Политика на приватност на клиенти

Обем и цел

Оваа политика се однесува на процесирањето на личните податоци на клиентите на Volvo Car Групацијата (наведени како “Volvo Cars” или „Ние“).

Целта на оваа политика е да им се обезбеди на нашите сегашни, поранешни или потенцијални клиети (заеднички им се обраќаме со „Клиенти“ или „Вие“) со општо разбирање за:

 • Околностите под кои ги собираме и обработуваме Вашите лични податоци;
 • Видот на лични податоци кои го собираме;
 • Причината поради која ги собираме личните податоци; и
 • Начинот на кој ќе ги чуваме Вашите лични податоци.

Посветеност

Обработката на Вашите лични податоци создава важен дел од нашето обезбедување на производи и услуги за Вас. Ние ја цениме довербата која ја имате во нас со располагањето на Вашите лични податоци и јас сметаме Вашата приватност како суштински дел од услугите кои ги нудиме.

Со цел да ги заштитиме Вашите лични податоци додека ја зголемува вредноста на клиентите, збогатување на понудата и безбедното возачко искуство, ние се приджуваме кон овие пет генерални принципи.  

Слобода на избор

Вашите лични податоци Ви припаѓаат Вам. Ние се стремиме да не направиме проценки во врска со Вашите преференци и целите да создадеме нашите услуги така што можете да изберете дали сакате да ги споделите Вашите лични податоци со нас.

Рамнотежа на интереси

Каде што е потребно да се обработат Вашите лични податоци за извршување на легитимен интерес и каде што овој интерес надминува потребата да се заштити Вашата приватност, ние може да обработиме одредени лични податоци без добивање на Вашата изречна согласност. За повеќе информации, погледнете ја секцијата „Согласност“ подолу.

Ние ќе оцениме дали постои таков легитимен интерес врз осноца на потенцијални придобивки на (Вклучувајќи ја и безбедноста на) нашите клиенти и пошироката јавност.

Пропорционалност

Volvo Cars настојува само да ги процесира лични податоци на клиентите кои се само соодветени, релевантни и да не излегуваат во однос на целите поради кои биле собрани

Нашата цел е да ги анонимизираме Вашите лични податоци кога некоја функција или услуга може да се постигне со анонимизирани податоци. Ако ние комбинираме анонимизирани и неперсонални податоци со Вашите лични податоци, тие ќе се сметаат како лични податоци се додека останат и понатаму комбинирани.

Транспарентност

На Ваше барање, Volvo Cars ќе им обезбеди на клиентите повеќе информации во врска со нашата обработка на Вашите лични податоци, кои можат да вклучатр извадоци од внатрешни насоки и упатства.

Правно усогласување

Политиката на Volvo Cars е да се усогласат важечките закони, правила и прописи за приватност и заштита на податоци во секоја држава кадешто работиме. Каде што е потребно, ќе се приспособи нашата обработка на Вашата лични податоци како што е пропишано согласно Законот.

Корисни дефиниции

Следниве термини, кои се користат во нашата политика, го имаат своето значење утврдено во ЕУ Директивата 95/46/EC за заштита на податоци на индивидуи во однос на обработка на лични податоци и на слободно движење на такви податоци. Според тоа:

“Контролор на податоци“ е физичко или правно лице, државен орган, агенција или секое друго лице кое самостојно или заедно со други лица ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци;

“Обработувач на податоци“ е физичко или правно лице, државен орган, агенција или секое друго лице кое обработува лични податоци во име на контролорот;

“Лични податоци“ е секоја информација која се однесува на идентификувано или може да се идентификува физичко лице ( „носител на податоци“); препознатливо лице е оној кој може да се идентификува, директно или индиректно, особено со повикување на број за идентификација или на еден или повеќе фактори специфични за неговиот физички, физиолошки, ментален, економски, културен или социјален идентитет;;

“Обработка“ е секоја операција или збир на операции што се изведуваат врз лични податоци, без разлика дали е или не е на автоматски начин, како што се собирање, евидентирање, организирање, чување, приспособување или промена, консултирање, употреба, откривање преку пренесување, дистрибуција или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, блокирање, бришење или уништување; и

“Чувствителни лични податоци" се лични податоци кои го откриваат расното или етничко потекло, политички мислења, религиозни или филозофски убедувања, членство во синдикат и обработката на податоци за здравствената состојба или сексуалниот живот. 

