонија е Volvo Car Corporation Dep 50090, HB3S 405 31 Gothenburg Sweden којшто во овие Услови се нарекува „Volvo Cars" или „ние", „нас" или „наш" и ја опфаќа секоја подружница на Volvo Cars („Подружница").

За некои Услуги може да назначиме некоја Подружница за да ви ги обезбеди Услугите. Ќе ве известиме за Подружницата или преку кои било применливи специфични услови, во процесот на нарачката, преку е-пошта или преку апликацијата од Volvo Cars.

Таму каде што Volvo Cars користи други лица како подизведувач за да обезбеди дел од Услугата, Volvo Cars ќе остане одговорен за Услугите освен ако не е договорено поинаку помеѓу вас и Volvo Cars или како што е наведено поинаку во овие Услови, кои било применливи Специфични услови и/или Услови и Документација од други даватели на услуги. Исто така, Volvo Cars може да ви направи достапни Услуги од други даватели на услуги, како што се Услуги од други даватели на услуги со кои треба да се склучи договор независно и директно од вас со конкретниот друг давател на услуги што ги обезбедува Услугите од другите даватели на услуги. Во ниту еден случај Volvo Cars нема да бидат страна во договор помеѓу вас и другиот давател што ги обезбедува Услугите од други даватели на услуги.

Кои услови важат?

Сите Услуги се предмет на овие Услови за користење на Volvo Cars („Услови") и може да бидат предмет на Специфични услови, Услови или Документација од други даватели на услуги.

За да користите Услуга, мора да ги прифатите овие Услови (што може да ги вклучуваат описите на специфичната услуга подолу, на пример, Услуги за возилото од далечина), во некои случаи посебни Специфични услови и сите применливи Специфични услови од други лица така што ќе го притиснете или ќе кликнете на копчето за потврдување или ако купите Услуга така што ќе поднесете нарачка и по вашето прифаќање стапувате во обврзувачки договор помеѓу вас и Volvo Cars за користење на релевантната Услуга. Условите важат за Услуги од други даватели на услуги само до степенот што е неопходен за обезбедување на таа услуга од другиот давател на услугата.

„Специфични услови" се посебни услови и/или описите на услугите од наша страна што се применливи како дополнување на овие Услови, за таа Услуга. Специфичните услови треба да се читаат заедно и според овие Услови.

„Услуги од други даватели на услуги" се услуги што ги обезбедува независен друг давател на услуги, независно од нашите Услуги, и нашата примарна улога е да ги направите овие услуги достапни за вас. Може да биде потребно да плаќате надоместоци и/или да ги прифатите Условите од други даватели на услуги како услов за користење на Услугите од други даватели на услуги.

„Услови од други даватели на услуги" се посебни правила и услови помеѓу вас и другиот давател на услуги што се релевантни за Услугата од другиот давател на услугата.

„Документација" се однесува на други информации за конкретни Услуги што се достапни на различни места преку екосистемот на Volvo Cars, на пример, Сопственички прирачник, на https://www.volvocars.com/intl/support, на https://www.volvocars.com, во апликациите на Volvo Cars, во вашиот автомобил Volvo и/или кај локалниот продавач на Volvo Cars. Документацијата може да содржи законски правила и услови како и ограничувања за тоа какви права имате вие за користење на конкретна Услуга и тие се дел од договорот помеѓу вас и Volvo Cars. Ако се појави конфликт меѓу Документацијата и овие Услови или кои било Специфични услови, предност ќе имаат Условите или кои било Специфични услови. Ништо во оваа Документација не ви дава право да користите конкретна Услуга.

КОРИСТЕЊЕ УСЛУГА

Барања

Може да користите Услуга само ако: (а) сте полнолетни, (б) способни да потпишете договор и (в) немате забрана да ја користите Услугата според применлив закон.

„Главен возач" на автомобил Volvo е личноста која има право да се ослободи од него, да го користи трајно како превозно средство и/или е регистриран како сопственик, корисник на лизинг, претплатник или овластен корисник на автомобилот пред националната институција (ако постои). Главниот возач не мора задолжително да биде сопственик на автомобилот, на пример, корисник на лизинг на автомобил Volvo додека компанијата за лизинг е сопственик или претплатник на автомобил од Care by Volvo. Мора да бидете Главен возач или да имате јасна и неоспорлива согласност од Главниот возач („Согласност од Главен возач") за да користите Услуга на каков било начин што е поврзан со конкретен автомобил Volvo или да поврзете Услуга со конкретен автомобил Volvo или со која било друга Услуга. Во секое време може да провериме дали вие сте Главниот возач или дали имате Согласност од Главниот возач.

Сите врски што се направени помеѓу автомобил Volvo и Услуга или помеѓу други Услуги може да бидат деактивирани во секое време како што е опишано во Документацијата. Вие сте обврзани да ги деактивирате сите врски ако повеќе не сте Главен возач на автомобилот или ако повеќе немате Согласност од Главниот возач.

