Правна Поука

Кога се користи под „Volvo Cars“ значи или Volvo Car Корпорација, еден или повеќе субјекти во Volvo Car групацијата или целата Volvo Car групација, како што е применливо.

Без гаранција итн.

И покрај тоа што целата разумна грижа е земана да се осигура точноста на информации на оваа интернет страница („Страницата“), тоа е придвидено „како што е“. Во ниту еден случај Volvo Cars нема да е одговорен на ниту една страна за ниту еден директен, индиректен, последичен или друг тип на штета од употреба на Страницата или на линк на Страницата, вклучувајќи, без ограничувања, било каква загуба профит, штета, прекин, губење на програми, губење на податоци или и во можност Volvo Cars изрично да советува на можност од таква штета.

Било какви гаранции и презентации на Страницата нa Volvo Cars производите или услугите кои сте ги купиле или користите ќе бидат договорени на правила и услуги во договорот за такви производи и услугиservices.

Информациите на Страницата може да содржат технички и типографски грешти. Информации содржани на Страницата може да бидат смети во било кое време без претходна најава. Понатаму, Ве молиме дека Volvo Cars го резервира секое право да во било кое време ги смени своите производи и услуги, вклучувајќи ги и нивните цени.

Информациите на Страницата може да содржат референци на Volvo Cars производи и сервиси кои што ги нема најавено или ги нема во Вашата држава. Такви референци не значат дека Volvo Cars планира да најави или да стави на располагање такви производи или услуги во Вашата држава. Исто така, би сакале да знаете дека одредени производи и услуги можат да се достапни за одредена цена и дека некои информации на Страницата може да не се точни поради смена на производот по и пред лансирање на најновата надградба на Страницата. Ве молиме контактирајте го Вашиот Volvo Cars деалер за комплени детали во врска со достапноста на производи и услуги.  

Достапност на специфичен софтвер на Страницата

Секој софтвер што може да е доспатен да се превземе од Страницата ( „Софтвер“) е под авторско право на Volvo Cars и/или некој од нивните лиценсори.

Употребата на Софтверот е уредена во условите на договорот за лиценца за криениот корисник, доколку го има, или е содржана со Софтверот („Договор за лиценца“). Освен ако не е поинаку дефинирано во Договорот за лиценца, Софтверот е достапен за симнување само за употреба на крајните корисници. Понатаму, освен ако не е поинаку дефинирано во Договорот за лиценца, Софтверот може да се користи исклучиво за намената за која што е ставен на располагање. Секоја репродукција или дистрибуција на Софтверот што не е во согласност со Договорот за лиценца е строго забранета и може да резултира со кривични или прекршочни казни.

Софтверот е гарантиран, доколку е, само според условите во Договорот за лиценца. Освен како што тоа може да биде оправдано во Договорот за Лиценца, Volvo Cars се оградува од сите гаранции во однос на Софтверот, вклучувајќи ги сите имплицирани гаранции и услови на тргување, погодност за одредена цел, наслов и непрекшочност.