Собирање на податоци

Може да ни обезбедувате информации за Вас и Вашиот автомобил кога се користат нашите услуги внатре или надвор од автомобилот или со други контакти со Volvo Cars, на пример преку нашата интернет страница или центрите за клиенти. Ние исто така може да добиеме такви податоци од нашите овластени дилери и сервисери и други трети страни. Такви податоци („Податоци обезбедени од клиенти“) може да вклучат:

 • Ваши информации за контакт (име, адреса, телефонски број, email адреса, итн);
 • Демографски информации (возраст, брачен статус, состав на домаќинство, итн);
 • Информации за возилото (Идентификациски број на возилото (VIN), модел, датумот на купување, сервис историја, итн);
 • Локациски податоци генерирани од Вашите активности (навигациска помош, пребарувања, споделување на локација, итн); и;
 • Податоци кои се поврзани со Вашата набавка и употреба на нашите производи и услуги (поставување и потреби на клиенти, историја на набавка, Volvo ID, MyVolvo, etc.).

Вашето возило исто така автоматски ќе собира податоци кои се однесуваат на автомобилот и неговата околина, пред се од технички карактер и не се директно поврзани со Вас како личност. Таквите податоци ( "податоци снимени во возилото") обично е поврзан со Идентификациски број на возилото (VIN) на возилото и затоа може да се следат за Вас. Податоци за возилото кои се снимени може да однесуваа на:

 • Информации за безбедност (без разлика дали воздушните перничиња или затегнувачи на ремените биле активирани, дали вратите и прозорците се затворени или отворени, итн);
 • Статусот на системска функционалност (на моторот, менувач, управувачот и сопирачките, итн);;
 • Податоци за возење (брзината на автомобилот, сопирачките и употреба на педалот за гас, движење на волан, итн); ;
 • Податоци за локација (позиција на автомобилот во случај на несреќа, итн); и
 • Податоци за околината (температура надвор од возилото, слики, итн.) .

Информации во врска со одредени податоци за возилото снимени, а се исто така вклучени во упатството.

Ние сме особено внимателни да важат и дополнителни мерки, како и кога се собираат и обработуваат на чувствителни лични податоци, како што се бара со применливиот закон. До одреден степен матичните броеви или броевите на кредитни картички кои се чуваат од страна на Volvo Cars, исто така се смета чувствителни информации. За избегнување на сомнеж, доколку побарано според некој закон, може да се земе и друг вид на податоци како чувствителни лични податоци. Законите кои се применуваат исто така може да ограничат можност за обработка на податоци за локации во одредени држави

Известување

Каде разумно практично или како што се бара според Законот, ние ќе, во собирањето или регистрирање на Вашите лични податоци, обезбеди со (i) конкретни информации во врска со целите на обработката на личните податоци, (ii) идентитетот на контролорот на податоците , (iii) идентитетот на трети лица на кои податоците можат да бидат откриени и (iv) други информации кои се неопходни за да се осигура дека вие сте во можност да ги заштити Вашите права.

Горенаведените информации може, на пример, може да ги добиете кога ќе купите автомобил, во инфозабавниот систем на автомобилот, во мобилните апликации кои се развиени од страна на Volvo Cars, во www.volvocars.com или на друг начин во договор со Volvo Cars

Согласност

Каде што е разумно практично или како што се бара според Законот, ќе се добие Вашата согласност пред собирање или користење на Вашите лични податоци. Барањето за Вашата согласност, ќе Ви биде јасно и да Ви обезбеди разумна основа со која треба да се направи Вашата одлука. Вашата согласност секогаш може да биде отповикана, на пример, со прекинување на одредена услуга или контактирање на Volvo Cars на адресата наведена во делот "Информации и пристап" подолу.

Собирање и употреба на податоци снимени во автомобилот може да бидат портребни се со цел за (i) техничарите да можат да го дијагностицираат и да ги поправи грешките во автомобилот во текот на сервисирање и одржување на возила, (ii) на Volvo Carsза развој на производи, на пример подобрувања на квалитетот и безбедноста на автомобилите, (iii) управување со гаранцијата од Volvo Cars и (iv) исполнување на законските барања.

При собирање или користење на податоци снимени во автомобилот за овие цели, и за слични легитимните интереси што ги има Volvo Cars, ние обично не бараме Ваша согласност, освен ако тоа е неопходно во индивидуален случај или не се бара според применливиот Закон.

Volvo Cars овластени дилери и сервисерите

Volvo Cars ги нагласува строгите правила во врска со усогласеноста на заштитата на податоците во своите договори со овластените дилери и сервисери. Ве молиме имајте предвид дека, сепак, Volvo Cars и овластени дилери и сервисерите се посебни правни субјекти и дека ние обично не сме одговорни ако таквите лица не ги следат соодветните закони. Ако имате прашања во врска со вашата услуга или користење на Вашите лични податоци од Вашиот сервисер, Ве молиме јавете се кај продавачот или сервисер директно 

Апликации од трети лица

Може да бидете во можност да пристапите до апликации и други услуги поврзани со автомобилот, но се произведени од страна на трети лица, кои, на пример, може да бара пренос на податоци за локацијата и други податоци за автомобилот. Volvo Cars не е одговорен за собирање и употреба на личните податоци од апликации или услугите на трети лица, и препорачуваме внимателно да ги видите важечките услови и условите на (изјава за приватност во врска со), како апликации или услуги пред да го користите. Ако имате прашања во врска со употребата на Вашите лични податоци во одредена трета страна, Ви молиме контактирајте директно со трети лица.