Услугите може да се разликуваат во зависност од моделот и годината на моделот на автомобилот Volvo, вашата држава на живеење, каде што автомобилот Volvo е регистриран, бил продаден и се користи, вашиот примарен јазик, операторот на мобилната мрежа, системот за инфозабава и давателите на услугите за апликации. Ако автомобилот Volvo не е опремен со неопходните технички карактеристики или ако не ги исполнувате барањата што се наведени во овие Услови, кои било Специфични услови и/или кои било други Услови од други даватели на услуги за конкретната Услуга, ние не сме обврзани да ви ги обезбедиме Услугите. Достапни се информациите за нашите Услуги и сите применливи барања што треба да ги прочитате и разберете пред да ја купите или да се претплатите на таа Услуга.

Услугите може да се разликуваат и во зависност од вашиот пристап до одредени уреди (на пример, мобилни уреди или компјутери со конкретен софтвер или оперативни системи). Ако вашиот уред не е опремен со неопходните технички карактеристики или ако не ги исполнува барањата што се наведени во овие Услови и кои било други Услови од други даватели на услуги за конкретната Услуга, ние не сме обврзани да ви ги обезбедиме Услугите. Ние не сме одговорни кога некоја Услуга не е достапна, има намалена или нецелосна достапност или можност за работа поради причини што се надвор од нашата разумна контрола како што се поврзување, географски или топографски услови (како што се подземни паркинзи, високи згради, ридови или тунели), оштетување или неможност за одржување на автомобилот или опремата во добра работна состојба, владини закони, правила или прописи, дефект, блокирање или прекин на електрична енергија на јавни услуги или безжични мрежи, компјутерски напади, војна, виша сила, природна катастрофа, сурови временски услови и штрајкови, незакажано време кога не е достапна, ажурирања или грешки на услугата или софтверот.

За некои Услуги е потребен пристап на интернет или мобилни податоци за да работат. Вашиот автомобил Volvo може да го вклучува трошокот за пристап за одреден период, а во спротивно, мора да купите пристап, но во повеќето случаи вашиот пристап ќе биде предмет на Услови од други даватели на услуги, на пример, од давателот на интернет-услуги или телекомуникациски услуги („Давател на податочни услуги"). Volvo Cars не е и никогаш нема да биде Давател на податочни услуги.

Вашиот пристап и користењето на услугите може да биде предмет на позитивно завршување на процес на потврдување што вклучува задолжителна проверка 'запознај го корисникот'. Во овој процес, одредена документација и лични информации мора да му се достават или на Volvo Cars или на Давателот на податочни услуги. Во некои случаи, може да се побара од вас да поднесете дополнителна документација за успешно да го поминете процесот на идентификација.

Одредени карактеристики што се обезбедуваат во Услугите мора да се користат само кога автомобилот Volvo ви е во видното поле или на друг начин сте сигурни дека нивното користење е безбедно и не претставува ризик за предизвикување штета на сопственост или личности, како што е опишано во овие Услови, Специфични услови или Документација. Сите Услуги треба да се користат само од вас во согласност со релевантните закони на вашиот пазар и не треба да се користат за никакви незаконски намени. Мора да ги користите карактеристиките и Услугите што ви се достапни во согласност со сите важечки закони за сообраќај и патишта во вашето законодавство. Карактеристиките на Volvo Car што го дополнуваат безбедното возење не се наменети да овозможат или да поттикнат невнимателно, агресивно или на друг начин небезбедно или незаконско возење. Најпосле, вие сте одговорни за безбедно и законско користење на возилото во секое време. Секоја гаранција во однос на соодветноста, безбедноста или можноста за користење на Услугата е предмет на нашето Оградување од одговорност.

Volvo ID

За користењето на многу Услуги е потребно да имате активна Volvo ID. Volvo ID е единствена, лична и непренослива сметка во рамките на која ние ви обезбедуваме пристап до Услугите во рамките на екосистемот на Volvo Cars. Volvo ID и поврзаната функционалност претставува Услуга и се раководи според овие Услови. Создавањето и користењето на Volvo ID е бесплатно.

За некои Услуги можеби ќе биде потребно да ја поврзете вашата Volvo ID со еден или повеќе автомобили Volvo.

Со регистрирање на Volvo ID, потврдувате дека податоците што ги доставувате до нас се и остануваат точни и дека Volvo ID е создадена за користење во согласност со овие Услови. Исто така, потврдувате дека може да контактираме со вас на адресата на е-пошта што сте ја навеле при регистрацијата на вашата Volvo ID. Нема да ја користиме оваа адреса на е-пошта за директен маркетинг освен: (а) ако директниот маркетинг се однесува на производ или услуга што е сличен на тој што веќе сте го купиле, а вие не сте се откажале од добивањето директен маркетинг, или (б) во сите други ситуации, во кои сте ни дале изречна согласност за тоа.

Промена на сопственост/Главен возач на автомобил Volvo

Во случај на промена на сопственост и/или промена на Главниот возач (ако не е сопственикот) на автомобил Volvo мора веднаш да ги деактивирате сите Услуги што се поврзани со вашиот автомобил Volvo со користење на „ресетирај на фабричките поставки“. Во зависност од моделот и годината на моделот на автомобилот Volvo можеби ќе треба да го однесете автомобилот кај локален продавач на Volvo за да го завршите ресетирањето и можеби ќе треба да платите надоместок за тоа. Мора веднаш да ја деактивирате врската помеѓу вашата Volvo ID и пренесениот автомобил Volvo, како и сите Услуги и сите поврзани податоци. Повеќе информации за тоа како да ги деактивирате Услугите може да најдете во Документацијата. Исто така, може да го побарате тоа од локалниот продавач на Volvo Cars или да контактирате со нас.

Ако дознаеме за некоја промена на сопственоста и/или промена на Главниот возач (ако не е сопственикот) на автомобил Volvo со една или повеќе Volvo ID кои се поврзани со него, може веднаш да ги блокираме или да ги деактивираме тие врски освен ако може да покажете дека вие сте Главниот возач или ја имате согласноста од Главниот возач за да продолжите да ја користите вашата Volvo ID во врска со автомобилот Volvo. Освен ако не се бара со применлив закон, сопственик или Главен возач на автомобил Volvo нема да има право да пристапи до информациите за претходните сопственици, Главни возачи или Volvo ID што претходно биле поврзани со автомобилот Volvo.

УСЛУГИ

Може да пристапите до многу Услуги преку нашата главна апликација, „апликацијата од Volvo Cars" што управува со вашата интеракција со Volvo Cars. Треба да имате Volvo ID за да ја користите апликацијата од Volvo Cars. Некои Услуги или функционалности се бесплатни, а за другите е потребна претплата или мора да се купат.

Дигитални услуги

Некои од автомобилите Volvo се продаваат или се компатибилни со пакет на Дигитални услуги кои може да вклучуваат:

 • Google maps, Google digital assistant и продавница за апликации Google Play
 • Услуги за возилото од далечина
 • вклучени податоци.

Конкретните производи и карактеристики што се достапни и/или се вклучени во Дигиталните услуги може да се разликуваат во зависност од пазарите.

Може да го прочитате нашиот Опис на производот за Дигиталните услуги овде.

Услуги за возилото од далечина

Услуги за возилото од далечина е безжична Услуга што е поврзана со вашиот автомобил Volvo. Овој производ претходно беше познат под името Volvo On Call и во некои случаи може сѐ уште да се нарекува така, на пример, на телефони што работат на постари оперативни системи, копчето VOC во автомобилот, во Документацијата што сѐ уште не е ажурирана.

Ќе бидете во можност да користите функции од мобилниот телефон:

 • да извршувате наредби од далечина – стартување на грејачот, стартување на моторот, испраќање насоки
 • да ги видите информациите за автомобилот – температурата, опсегот на горивото или електричната енергија, отклучени врати, активирање на алармот, задолжително одржување, дневник на возачот, користење на електричната енергија
 • да го следите автомобилот, да создавате записи за возењето.

Исто така, ќе бидете во можност да користите некои функции директно од автомобилот Volvo.

 • автоматски да ги известите итните служби во случај на несреќа од автомобилот Volvo
 • да се јавите на телефонска линија на Volvo Cars.

За повеќето функции е потребно апликацијата од Volvo Cars да биде преземена и да се користи на мобилниот телефон. Може да го прочитате нашиот Опис на производот за Дигиталните услуги што исто така ги опишува Услугите за возилото од далечина овде.

Претплати за Дигитални услуги и Услуги за возилото од далечина

Потребна е активна претплата за да работат Дигиталните услуги или Услугите за возилото од далечина.

Обично, претплата за Дигиталните услуги или Услугите за возилото од далечина се добива со купување на нов автомобил Volvo, помеѓу 3 и 5 години – достапни се информации за локалните пазари, проверете со продавачот или на нашата веб-локација Volvo Cars („Првична претплата").

Може да ја продолжите претплатата откако Првичната претплата ќе заврши. Може да прочитате информации за тоа како функционира претплатата во „Претплати и обновувања“.

Сите претплати за Дигиталните услуги или Услугите за возилото од далечина го следат автомобилот, а не вас – затоа, ако го продадете автомобилот Volvo, тогаш претплатата е достапна само за новиот сопственик. Мора да го информирате Volvo дека повеќе не сте сопственик на автомобилот и да ги откажете сите тековни претплати за да не плаќате во иднина. Дигиталните услуги или Услугите за возилото од далечина е остане достапна во врска со автомобилот до крајот на соодветниот период на претплата.

Одрекувања од одговорност за Услугите за возилото од далечина

Целта на Услугите за возилото од далечина е да ве поддржи вас и патниците во случај на несреќа или кражба на автомобилот, според обемот и функциите на Услугите за возилото од далечина, но: (а) не е договор за осигурување и Volvo Cars нема никаква одговорност кон ниту една осигурителна компанија во однос на вашиот автомобил Volvo, (б) не е наменета да биде замена на друга опрема против кражба што е монтирана на автомобилот Volvo (в) не заменува никаква државна или национална итна служба што ви е достапна и (д) мора да се користат во согласност со сите важечки закони и прописи. Volvo Cars не дава никакви гаранции дека некое украдено возило ќе се врати.