Употреба на податоци

Личните податоци кои Volvo Cars ќе ги собира за Вас и Вашиот автомобилот, ќе се користат за:

 • Да Ви се обезбедат Вам производи и услуги, вклучувајќи да се провери дали ги исполнувате условите за одредени набавки и услуги, како и да Ви се понуди подобра понуда и искуствоexperiences;
 • Да Ве информира за наградби или промени во нашите производи и услуги, вклучувајќи, но не лимитирајќи до промените на нашите правила, услови и политики;
 • Да Ве информира за нашите нови производи, услуги и настани;
 • Да Ви обезбедиме поддршка и услуги за автомобилот (гарантен сервис, да Ве потсетиме за редовен сервис, итн);
 • За потребите за развој на производи, на пример, да се подобри ефикасноста, квалитетот и безбедноста на возилото;
 • За да се процени и да се подобри нашата понуда и комуникација со клиенти; и
 • За да се усогласат со законските барања.

За повеќето обработувачки процеси, Вие сте во можност да се откажете од употреба на Вашите лични податоци со ажурирање на Вашите преференци, прекинување на одредена услуга, одземање на Вашата согласност за обработка со контактирање на Volvo Cars на адресата наведена во делот "Информации и пристап" подолу или ако не е поинаку наложено од наша страна. Сепак, и доколку не е поинаку дефинирано во важечкиот закон, може генерално да не сакате да искочите од обработката на Вашите личните податоци, доколку:

 • Во однос на одредени акти на собирање и понатамошна обработка на податоците снимени во автомобилот (видете во делот "Согласност" погоре);
 • Кои се вршат со цел да Ви испратиме важни известувања, како што се промени во нашите правила, услови и политики или во случај на враќање на производ; и
 • Кои се вршат со цел да се усогласат со нашите законски обврски.

Задржување

Ние ќе го задржи Вашите лични податоци онолку колку што е потребно да се исполнат целите наведени во оваа политика или целите за кои Вие сте биле информирани на друг начин.

Ова значи дека доколку некогаш сте се согласиле на обработката на Вашите лични податоци, ние ќе ги задржи Вашите податоци во согласност со согласност и/или додека не се отповикаат со Вашата согласност. Ако ја повлечете согласноста, ние сепак ќе мораме да го задржи одредени лични податоци за одреден периодот кои ќе бидат потребни со цел ние да ги задоволиме нашите законски обврски и да се браниме во правни спорови. Ако ние немаме добиено Ваша согласност за обработка, податоците ќе бидат задржани само за онолку долго период дозволен според Закон.

Квалитет на податоци

Каде ќе ги обратуваме Вашите лични податоци ние ќе се стремиме тие да се прецизни и валидни. Ние ќе обидеме да ги избришеме или поправиме Вашите неточни или нецелосни лични податоци. За повеќе информации во врска во Вашето право да се осигура точност на Вашите лични податоци од наша страна, Ве молиме видете во делот "Информации и пристап" подолу.

Информации и пристап

Како што е наведено во делот "Забелешка" погоре, ние може да Ве обезбедиме со конкретни информации во врска со нашата обработка на Вашите лични податоци при собирање или регистрирање на такви податоци.

Еднаш годишно ќе имаат право да побарате и да добие бесплатно, информации за (i) кои лични податоци ние ви обработуваме, (ii) кога се собираат личните податоци, (iii) целта на обработката и (iv) со кои корисниците или категориите на корисници на личните податоци се дели. Барањето за таква информација мора да биде во писмена форма и да биде потпишан лично од вас, и да ги вклучува информаците име, адреса и, по можност, Вашата електронска пошта. Барања треба да бидат испратени до: Volvo Car корпорација, Внимание: До Директорот за заштита на податоци, SE-405 31 Гетеборг, Шведска.

Вашите барања ќе се решат на брз и соодветен начин. Барањата за бришење на личните податоци ќе биде предмет на било какви важечки законски обвриски. Таму каде што се применува Законот и се предвидува административна такса за исполнување на таквото барање, таков надомест може да се наплати од страна на Volvo Cars.

Дополнително, можеби би имале можност за пристап на предлед на одредни лични податоци предвидени за клиенти од страна на Volvo Cars и точно да ги ажурирате Вашите лични информации, преку влез на вашата MyVolvo сметка.