ДИГИТАЛНО РЕЗЕРВИРАЊЕ

Што е дигитално резервирање?

Дигитално резервирање е услуга на Volvo Cars што е достапна преку апликацијата на Volvo Cars или на интернет, што ви овозможува да го резервирате времето за сервисирање на вашиот автомобил Volvo или други услуги Valet кај продавач.

Дефиниции што се користат за Дигитално резервирање:

 • „Дигитално резервирање" се однесува на секое посебно потврдено барање за Услуга или за услуги Valet.
 • „Возач" се однесува на лице што е вработено или работи под договор со Продавач што го вози возилото од корисникот или изнајмувачот до и од локацијата на корисникот и сервисниот центар, ги испорачува возилата за тест-возење до локацијата што ја навел корисникот, врши размена на лизинг со корисникот или испорачува ново купено возило до претпочитана локација.
 • „Размена на лизинг" се однесува на размена на возило што е изнајмено или на лизинг во претпочитана локација.
 • „Продавач" се однесува на правно лице што е независно од Volvo Cars и е овластено да продава патнички автомобили од брендот на Volvo и/или да обезбедува други поврзани услуги вклучувајќи Valet.
 • „Сервисирање" се однесува на конкретни услуги, кои ќе бидат одредени и договорени помеѓу вас и Volvo Cars или Продавач, во врска со вашето возило Volvo, на пример, рутинско одржување, сервисирање во рамките на гарантниот рок и др.
 • „Тест-возење" се однесува на испорака на возило до претпочитана локација и потоа можност за тест-возење на возилото.
 • „Корисник" се однесува на вработени во Volvo Cars или Продавачот што работи со Volvo Valet и придружниот производ Birdseye и имаат пристап до корисничките сметки и податоците.
 • „Valet" се однесува на организирање за преземање и/или оставање на вашето возило Volvo во врска со (i) Сервисирање (ii) Испорака на возилото (iii) Тест-возења (iv) Размена на лизинг или (v) која било друг слична услуга што е достапна преку апликацијата од Volvo Cars.
 • „Испорака на возилото" се однесува на испорака на ново купено возило на претпочитана локација.

Volvo Cars не врши никакво сервисирање преку Дигитално резервирање – тоа претставува само дигитална платформа што ви овозможува да резервирате време за сервисирање на вашиот автомобил Volvo од страна на Продавач.

Valet опфаќа вработен или подизведувач на Продавач што оди на договорена локација на договорен датум и време за да го преземе и да го врати вашето возило Volvo.

Ако Продавачот нуди возила за изнајмување (заменски возила), тогаш може да се даде возило – а вие ќе треба да ги договорите сите дополнителни услови за изнајмувањето со Продавачот.

Кога услугата Valet е готова, се закажува Дигитално резервирање за да ви се испорача вашиот автомобил на договорена локација и на договорен датум и време.

Може да управувате со вашите Дигитални резервирања во апликацијата од Volvo Cars. Управувањето со Дигитално резервирање опфаќа:

 • Закажување резервација вашиот автомобил Volvo да биде преземен од претходно договорена локација (или во рамките на апликацијата од Volvo Cars или со јавување во центар за корисници што ја нуди услугата);
 • Средба со назначениот возач (дефинирано погоре) на соодветната локација, датум и време.
 • Давање на клучот од вашиот автомобил Volvo.
 • Следете ги упатствата што ви ги дава возачот.
 • Следете го напредокот на Дигиталното резервирање во апликацијата од Volvo Cars.
 • Закажете состанок за враќање на вашето возила според чекорите погоре.

Интеракции со давателот на услугите

Користењето на Дигиталното резервирање е бесплатно.

Сервисирање: освен ако сте го купиле или сте се претплатиле за вашиот автомобил Volvo директно од Volvo Cars:

 • Целата работа што е извршена на вашиот автомобил Volvo од страна на Продавачот е предмет на посебен договор помеѓу вас и Продавачот.
 • Цените што се прикажани во Дигитално резервирање се дадени од Продавачите, а не од Volvo Cars. Треба да го потврдите обемот на сервисирањето и цената со Продавачот пред да се сервисира вашиот автомобил Volvo.

Услуги Valet: Volvo Cars не обезбедува никакви возила преку Valet. Продавачите се одговорни за преземањето, испораката и споделувањето на возилата на корисниците и/или изнајмувачите. Договорот во врска со услугите Valet и сите надоместоци се исклучиво помеѓу вас и Продавачот. Volvo Cars не е вклучен во проверката или ангажманот на возачите од страна на Продавачите. Volvo Cars не гарантира дека преземањето и испораката на возилото преку Valet ќе бидат успешни.

Барањата што произлегуваат или кои се поврзани со Дигиталното резервирање, Valet, Сервисирање или какви било други услуги што се вршат или се обезбедуваат од Продавач или Возач треба да се решат само помеѓу вас и Продавачот и до степенот што е дозволен со закон Volvo Cars нема да биде одговорен за каква било загуба или штета. Продавачите секогаш се одговорни за активностите или пропустите на своите вработени, застапници или подизведувачи.

Дигиталното резервирање е само техничка платформа што ви овозможува да го закажете времето за сервисирање или Valet, или за корисниците да ги организираат преземањето и испораките преку Valet.

Може да го откажете користењето на Дигиталното резервирање така што ќе испратите е-порака до cld-luxedata@grp.volvocars.com.

КУПУВАЊЕ УСЛУГИ

Нарачување Услуги

Пред да може да користите Услуга за која треба да се плати, треба да завршите процес на нарачка преку интернет, да ја потврдите нарачката и да платите за Услугата. Одвојте време за да ја прочитате и да ја проверите нарачката на секој чекор од процесот. Со доставувањето на нарачката, стапувате во обврзувачки договор помеѓу вас и Volvo Cars за користење на релевантната Услуга освен ако не ја одбиеме вашата нарачка („Договорот").

Откако ќе ја завршите нарачката, ќе видите потврдување на нарачката на екранот, а ние ќе ви испратиме потврда/е-порака со фактура во која се содржани релевантните детали за вашата нарачка и единствениот ИД број на нарачката што треба да се наведе во сите понатамошни прашања или коресподенција во врска со вашата нарачка. Како алтернатива, може да контактираме со вас за да ве известиме дека не ја прифаќаме вашата нарачка. Ова се случува бидејќи: (а) не можеме да го одобриме вашето плаќање или (б) вие немате право да ја купите Услугата.

Плаќање

Услугата обично се нарачува и се плаќа преку апликацијата од Volvo Cars или преку интернет, со користење само на честокористени кредитни или дебитни картички преку безбеден систем за плаќање преку интернет.

Користиме услуги за плаќање од други даватели на услуги и, преку доставувањето на информациите за вашата кредитна или дебитна картичка, вие изречно го овластувате нашиот давател на услугата за плаќање да наплати надоместоци што се соодветни за овој начин на плаќање, како и даноци и други трошоци што ги создавате и се согласувате со управувањето на трансакцијата за плаќање и деталните информации за вашата картичка и сите други информации што се потребни за да се изврши трансакцијата за плаќање од релевантниот друг давател на услуги (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на спречување измама). Користиме само услуги за плаќање од други даватели на услуги што се сертифицирани од банки и издавачи на картички за безбедно управување со трансакции за плаќање. Целата комуникација помеѓу нашата веб-локација и вашата банка ја спроведуваат услугите за плаќање од други даватели на услуги.

Право на откажување

Може да го откажете Договорот во рок од 14 дена од неговото потпишување без да наведете некаква причина.

За да ги примените вашите права на откажување, мора да нѐ информирате за одлуката за откажување на Договорот со јасна изјава. Може да го направите тоа така што ќе го испратите вашето откажување преку пошта на нашата адреса што е наведена погоре или така што ќе контактирате со нас. Може да го користите овој формулар за да го направите откажувањето, иако тоа не е задолжително.

Ако одлучите да го откажете Договорот, без непотребно доцнење ќе ви ги вратиме средствата за сите плаќања што сме ги добиле од вас во врска со Договорот. Ако сте ја користеле Услугата пред да го примените правото на откажување, може да извршиме разумен одбиток од средствата што треба да ги вратиме што одговара на вашето користење на Услугата.

Ќе ви ги вратиме средствата преку истиот начин на плаќање што сте го користеле при првичната трансакција. Нема да ви бидат наплатени никакви трошоци од нас како резултат на враќањето на средствата.

Ништо во овие Услови нема да влијае врз вашите законски права, без разлика дали се во врска со правото за повлекување или со други права.

Претплати и обновувања

Во некои пазари е можно да се претплатите на некоја Услуга со обновување каде што претплатата автоматски ќе се обновува, на пример, месечно, а во други само за фиксни периоди, на пример, тримесечно или годишно.

За фиксни претплати ќе ви биде наплатено однапред и претплатата нема да се обновува автоматски. Ако имате фиксна претплата, може да го примените вашето Право на откажување и во тој случај средствата ќе ви бидат вратени.

За обновливи претплати (меѓу кои не спаѓаат годишните обновливи претплати), ќе ви биде наплатено претходно за периодот на претплата. Може да испратите известување за откажување во секое време и вашата претплата ќе заврши на почетокот од следниот период на претплата, врз основа на вашето Право на откажување (во текот на 14 дена веднаш по првото почнување на претплата), а во тој случај средствата ќе ви бидат вратени.

Ако имате годишна претплата со обновување, ќе ви биде наплатено однапред и може да го примените вашето Право на откажување во текот на 14 дена веднаш по започнувањето на периодот на обновената претплата, а во тој случај средствата ќе ви бидат вратени.