Безбедност

Volvo Cars се залага за спроведување на соодветни технички и организациски мерки за да се заштити Вашите лични податоци од случајно или незаконско уништување, случајно губење или промена, неовластено откривање или пристап и сите други незаконски форми на обработка. Наша цел е да се обезбеди ниво на безбедност и мерки за заштита на Вашите лични податоци се соодветни за ризиците презентирани од страна на природата и употребата на Вашите лични податоци.

Прикажувањето на трети лица

Volvo Cars може да ги споделите Вашите лични податоци:

 • Помеѓу субјектите во Volvo Cars; ;
 • Со Volvo Cars овластени дилери и сервисери, за целите на дистрибуција на производи и услуги нуди и други кои комуникација со Вас;
 • Со добавувачи кои обезбедување на услуги за Volvo Cars во согласност со договорите за обработка на податоци (како што се бара со Закон);
 • Со други деловни партнери за цел за дистрибуција на производи и услуги кои имаат комуникација со Вас, или за истражувања и развојни цели;
 • Во врска со продажба или пренос на субјектите на Volvo Cars субјектите или нивните подружници assets;
 • Побарано од страна на Законодавно тело, на пример, во врска со владината истрага, спор или други законски процес или барање; и
 • Кога, со добра волја, сметаме дека откривањето е неопходно со цел да ги заштитиме нашите права, на пример, со цел да ги истражиме потенцијалните прекршувања на нашите услови и обврски или за откривање и спречувањена измама или други безбедносни прашања.

Volvo Cars како контролор на Вашите лични податоци, како општо правило, би ги открило на трето лице, само долку имаме добиено Ваша согласност да го сториме тоа. Сепак, може да ги споделиме Вашите лични податоци без Ваша согласност само во индивидуален случај или се побарани во согласност со Законот, во следниве ситуации:

 • Податоци снимени во автомобил кои се обработуваат за други цели освен обезбедување и развој на наши производи и услуги или со цел да ги почитуваме нашите законски обврски;
 • Пренос на Вашите лични податоци помеѓу субјекти во Volvo Cars;
 • Пренос на Вашите лични податоци до набавувавачите кои обезбедуваат услуги внатрешно за Volvo Cars;
 • Ситуации во кои е потребно откривање за да се почитува Законот; и
 • Ситуации во кои откривањето е неотходно за легитимен интерес за Volvo Cars (како на пример, со цел да ги заштитиме нашите права, како што е опишано погоре).  

Кога ги откриваме Вашите лични податоци на трети лица или во Volvo Cars, ние ќе оцениме дали откривањето бара дополнителни заштитни мерки (на пример, каде може да се случи прекуграничен пренос на податоци).

Обработка на податоци до наша страна

Ние го ограничуваме пристапот на Ваши лични податоци до нашите вработени и доставувачи, кои треба да ги користат информации за да ја работат за нас, а имаат договор за зачувување на лични податоци. Нашата цел е да се избере опција со која најдобро ќе го зачуваме Вашиот личен интегритет и Вашите личнии податоци од страна на трети лица.

Маркетинг

Ние нема да ги продадеме или размениме Вашите лични податоци на трети страни доколку немаме Ваша согласнот.

Ние нема да ги споделуваме Вашите лични податоци со трети страни за нивните маркетинг цели, освен ако не сме добиле Ваша согласност. Доколку не сте обезбедиле таква согласно, а не сакате да добивате повеќе маркетинг материјали од трети страни, Ве молиме контактирајте ги третите страни директно.

Ние може да Ви обезбедиме информации во врска со нови производи, услуги, настани или слични маркетинг активности. Доколку сакате да се одјавите од некој билтен на електронска пошта или сличен вид комуникација, Ве молиме да ги следите ги инструкциите во соодветна комуникација. Вие исто така може да ја користите Вашата MyVolvo слетка и да ги промените претходно поставените параметри.

Интернет страница и колачина

Секоја Volvo Cars интернет страница која е отворена за нашите клиенти содржи и изјава за приватност и информации во врска со користењето на колачиња. За некои држави постои и интернет постапка за прифаќање или офрлање на колачиња. За повеќе информации во врска со користење на колачињата, Ве молиме погледнете на see https://www.volvocars.com/mk/v/legal/cookies.

Ние ве охрабруваме да ги разгледате на шите изјави и известување за примена секога кога ја посетувате нашата интернет страница.

Промени

Volvo Cars го задржува секое право за измена на оваа политика од време на време. Датата на последната премена се наведеува на крајот од овој документ. Ако се направат било какви промени на оваа политика и на начинот на кој ги користиме Вашите лични податоци, ние ќе овозможиме ажурирана верзија на оваа политика.