ДИГИТАЛНИ ПРАВА И ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Ограничувања на користење

Не може да ги користите Услугите:

 • спротивно на тоа што е пропишано со овие Услови, други Специфични услови или Услови и/или Документација од други даватели на услуги.
 • на начин што ќе биде во конфликт со применливи закони или прописи, на пример, права на интелектуална сопственост или сообраќајни прописи. Забрането е користење што претставува закана за безбедноста на кои било Услуги како и користење што може да ја оштети или да ѝ пречи на нашата техничка инфраструктура или техничката инфраструктура на други даватели на услуги или друго користење на Услугите од страна на корисникот.

Не смеете да ги оштетите, оневозможите или на друг начин да им попречите на Услугите или во врска со Услугите да внесувате вируси, „црви", злонамерен софтвер, шпионски софтвер, „вируси-тројанци" или друг злонамерен код или програми што може да ја оштетат работата на Услугите. Ако им дозволите на други луѓе да ги користат Услугите, признавате и се согласувате дека користењето е целосно на ваша одговорност. Тоа значи дека секое прекршување на овие Услови, кои било применливи Специфични услови или Услови и/или Документација од други даватели на услуги од страна на некој корисник ќе се смета дека било направено од ваша страна.

Користењето и/или создавањето сметка што се бара за Услугите под лажен идентитет или на друг начин со користење погрешни информации, е забрането и може да претставува и прекршок.

За некои може да биде потребна лозинка и во тој случај мора да изберете лозинка што други лица тешко би ја откриле. Може да поставиме барања во однос на тоа што се смета за доволно безбедна лозинка. Вие сте единствено одговорни за безбедноста на вашата лозинка и не смеете да ја откриете на други лица. Ако се сомневате дека некој друг добил неовластен пристап до вашата лозинка, веднаш треба да ја промените лозинката. Ако се сомневате дека некој друг добил неовластен пристап до кои било Услуги преку вашата Volvo ID, веднаш контактирајте со нас.

Потврдувате и гарантирате дека нема да ги продавате, обезбедувате, пренесувате, подлиценцирате или извезувате Услугите во целост или делумно (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на софтвер) на кое било „санкционирано лице" што се однесува на кое било лице, компанија, ентитет или организација, што се наоѓа на кој било список за санкции што е објавен, или на друг начин блокирано или е предмет на економски санкции што се наметнати од, Европската Унија („ЕУ"), Соединетите Американски Држави („САД") или Обединетите нации („ОН") или кои било други релевантни владини институции, како што налагаат условите, или кое било лице што е во ваша сопственост или под ваша контрола или работи за вас или во ваше име, како што е санкционирано лице. Понатаму вие потврдувате и гарантирате дека не работите за, ниту на друг начин ги продавате, обезбедувате, пренесувате или подлиценцирате Услугите во целост или делумно (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на софтвер) на кое било лице што се наоѓа или е организирано во Куба, Иран, Северна Кореја, Сирија или регионот на Крим во Украина. Со користење на Услугите, вие исто така потврдувате и гарантирате дека не се наоѓате во некоја од тие земји или на некој од тие списоци.

Лиценца за корисникот и права на интелектуална сопственост

Сите права на интелектуална сопственост во однос на содржината на Услугите (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на каков било софтвер) се наша ексклузивна сопственост или ексклузивна сопственост на нашите Подружници и/или даватели на лиценци. Освен ако не е дозволено со овие Услови, други важечки Специфични услови и/или Документацијата, вие немате никакви права во врска со интелектуалната сопственост.

Ви даваме лиценца за користење за лична употреба на содржината и софтверот што се поврзани со Услугите. Лиценцата, што може да вклучува права на интелектуална сопственост, е неексклузивна и, освен ако не е наведено поинаку во овие Услови, непренослива. Лиценцата може да се користи само за намените и во согласност со ограничувањата за користење што се наведени во овие Услови или во применливите Специфични услови.

Освен ако не е дозволено со закон, не смеете да го декомпилирате, да вршите обратен инженеринг, да се обидувате да го извлечете изворниот код, да го изменувате или да создавате изведени дела од софтверот што е поврзан со Услугите или нивната содржина. Секое прекршување на ова ограничување или непочитување на условите од оваа лиценца може да предизвика привремено прекинување или укинување на обезбедувањето на Услугите.

Освен ако не е наведено поинаку, знаците, корпоративните логоа, имињата на домените и амблемите се предмет на нашите права на трговски знаци или на правата на трговски знаци на нашите даватели на лиценци или на правата на трговски знаци на други даватели на услуги.

Лиценцата застарува кога Договорот, овие Услови или Специфичните услови се укинати или кога ќе прекинете со користење на релевантната Услуга и или сите Услуги.

Врски до веб-локации или ресурси од други даватели на услуги

Услугите може да содржат врски до апликации или веб-локации од други производители. Ги обезбедуваме овие врски само за поголема практичност и не сме одговорни за содржината, производите или услугите што се наоѓаат на тие веб-локации или се достапни од нив. Вклучувањето на некоја врска не значи дека ние ја поддржуваме таа веб-локација.

Горенаведеното важи и за секоја донесена одлука или преземено дејство од ваша страна во врска со услугите. Преземаме разумни чекори за да ги заштитиме вашите уреди и системи од вируси, „црви", злонамерен софтвер, шпионски софтвер, „вируси-тројанци" или друг злонамерен код или програми при обезбедувањето на Услугите, но не гарантираме дека тие не постојат, ниту дека нема да влијаат врз вашите уреди и системи.

Дополнителни услови за апликации од продавници за апликации

Ако пристапите или преземете кои било Услуги од Volvo Cars преку апликација („Апликацијата што ја обезбедува Volvo Cars") од продавница или платформа за дистрибуција на апликации (како што е Apple Store, Google Play или Amazon Appstore) (секоја од нив, „Давател на апликации"), тогаш го признавате и се согласувате со следново:

 • да ја користите апликацијата што ја обезбедува Volvo Cars само во согласност со тоа што е дозволено во условите за користење од Давателот на апликацијата. Дополнително, овие Услови се договорени помеѓу вас и нас, а не со Давателот на апликацијата и исто така помеѓу нас и Давателот на апликацијата, ние сме одговорни само за апликацијата што ја обезбедува Volvo Cars. Затоа, Давателот на апликацијата нема никаква одговорност да обезбедува никакви услуги за одржување или поддршка во однос на апликацијата што ја обезбедува Volvo Cars.
 • Ако апликацијата што ја обезбедува Volvo Cars не исполнува каква било применлива гаранција, може да го известите Давателот на апликацијата и да ви бидат вратени средствата што сте ги платиле за апликацијата што ја обезбедува Volvo Cars. До максималниот степен што е дозволен со применливиот закон, давателот на апликацијата нема никаква друга одговорност за гаранција во однос на апликацијата што ја обезбедува Volvo Cars.
 • Ако користите апликација што ја обезбедува Volvo Cars што е дизајнирана за користење на мобилен уред што работи на Apple iOS („Апликација за iOS") исто така:
 • Се согласувате дека Volvo Cars, а не Apple, се одговорни за управување со какви било барања од вас или од други лица во врска со Апликацијата за iOS App или вашата сопственост и/или користење на Апликацијата за iOS, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: (i) барања за одговорност за производот; (ii) какво било барање дека Апликацијата за App не почитува какво било применливо законско или регулаторно барање; и (iii) барања што потекнуваат од законите за заштита на потрошувачите или слични закони и дека сите такви барања се покриени само со овој Договор и сите закони што важат за нас како даватели на апликацијата за iOS.
 • Се согласувате дека Volvo Cars, а не Apple, се одговорни, до степен што е пропишан во овие Услови, за истрагата, одбраната, порамнувањето и ослободување од обвинение на секое барање за прекршување на правата на интелектуална сопственост од друг давател на услуги во врска со апликацијата за iOS или вашето поседување и користење на апликацијата за iOS.
 • тврдите и гарантирате дека (i) не се наоѓате во земја што е предмет на ембарго од владата на САД или за којашто владата на САД навела дека е земја што „поддржува тероризам"; и (ii) вие не се наоѓате на список објавен од владата на САД на забранети или ограничени страни.
 • се согласувате да ги почитувате сите применливи услови од договорот од други лица кога ја користите апликацијата за iOS (на пример, не смеете да ги прекршувате условите од вашиот договор за безжичен интернет кога ја користите апликацијата за iOS).
 • Се согласувате дека Apple и подружниците на Apple се други корисници на овие Услови бидејќи тие се поврзани со вашата лиценца за апликацијата за iOS. Откако ќе ги прифатите овие Услови, Apple ќе има право (а ќе се смета дека вие сте го прифатиле правото) да ги примени овие Услови против вас во однос на вашата лиценца за апликацијата за iOS како нејзин друг корисник.

ПРАВНИ РАБОТИ

Промени на Условите, Специфичните услови или Услугите

Одвреме-навреме, може да ги промениме овие Услови или Специфичните услови. Ќе ве известиме најмалку 30 дена претходно кога се работи за материјална промена или има значителни промени во вашите или нашите обврски. Можеби ќе биде потребно да ги прифатите променетите услови пред да продолжите да ја користите Услугата или ако продолжите да ја користите Услугата ќе се смета дека сте ги прифатиле промените.

Може да додаваме или отстрануваме Услуги и функционалности или карактеристики во Условите, да прекинеме, целосно или делумно, да обезбедуваме или даваме пристап до одредени Услуги, како и генерално да ги промениме Услугите или пристапот за да ги одржиме Услугите корисни и ажурни.

Секогаш имате право да прекинете да ги користите Услугите и да ги прекинете овие Услови и Специфичните услови во согласност со барањата за прекинување подолу ако не се согласувате со промените на овие Услови, Специфичните услови и/или Услугите.

Оградување од одговорност

Освен ако не е наведено поинаку во овие Услови и до степен што е дозволен со закон, ниту ние, ниту некоја од нашите Подружници, нема да имаме никаква одговорност кон вас или кон кои било други лица што произлегува од или е во врска со обезбедувањето на Услугите или некој спор, контроверзност или барање што произлегува од или е во врска со вашите дејства или непреземање дејства или обезбедувањето на Услугите. Барањата што произлегуваат или кои се поврзани со Услуги од други даватели на услуги треба да се решат само помеѓу вас и другиот давател на услуги и до степенот што е дозволен со закон Volvo Cars нема да биде одговорен за каква било загуба или штета.

Услугите и содржината се обезбедуваат „такви какви што се“, без никаква форма на гаранција, вклучувајќи го и тоа дека Услугите или содржината ќе ги исполнат вашите потреби или ќе бидат достапни непрекинато, безбедно и без грешки, или во однос на квалитетот, точноста, навременоста, чесноста, целосноста или веродостојноста на која било од Услугите или содржината. Без ограничување на горенаведеното, ние и нашите подружници изречно ги отфрламе сите гаранции во однос на погодноста за продажба, соодветност за конкретна намена, непостоењето интерференција или напад, или гаранции што произлегуваат во врска со продажбата или користењето за комерцијални цели.

Ништо во овие Услови не исклучува, ограничува или изменува каква било гаранција, правило за користење, право или правен лек што се имплицирани или наметнати со применлив закон што не можат законски да се исклучат, ограничат или изменат.

Ограничување на одговорност

Освен ако не е пропишано поинаку во овие Услови и до степенот што е дозволен со закон, ниту ние, ниту нашите Подружници, нема да бидеме одговорни за какви било:

 • случајни, специјални, примерни, законски, казниви или последични штети, вклучувајќи и загуба на профит, загуба на податоци или приход во иднина, прекин на услугите, оштетување на компјутерот или системски дефект или трошок за заменски Услуги што потекнуваат од или во врска со овие Услови или од користењето или неможноста за користење на Услугите или содржината, без разлика дали е тоа врз основа на гаранција, договор, прекршок (вклучувајќи небрежност), одговорност за производот или каква било друга законска основа и дали или не ние или нашите Подружници или такви други даватели на услуги сме биле известени за можноста за таква штета или сме биле небрежни, па дури и ако се открие дека ограничениот правен лек што е наведен овде не ја исполнил својата основна намена.
 • загубата го надминува износот што сте го платиле кај нас за користењето на Услугите во 12 месеци пред настанот на којшто се базира барањето.

Траење и укинување

Овие Услови ќе продолжат да се применуваат додека не се укинат или додека не прекинете да ги користите сите Услуги.

Во секое време може да прекинете со користење на дел или на сите Услуги и во тој случај овие Услови, кои било Специфични услови или Услови од други даватели на услуги нема да бидат применливи, а вие повеќе нема да имате никакви обврски во согласност со овие Услови или какви било релевантни Специфични услови или Услови од други даватели на услуги.

Ако прекинете да користите одредена Услуга, овие Услови, кои било Специфични услови или Услови од други даватели на услуги продолжуваат да се применуваат за секоја од Услугите што продолжувате да ги користите,

Го задржуваме правото, трајно или привремено, да го укинеме обезбедувањето на Услугите и да ги прекинеме или да ги суспендираме овие Услови и/или кои било Специфични услови во случај на (а) кога постои конкретен доказ или разумно сомневање дека вие сте ги прекршиле овие Услови и/или кои било Специфични услови, (б) наша одлука да го прекинеме нудењето на Услугите во нивниот постоен формат, низ светот или во одредена географска област или (в) каква било слична деловна причина што ние, според сопствено наоѓање, сметаме дека е разумна причина за да го укинеме обезбедувањето на Услугите. Ако Volvo Cars има намера да го прекине обезбедувањето на некоја од Услугите, ќе бидете известени за тоа во разумен временски период пред Услугата да се укине.

Со прекинувањето на овие Услови, вие нема да може повеќе да ги користите Услугите.

Укинувањето нема да влијае врз одредбите од овие Услови, кои било Специфични услови или Услови од други даватели на услуги кои според нивната природа треба да продолжат по укинувањето вклучувајќи ги, без ограничување, условите што се однесуваат на; (а) Оградување од одговорност, (б) Ограничување на одговорност, (в) Доделување и (г) Важечки закон и надлежност.

Доделување

Ниту една страна не може да ги додели своите права или обврски според овие Услови или кои било Специфични услови на друго лице без писмена согласност од другата страна. Сепак, може да ги доделиме нашите права и обврски според овие Услови и/или кои било Специфични услови на која било Подружница.

Важечки закон и надлежност

Освен ако не се бара со закон, овие Услови, кои било Специфични услови и користењето на Услугите ќе се толкуваат и со нив ќе се управува според локалните закони, исклучувајќи ја Конвенцијата на Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на стоки, без оглед на нејзиниот конфликт со законските принципи. Ексклузивната надлежност, за сите барања што потекнуваат од овие Услови и/или кои било Специфични услови, освен ако не се бара поинаку со закон, ќе ја имаат судовите во областа во која имаме регистрирана канцеларија.

Ако сакате да ни претставите некој проблем, контактирајте со нас.